Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

TransformERS

Glavni cilj projekta TransformERS je zagotoviti povezanost med raziskavami, politiko in prakso v kontekstu družbenih preobrazb, ki so ključne za ustvarjanje pravičnosti v hitro spreminjajočem se globalnem okolju.

RethinkBlue

COST Action RethinkBlue se osredotoča na modro gospodarstvo in z njim povezane politike, ki vplivajo na družbe v Evropi. Glavni cilj projekta je ponovno ovrednotiti koncept modrega gospodarstva skozi dva ključna vidika. Prvič, z oceno vpliva, ki jo ima na obalne skupnosti, ter drugič, z raziskovanjem priložnosti za inovacije ter potencialne sinergije med že uveljavljenimi in nastajajočimi dejavnostmi na morju.

N.E.A.R. to Guardians

Aktivnosti projekta HUMAN so namenjene preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah. Projektne aktivnosti temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo  medskupnostni aktivizem in spremembe v odnosih in vedenju mladih.

HUMAN

Aktivnosti projekta HUMAN so namenjene preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah. Projektne aktivnosti temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo  medskupnostni aktivizem in spremembe v odnosih in vedenju mladih.

EXPECT_Art

Namen projekta EXPECT_art je prepoznati trenutne ovire in potenciale za spodbujanje kritične kulturne pismenosti s pomočjo umetnostne vzgoje, izobraževanja skozi umetnost in uporabe umetnosti v izobraževanju znotraj in med različnimi izobraževalnimi konteksti v Evropi ter ustvariti in aktivirati znanje o tem, kako okrepiti kritično kulturno pismenost in razumevanje med evropskimi državljani.

Biti evropski in protikolonialen: utopični realizem jugoslovanskega neuvrščenega internacionalizma

Projekt naslavlja “globalno” Jugoslavijo – edino večjo evropsko članico gibanja neuvrščenih – kot osupljivo stikališče političnih, ekonomskih in kulturnih idej in praks, značilnih za industrializirani svetovni Sever in postkolonialni svetovni Jug od konca petdesetih do konca osemdesetih let 20. stoletja.

Zrno soli, kristaliziranje sobivanja: solinarstvo kot izkustvena okoljska modrost

solinarstvo, okoljska modrost, izkustveno znanje, ekoetnografija, dediščinjenje, sobivanje, okoljska humanistika, ekofenomenologija, ekozofija, kulturna in naravna dediščina, soline, elementalno izkustvo, biosocialna postajanja, sol, kristaliziranje, utelešeno kritično mišljenje

Kognitivno-inkluzivni pristopi k medjezikovnemu zavedanju pri jezikovni integraciji otrok s priseljenskim ozadjem

Raziskovalni projekt je zasnovan kot odgovor na spreminjajoče se svetovne družbene razmere, povezane z vse bolj multietnično družbo, ki je posledica tudi stalnih migracijskih tokov, in s spremembami v delovanju svetovnega reda v smislu prehoda iz multilateralnega v večpolarni svet.

MED-STI-K – Stičišče znanj za zeleno, trajnostno in inovativno sredozemsko kmetijstvo

V zadnjih 25 letih je bilo veliko naporov usmerjeno k vzpostavitvi centra znanja, ki bi odgovoril na potrebe kmetijstva na območju Sredozemskega prostora, ki je v Sloveniji prepoznano po tipični mozaični kulturni krajini. Identiteto slednjega je moč prepoznati tudi v kulinariki, ki temelji na tradicionalnih jedeh in lokalnih proizvodih in je motor trajnostnega turizma. Cilj projekta je preučiti možnosti vzpostavitve trajnostno kmetijsko-razvojnega okolja in ustrezne platforme za dialog med vsemi deležniki, ki spodbujajo inovacije, dvig konkurenčnosti ter omogočajo trajnostno rast in blaginjo tako v kmetijskem sektorju kot v povezanih gospodarskih dejavnostih.

