Izhod iz enostavnega načina

Oddelek za javne službe s področja oljkarstva

Nazaj na vrhnjo stran: Inštitut za oljkarstvo
Javna služba v oljkarstvu

Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, ki jo je vlada RS sprejela v juniju 2014, opredeljuje tudi strateške in razvojne cilje na področju oljkarstva. Strateški in razvojni cilji oljkarstva so:

  •  izboljšanje konkurenčnosti s povečevanjem obsega proizvodnje in kakovosti oljčnega olja s poudarkom na okolju prijazni pridelavi
  • povečanje porabe visokokakovostnega oljčnega olja (promocija in izobraževanje)
  • ohranitev tržnega deleža slovenskega oljčnega olja na domačem trgu
  • ohranjanje identitete kulturne krajine in povezovanje oljke in oljčnega olja s turizmom
  • zagotovitev stabilne infrastrukture za potrebe razvoja panoge.

Javna služba za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu bo z aktivnostmi prispevala k uresničevanju strateških usmeritev razvoja oljkarstva.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 28. decembra 2017 neposredno imenovalo za izvajalca javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje oljkarstva Inštitut za oljkarstvo. V okviru javne službe bo vzpostavljena strokovno-tehnična koordinacija, ki bo zagotavljala poenotenje delovanja javne službe v olkarstvu in ustrezen prenos  znanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi ustanovami. Pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva (selekcija oljk, introdukcija oljk, zagotavljanje matičnega sadilnega materiala oljke, tehnologije pridelave oljk, ugotavljanje oljk za predelavo), sodelujeta tudi Poskusni center za oljkarstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem.

Vodja: dr. Maja Podgornik, strokovni vodja javne službe s področja oljkarstva

Email: 
Tel.: +386 5 663 77 74


Poročila