Izhod iz enostavnega načina

Projekti

Nazaj na vrhnjo stran: Inštitut za oljkarstvo

ScreenFood

Da bi zagotovili visoko raven varnosti hrane v celotni proizvodnji in distribuciji, je ključno izboljšati in uskladiti analitične tehnike za kvantifikacijo kontaminantov. To predstavlja osnovo za zanesljive podatke o skladnosti živil s predpisi ter za reševanje sporov in minimiziranje finančnih izgub v živilski industriji. Projekt bo razvil referenčne metode in referenčne materiale za kvantifikacijo kontaminantov v hrani in živilski embalaži, s posebnim poudarkom na recikliranih materialih. Ta meroslovna orodja bodo industriji pomagala pri zagotavljanju dostave varne hrane in trajnostne embalaže ob upoštevanju regulativnih zahtev.

AI-GRAPE logotip barvno

AI-GRAPE

Namen in cilj projekta AI-GRAPE je razvoj in izvajanje Sistema za podporo odločanju (SPO) na podlagi umetne inteligence z združevanjem podatkov iz vremenskih postaj, mikrookoljskih senzorjev, dronov, satelitov in pasti za insekte.

BioTech2Agri logotip barvno

BioTech2Agri

Cilj projekta BioTech2Agri je povečati stopnjo inovativnosti v agroživilskem sektorju s prenosom že obstoječega biološkega tehnološkega potenciala ter spodbujanje in dvig kakovosti vrednostnih verig biotehnologije na čezmejnem območju. Projekt spodbuja izmenjavo strokovnega znanja, izkušenj in dobrih praks, mreženje in sodelovanje med deležniki iz akademske sfere, industrije, javnega in zasebnega sektorja ter izboljšavo politik z namenom povečanja in krepitve konkurenčnosti in gospodarske rasti čezmejnega področja.

MED-STI-K – Stičišče znanj za zeleno, trajnostno in inovativno sredozemsko kmetijstvo

V zadnjih 25 letih je bilo veliko naporov usmerjeno k vzpostavitvi centra znanja, ki bi odgovoril na potrebe kmetijstva na območju Sredozemskega prostora, ki je v Sloveniji prepoznano po tipični mozaični kulturni krajini. Identiteto slednjega je moč prepoznati tudi v kulinariki, ki temelji na tradicionalnih jedeh in lokalnih proizvodih in je motor trajnostnega turizma. Cilj projekta je preučiti možnosti vzpostavitve trajnostno kmetijsko-razvojnega okolja in ustrezne platforme za dialog med vsemi deležniki, ki spodbujajo inovacije, dvig konkurenčnosti ter omogočajo trajnostno rast in blaginjo tako v kmetijskem sektorju kot v povezanih gospodarskih dejavnostih.

Waste4Soil

V okviru projekta Waste4Soil je predviden razvoj 10 tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov predelave hrane iz prehrambne industrije v lokalne, biološko osnovane krožne izboljševalce tal. Projekt se osredotoča na ovrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obstoječih poti upravljanja prehrambnih odpadkov v sredstva za izboljšanje tal ter na razvoj primernih metod za njihovo ustrezno uporabo.

AIRFarming

Projekt AIRFarming bo razvil sklop rešitev za kmetijstvo, ki bodo v osnovi izvedene iz zraka in ne iz tal kot pri običajni kmetijski praksi. S tem odpiramo nov segment kmetijske prakse, ki je bolj energijsko učinkovita, občutno zmanjša porabo surovin v kmetijstvu in omogoča izvajanje opravil, ki jih z nobeno drugo tehnologijo iz tal ne moremo opraviti.

POSEIDONE

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale. Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

GO-TO S-OIL – Ohranjanje in izboljšanje proizvodnega potenciala tal za trajnostno pridelavo oljk

Oljarne v  omejitvenem roku sedem dni s težavo raztrosijo vse količine tropin, zato je nujno potrebno proučiti  spremljanje razgradnje tropin v daljšem obdobju, da bi lahko sledili cilju  »čistejša in konkurenčnejša Evropa do leta 2030« in bi lahko celotno količino tropin uporabili sonaravno.

Možnosti uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu

V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zasajeno 2000 ha oljčnikov, v register kmetijskih gospodarstev je vpisano 2000 oljkarjev in registriranih je 39 oljarn.

Natančnost napovedovanja namakanja – TriN

Voda je nujen vir za rastlinsko pridelavo. Podnebne spremembe so vzrok spremenjenim padavinskim vzorcem in posledično vzrok za razmislek o možnostih rastlinske pridelave v spremenjenih razmerah.