Vpliv zmanjšane gibalne/športne aktivnosti na zdravje človeka

Vpliv zmanjšane gibalne/športne aktivnosti na zdravje človeka: primerjava mladih in starih preiskovancev

TBrainBoost

Splošni cilj TBrainBoost je spodbuditi mednarodno in medsektorsko mobilnost ter izboljšati povezave med akademskimi krogi, podjetji in družbo na področju zdravega staranja. TBrainBoost bo to dosegel z vrsto napotitev med akademskimi institucijami in podjetji, ki delujejo na področju zdravega staranja, ter številnimi izobraževalnimi dejavnostmi.

ECO2SMART

ECO2SMART – Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč Evropska komisija: Interreg...

RecapMCV

Čezmejni projekt RecapMCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije z valorizacijo, nadgradnjo in promocijo digitalnih produktov in njihovih učinkov, razvitih v projektu MerlinCV, ki so nastali na podlagi valorizacije neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije.

X-BRAIN.net

X-BRAIN.net 

Projekt X-BRAIN.net se ukvarja z izzivom na področju zdravja, ki se nanaša na razvoj in izboljšanje kapacitet za raziskave in inovacije ter uvedbo novih tehnologij v bolnišnicah na Programskem območju.

Waste4Soil

V okviru projekta Waste4Soil je predviden razvoj 10 tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov predelave hrane iz prehrambne industrije v lokalne, biološko osnovane krožne izboljševalce tal. Projekt se osredotoča na ovrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obstoječih poti upravljanja prehrambnih odpadkov v sredstva za izboljšanje tal ter na razvoj primernih metod za njihovo ustrezno uporabo.

SPOZNAJ logotip

SPOZNAJ

Prilagoditve JRO za delovanje po načelih odprte znanosti bodo najpomembnejši cilj projekta. Rezultati bodo omogočili izpolnjevanje določil zakonodaje, vplivali pa bodo tudi na izboljšanje izrabe institucionalnih in nacionalnih raziskovalnih infrastruktur. Pomembno izhodišče projekta bo neposredna primerjava z referenčnimi kontaktnimi točkami v drugih uspešnih in že uvedenih sistemih odprte znanosti. Rezultati projekta kot podporni mehanizmi za prilagoditev po načelih odprte znanosti bodo ozaveščanje različnih javnosti, splošna in specializirana izobraževanja in usposabljanja, primeri poslovnih/organizacijskih modelov delovanja po načelih odprte znanosti, definiranje profilov podpornih strokovnjakov v življenjskem ciklu raziskovanja po načelih odprte znanosti, institucionalni načrti implementacije in pilotne uvedbe rezultatov projekta.

Življenje Skuškove zbirke: od dnevne sobe do virtualnega muzeja

Skuškova vzhodnoazijska zbirka je izjemna tako zaradi svojega obsega kot zaradi kvalitete predmetov v njej. Med več stotinami predmetov, od katerih jih danes večino hrani Slovenski etnografski muzej, so številni tako kvalitetni, da lahko sklepamo na cesarsko provenience, so mojstrsko izdelani in imajo visoko umetniško vrednost. Nedavno odkritje bogatega in še neraziskanega arhiva dokumentov, fotografij in drugega arhivskega materiala zakoncev Skušek v Slovenskem etnografskem muzeju, je bila ena od spodbud za projektno raziskavo, saj bo ta arhiv prvikrat omogočil detajlno rekonstrukcijo zgodovine Skuškove zbirke, njenega kompleksnega življenja in biografije.

KRPAN

Namen projekta je okrepiti raziskovalno podporo, povečati kadrovske kapacitete v projektnih pisarnah partnerjev, izboljšati znanja in kompetence za pisanje prijav na konkurenčne razpise evropskih centraliziranih programov ter poiskati dodatne priložnosti za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje raziskovalcev na partnerskih organizacijah.