Izhod iz enostavnega načina

Projekti

Nazaj na vrhnjo stran: Inštitut za družboslovne študije

N.E.A.R. to Guardians

Splošni cilj projekta N.E.A.R. to Guardians je zagotoviti popoln dostop do osnovnih pravic in krepitev potenciala mladoletnih oseb brez spremstva v sodelujočih partnerskih državah, s poudarkom na ključnih področjih integracije, kot so nastanitev ter vključenost v izobraževanje in delo.

HUMAN

Aktivnosti projekta HUMAN so namenjene preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah. Projektne aktivnosti temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo  medskupnostni aktivizem in spremembe v odnosih in vedenju mladih.

EXPECT_Art Logo colour

EXPECT_Art

Namen projekta EXPECT_art je prepoznati trenutne ovire in potenciale za spodbujanje kritične kulturne pismenosti s pomočjo umetnostne vzgoje, izobraževanja skozi umetnost in uporabe umetnosti v izobraževanju znotraj in med različnimi izobraževalnimi konteksti v Evropi ter ustvariti in aktivirati znanje o tem, kako okrepiti kritično kulturno pismenost in razumevanje med evropskimi državljani.

Fatima 2

FATIMA 2

Projekt Fatima 2 je namenjen izobraževanju mladih, še posebej moških iz priseljenskih družin, z namenom preprečevanja nasilja v imenu časti nad ženskami. Projektne aktivnosti bodo mlade opolnomočile, da sami organizirajo delavnice o nasilju nad ženskami za svoje vrstnike, sodelujejo v kampanjah za ozaveščanje o tej temi ter se povezujejo s civilno družbo, organizacijami in lokalnimi predstavniki, da bi prispevali k spremembi v svoji skupnosti.

TESI

Namen projekta TESI je vzpostaviti partnerstvo za oblikovanje skupnega magistrskega programa o socialnih inovacijah (Joint master). S tem namenom se projekt osredotoča na dva osrednja cilja: razvijati kompetence in veščine na področju socialnih inovacij s poudarkom na sodobnih družbenih izzivih pri upravljanju delovanja javne uprave, revitalizaciji mest, socialnem podjetništvu, blaginji, migracijah; vzpostaviti mrežo univerz in raziskovalnih središč za oblikovanje in implementacijo skupnega magistrskega programa.

GUIDEPREP

GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EuroCohort)  bo prva longitudinalna, primerjalna raziskava rojstnih kohort v Evropi. Gre za raziskovalno infrastrukturo, ki bo vir visokokakovostnih longitudinalnih statističnih podatkov, ki bodo v podporo pri razvoju socialnih politik, posvečenih večanju blaginje otrok, mladih in njihovih družin po celotni Evropi.

CommunityLinkage

Projekt Community Linkage je namenjen vzpostavitvi učinkovite povezave med službami za nasilje na podlagi spola (GBV) in skupnostmi migrantk za spodbujanje zgodnjega prepoznavanja, preprečevanja in podpore v kontekstu po pandemiji COVID-19 s pristopom, ki temelji na skupnosti.

REBOOT NOW

REBOOT NOW je transnacionalna pilotna pobuda, osredotočena na otroke, namenjena preprečevanju in boju proti nasilju na podlagi spola (GBV) med otroki/mladimi s podpiranjem njihovega psihološkega dobrega počutja prek na dokazih temelječe ponovljive storitve z njihovim aktivnim sodelovanjem.

PITCH

PITCH je projekt, katerega cilj je vzpostavitev skupne evropske podlage za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, namenjenih migrantkam, ki temelji na personaliziranem, participativnem pristopu in pristopu več deležnikov.

Svoboda mnenja in izražanja skozi naracije izrednega stanja: antropološka študija slovenske (anti)demokratične zavesti v času epidemije Covid-19

Projekt izhaja iz ugotovitve, da je bilo v Sloveniji v času med epidemijo Covid-19 moč opaziti številne ključne kazalnike, ki so opozarjali na razraščajočo se avtoritarno oblast, denimo napade na neodvisno sodstvo in medije, krčenje državljanskih svoboščin in medijske svobode, neupoštevanje zakonodajne in pravne veje oblasti, delovanje proti civilni družbi, vsiljevanje podrejenosti osrednji avtoriteti na račun osebnih svoboščin in podobno.

Otrokosrediščni pristop pri integraciji priseljenih otrok: vloga šole pri integraciji glede na aspekt staršev

Glavni cilj projekta je raziskati različne integracijske ukrepe vključevanja priseljenih otrok v različnih nacionalnih okoljih (slovensko (Istra, Ljubljana, Maribor), avstrijsko (Dunaj), špansko/katalonsko (Barcelona) in dansko (Odense)) ter izobraževalnih stopnjah (osnovne in srednje šole) v zvezi z vključevanjem staršev.

