Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

MiCREATE

Splošni cilj projekta je spodbuditi vključevanje različnih skupin otrok migrantov s sprejetjem na otroka osredotočenega pristopa k njihovi integraciji na izobraževalni in politični ravni. Izhajajoč iz potrebe po ponovnem pregledu integracijskih politik na eni strani in v skladu s specifičnim fokusom razpisa na drugi strani, je cilj raziskovalnega projekta celovita proučitev sodobnih integracijskih procesov otrok migrantov z namenom njihovega opolnomočenja.

ECOSMART

Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.

TESI

Namen projekta TESI je vzpostaviti partnerstvo za oblikovanje skupnega magistrskega programa o socialnih inovacijah (Joint master). S tem namenom se projekt osredotoča na dva osrednja cilja: razvijati kompetence in veščine na področju socialnih inovacij s poudarkom na sodobnih družbenih izzivih pri upravljanju delovanja javne uprave, revitalizaciji mest, socialnem podjetništvu, blaginji, migracijah; vzpostaviti mrežo univerz in raziskovalnih središč za oblikovanje in implementacijo skupnega magistrskega programa.

INNOCENT

Projekt INNOCENT se osredotoča na procesne pravice oseb, osumljenih ali obtoženih kaznivega dejanja, zlasti na njihovo pravico do domneve nedolžnosti, dokler se jim ne dokaže krivda, in na to, kako bi si to lahko razlagali v kontekstu elektronskih dokazov.

CommunityLinkage

Projekt Community Linkage je namenjen vzpostavitvi učinkovite povezave med službami za nasilje na podlagi spola (GBV) in skupnostmi migrantk za spodbujanje zgodnjega prepoznavanja, preprečevanja in podpore v kontekstu po pandemiji COVID-19 s pristopom, ki temelji na skupnosti.

REBOOT NOW

REBOOT NOW je transnacionalna pilotna pobuda, osredotočena na otroke, namenjena preprečevanju in boju proti nasilju na podlagi spola (GBV) med otroki/mladimi s podpiranjem njihovega psihološkega dobrega počutja prek na dokazih temelječe ponovljive storitve z njihovim aktivnim sodelovanjem.

SKIEASY

Due to dramatic changes in skiing technique and equipment, accompanied by decreased motor and functional abilities of skiers, it is essential to adapt and upgrade the procedures, tools and methods for teaching alpine skiing (also in the light of recent experience with the COVID-19 pandemic).

PARIPRE

Regular physical activity is one of the most cited health protective factors for the prevention of the leading noncommunicable diseases. In adolescence, physical activity contributes to healthy development of musculoskeletal system, cardiovascular system, maintenance of optimal body weight, and it is also associated with numerous psychological and social benefits. Nonetheless, physical activity as health promotion tool is not one without adverse effects.