Izhod iz enostavnega načina

Cenik storitev

Vse cene so navedene v evrih (EUR) in z vključenim, na dan sprejema cenika, veljavnim DDV, razen v kolikor je navedeno drugače. DDV se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22,29/22 – ZUOPDCE, 401/23 – ZdavPR-B in 122/23).


Laboratorij inštituta za oljkarstvo

Cenik začne veljati in se uporablja od 27. 2. 2024.

V skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) se za opravljene storitve, ki so vezane na nosilstvo nacionalnega etalona, ne zaračunava DDV.

Za storitve, opravljene na opremi, pridobljeni s sredstvi projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljčno olje št. 303-64/2012-2 z dne 18.07.2012 ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, se ne zaračunava DDV.

Za storitve, opravljene na opremi, pridobljeni s sredstvi ESRR sklada, delno financiranega iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa ssza krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3.5.2. »Gospodarsko – razvojna infrastruktura«, prednostna usmeritev Izobraževalno raziskovalna dejavnost, se ne zaračunava DDV.

DDV se zaračunava za storitve komercialne dejavnosti, za opravljanje državnih nalog, ki so predpisane v Zakonu o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), pa se DDV ne zaračunava.

Izvajalec si pridržuje pravico, da se cenik storitev spremeni, v primeru spremembe obsega akreditiranih metod.

Cene za posamezne preskuse / parametre

Za ugotavljanje skladnosti z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2104 se v skladu z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2022/2105 uporablja metode Mednarodnega sveta za oljke (COI).

ZAP. ŠT.PARAMETERMETODACENA V EUR (brez DDV)
1.Kislost COI/T.20/Doc. No 3417,00
2.Kislost SIST EN ISO 66019,00
3.Peroksidno številoCOI/T.20/Doc. No 3534,00
4.Peroksidno številoSIST EN ISO 396034,00
5.K232, K268, ΔKCOI/T.20/Doc. No 1940,00
6.Senzorične značilnosti (mediana sadežnosti in mediana napak) COI/T.20/Doc. No 15150,00
7.Ponovljena senzorična ocena – drugo mnenje (potrebno je dostaviti 2 steklenici olja)COI/T.20/Doc. No 15260,00
8.Maščobnokislinska sestava (in trans-izomeri)COI/T.20/Doc. No 33160,00
9.Maščobnokislinska sestava (in trans-izomeri)SIST EN ISO 12966-4160,00
10.Stigmastadieni COI/T.20/Doc. No 11140,00
11.ΔECN42COI/T.20/Doc. No 20190,00
12.VoskiCOI/T.20/Doc. No 2890,00
13.Etilni estriCOI/T.20/Doc. No 2890,00
14.– Steroli in triterpenski dialkoholi
– Alifatski alkoholi
COI/T.20/Doc. No 26200,00
15.TokoferoliSIST ISO 9936140,00
16.Skupni biofenoli (HPLC)COI/T.20/Doc. No 29150,00
17.*Hidroksitirozol in derivati olevropeina COI/T.20/Doc. No 29150,00
18.* Skupni biofenoli (spektrofotometrično)T. Gutfinger, JAOCS/1981 90,00
19.2-gliceril monopalmitatCOI/T.20/Doc. No 23130,00
20.** Analiza NIR: groba ocena kakovosti oljaNIR z lastno kalibracijo20,00
21.* Senzorično mnenje (ugotavljanje prisotnosti napak)Lastna metoda 50,00
22.Ugotavljanje skladnosti deklaracije – označevanjaV skladu s smernicami za označevanje oljčnega olja60,00

* – parameter se nanaša na neakreditirano dejavnost
** Oprema je sofinancirana iz ARRS, parametri se nanašajo na neakreditirano dejavnost  

