Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

SKIEASY

Due to dramatic changes in skiing technique and equipment, accompanied by decreased motor and functional abilities of skiers, it is essential to adapt and upgrade the procedures, tools and methods for teaching alpine skiing (also in the light of recent experience with the COVID-19 pandemic).

PARIPRE

Regular physical activity is one of the most cited health protective factors for the prevention of the leading noncommunicable diseases. In adolescence, physical activity contributes to healthy development of musculoskeletal system, cardiovascular system, maintenance of optimal body weight, and it is also associated with numerous psychological and social benefits. Nonetheless, physical activity as health promotion tool is not one without adverse effects.

TwinBrain

TWINning the BRAIN with machine learning for neuro-muscular efficiency HORIZON 2020. WIDESPREAD-05-2020 – Twinning – 952401 Obdobje trajanja projekta: 1.11....

Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete

Projektna raziskava se bo osredotočila na kulturne in družbene vidike staranja v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Starost bo obravnavana z interdisciplinarnim pristopom kot družbeni in kulturni konstrukt, poudarila pa bo kompleksnost in pluralnost izkušenj starosti. Izpostavila bo pomen povezave med kulturnimi reprezentacijami in individualnimi izkušnjami staranja skozi perspektivo spola.

Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Namen projekta je konceptualizirati nedavno okoljsko ureditev iz časovnega in prostorskega vidika, zlasti v odnosu do pojma trajnosti in pravnim načelom trajnostnega razvoja. Cilj je prispevati k razumevanju nedavnih regulatornih ukrepov EU in trans-nacionalnih institucij, povezanih z okoljem, vključno z njihovimi vzroki, predpostavkami in obsegom ambicij glede trajnosti, pa tudi stališči, ki so izključena.

ActiveAge

Supporting ageing adults to stay active Erasmus+ KA204 Strategic Partnership for adult education Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2020–28. 2....

ECOSMART

Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.

Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti

Raziskovalni program raziskuje kompleksnost problematike mejnih področij v dobi tveganja in ranljivosti z uporabo kombiniranih in koordiniranih meddisciplinarnih in interdisciplinarnih pristopov s strani mednarodno priznanih skupin raziskovalcev s področja humanistike (filozofija) in družboslovja (sociologija).

Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja

Raziskovalni program raziskuje, kako slovenstvo kot duhovni in družbeni fenomen deluje v času korenitih sprememb na globalni ravni. Sodobne raziskave narodnega vprašanja se soočajo s težavami, kako obravnavati pogosto prepletajoče se kontradiktorne trende globalizacije, večkulturnosti in lokalizmov. V te procese Slovenija vstopa kot mlada država, ki se je takoj po osamosvojitvi soočila na eni strani s problematiko iskanja svoje individualne identitete, na drugi pa z vprašanjem strategij, ki bi omogočile njeno udejanjanje na vseh družbenih področjih.

MiCREATE

Splošni cilj projekta je spodbuditi vključevanje različnih skupin otrok migrantov s sprejetjem na otroka osredotočenega pristopa k njihovi integraciji na izobraževalni in politični ravni. Izhajajoč iz potrebe po ponovnem pregledu integracijskih politik na eni strani in v skladu s specifičnim fokusom razpisa na drugi strani, je cilj raziskovalnega projekta celovita proučitev sodobnih integracijskih procesov otrok migrantov z namenom njihovega opolnomočenja.

Merlin CV

Multisensorial Experiences Linked to Castles and Villas for Excellence in Tourism in Crossborder Region Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Obdobje trajanja...

Kineziologija za kakovost življenja

Kineziologija postaja pomemben dejavnik kakovosti življenja. Z evolucijo in tehnološkim razvojem smo začeli zanemarjati eno osnovnih bioloških potreb - gibanje in gibalno/športno aktivnost (GŠA), in njeno pomembno vlogo za zdravje. Pomanjkanje GŠA, staranje prebivalstva, zgodnejši začetek degenerativnih procesov, sedeči življenjski slog, neuravnotežena prehrana, okoljski in ergonomski vplivi ter ekstremne obremenitve so dejavniki, ki neposredno vplivajo na posameznikovo uspešnost, učinkovitost in kakovost življenja.

Sredozemlje in Slovenija

Raziskovalni program Sredozemlje in Slovenija je namenjen nadaljevanju raziskav, povezanih s primorsko obmejnostjo, ki jo predstavlja prepletanje sredozemskih in srednjeevropskih družbenih in gospodarskih sistemov ter institucij, različnih ureditev in strukturnih značilnostih primorskih mest, družbenih in produkcijskih razmerij, pravnih sistemov ter druge razlike.

Družbena pogodba v 21. stoletju

V sodobni družbi so mnogi razsvetljenski temelji izzvani. V novem raziskovalnem obdobju se program usmerja k raziskovanju družbene pogodbe v specifičnem kontekstu »evropske pogodbe«, to je pogodbe o združeni Evropi po krizah (finančni, begunski, brexit).

Azijski jeziki in kulture

Azijska regija postaja vse bolj pomembno območje eksplozivnega ekonomskega razvoja in političnih ter družbenih tranzicij, ki ne vplivajo samo na notranjo strukturo azijskih družb, temveč tudi na mednarodne odnose na globalni ravni.