Izdelava tehnoloških smernic za namakanje oljk v Sloveniji

Slovensko oljkarstvo se sooča s problemi nedoseganja konstantnih pridelkov in kakovosti oljčnega olja, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer, med katerimi so najpogostejše suše.

Zaključeni raziskovalni projekti

Evidenčna številka ARRSV4-1621

Obdobje: 1. 10. 2016 – 30. 09. 2019

Vodja: dr. Bojan Butinar, znanstveni sodelavec

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za oljkarstvo

V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zasajeno 2000 ha oljčnikov, v register kmetijskih gospodarstev je vpisano 2000 oljkarjev in registriranih je 39 oljarn. Poleg večanja površin, števila registriranih pridelovalcev in predelovalcev se je v zadnjih letih močno spremenila tehnologija predelave in s tem tudi količina in sestava ostankov predelave, zato je v skladu z načrtovano strategijo oljkarstva nastala zelo velika potreba po celovitem pristopu k reševanju ostankov predelave oljk v oljkarstvu, ki bo upoštevala tehnološke in zakonodajne spremembe na tem področju. Slovenski oljkarji in oljarji se srečujejo z velikimi problemi nadaljnje uporabe ostankov proizvodnje. Slovenska zakonodaja uvršča ostanke pri predelavi oljk med odpadke, saj ni pripravljenih strokovnih podlag za strateško ureditev področja in priporočil, s katerimi bi v skladu z Uredbo o odpadkih opredelili in predpisali načine njihove nadaljnje koristne uporabe. Pri razreševanju neskladij bo potrebno upoštevati nove tehnologije, specifiko slovenskega oljkarstva in predpisane okoljske omejitve.

Ponovna uporaba surovin, ki se danes odlagajo kot odpadki pa je tudi eno ključnih načel svežnja o krožnem gospodarstvu, ki je bil sprejet decembra 2015 na Evropski komisiji. V mesecu marcu je Evropska komisija predstavila predlog uredbe, s katero bo zelo olajšan dostop organskih gnojil in gnojil iz odpadkov do enotnega trga EU, zato bo pri pripravi priporočil nujno potrebno upoštevati tudi te predpise. V oljkarstvu so prisotni naslednji ostanki pridelave in predelave oljk: tropine z različno vsebnostjo vlage, oljčni listi in rastlinska voda ter pri nekaterih tehnologijah tudi posebej izločene koščice iz tropin. Uporaba ostankov v oljkarstvu je zelo raznovrstna, močan vpliv ima prav tehnologija predelave. V skladu z novimi tehnologijami pridelave in predelave se spreminja tudi zakonodaja, ki se oblikuje na podlagi splošnih zahtev Evropske kmetijske in okoljske zakonodaje z upoštevanjem specifičnih značilnosti posamezne države članice. Oljkarstvo in proizvodnja oljčnega olja generirata velike količine odpadne biomase (oljčnih listov, tropin), ki odložene v okolje predstavljajo okoljski problem, vendar jo lahko tudi koristno uporabimo. Poznane so različne strategije uporabe, med katerimi je tudi pridobivanje obnovljive energije s sežigom.

Nove sodobne tehnologije temeljijo na zmanjšanju uporabe dodatne vode z uporabo dvo-faznih dekanterjev, pri čemer dobimo iz oljarn dva produkta olje in vlažne tropine.

Po ocenah naj bi že polovica slovenske proizvodnje oljčnega olja uporabljala novo tehnologijo, zato je potrebno proučiti nove možnosti za koristno uporabo ostankov predelave v oljkarstvu.

V okviru projekta bomo pripravili strokovne podlage in priporočila, s katerimi bi predpisali koristno uporabo ostankov in sonaravno ravnanje z ostanki predelave oljk z upoštevanjem novih tehnologij, povečane količine ostankov, okoljskih zahtev in novih znanstvenih spoznanj na tem področju, pregledali bomo dostopno relevantno literaturo in zakonodajo s področja uporabe ostankov v oljkarstvu, popisali stanje ostankov pridelave in predelave ter način rabe v Sloveniji in določili sestavo in hranilno vrednost ostankov.

Prav tako bomo proučili uporabo tropin in vegetacijske vode na kmetijskih zemljiščih ter izdelali smernice, ki bodo upoštevale nove tehnologije predelave in okoljske predpise ter omogočile koristno uporabo ostankov za potrebe trajnostnega razvoja panoge. Ob tem bomo proučili uporabo tropin za kompostiranje, izdelali smernice, ki bodo upoštevale okoljske predpise za kompostiranje in specifiko slovenskega oljkarstva ter proučili ekonomske učinke uporabe tropin na kmetijskih zemljiščih in uporabe za kompostiranje ter na podlagi teh pripravili priporočila.