Cenik po sklopih preskusov
SKLOPPARAMETRICENA V EUR (brez DDV)
Parametri kakovosti  (metode COI)
Kislost 331,00
Peroksidno število 
K232, K268, ΔK
Senzorične značilnosti (mediana sadežnosti in mediana napak)
Etilni estri
Parametri pristnosti  (metode COI)
Maščobnokislinska sestava in trans-izomeri 910,00
Stigmastadieni 
Voski 
ΔECN42 
Steroli in triterpenski dialkoholi 
2-gliceril monopalmitat 
Parametri kakovosti in pristnosti  (metode COI)
(glej zgoraj) 1.241,00
Parametri kakovosti za Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla (EDOOSI ZOP) (metode COI)
Kislost 551,00
Peroksidno število 
K232, K268, ΔK
Senzorične značilnosti (mediana sadežnosti in mediana napak) 
Maščobnokislinska sestava 
Skupni biofenoli (HPLC)
Poročilo, povzetki, izjave o skladnosti in mnenja ter ocena deklaracije

Poročila, povzetke, izjave o skladnosti, mnenja in ocene deklaracije se izdela stranki glede na njene zahteve. Storitve se obračuna glede na opravljene ure, vendar ne manj kot 55,93 EUR brez DDV za posamezno poročilo.
Osnova za obračun je urna postavka raziskovalnega programa E.

Pridobitev ponovljene ocene: senzorična analiza v tujini

Strošek pridobitve ponovljene senzorične analize pri enem pooblaščenem senzoričnem panelu s seznama Mednarodnega sveta za oljke (IOC) je odvisen od cene izbranega laboratorija.


Inštitut za kineziološke raziskave

V spodaj navedenih cenah je vključena interpretacija rezultatov meritev.

Pri storitvah razvrščenih v razrede, se pri tistih razreda A v primeru pet ali več preiskovancev obračuna 50 % popust. Pri storitvah razreda B se v primeru treh ali več preiskovancev obračuna 20 % popust.

Po dogovoru obstaja pri vseh storitvah možnost količinskega popusta.

V primeru celovite podpore, oziroma daljšega časovnega sodelovanja se izvajanje storitev uredi s pogodbo o sodelovanju.

A.) FIZIOLOŠKE MERITVE IN OBREMENITVENI TESTI – Zajemajo merjenje športnikovih funkcionalnih sposobnosti v simulaciji tekmovalnih pogojev. Meritve se izvajajo v laboratoriju, nekatera (telemetrična, intenzivnost gibanja) pa tudi v tekmovalnih pogojih na terenu. Informacija, ki jo pridobi športnik preko tovrstnih meritev sovpada s splošno pripravljenostjo kot tudi z adaptirano pripravljenostjo v pogojih zmanjšanega parcialnega pritiska kisika – hipoksija.

Zap. št.:Storitev:Cena brez DDV:Razred:
1.EKG v mirovanju30,00/
2.Merjenje maksimalne porabe kisika (normoksija) z EKG125,00/
3.Merjenje maksimalne porabe kisika (hipoksija) z EKG159,00/
4.Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v normoksiji) z EKG172,00/
5.Merjenje maksimalne vzdržljivosti (trial v hipoksiji) z EKG215,00/
6.Merjenje ekonomičnosti teka80,00/
7.Večstopenjski laktatni test – laboratorij (kolo, tek, veslanje)135,00/
8.Večstopenjski laktatni test – teren (kolo, tek, veslanje)220,00/
9.Conconi test – laboratorij90,00/
10.Conconi test – teren120,00B
11.Test Wingate95,00/
12.Telemetrična meritev srčne frekvence115,00A
13.Test BEEP63,00A
14.Merjenje količine gibalne/športne aktivnosti (5 dni)86,00B
15.Testiranje vzdržljivosti hrbtnih mišic26,00B
16.Testiranje vzdržljivosti vratnih mišic26,00B
17.Testiranje vzdržljivosti trebušnih mišic26,00B
18.Testiranje vzdržljivosti stranskih trebušnih mišic39,00B
19.Spirometrija – mala (FVC)13,00/
20.Spirometrija – velika (FVC, indeks FEV/PEF1, MVV)20,00/

B.) BIOMEHANSKE MERITVE – So potrebne za ugotavljanje antropometričnih telesnih značilnosti in kako se le-te odražajo v koordinaciji gibanja. Efektivnost športnika je v veliki meri odvisna od ustrezne tehnike izvedbe elementa športa ob zagotovitvi osnovnih parametrov moči, hitrosti in eksplozivne moči.

