Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

4PETHABECO

Projekt 4PETHABECO je namenjen ohranjanju populacij velikih zveri s preizkušanjem inovativnih rešitev za njihovo varovanje in obnovo njihovih habitatov, še posebej preko krepitve zelene infrastrukture, zmanjševanja konfliktov pri sobivanju ter izboljšanja povezljivosti. Specifični cilji projekta 4PETHABECO so: krepitev sodelovanja med deležniki znotraj jadransko-jonskega območja za spodbujanje sinergij in usklajevanje postopkov spremljanja populacij velikih zveri, povečanje preglednosti pri pridobivanju in interpretaciji podatkov o populacijah, izboljšanje stanja glede konfliktov, povezanih s sobivanjem človeka in populacij velikih zveri, s krepitvijo sodelovanja pri inovativnem soupravljanju habitatov in populacij, ustvarjanje baze znanja in interaktivne platforme jadransko-jonskega območja za reševanje konfliktov sobivanja, izboljšanje razumevanja kulturne, družbene in okoljske raznolikosti prostora. Dolgoročni učinki projekta za ohranjanje velikih zveri in izboljšanje njihove odpornosti se bodo zagotovili preko soustvarjanja skupnih strategij in akcijskih načrtov jadransko-jonskega območja za skupno upravljanje populacij velikih zveri, varovanje in povečanje njihovih kopenskih habitatov in povezljivosti le-teh, kar bo omogočalo tudi udejanjanje strateških ciljev EUSAIR čezmejne paradne pobude PET HAB ECO.

ScreenFood

Da bi zagotovili visoko raven varnosti hrane v celotni proizvodnji in distribuciji, je ključno izboljšati in uskladiti analitične tehnike za kvantifikacijo kontaminantov. To predstavlja osnovo za zanesljive podatke o skladnosti živil s predpisi ter za reševanje sporov in minimiziranje finančnih izgub v živilski industriji. Projekt bo razvil referenčne metode in referenčne materiale za kvantifikacijo kontaminantov v hrani in živilski embalaži, s posebnim poudarkom na recikliranih materialih. Ta meroslovna orodja bodo industriji pomagala pri zagotavljanju dostave varne hrane in trajnostne embalaže ob upoštevanju regulativnih zahtev.

AI-GRAPE logotip barvno

AI-GRAPE

Namen in cilj projekta AI-GRAPE je razvoj in izvajanje Sistema za podporo odločanju (SPO) na podlagi umetne inteligence z združevanjem podatkov iz vremenskih postaj, mikrookoljskih senzorjev, dronov, satelitov in pasti za insekte.

LAŠTellieri-logo-colour

KAŠTellieri

Cilj projekta KAŠTellieri je ohraniti, ovrednotiti in zaščititi kulturno dediščino gradišč-kaštelirjev v okviru trajnostne kulturno-turistične destinacije Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana ter oživiti, promovirati in interpretirati izbrana gradišča skozi inovativne in trajnostno naravnane produkte čezmejnega turizma, s poudarkom na digitalizaciji, socialnem vključevanju in zelenem prehodu.

CrossTerm

Cilj projekta CrossTerm je izboljšati kakovost in učinkovitost jezikovnih storitev v javni upravi z oblikovanjem skupnih strategij, modelov in orodij za standardizacijo pravno-upravne terminologije v jezikih programskega območja ter s tem spodbujati njihovo doslednejšo in učinkovitejšo uporabo. S pripravo skupnega strateškega dokumenta bo zagotovljena uporaba metodologij in rezultatov projekta tudi na dolgi rok.

BioTech2Agri logotip barvno

BioTech2Agri

Cilj projekta BioTech2Agri je povečati stopnjo inovativnosti v agroživilskem sektorju s prenosom že obstoječega biološkega tehnološkega potenciala ter spodbujanje in dvig kakovosti vrednostnih verig biotehnologije na čezmejnem območju. Projekt spodbuja izmenjavo strokovnega znanja, izkušenj in dobrih praks, mreženje in sodelovanje med deležniki iz akademske sfere, industrije, javnega in zasebnega sektorja ter izboljšavo politik z namenom povečanja in krepitve konkurenčnosti in gospodarske rasti čezmejnega področja.

N.E.A.R. to Guardians

Splošni cilj projekta N.E.A.R. to Guardians je zagotoviti popoln dostop do osnovnih pravic in krepitev potenciala mladoletnih oseb brez spremstva v sodelujočih partnerskih državah, s poudarkom na ključnih področjih integracije, kot so nastanitev ter vključenost v izobraževanje in delo.

