Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

Prilagoditev in senzomotorično procesiranje med povečanimi gravitacijskimi gradienti

O vlogi osrednjega živčnega sistema v spremenjenem gravitacijskem okolju se danes pogosto razpravlja kot o spodbudi adaptivnih procesov, saj njegovi plastični mehanizmi močno vplivajo na prostorsko orientacijo, senzomotorično kontrolo in srčno-žilno dinamiko ter posledično celo na srčno-žilni in mišičnoskeletni sistem.

INNOCENT

Projekt INNOCENT se osredotoča na procesne pravice oseb, osumljenih ali obtoženih kaznivega dejanja, zlasti na njihovo pravico do domneve nedolžnosti, dokler se jim ne dokaže krivda, in na to, kako bi si to lahko razlagali v kontekstu elektronskih dokazov.

CommunityLinkage

Projekt Community Linkage je namenjen vzpostavitvi učinkovite povezave med službami za nasilje na podlagi spola (GBV) in skupnostmi migrantk za spodbujanje zgodnjega prepoznavanja, preprečevanja in podpore v kontekstu po pandemiji COVID-19 s pristopom, ki temelji na skupnosti.

REBOOT NOW

REBOOT NOW je transnacionalna pilotna pobuda, osredotočena na otroke, namenjena preprečevanju in boju proti nasilju na podlagi spola (GBV) med otroki/mladimi s podpiranjem njihovega psihološkega dobrega počutja prek na dokazih temelječe ponovljive storitve z njihovim aktivnim sodelovanjem.

Konstruktivna teologija v dobi digitalne kulture in antropocena

Raziskovalni program z interdisciplinarnega stališča obravnava nekatera najpomembnejša vprašanja sedanjosti. Glavni cilj raziskav je razumeti in postaviti v dialog vlogo krščanstva pri etiki varovanja okolja, dvigu ekološke zavesti na eni strani ter teološke in filozofske interpretacije tehnologije, zlasti digitalnih tehnologij, na drugi.

LITMAG

Cilj projekta »LITMAG« je odpraviti pomanjkanje dokumentacije, analize in javne zavesti o vlogi evropskih literarnih revij, zlasti vzhodnoevropskih literarnih revij, kot glasovi nasprotovanja avtoritarnim in totalitarnim režimom v obdobju po drugi svetovni vojni in – kasneje – kot nosilci demokratične tranzicije in utrjevanja v obdobju približevanja Evropski uniji in članstva v EU.

PITCH

PITCH je projekt, katerega cilj je vzpostavitev skupne evropske podlage za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, namenjenih migrantkam, ki temelji na personaliziranem, participativnem pristopu in pristopu več deležnikov.

Vloga možganov pri fizični in mentalni utrujenosti

V projektu želimo ugotoviti kako (mehanistično) in kje (lokacija v možganih) najdemo izvor utrujenosti. V ta namen bomo manipulirali z možgansko nevrotransmisijo (serotonin, dopamin in noradrenalin) in z merjenjem možganske aktivnosti z elektroencefalografijo (EEG) ugotovili katere možganske regije igrajo pomembno vlogo pri nastopu fizične in mentalne utrujenosti.

Religijske spremembe na Slovenskem in v Jugoslaviji: verski prestopi in procesi ateizacije

Projekt obravnava religijsko transformacijo Slovenije in Jugoslavije v 20. stoletju, ki jo zaznamujejo različne oblike verskih dejavnosti, ki prečijo ustaljene norme, pravne okvirje in kulturna pričakovanja. To bo ena prvih raziskav v regiji, ki bo z analizo fenomena verskih prestopov raziskala širše religijske spremembe na Slovenskem oziroma v Jugoslaviji ter procese oblikovanja in preoblikovanja verskih manjšin.

Desetletje dekadence. Državljanstvo, pripadnost in brezbrižnost do države na severno jadranskem mejnem območju, 1914-1924

Projekt prispeva k ponovnemu razmisleku o razmerju med nacionalno pripadnostjo, teritorialno pripadnostjo in suverenostjo države s preučevanjem vloge državljanstva med in po prvi svetovni vojni na območju severnega Jadrana. Prva svetovna vojna, propad imperijev in že obstoječih državnih struktur ter ustvarjanje novih držav naslednic ali priključitev novih provinc k starim, so namreč sprožili procese redefiniranja ozemelj in njihovih narodov.

Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT

Projekt je študija s področja uporabnega jezikoslovja in edukacijskega jezikoslovja (Educational Linguistics), katere cilj je okrepiti socialno-konstruktivistično poučevanje in učenje TJ/SJ v slovenskih osnovnih šolah na obmejnih območjih in morda v slovenskih osnovnošolskih zavodih. Namen raziskovalne skupine je doseči, da bi poučevanje TJ postalo bolj avtentično, usmerjeno v kritično razmišljanje, kognitivno osnovano, afektivno usmerjeno in družbeno angažirano.

Prospektivna analiza športnih poškodb elitnih športnikov: epidemiologija, napovedovanje in varno vračanje v šport

Osrednji cilj tega projekta je razviti slovensko bazo podatkov športnih poškodb (SloSIDB) za ažurno beleženje športnih poškodb pri športnikih iz vseh slovenskih olimpijskih športov. Poleg tega bo imel SloSIDB vnaprej določene predloge modelov za napovedovanje športnih poškodb, ki bodo tekom projekta potrjeni pri elitnih nogometaših in košarkarjih.

Svoboda mnenja in izražanja skozi naracije izrednega stanja: antropološka študija slovenske (anti)demokratične zavesti v času epidemije Covid-19

Projekt izhaja iz ugotovitve, da je bilo v Sloveniji v času med epidemijo Covid-19 moč opaziti številne ključne kazalnike, ki so opozarjali na razraščajočo se avtoritarno oblast, denimo napade na neodvisno sodstvo in medije, krčenje državljanskih svoboščin in medijske svobode, neupoštevanje zakonodajne in pravne veje oblasti, delovanje proti civilni družbi, vsiljevanje podrejenosti osrednji avtoriteti na račun osebnih svoboščin in podobno.

Otrokosrediščni pristop pri integraciji priseljenih otrok: vloga šole pri integraciji glede na aspekt staršev

Glavni cilj projekta je raziskati različne integracijske ukrepe vključevanja priseljenih otrok v različnih nacionalnih okoljih (slovensko (Istra, Ljubljana, Maribor), avstrijsko (Dunaj), špansko/katalonsko (Barcelona) in dansko (Odense)) ter izobraževalnih stopnjah (osnovne in srednje šole) v zvezi z vključevanjem staršev.

SCORE

Splošni cilj projekta SCORE je oblikovati, razviti, spremljati in podpirati ukrepe prilagajanja obalnih območij na podnebne spremembe. S tem bi jih zaščitili pred tveganji, ki jih prinašajo morske poplave, suša in erozija in povečali njihovo dolgoročno odpornost.

COORDINATE

Težnja po zagotavljanju dobrega počutja otrok in mladih je jasno izražena v velikih izzivih, kot so Cilji Trajnostnega Razvoja ZN (UN’s Sustainable Development Goals). EU je podobno izpostavila pomen zagotavljanja prihodnosti otrok in mladih. Postalo je sprejeto, da je potrebno o neenakosti razmišljati longitudinalno in jih ne obravnavati kot statične dogodke, ki niso povezani s prejšnjimi dogodki in prihodnjimi verjetnostmi. Oblikovalci politik morajo zagotoviti, da svoje politične posege in prilagoditve utemeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, ki morajo med drugim vključevati podatke kohortne raziskave. COORDINATE bo pričel zapolnjevati resne in obsežne vrzeli v razpoložljivosti zanesljivih in primernih podatkov za spremljanje in vrednotenje dobrega počutja otrok v Evropi.

SKIEASY

Due to dramatic changes in skiing technique and equipment, accompanied by decreased motor and functional abilities of skiers, it is essential to adapt and upgrade the procedures, tools and methods for teaching alpine skiing (also in the light of recent experience with the COVID-19 pandemic).

PARIPRE

Regular physical activity is one of the most cited health protective factors for the prevention of the leading noncommunicable diseases. In adolescence, physical activity contributes to healthy development of musculoskeletal system, cardiovascular system, maintenance of optimal body weight, and it is also associated with numerous psychological and social benefits. Nonetheless, physical activity as health promotion tool is not one without adverse effects.