Oljčni listi in tropine nimajo velike hranilne in krmne vrednosti, a so za živali lahko vseeno koristen vir energije in hranil. Poleg tega so vir sekundarnih rastlinskih metabolitov.

Spletna stran projekta


Evidenčna številka ARRSV4-1609

Obdobje: 1. 10. 2016 – 30. 1. 2019

Vodja: dr. Marina Pintar

Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za oljkarstvo

Voda je nujen vir za rastlinsko pridelavo. Podnebne spremembe so vzrok spremenjenim padavinskim vzorcem in posledično vzrok za razmislek o možnostih rastlinske pridelave v spremenjenih razmerah.

V svetu se poraba vode za namakanje povečuje in predstavlja že 70 % vse odvzete vode iz vodonosnikov in rek (Schultz in sod., 2005). Ocenjeno je, da se bodo zaradi podnebnih sprememb, ki povzročajo zmanjšanja in prerazporeditev padavin ter povečujejo potrebe rastlin po vodi (evapotranspiracijo (ET), zaradi višjih temperatur, povečale potrebe po namakanju v večini regij po vsem svetu (Fischer in sod., 2007). Za države v razvoju je v študiji FAO predvideno 14 % povečanje porabe vode za namakanje do leta 2030 (Bruinsma, 2003). Podnebne spremembe ne pomenijo le dviga povprečne temperature ampak se bodo spremenili vremenski in podnebni vzorci ter pogostnost in jakost ekstremnih dogodkov, kot so vročinski valovi, suše in obilno deževje (ARSO, 2016). V zadnjih 15 letih smo se v Sloveniji srečali kar z nekaj sušnimi leti: 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013. Glavni oškodovanci te naravne nesreče so predvsem pridelovalci hrane, saj se brez strokovne podpore (službe za strokovno pravilno namakanje) ne morejo pravočasno in predvsem učinkovito odzivati na pomanjkanje padavin. Posledica tega so manjši hektarski donosi, težji pogoji za preživetje pridelovalca in nižja lokalna samooskrba.

Podatki kažejo, da ima Slovenija dovolj padavin, vendar postaja zaradi neenakomerne razporeditve slovenski prostor čedalje bolj ranljiv zaradi suše. V zadnjih 25 letih se v povprečju vsako tretje leto srečujemo s sušnimi razmerami (Podgornik in Bandelj, 2015). Tudi projekcije spremembe podnebja in potencialni vplivi na evapotranspiracijo in pogostnost kmetijskih suš niso obetavni. Pomanjkanje padavin ali njihova nepravilna časovna razporeditev že predstavljata problem, tveganje in veliko sušno ogroženost v celotni Sloveniji (Sušnik, 2003), kjer so vodni viri za namakanje kmetijskih površin praviloma omejeni (Glavan in sod., 2012; Sušnik, 2003).


Evidenčna številka ARRS: V4-1411

Obdobje: 1. 7. 2014 – 30. 11. 2017

Vodja: dr. Bojan Butinar, znanstveni sodelavec

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za oljkarstvo

Slovensko oljkarstvo se sooča s problemi nedoseganja konstantnih pridelkov in kakovosti oljčnega olja, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer, med katerimi so najpogostejše suše. V takšnih razmerah se pridelovalci oljk velikokrat poslužujejo principa “kriznega namakanja”. Številne raziskave na sredozemskem območju so pokazale, da je v pridelavi oljk, kjer so razpoložljivi vodni viri izjemno omejeni, primernejša uporaba principa »deficitnega namakanja«, kjer lahko kljub manjši količini dodane vode, kot je to optimalno potrebno, povečamo produktivnost rastline in s tem hkrati zagotovimo večji in kakovostnejši pridelek ter trajnostno rabo vodnih virov. Optimalno velikost namakalnega obroka je pri deficitnem principu namakanja oljk zelo težko ovrednoti, saj poleg značilnosti tal, meteoroloških parametrov ter agrotehničnih ukrepov na količino dodane vode močno vpliva tudi specifični odziv izbranega kultivarja na vodni deficit. S predhodnim ciljno-raziskovalnim projektom je bil vzpostavljen tehnično dovršen, pilotni poskus avtomatskega namakanja oljk v Sloveniji, ki služi z referenčnim oljčnikom kot sistem namakanja oljk. Analize so pokazale pozitivne učinke deficitnega namakanja, vendar zaradi variabilnih vremenskih razmer ni bilo moč odkriti zakonitosti in vpliva ekonomske sprejemljivosti deficitnega namakanja na kakovost oljčnega olja. Zaradi omejenih vodnih virov je potrebno rabo vode še dodatno racionalizirati in sistem namakanja nadgraditi z dodatnimi odmerki ter na osnovi rezultatov določiti minimalno količino dodane vode, ki pozitivno vpliva na pridelek in kakovost. Dodatne raziskave bodo prispevale k racionalnejši rabi vodnih virov in hkrati k doseganju boljše kakovosti oljčnega olja sorte ‘Istrske belice’, ki v slovenskih oljčnikih zaseda 70% vseh dreves.

