Izhod iz enostavnega načina

Tehnologija pridelave oljke

Nazaj na vrhnjo stran: Oddelek za javne službe s področja oljkarstva

Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave »istrske belice«

Potaknjenci ‘Istrske Belice’ so bili pred leti uspešno uvedeni v Sloveniji, vendar so informacije s terena o njihovi rodnosti zelo različne. Zaradi težav z rodnostjo v nekaterih nasadih ‘Istrske Belice’ na potaknjencih, kjer se je razmnoževanje s potaknjenci ustavilo, je bilo že nekaj preverjanj. Primerjali so rodnost v nasadih z različno tehnologijo pridelave in različnimi podlagami, da bi ugotovili primerno tehnologijo za pridelavo ‘Istrske Belice’ na potaknjencih. Dosedanji rezultati kažejo, da se lahko s primerno tehnologijo doseže zelo dobra rodnost tudi na potaknjencih.

Ugotavljanje ustrezne tehnologije pridelave in primernosti za gojenje drugih sort

V obstoječih kolekcijskih nasadih in na terenu so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere so v okviru dosedanjih strokovnih nalog že ugotavljali primernost pridelave, vendar v premajhnem obsegu, da bi lahko na podlagi teh podatkov pripravili končne ugotovitve o primernosti intenzivnega širjenja v proizvodne nasade. Opazovanja, ki se izvajajo v introdukcijsko – kolekcijskih nasadih bodo nadgrajena z opazovanji na terenu.


Monografije