Zap. št.:Storitev:Cena brez DDV:Razred:
1.Priprava in snemanje za video analize164,00/
2.2D kinematična analiza – osnovno120,00/
3.2D kinematična analiza – specialno300,00/
4.Video analiza tehnike gibanja – osnovna35,00/
5.Video analiza tehnike gibanja – specialna120,00/
6.Kinematična analiza ramenskega sklepa in lopatice40,00B
7.Merjenje hitrosti teka (fotocelice)77,00B
8.Merjenje največje moči40,00B
9.Merjenje eksplozivne (odrivne) moči40,00B
10.Merjenje eksplozivne (odrivne) moči – bilateralno77,00B
11.Merjenje nivoja mišične aktivacije48,00/
12.Izokinetična in ekscentrična jakost80,00B
13.Testiranje gibljivosti spodnjega dela telesa14,00B
14.Testiranje gibljivosti zgornjega dela telesa24,00B
15.Testiranje gibljivosti telesa z elektronskim goniometrom40,00/
16.Testiranje drže, stabilnosti in mobilnosti hrbtenice40,00/
17.Merjenje ravnotežja35,00B
18.Merjenje lokalnega mišičnega utrujanja97,00/
19.Večkanalna meritev mišične aktivnosti (elektromiografija)188,00/
20.Testiranje togosti ahilove tetive52,00/

C.) MERITVE MIŠIČNIH LASTNOSTI – Skeletne mišice predstavljajo aktivni del lokomotornega aparata vsakega človeka. Pri športnikih so še posebej pomembne, predvsem iz stališča hitrosti krčenja in vzdržljivosti. Meritve tega sklopa so namenjena ugotavljanju hitrosti krčenja posameznih mišic, ki se izberejo glede na vrsto športa. Nadalje je možno ugotavljati tudi mišično odpornost na utrujanje kot tudi efektiven položaj telesa glede na kote sklepov.

Zap. Št.:Storitev:Cena brez DDV:Razred:
1.Indikatorska meritev TMG – do 5 mišičnih parov60,00B
2.Bazična meritev TMG – 6 in več mišičnih parov80,00B
3.Določitev optimalnih kotov sklepov za doseganje največje moči150,00B
4.Merjenje kontraktilnih lastnosti mišice – Skrček45,00/
5.Določitev optimalne cone treninga moči60,00/

D.) BIOKEMIJSKE MERITVE – So izrednega pomena za ugotavljanje težav, ki se lahko pojavljajo v procesu treninga in tekmovanj. Namenjena so temeljitemu pregledu krvi in za uravnavanje telesne sestave.

Zap. št.:Storitev:Cena brez DDV:Razred:
1.Analiza krvi (hemogram in železo)50,00B
2.Dodatno biokemija44,00/
3.Dodatno hormoni86,00/
4.Dodatno lipidni status19,00/
5.Dodatno laktati5,00/
6.Merjenje telesne sestave (bioimpedanca leže)20,00/
7.Merjenje telesne sestave (bioimpedanca stoje)10,00/
8.DXA – analiza kostne gostote40,98/

E.) GIBALNI (MOTORIČNI) IN FUNKCIONALNI TESTI, ANTROPOMETRIJA

Zap. št.:Storitev:Cena brez DDV:Razred:
1.Mala baterija gibalnih testov (4-8 testov)35,00B
2.Srednja baterija gibalnih testov (9-14 testov)45,00B
3.Velika baterija gibalnih testov (15 testov in več )50,00B
4.Analiza funkcionalnosti gibanja (FMS)70,00B
5.Antropometrija – mala8,00/
6.Antropometrija – velika13,00/

F.) IZDELAVA IN ANALIZA PROGRAMOV

Zap. št.:Storitev:Cena brez DDV:Razred:
1.Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – mezocikel395,00
/
2.Izdelava individualnega programa / enoten program za skupino – eno vadbeno obdobje459,00
/
3.Izdelava celoletnega individualnega programa / enoten program za skupino500,00
/
4.Izdelava jedilnika s 3 meritvami telesne sestave310,00B
5.Izdelava programa za optimizacijo gibanja, demonstracija in 3 analize gibanja600,00
B
6.Izdelava rehabilitacijskega programa, demonstracija in 3 meritve zdravstvenega stanja640,00
B
7.Izdelava programa pridobivanja mišične mase, demonstracija, 3 meritve telesne sestave in moči360,00
B
8.Izdelava programa vzdržljivosti s 3 meritvami vzdržljivosti430,00B
9.Izdelava programa za razvoj eksplozivne moči z demonstracijo in 3 meritve eksplozivne moči460,00
B
10.Analiza programa treninga/vadbe – mezocikel160,00/
11.Analiza programa treninga/vadbe – eno vadbeno obdobje290,00
/