Cilji raziskovalnega projekta so: 1) raziskati vpliv sušnega stresa na rast in rodnost oljk ter na podlagi spremljanja različnih agronomskih značilnosti ter fizioloških parametrov določiti optimalne odmerke vode v posameznem fenološkem stadiju oljke, 2) proučiti vpliv namakanja na kakovost in senzorične značilnosti oljčnega olja s spremljanjem primarnih metabolitov fotosinteze (sladkorji, sladkorni alkoholi) in sekundarnih metabolitov (biofenoli), 3) določitev biokemijskih markerjev oljke, ki so povezani z odzivom na sušni stres, 4) na podlagi pridobljenih rezultatov določiti optimalni odmerek vode in pripraviti tehnološke smernice za nacionalno strategijo namakanja oljk, ki bo hkrati zagotavljala uravnoteženo razmerje med velikostjo in kakovostjo pridelka in trajnostno rabo vodnih virov.

Spremljali smo fenološke-razvojne faze oljke v rastni dobi glede na vpliv namakanja in vremenske razmere na poskusni lokaciji. Določili smo fiziološko stanje dreves v poskusnem oljčniku, ocenili smo, kdaj drevesa ob suši prehajajo v stres, in ovrednotili, ali lahko z izbranimi režimi namakanja dosežemo ugodnejšo vodno bilanco rastlin. Določili smo vsebnost oleuropeina, skupnih biofenolov, enostavnih in sladkornih alkoholov v oljčnih plodovih in listih v posameznih fenoloških obdobjih. Kakovost pridelanega oljčnega olja smo ovrednotili s pomočjo določitve kemijskih parametrov in s senzorično analizo. Na podlagi analiz rezultatov je mogoče oceniti vodne perspektive na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi ter izdelati strategijo namakanja za oljke v Sloveniji.


Mednarodni projekti v teku

Routes of the Olive Tree

“Cultural Route of the Council of Europe” certified in 2005

 

The Routes of the Olive Tree are itineraries of intercultural discovery and dialogue based on the theme of the olive tree, a universal symbol of peace. These routes are a gateway to new cooperation between remote areas that would otherwise be condemned to isolation, since they bring together all the players involved in the economic exploitation of the olive tree (artists, small producers and farmers, young entrepreneurs. etc.) that are threatened by the current crisis. In our difficult time this is a way to defend the fundamental value of the right to work.

The presence of the olive tree has marked not only the landscape but also the everyday lives of the Mediterranean peoples. As a mythical and sacred tree, it is associated with their rites and customs and has influenced their lifestyles, creating a specific ancient civilisation, the “Olive Tree Civilisation”: the Routes of the Olive Tree follow in the footsteps of this civilisation, from Greece towards the Euro-Mediterranean countries.

Heritage

The olive tree dates back millions of years. Wild olive trees, ancestors of the domesticated ones, can still be seen in the Peloponnese, Crete, North Africa and the Middle East, their places of origin. The relationship between this tree and human civilisation has produced an immensely rich, living cultural heritage, embedded in the everyday habits of the Mediterranean people. From gastronomy, with the crucial influence of olive oil, to art and traditions, the social development of these areas has been largely shaped by the olive tree.

Travelling today

The traveller can experience the olive tree civilisation and become familiar with olive tree landscapes, products, and traditions. Different cultural itineraries run through the countries of southern Europe and North Africa, from the Balkans to the Peloponnese in Greece, and extending to the Meknes region in Morocco. Even sea itineraries exist to highlight the importance of the maritime connection between the Mediterranean cities’ harbours. Along the routes, different olive tree related activities are also organised, with exhibitions, concerts, and product tasting events.

Partnerske države:

Trajanje projekta: Brez omejitev

Nosilec projekta: “The Routes of the Olive Tree” Cultural Foundation

Vodja projekta: Edouard DE LAUBRIE, President

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Spletna stran:
www.olivetreeroute.gr

Facebook:
The Routes of the Olive Tree


METROFOOD-RI – Preparatory Phase project

H2020 – INFRADEV-2018-2020/H2020-INFRADEV-2019-2

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2020

Trajanje projekta: 30 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Milena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo


Zaključeni mednarodni projekti

EutopiaSIF – Eutopia Science and Innovation Felloship

Evropska komisija: Call: H2020-MSCA-COFUND-2019

Partnerske organizacije:

 • EUTOPIA university alliance,
 • Univerza v Ljubljani,
 • Universitet Brussel,
 • Univerza v Goteborgu,
 • Universite Paris Seinu,
 • Univerza Pompeu Fabra,
 • Univerza Warwick

Trajanje projektra: 1.9.2020 – 31.8.2025

Nosilec projekta: EUTOPIA university alliance


SOLJKE – Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva z razvojem inovativnih proizvodov v oljkarstvu

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

LAS Istre

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« – podukrep 19.2 AGENCIJE RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.

