Izhod iz enostavnega načina

X-BRAIN.net 

X-BRAIN.net

Mreža čezmejnega sodelovanja rehabilitacije bolnikov po možganski kapi z uporabo inovativnih tehnologij /  Network per la cooperazione transfrontaliera finalizzata alla riabilitazione del paziente post-ictus con tecnologie innovative

Evropska komisija: Interreg Italija-Slovenija 2021-2027

Trajanje projekta: 1. 6. 2023–31. 5. 2025

Nosilec projekta na ZRS Koperdr. Rado Pišot

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za kineziološke raziskave

Partnerske organizacije:

  • Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Italija (vodilni partner)
  • ZRS Koper, Slovenija
  • University Health Authority Giuliano Isontina, Italija
  • Splošna bolnišnica Izola, Slovenija

Projekt X-BRAIN.net se ukvarja z izzivom na področju zdravja, ki se nanaša na razvoj in izboljšanje kapacitet za raziskave in inovacije ter uvedbo novih tehnologij v bolnišnicah na Programskem območju. Po možganski kapi zavzamejo bolniki 15 % zdravstvenih kapacitet zato je začetek rehabilitacije po možganski kapi čim prej ključnega pomena. Poleg tega je dvojezičnost pomemben dejavnik, zato je čezmejno sodelovanje med ustanovami nujno za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe na dvojezičnem območju.

Spletna stran

X-BRAIN.net 

X-BRAIN.net – Network per la cooperazione transfrontaliera finalizzata alla riabilitazione del paziente post-ictus con tecnologie innovative

Commissione europea: Interreg Italija-Slovenija 2021-2027

Grant Agreement no.: ITA-SI0100054

Durata del progetto: 1. 6. 2023–31. 5. 2025

Responsabile del progetto presso ZRS Koper: dr. Rado Pišot

Istituto partecipante ZRS Koper: Istituto di ricerche kinesiologiche

Organizzazioni partner:

  • Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Italija (partner principale )
  • ZRS Koper, Slovenija
  • University Health Authority Giuliano Isontina, Italija
  • Splošna bolnišnica Izola, Slovenija

Il progetto X-BRAIN.net affronta una sfida sanitaria comune dell’Area di Programma in relazione allo sviluppo e al miglioramento della capacità di ricerca e innovazione e all’introduzione di nuove tecnologie negli ospedali dell’Area di Programma. I pazienti post-ictus occupano il 15% della capacità delle strutture sanitarie nell’Area di Programma. Iniziare la riabilitazione post-ictus il prima possibile è fondamentale. In più, il bilinguismo è un fattore importante e quindi la cooperazione transfrontaliera tra le istituzioni è essenziale per fornire assistenza sanitaria di qualità in un’area bilingue.

Sito web