HUMAN

Aktivnosti projekta HUMAN so namenjene preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah. Projektne aktivnosti temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo  medskupnostni aktivizem in spremembe v odnosih in vedenju mladih.

EXPECT_Art Logo colour

EXPECT_Art

Namen projekta EXPECT_art je prepoznati trenutne ovire in potenciale za spodbujanje kritične kulturne pismenosti s pomočjo umetnostne vzgoje, izobraževanja skozi umetnost in uporabe umetnosti v izobraževanju znotraj in med različnimi izobraževalnimi konteksti v Evropi ter ustvariti in aktivirati znanje o tem, kako okrepiti kritično kulturno pismenost in razumevanje med evropskimi državljani.

TransformERS

Glavni cilj projekta TransformERS je zagotoviti povezanost med raziskavami, politiko in prakso v kontekstu družbenih preobrazb, ki so ključne za ustvarjanje pravičnosti v hitro spreminjajočem se globalnem okolju.

RethinkBlue

COST Action RethinkBlue se osredotoča na modro gospodarstvo in z njim povezane politike, ki vplivajo na družbe v Evropi. Glavni cilj projekta je ponovno ovrednotiti koncept modrega gospodarstva skozi dva ključna vidika. Prvič, z oceno vpliva, ki jo ima na obalne skupnosti, ter drugič, z raziskovanjem priložnosti za inovacije ter potencialne sinergije med že uveljavljenimi in nastajajočimi dejavnostmi na morju.

TBrainBoost

Splošni cilj TBrainBoost je spodbuditi mednarodno in medsektorsko mobilnost ter izboljšati povezave med akademskimi krogi, podjetji in družbo na področju zdravega staranja. TBrainBoost bo to dosegel z vrsto napotitev med akademskimi institucijami in podjetji, ki delujejo na področju zdravega staranja, ter številnimi izobraževalnimi dejavnostmi.

ECO2SMART

Projekt ECO2SMART je eden od kapitalizacijskih projektov v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Projekt spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov glede zmanjševanja vpliva podnebnih sprememb in tveganj naravnih nesreč z uporabo ekosistemskih rešitev. Na osnovi tega ima cilj krepiti odpornost obalnih območij, vključenih v projekt. Projekt ECO2SMART temelji na znanju, ki so ga projektni partnerji razvili v sklopu projekta ECO-SMART (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) in bo kapitaliziran znotraj nadgrajenega projekta ECO2SMART.

RecapMCV

Čezmejni projekt RecapMCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije z valorizacijo, nadgradnjo in promocijo digitalnih produktov in njihovih učinkov, razvitih v projektu MerlinCV, ki so nastali na podlagi valorizacije neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije.

X-BRAIN.net

X-BRAIN.net 

Projekt X-BRAIN.net se ukvarja z izzivom na področju zdravja, ki se nanaša na razvoj in izboljšanje kapacitet za raziskave in inovacije ter uvedbo novih tehnologij v bolnišnicah na Programskem območju.

Waste4Soil

V okviru projekta Waste4Soil je predviden razvoj 10 tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov predelave hrane iz prehrambne industrije v lokalne, biološko osnovane krožne izboljševalce tal. Projekt se osredotoča na ovrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obstoječih poti upravljanja prehrambnih odpadkov v sredstva za izboljšanje tal ter na razvoj primernih metod za njihovo ustrezno uporabo.

EWAS

Glavni cilj projekta EWAS je prispevati k vključevanju in raznolikosti, zlasti v zmanjševanju neenakosti spolov. Z dodatnim izobraževanjem in razvojem veščin se bodo z bolj kakovostnim trenerskim delom povečale tudi možnosti za zaposljivost žensk v alpskem smučanju.

Fatima 2

FATIMA 2

Projekt Fatima 2 je namenjen izobraževanju mladih, še posebej moških iz priseljenskih družin, z namenom preprečevanja nasilja v imenu časti nad ženskami. Projektne aktivnosti bodo mlade opolnomočile, da sami organizirajo delavnice o nasilju nad ženskami za svoje vrstnike, sodelujejo v kampanjah za ozaveščanje o tej temi ter se povezujejo s civilno družbo, organizacijami in lokalnimi predstavniki, da bi prispevali k spremembi v svoji skupnosti.