Začetek izvajanja projekta: 9. 9. 2020

Trajanje projekta: 22 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: Maja Podgornik, znanstvena sodelavka

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Spletna stran projekta

Rezultati projekta:


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si)


Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Program sofinanciranja: Projekt EIP za okolje in podnebne spremembe – podukrep 16.5 AGENCIJE RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso, ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

Začetek izvajanja projekta: 15. 11. 2019

Trajanje projekta: 36 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Program razvoja podeželja Republike Slovenije

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Spletna stran projekta


Novel science based, ready to use, harmonised solutions to enforce Olive oil quality and purity Authentication in the global market

H2020 – SFS-14-2014/2015: Authentication of food products A.[2014] Authentication of olive oil

Začetek izvajanja projekta: 1. 10. 2016

Trajanje projekta: 48 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Milena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo


Pursuing authenticity and valorization of Mediterranean traditional products REALMed

ARIMNet2 call 2016

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2018

Trajanje projekta: 24 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo


OSIPPPIT – Organizacija neposredne prodaje kmetijskih proizvodov s pomočjo internetne tehnologije

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 01. 01. 2014 – 15. 03. 2015

Nosilec projekta: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Nosilec projekta na UP ZRSMilena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut UP ZRSInštitut za oljkarstvo

Cilj projekta je vzpodbuditi prodajo kmetijskih proizvodov z uporabo sodobne informacijske tehnologije in spletne aplikacije. Trženje/poslovanje preko interneta omogoča velike, na tem območju še ne dovolj izkoriščene prednosti za uveljavitev kmetijskih proizvodov na način, da se vsak trenutek lahko vzpostavi komunikacija med proizvajalcem in kupcem kmetijskih proizvodov. Z izgradnjo in razvojem specializirane, interaktivne aplikacije bo možno omogočiti vsakemu proizvajalcu, da bo dnevno posodabljal svojo ponudbo in osnovne značilnosti proizvodov, medtem ko bodo kupci imeli možnost iskanja med ponudbo po določenih kriterijih.


RAST ISTRE – Ohranjanje naravne dediščine – revitalizacija sadnih vrst karakterističnih za območje Istre / Očuvanje prirodne baštine – revitalizacija sadnih vrsta karakterističkih za područje Istre

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 01. 01. 2014 – 15. 03. 2015

Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Nosilec projekta na UP ZRSMilena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut UP ZRSInštitut za oljkarstvo

Slovenski in hrvaški partnerji bodo sodelovali pri projektu revitalizacije starih sadnih vrst na območju slovenske in hrvaške Istre z namenom oživljanja kmetij, zasaditve kmetijskih zemljišč, parkov in zasebnih vrtov. Interes partnerjev je, da se na hrvaški strani vzpostavi eksperimentalni nasad granatnega jabolka, na slovenski pa nasad žižule.

V projekt so vključene pedagoške in raziskovalne ustanove, organi lokalne oblasti ter neprofitno združenje. Prepletenost znanstveno raziskovalnega dela, aktivnosti povezanih z izobraževanjem in kulturo, gojenjem ter uporabo starih sadnih vrst bo rezultirala v ohranjanju biološke raznovrstnosti ter tako prispevali k dodani vrednosti območja.

Partnerske organizacije:

 • UP ZRS,
 • Inštitut za poljuprivredu i turizan Poreč,
 • Občina Vižinada,
 • Udruga “Triada”


WELLFOOD – Spodbujanje inovaciji v živilskem sektorju za razvoj turizma dobrega počutja v jadranski regiji
Program: IPA – Adriatic Program čezmejnega sodelovanja 2007-2013

Trajanje projekta: 01. 10. 2012 – 31. 05. 2015
Nosilec projekta: Camera Work S.p.A. – communicate to grow
Nosilec projekta na UP ZRSdr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut UP ZRSInštitut za oljkarstvo

Projekt prispeva h krepitvi inovacijskih zmogljivosti jadranskih regij v kmetijsko živilskem sektorju s spodbujanjem in vzpostavljanjem povezav med podjetji, razvojno raziskovalnimi inštitucijami, proizvajalci in potrošniki. Vzpostavljene povezave bodo predstavljale steber za teritorialno rast, razvoj ter povezovanje izbranih območij Jadrana. Čeprav so države Jadrana v kmetijsko-živilskem sektorju dosegle velik napredek, nenehno podaljševanje življenjske dobe in želje po ohranjanju zdravja in dobrega počutja ter trud za okrepitev gospodarskega razvoja in dolgoročne vzdržnosti javnih financ za zdravje, zahteva izboljšan prenos tehnologij med razvojno raziskovalnimi inštitucijami in živilsko pridelovalnimi podjetji ter večjo informiranost potrošnikov o raziskavah na področju zdrave in kakovostne hrane.