G.) AKREDITIRANE STORITVE IN POSEBNI PAKETI MERITEV TER VADBE

Zap. št.:Storitev:Cena brez DDV:Razred:
1.Mala kineziološka obravnava200,00/
2.Srednja kineziološka obravnava400,00/
3.Velika kineziološka obravnava600,00/
4.Fizioterapevtski pregled55,00/
5.Mala fizioterapevtska obravnava (4 obiski po 45 min)200,00/
6.Srednja fizioterapevtska obravnava (6 obiskov po 45 min)300,00/
7.Velika fizioterapevtska obravnava (8 obiskov po 45 min)400,00/
8.Izdelava programa pozne rehabilitacije150,00/
9.Pozna rehabilitacija (12 obiskov po 60 min)295,00/
10.Delna masaža telesa30,00/
11.Celotna masaža telesa50,00/
12.Kinesiotaping15,00/
13.Paket mladi športnik – za posameznika (enkratne meritve)90,00B
14.Paket mladi športnik – za posameznika (dvakratne meritve)160,00B
15.Paket mladi športnik – za posameznika (trikratne meritve)230,00B
16.Paket sedeči poklic – za posameznika (enkratna meritev)90,00B
17.Paket predoperativna vadba – zasebni pristop (1 oseba)295,00/
18.Paket predoperativna vadba – polzasebni pristop (2 osebi)393,40/
19.Paket predoperativna vadba – polzasebni pristop (3 osebe)491,80/
20.Post covid vadba – zasebni pristop (1 oseba)295,00/
21.Post covid vadba – polzasebni pristop (2 osebi)393,40/

H.) KOORDINACIJSKO LOGISTIČNA DELA, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

Zap. št.:Storitev:Cena brez DDV:
1.Pot (1 km)**
2.Svetovanje kineziologija (1 ura)50,00
3.Svetovanje ortopeda (1 ura)60,00
4.Svetovanje hematologa (1 ura)60,00
5.Specialistično svetovanje kardiologa (1 ura)72,00
6.Specialistično svetovanje fizioterapevta (1 ura)70,00
7.Prehransko svetovanje z anamnezo50,00
8.Prehransko svetovanje z anamnezo in tedenskim jedilnikom190,00
9.Prehransko svetovanje z anamnezo, mesečnim jedilnikom in 3 meritvami telesne sestave500,00
10.Priprava strokovnega / znanstvenega gradiva (1 avtorska pola)70,00
11.Izvedba predavanja (45 minut)50,00
12.Demonstracija / usposabljanje (1 ura)50,00
13.Priprava meritev (1 ura)50,00
14.Vnos in obdelava podatkov (1 ura)7,00
15.Izposoja prenosne merilne opreme A (npr. Beep test, fotocelice, telemetrijski sistem za merjenje frekvence srca, tenziometrijska plošča, TMG sistem, FMS sistem, bioimpedanca, EMG sistem, …) na dan na komplet70,00
16.Izposoja prenosne merilne opreme B (npr. merilnik frekvence srčnega utripa, pospeškometer, …) na dan, na kos10,00
17.Benchmarking (1 ura)60,00
18.Kognitivni intervju (1 ura)50,00
19.Mali psihodiagnostični pregled34,70
20.Srednji psihodiagnostični pregled54,74
21.Kompleksni psihodiagnostični pregled121,41
22.Osnovni tečaj psihologije športa za športnike (5 ur)39,00 / osebo
23.Tečaj psihologije športa za trenerje74,88 / osebo
24.Sociometrija67,23

