Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

TransformERS

Glavni cilj projekta TransformERS je zagotoviti povezanost med raziskavami, politiko in prakso v kontekstu družbenih preobrazb, ki so ključne za ustvarjanje pravičnosti v hitro spreminjajočem se globalnem okolju.

RethinkBlue

COST Action RethinkBlue se osredotoča na modro gospodarstvo in z njim povezane politike, ki vplivajo na družbe v Evropi. Glavni cilj projekta je ponovno ovrednotiti koncept modrega gospodarstva skozi dva ključna vidika. Prvič, z oceno vpliva, ki jo ima na obalne skupnosti, ter drugič, z raziskovanjem priložnosti za inovacije ter potencialne sinergije med že uveljavljenimi in nastajajočimi dejavnostmi na morju.

N.E.A.R. to Guardians

Aktivnosti projekta HUMAN so namenjene preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah. Projektne aktivnosti temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo  medskupnostni aktivizem in spremembe v odnosih in vedenju mladih.

HUMAN

Aktivnosti projekta HUMAN so namenjene preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah. Projektne aktivnosti temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo  medskupnostni aktivizem in spremembe v odnosih in vedenju mladih.

EXPECT_Art

Namen projekta EXPECT_art je prepoznati trenutne ovire in potenciale za spodbujanje kritične kulturne pismenosti s pomočjo umetnostne vzgoje, izobraževanja skozi umetnost in uporabe umetnosti v izobraževanju znotraj in med različnimi izobraževalnimi konteksti v Evropi ter ustvariti in aktivirati znanje o tem, kako okrepiti kritično kulturno pismenost in razumevanje med evropskimi državljani.

TBrainBoost

Splošni cilj TBrainBoost je spodbuditi mednarodno in medsektorsko mobilnost ter izboljšati povezave med akademskimi krogi, podjetji in družbo na področju zdravega staranja. TBrainBoost bo to dosegel z vrsto napotitev med akademskimi institucijami in podjetji, ki delujejo na področju zdravega staranja, ter številnimi izobraževalnimi dejavnostmi.

ECO2SMART

ECO2SMART – Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč Evropska komisija: Interreg...

RecapMCV

Čezmejni projekt RecapMCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije z valorizacijo, nadgradnjo in promocijo digitalnih produktov in njihovih učinkov, razvitih v projektu MerlinCV, ki so nastali na podlagi valorizacije neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije.

X-BRAIN.net

X-BRAIN.net 

Projekt X-BRAIN.net se ukvarja z izzivom na področju zdravja, ki se nanaša na razvoj in izboljšanje kapacitet za raziskave in inovacije ter uvedbo novih tehnologij v bolnišnicah na Programskem območju.

Waste4Soil

V okviru projekta Waste4Soil je predviden razvoj 10 tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov predelave hrane iz prehrambne industrije v lokalne, biološko osnovane krožne izboljševalce tal. Projekt se osredotoča na ovrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obstoječih poti upravljanja prehrambnih odpadkov v sredstva za izboljšanje tal ter na razvoj primernih metod za njihovo ustrezno uporabo.

EWAS

Glavni cilj projekta EWAS je prispevati k vključevanju in raznolikosti, zlasti v zmanjševanju neenakosti spolov. Z dodatnim izobraževanjem in razvojem veščin se bodo z bolj kakovostnim trenerskim delom povečale tudi možnosti za zaposljivost žensk v alpskem smučanju.

Fatima 2

FATIMA 2

Projekt Fatima 2 je namenjen izobraževanju mladih, še posebej moških iz priseljenskih družin, z namenom preprečevanja nasilja v imenu časti nad ženskami. Projektne aktivnosti bodo mlade opolnomočile, da sami organizirajo delavnice o nasilju nad ženskami za svoje vrstnike, sodelujejo v kampanjah za ozaveščanje o tej temi ter se povezujejo s civilno družbo, organizacijami in lokalnimi predstavniki, da bi prispevali k spremembi v svoji skupnosti.

TESI

Namen projekta TESI je vzpostaviti partnerstvo za oblikovanje skupnega magistrskega programa o socialnih inovacijah (Joint master). S tem namenom se projekt osredotoča na dva osrednja cilja: razvijati kompetence in veščine na področju socialnih inovacij s poudarkom na sodobnih družbenih izzivih pri upravljanju delovanja javne uprave, revitalizaciji mest, socialnem podjetništvu, blaginji, migracijah; vzpostaviti mrežo univerz in raziskovalnih središč za oblikovanje in implementacijo skupnega magistrskega programa.

Open Borders Logo

OPEN BORDERS

Namen tega projekta je s pomočjo preučevanja razvoja nadnacionalnega čezmejnega sodelovanja med “Vzhodom” in “Zahodom” od konca druge svetovne vojne do danes, ponovno razmisliti o zgodovini Evrope v času hladne vojne. Decentralizirana analiza novejše evropske zgodovine, ki bo presegla tradicionalno vizijo jasne evropske ločenosti, katere simbol je bil berlinski zid, nam bo pokazala, da je treba vprašanje razdeljene celine preoblikovati.

POSEIDONE

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale. Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

GUIDEPREP

GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EuroCohort)  bo prva longitudinalna, primerjalna raziskava rojstnih kohort v Evropi. Gre za raziskovalno infrastrukturo, ki bo vir visokokakovostnih longitudinalnih statističnih podatkov, ki bodo v podporo pri razvoju socialnih politik, posvečenih večanju blaginje otrok, mladih in njihovih družin po celotni Evropi.

INNOCENT

Projekt INNOCENT se osredotoča na procesne pravice oseb, osumljenih ali obtoženih kaznivega dejanja, zlasti na njihovo pravico do domneve nedolžnosti, dokler se jim ne dokaže krivda, in na to, kako bi si to lahko razlagali v kontekstu elektronskih dokazov.

CommunityLinkage

Projekt Community Linkage je namenjen vzpostavitvi učinkovite povezave med službami za nasilje na podlagi spola (GBV) in skupnostmi migrantk za spodbujanje zgodnjega prepoznavanja, preprečevanja in podpore v kontekstu po pandemiji COVID-19 s pristopom, ki temelji na skupnosti.