SIGMA 2 – Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 11. 9. 2009 – 31. 12. 2014

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta: dr. Dunja Bandelj

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Projekt želi prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora in izboljšati varstvo okolja. Predvideni ukrepi projekta so namenjeni zaščiti biotske raznovrstnosti, vključujejo pa tudi pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, posebno na področju kmetijstva. Načrtovane aktivnosti vključujejo pobude za celostne študije in analize, katerih cilj je zagotavljanje boljše poznavanje območja, razvoj okoljskih modelov ter vzpostavitev posebnih območij za ohranjanje in zaščito biotske raznovrstnosti (gre za mediteranske vrtove in kolekcijske nasade). Projekt predvideva tudi izgradnjo Centra Mediteranskih Kultur (CMK), ki bo predstavljal stalno strukturo s poslanstvom varstva narave in okolja na programskem območju.

V projektu so predvidene naslednje aktivnosti:

 • partnerska srečanja za koordiniranje in pregled izvedenih dejavnosti, izmenjava rezultatov ter rešitev morebitnih kritičnih elementov,
 • izvajanje študij in raziskav (popis naravnih rezervatov čezmejnega območja, smernice za upravljanje zaščitenih območij ter modeli za predvidevanje razvoja oljčne muhe in kontrolo onesnažil). Navedene študije bodo izvedene na podlagi bibliografskih raziskav in pregledov na terenu s podporo strokovnjakov, sledile pa bodo cilju utrjevanja poznavanja okolja in biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora,
 • vzpostavitev Centra mediteranskih kultur (CMK), mediteranskih vrtov in kolekcijskih nasadov za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
 • sestava tehnološkega omrežja, ki vključuje predvsem postaje za spremljanje okoljskih parametrov in ugotovitev prisotnih parazitov/patogenov, ki bodo nameščene na programskem območju. Cilj tovrstnih aktivnosti je zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih povzroča kmetijski sektor preko racionalnejše uporabe fitosanitarnih sredstev,
 • priprava informativnega materiala v papirnati in elektronski obliki, glasil in newsletter ter video in multimedijskih pripomočkov in
 • prirejanje dogodkov za predstavitev projektnih rezultatov s ciljem doseči čim večji učinek in uporabnost rezultatov projekta.”

Pričakovani rezultati projekta so zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti (s poudarkom na rastlinskih vrstah, ki so tipične v sredozemskem okolju in na tradicionalnih vrstah kulturnih rastlin) in zmanjševanje vplivov na okolje, ki ga povzroča kmetijski sektor z izboljšanjem okoljskih pogojev na območju programa. Projekt ustvarja osnovo za trajno čezmejno sodelovanje na področju varstva biotske raznovrstnosti in varstva okolja.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS – Zavod GO) (Slovenija)
 • Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (Italija)
 • Občina Izola (Slovenija)
 • Provincia di Trieste (Italija)
 • Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA (Italija)
 • Associazione Agricoltori – Kmečka Zveza (Italija)
 • Gruppo di Azione Locale del Carso (Italija)
 • Regione Veneto – Direzione Produzioni agroalimentari (Italija)
 • GAL Venezia Orientale (VEGAL) (Italija)
 • Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze degli Alimenti (Italija)
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Slovenija)


ZOOB – Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 9. 2009 – 31. 3. 2012

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Za podeželski prostor je značilen intenziven preplet dejavnosti in rab, ki ustvarja prostor velike biotske raznovrstnosti, kvalitete bivanja in možnosti za razvoj. Kmetijstvo se prepleta z gozdarstvom, ohranjanjem narave in poselitvijo. Pogosto je obravnavano kot onesnaževalec okolja. To velja za intenzivno kmetijstvo, ki se vedno bolj tudi specializira in uvaja monokulture. Vedno močnejše pa je spoznanje, da to ni smiseln razvoj, saj povečuje tako tveganja v pridelavi, kot pri trženju. Trajnostno naravnano kmetijstvo upošteva ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaradi katere se vzpostavi bolj stabilen ekosistem. Potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev se tako lahko zmanjša.