Center za raziskovanje javnega mnenja

Cenik za izvedbo telefonske javnomnenjske raziskave

PONUJENE VSEBINECENA brez DDVCENA z DDV
Izvedba terenske raziskave na vzorcu 500 respondentov v obsegu 40 vprašanj*18.000,0021.960,00
Izvedba terenske raziskave na vzorcu 1000 respondentov v obsegu 40 vprašanj*30.000,0036.600,00
Izvedba spletne raziskave na vzorcu 500-600 respondentov v obsegu 20 vprašanj**1.200,001.464,00
Izvedba terenske raziskave v obliki intervjujev na vzorcu 10 – 15 intervjujev dolžine cca. 45 minut**3.000,003.660,00
Izvedba terenske raziskave v obliki fokusnih skupin – 1 fokusna skupina***720,00878,40

* Storitev vključuje:

 • pripravo vprašalnika v sodelovanju z naročnikom,
 • testiranje vprašalnika,
 • vzorčenje,
 • izvedbo raziskave,
 • interpretacijo ter
 • izdelavo končnega poročila.

** Storitev vključuje:

 • pripravo vprašanj v sodelovanju z naročnikom,
 • organiziranje intervjujev – kontaktiranje respondentov, dogovarjanje, organiziranje prostora,
 • izvedbo raziskave,
 • transkript in interpretacijo ter
 • izdelavo končnega poročila.

*** Storitev vključuje:

 • pripravo vprašanj v sodelovanju z naročnikom,
 • organiziranje fokusne skupine – kontaktiranje respondentov, dogovarjanje, organiziranje prostora,
 • izvedbo raziskave,
 • transkript in interpretacijo ter
 • izdelavo končnega poročila.

Uporaba prostorov in opreme ZRS Koper

I. Lokacija:  Garibaldijeva 1

Najem prostorov

Najem prostorovCENA 1CENA 2
Knjižnica /uro (49 stolov, brez opreme)30,0021,00
Knjižnica /dan (49 stolov, brez opreme)146,00104,00
Predavalnica/uro (32 stolov, brez opreme)21,0017,00
Predavalnica/dan (32 stolov, brez opreme)104,0083,00
Sejna soba/uro (12 stolov, brez opreme)17,0014,00
Sejna soba/dan (12 stolov, brez opreme)83,0063,00

Opombe:

 • CENA 1: cena najema prostora za podjetja
 • CENA 2: cena najema prostora za zavode, društva, ustanove
 • DDV ni vključen v ceno

Najem opreme

Najem opremeCENA v EUR (na uro)CENA v EUR (na dan)
LCD projektor8,50a42,00
Računalnik2,50a12,50

Za najem ostale raziskovalne opreme ZRS Koper se pripravi ločen izračun, pri čemer se kot strošek najema upošteva amortizacija opreme, strošek zavarovanja opreme in strošek obrabnine. V primeru, da pride do okvare opreme zaradi delovanja uporabnika se stroški popravila obračunajo uporabniku posebej.

Opombe:

 • a LCD in računalnik je možno najeti za minimalno dve uri
 • Cena v EUR ”na dan” pomenijo dnevi od ponedeljka do sobote od 8.00 do 19.00 ure
 • DDV ni vključen v ceno.
 II. Lokacija:  Humanistični center ZRS Koper – Palača Tiepolo-Gravisi
UporabninaCENA 1CENA 2
Uporaba avle VITTORE CARPACCIO (1 ura)75,0060,00
Uporaba dvorane SANTORIO SANTORIO; (1 ura)95,0080,00
Uporaba sejne sobe PETER PAVEL VERGERIJ (1 ura)60,0050,00
 Dodatne storitveCENA 1CENA 2
Priprava prostora za prireditev  in čiščenje po dogodku na dan95,0080,00
Dežurna oseba na uro 25,0020,00
Uporaba avdiovizualne opreme120,00100,00

Opombe:

 • CENA 1: cena najema prostora za podjetja
 • CENA 2: cena najema prostora za zavode, društva, ustanove
 • DDV ni vključen v ceno

Uporabnina vključuje uporabo posameznega prostora (ogrevanje, hlajenje, ipd.), sanitarij ter  sanitarnega materiala brez razpoložljive prireditvene in tehnične opreme. Slednje se dodatno obračuna skladno z zahtevami in željami uporabnika.