Specifični cilji projekta so bili: priprava smernic za sonaravne tehnologije za integrirano in ekološko pridelavo oljk na čezmejnem območju, ki bodo zmanjšale tveganje v pridelavi in obremenitev okolja; zmanjšanje vplivov klimatskih sprememb in tveganja zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov in erozije ter ohranjanje trajne rodovitnosti tal z uvajanjem ustreznih ukrepov; uvajanje koristnih rastlin v oljčnike, kar bo zaradi večje prisotnosti predatorjev zmanjšalo tveganja prerazmnožitve škodljivcev ter identifikacija koristnih organizmov; izmenjava strokovnih znanj in skupno delovanje strokovnjakov za oljkarstvo in varstvo narave na čezmejnem območju; izobraževanje strokovnjakov in prenos dobrih praks z drugih mediteranskih območij pridelave oljk; izobraževanje pridelovalcev na predavanjih, delavnicah, ogledih dobrih praks na čezmejnem območju; ozaveščanje potrošnikov o kakovosti oljčnega olja z izobraževanji in degustacijami; vzpostavitev čezmejne mreže med ustanovami, ki delujejo na področju kmetijstva, podeželja in varstva narave; izboljšanje ozaveščenosti vseh ciljnih skupin o pomenu ohranjanja biotske pestrosti, varstva okolja in kulturne krajine; ter uvesti enotno prakso spremljanja stranskih produktov oljkarstva, prenos informacij in dobrih praks ravnanja z oljčnimi tropinami med državami.

Partnerske organizacije:

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Agroturist Vodnjan (Hrvaška)
 • Grad Vodnjan (Hrvaška)
 • Grad Krk (Hrvaška)
 • Udruga Drobnica (Hrvaška)


Drugi projekti v teku

Program sofinanciranja: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije – Študentski inovativni projekt za družbeno korist – ŠIPK 2016 – 2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

V Sloveniji je pridelava oljk (Olea europaea L.) v zadnjem desetletju vse pomembnejša in obseg oljčnikov se povečuje. S trenutnimi 2300 ha presega površino jablan, ki so najbolj zastopana sadna vrsta v Sloveniji. Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre ZOP (zaščitena označba porekla) je prvi slovenski proizvod, leta 2007 vpisan v EU register zaščitenih označb. Slovenska Istra je bila v letu 2019 že tretje leto zapored proglašena za najboljšo destinacijo za deviška oljčna olja na svetu, kar pomeni velik potencial pri nadaljnjem razvoju oljkarstva v Sloveniji.

Oljka je zelo odporna na sušo, kar je ena od njenih pomembnih lastnosti, a hkrati je tudi dobro odzivna na namakanje. V Slovenski Istri se soočamo s trajnim pomanjkanjem vodnih virov za namakanje in vsako namakanje je potrebno načrtovati skrbno s čim večjo učinkovitostjo rabe vode. Zaradi podnebnih sprememb in pritiskov na vodne vire je potreba po učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu postala akutna. EU zakonodaja, preko Okvirne vodne direktive, teži k cilju trajnostnega urejanja voda in še posebej k učinkovitejši rabi oz. manjši porabi vode. Ena pomembnih informacij pri natančnem namakanju, ki je osnova za bolj trajnostno naravnano rabo vode pri namakanju, je lokacija oz. razširjenost korenin namakane rastline.

Cilj projekta je ugotoviti primernost neinvazivnih metod za ugotavljanje arhitekture oljčnih korenin v pogojih naravnih danosti Slovenske Istre. Pomembna značilnost območja je relativno velika količina padavin v primerjavi z ostalimi lokacijami, kjer gojijo oljke, in flišna kamninska osnova, ki je vzrok velike heterogenosti tal v oljčnikih. S pomočjo izbranih neinvazivnih meritev (npr. z georadarjem) bomo na primeru izbrane oljke določili arhitekturo korenin. V nadaljevanju bomo oljko izkopali z arheološkimi metodami izkopa in verificirali rezultate neinvazivnih metod. Hkrati bomo evidentirali heterogenost tal na flišni kamninski osnovi in vpliv rastlinskih korenin na spreminjanje talnega profila.


film s 3D modelom korenin oljke:

https://drive.google.com/file/d/1UDt2vY87Gp2Zm4UINuQstACqBo2DktRi/view?usp=sharing

film o odkopavanju oljke in 3D modelom korenin oljke:

https://youtu.be/raOvbtgdyKM


Mednarodna sodelovanja

Kulturna pot »Routes of the olive tree« je ena od prioritet makroregionalne strategije EUSAIR TSG4 – Trajnostni turizem, katere aktivnosti podpira tudi Ministrstvo za kulturo RS. Strategija izpostavlja inovativne pristope, ki promovirajo evropsko kulturno dediščino, trajnostni turizem in lokalni razvoj s pomočjo certificiranih kulturnih poti Sveta Evrope, ki prispevajo k evropski integraciji in trajnostnemu razvoju ter pomembno vplivajo na gospodarsko rast in trajnostni turizem ter razvoj podeželja in območja, ki ga zajemajo. Eden izmed ciljev te makroregionalne strategije je tudi minimizirati sezonsko naravo področja s povečanjem kakovosti, inovativnosti in vzdržnosti.