Organizatorjem dobrodelnih prireditev/dogodkov se uporabnina ne obračuna. Stroški dodatnih storitev se v vseh primerih obračunajo po ceniku.

Najemnik pošlje povpraševanje za najem posameznega prostora po elektronski pošti na naslov najmanj 15 dni pred nameravanim najemom prostora.

Za najem poslovnega prostora v Humanističnem centru ZRS Koper palači Tiepolo-Gravisi ZRS Koper vsakič sklene ustrezno najemno pogodbo z najemnikom. 

Odpoved dogodka je možna le v pisni obliki po e-pošti na naslov .Ustne odpovedi ali odpovedi posredovane po telefonu se ne upoštevajo.

Stroški odpovedi so naslednji:

 • od 7 do 5 delovnih dni pred dogodkom 50 % uporabnine,
 • 5 delovnih dni in manj pred dogodkom 100 % uporabnine.

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila uporabnine je 8 delovnih dni pred dogodkom.


Center za upravljanje projektov

Obseg in vsebina storitev se določi na podlagi potreb strank. Center za upravljanje projektov ZRS Koper nudi:

1. Storitve in svetovanje s področja načrtovanja in priprave projektnih predlogov, in sicer:

 • pripravljalne aktivnosti in oblikovanje projektne ideje,
 • načrtovanje priprave projektnega predloga,
 • oblikovanje projektnega partnerstva,
 • priprava finančnega načrta projekta in
 • priprava pravnih aktov za prijavo projekta.

2. Storitve in svetovanje na področju izvajanja in nadzora mednarodnih projektov, in sicer:

 • finančno izvajanje in management projekta,
 • pravni vidiki izvajanja projekta ter
 • administriranje in koordinacija projektnih partnerjev.

Cene posameznih storitev se oblikujejo individualno, na podlagi definiranih zahtev naročnikov ter obsega in zahtevnosti storitve ali svetovanja.

Opis storitveCena na enoto v EUR (brez DDV)Cena na enoto v EUR (z DDV)
Svetovalna ura*36,8545,00
Opis storitveCena
Priprava projektne vloge na razpis7% vrednosti projekta

* drugi direktni stroški, vezani na delo (npr. poti) niso vključeni v kalkulacijo in se zaračunajo ločeno.


Inštitut za jezikoslovne študije

Ponudbe za posamezne storitve se oblikujejo individualno, z možnostjo popusta, na podlagi definiranih zahtev naročnika ter glede na obseg in zahtevnost dela. V primeru izvedbe celovitih projektov, oziroma daljšega časovnega sodelovanja se izvajanje storitev uredi s pogodbo.

Storitev:Enota:Cena z DDV:
Pisanje spletne vsebineAvtorska stran25,00€
Pisanje člankovAvtorska stran20-30€
Pisanje oglasovStoritevPo dogovoru
Pisanje sloganovStoritev250,00€
Lektoriranje besedila v slovenščiniAvtorska stran3,00€
Lektoriranje člankov v tujem jeziku (italijanščina)Avtorska stran7,00€

Knjižnične storitve

Zap. št.:Storitev:Znesek v EUR:
1.Letna članarina [1]:

– študenti, upokojencibrezplačno

– druge fizične osebe12,00

– pravne osebe50,00
2.Zamudnina (enota na dan):

dnevna zamudnina0,12
3.Opomin:

– prvi opomin3,76

– drugi opomin7,89

– tretji opomin15,07

– opomin pred tožbo22,13
4.Medknjižnična izposoja:

– iz knjižnice ZRS Koper (aktiva)

monografija7,00

fotokopija članka do 10 strani1,00

članek, posredovan v elektronski obliki1,00

– iz slovenskih knjižnic (pasiva)

monografijacena dobavitelja + poštnina

članek (fotokopija)cena dobavitelja + poštnina

članek, posredovan v elektronski oblikicena dobavitelja

– iz tujinecena dobavitelja + poštnina

– za tujino

monografija1 IFLA voucher

članek1/2 IFLA voucherja
5.Odškodnina:

– za izgubljeno ali uničeno gradivostroški nabave + stroški opreme

– za poškodovano gradivodejanski stroški + stroški opreme

– za vezavo gradivadejanski stroški + stroški opreme

strošek opreme nadomestnega gradiva (na enoto)4,24
6.Fotokopiranje (na stran):

– stran A40,10

– stran A30,14

– skeniranje (stran)0,50
7.Priprava, vodenje in vnos osebne bibliografije 27,00 EUR/ uro + administrativni stroški
8.Poštninapo veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.o.o.

Opombi:
Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so, skladno z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) oproščene plačila članarine in vpisnin. DDV ni vključen v ceno.


Založba Annales ZRS Koper

IZDAJATELJSKI STROŠKI

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Obračunana pavšalna vrednost dela

= 15% od ovrednotenega avtorskega honorarja za izvirno avtorsko delo v višini 400,00 EUR (izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem iz Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2013: JR5–KNJIGA–2013 znaša minimalno 365,00 EUR bruto na avtorsko polo)

à 15% od 400,00 EUR/avtorsko polo

= 60,00 EUR/avtorsko polo

Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov

vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški material, PTT, elektrika, prostori itd.)

 = 40,00 EUR/avtorsko polo

TEHNIČNO UREDNIŠTVO V OKVIRU PROJEKTOV

V vseh primerih, ko je v okviru projekta predvidena izdaja publikacij in razpis to omogoča, se v prijavi na razpis predvidi zaposlitev urednika (v primernem deležu, ocenjenem za vsak projekt posebej glede na zahtevnost in obseg publikacije).

Obračunana pavšalna vrednost dela

= 75% od tehničnega uredništva v celoti

= 45,00 EUR/avtorsko polo

Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov

= vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški material, PTT, elektrika, prostori itd.)

= 25,00 EUR/avtorsko polo

POLOVIČNO TEHNIČNO UREDNIŠTVO

= zajema:

prevzem avtorskega gradiva od avtorjev/urednikov, svetovanje avtorjem/urednikom glede tehnične opremljenosti publikacije, ureditev kolofona in pridobitev CIP zapisa o katalogizaciji, posredovanje gradiva v prelom, urejanje korektur in korespondenca z avtorjem/urednikom, posredovanje gradiva v tisk.

Obračunana pavšalna vrednost dela

= 50% od tehničnega uredništva v celoti

= 30,00 EUR/avtorsko polo

Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov

= vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški material, PTT, elektrika, prostori itd.)

= 20,00 EUR/avtorsko polo

 Skupaj cena uredniškega dela:

= 50,00 EUR/avtorsko polo

DELNO TEHNIČNO UREDNIŠTVO

= zajema:

Izvedba posameznih aktivnosti v okviru uredniškega in izdajateljskega postopka. Cena se določi za vsak primer posebej, glede na obseg in zahtevnost aktivnosti.

 Skupaj cena uredniškega dela:

= 5,00–50,00 EUR/avtorsko polo

RECENZIRANE PERIODIČNEPUBLIKACIJE

K STROŠKU TEHNIČNEGA UREDNIŠTVA MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ RECENZENTSKEGA POSTOPKA SE DODA ŠE STROŠEK IZVAJANJA RECENZENTSKEGA POSTOPKA

= recenzentski postopek zajema:

iskanje primernih recenzentov za posamezen članek, kontaktiranje z recenzenti in pošiljanje dokumentacije recenzentom, vodenje recenzentskega postopka, usklajevanje recenzentskih mnenj z uredniškimi, kontaktiranje z avtorjem glede recenzentskih mnenj in potrebnih popravkov, zaključek recenzentskega postopka s sprejemom ali zavrnitvijo članka, arhiviranje recenzij.

Obračunana pavšalna vrednost dela

= 70,00 EUR/avtorsko polo

Obračunana pavšalna vrednost ostalih izdajateljskih stroškov

= vključuje materialne in druge stroške izdajateljskega dela (papir, tonerji in drugi pisarniški material, PTT, elektrika, prostori itd.)

= 30,00 EUR/avtorsko polo

=========================================

 Skupaj cena izvajanja recenzentskegapostopka:

= 100,00 EUR/avtorsko polo*

* V primeru delnega opravljanja recenzentskega postopka, se izračuna ustrezni delež v odstotku glede na zgornjo ceno.