The Routes of the Olive Tree so poti medkulturnega spoznavanja in dialoga, ki sloni na oljki, univerzalnem simbolu miru. UNESCO jim je podelil naslov International Cultural Route of Intercultural dialogue & sustainable Development. Predstavljajo novo sodelovanje med oddaljenimi območji, sicer obsojenimi na izolacijo, saj združujejo vse gospodarske in kulturne akterje (umetniki, mali proizvajalci in kmetje, mladi podjetniki itd.), ki jih združuje temeljna vrednost pravice do dela, ki je ogrožena v aktualni ekonomsko-socialni krizi. Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper se želi priključiti Kulturni poti Routes of The Olive Tree. Inštitut je že član organizacije Re.C.O.Med, ki poudarja zgodovino in tisočletno tradicijo oljčnega olja, ki združuje celotno Sredozemlje in ima 17 predstavnikov mediteranskih držav ter je eden izmed partnerjev in podpornikov te kulturne poti. Vključenost v kulturno pot Evrope pomeni večjo prepoznavnost na nacionalnem in lokalnem nivoju, kar posledično predstavlja večjo vključenost ključnih akterjev družbe v aktivnosti programa, saj temelji razvoj tematskih kulturnih poti na vseh priznanih kulturnih dobrinah.

Poseben interes vzbuja možnost integracije kulturne dediščine in turizma v enem samem procesu razvoja in raziskav, ki ustvarja skupni rezultat. Spodbujanje kulturne dediščine in promocija območja je lahko sestavni del načrtovanja in razvoja turizma in tako vodi do pozitivnih rezultatov ne samo v strogo turističnem območju ampak tudi širše, prispeva k varstvu kulture, izboljšanju in spodbujanju raznolikosti dediščine širšega območja. Take aktivnosti se zavezujejo h konkretnemu in sinergijskemu udejanjanju ukrepov za razvoj “izkustvenega” turizma. Prihodnost turizma je vzpostavitev popolne ponudbe, edinstvenih in neponovljivih izkušenj, ki obiskovalcu dajejo močna čustva, ki postanejo absolutni protagonist potovanja v poznavanju produkta, predvsem pa na celotnem ozemlju. Sodelovanje predvideva iskanje sinergij z zasebnimi in javnimi subjekti ter lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami za udejanjanje specifičnih dogodkov in projektov, zlasti v povezavi z razvojem gastronomskega turizma. Drugi skupni cilji, varstvo krajine, okoljske in agroživilske dediščine povezanih ozemelj, zaščita potrošnikov in spodbujanje agroživilske varnosti, vključno s ciljno usmerjenimi ukrepi in poglobljeno analizo, ter razvoj in zaščita ozemlja izvora, želi predvsem kakovostno podpreti celotno dobavno verigo.

Predstavniki Organizacije The Cultural Routes of the Olive Tree so na več srečanjih že poudarili interes za sodelovanje in aktivno vključitev slovenskih partnerjev in predvsem Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper kot povezovalno institucijo na zemljevid te kulturne poti.

V ta namen Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper vabi vse turistične ponudnike, destinacije in zainteresirane pridelovalce oljk in oljčnega olja, da tudi pisno izrazijo svoj interes in namero o sodelovanju in se priključijo v projekt »Kulturne oljčne poti«. Vsi izbrani akterji bodo deležni dodatne trženjske podpore in neposredno vključevanje v aktivnosti, kar bo zagotavljalo večjo prepoznavnost na domačem in predvsem tujih trgih. Cilj so razširjanje kulture ekstra deviškega oljčnega olja in kakovostne gastronomije, varovanje in spodbujanje okolja in krajine oljčnega olja, širjenje zgodovine gojenja oljk, zagotavljanje potrošnikov z valorizacijo apoenov izvor in agroživilska varnost, organizacijo dogodkov, izvajanje komunikacijskih in tržnih strategij ter promocijo prehrambnega turizma, ki najbolje predstavljajo poslovni svet, ki se nanaša na celotno verigo proizvodnje oljčnega olja.