COORDINATE

Težnja po zagotavljanju dobrega počutja otrok in mladih je jasno izražena v velikih izzivih, kot so Cilji Trajnostnega Razvoja ZN (UN’s Sustainable Development Goals). EU je podobno izpostavila pomen zagotavljanja prihodnosti otrok in mladih. Postalo je sprejeto, da je potrebno o neenakosti razmišljati longitudinalno in jih ne obravnavati kot statične dogodke, ki niso povezani s prejšnjimi dogodki in prihodnjimi verjetnostmi. Oblikovalci politik morajo zagotoviti, da svoje politične posege in prilagoditve utemeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, ki morajo med drugim vključevati podatke kohortne raziskave. COORDINATE bo pričel zapolnjevati resne in obsežne vrzeli v razpoložljivosti zanesljivih in primernih podatkov za spremljanje in vrednotenje dobrega počutja otrok v Evropi.

REInSER

Projekt se ukvarja z ekonomsko integracijo beguncev preko socialnega podjetništva, kar je nedvomno pereča problematika v času povečanih migracijskih tokov. Cilj projekta je izkoristiti potencial mreženja in prenosa znanja s transnacionalnim in medsektorskim sodelovanjem ključnih deležnikov (organizacije za podporo (socialnega) podjetništva, medkulturni mediatorji, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, vladna telesa in organizacije ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, lokalne in regionalne oblasti, predstavniki akademske sfere, begunci, prosilci za azil, socialni podjetniki). Ključni cilj projekta je, preko socialne ekonomije, zlasti socialnega podjetništva, izboljšati ekonomsko in posledično širšo integracijo beguncev in prosilcev za azil v partnerskih državah. Dolgoročni cilj pa je povečanje možnosti beguncev, da po eni strani postanejo aktivni v procesu integracije v družbo, v kateri živijo, po drugi strani pa, da z ustvarjanjem delovnih mest in podporo ustvarjanju novih socialno odgovornih podjetij prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju na lokalni in regionalni ravni.

Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti

Raziskovalni program raziskuje kompleksnost problematike mejnih področij v dobi tveganja in ranljivosti z uporabo kombiniranih in koordiniranih meddisciplinarnih in interdisciplinarnih pristopov s strani mednarodno priznanih skupin raziskovalcev s področja humanistike (filozofija) in družboslovja (sociologija).

MiCREATE

Splošni cilj projekta je spodbuditi vključevanje različnih skupin otrok migrantov s sprejetjem na otroka osredotočenega pristopa k njihovi integraciji na izobraževalni in politični ravni. Izhajajoč iz potrebe po ponovnem pregledu integracijskih politik na eni strani in v skladu s specifičnim fokusom razpisa na drugi strani, je cilj raziskovalnega projekta celovita proučitev sodobnih integracijskih procesov otrok migrantov z namenom njihovega opolnomočenja.

Raziskovalni programi

Raziskovalni program raziskuje kompleksnost problematike mejnih področij v dobi tveganja in ranljivosti z uporabo kombiniranih in koordiniranih meddisciplinarnih in interdisciplinarnih pristopov s strani mednarodno priznanih skupin raziskovalcev s področja humanistike (filozofija) in družboslovja (sociologija). Študije v tem programu se osredotočajo na mejne prostore, ki vznikajo znotraj vsake kulturne in družbene sfere, z njihovim inherentnim tveganjem in ranljivostjo, ki je zanimiva za analizo s filozofskega, sociološkega ter zlasti širokega humanističnega zornega kota. Sodobni čas izkazuje veliko potrebo po poglobljenih študijah sodobnih fenomenov, ki so povezani s tveganji v okviru družbenih in političnih kontekstov in ranljivostjo do človeškega telesa in identitet, ki so vsa prisotna in zaznana v naši družbi ter v skupnosti, katere del smo. Osrednja tema in cilji projekta so: preiskava mejnih področij in meja, ki oblikujejo naša življenja v letih negotovosti; študije elementov družbe tveganja z migracijami, zlasti vezano na ranljivost teles in identitet otrok in manjšin, žensk, migrantov, verskih manjšin itd.; študije kulturnih in družbenih mejnih in kontaktnih področij v luči medkulturnega in medverskega dialoga; ter nenazadnje, vzpostavljanje miru in študije etike in politike gostoljubja ter družbenega sobivanja, povezane tudi s prihodnjo vlogo religije v Evropi. Znotraj tega programa podajamo tudi izvirni nastavek in analizo koncepta skrbstvene demokracije z ozirom na omenjena področja ranljivosti in tveganj, ter predlagamo nov pogled na družbeno in politično sobivanje v Evropi in Mediteranu.

Evidenčna številka ARRS: P6-0279

Obdobje: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2025

Vodja: dr. Lenar Škof, znanstveni svetnik

Spletna stran raziskovalnega programa


 

Raziskovalni projekti v teku

Evidenčna številka ARRS: J6-3128

Obdobje: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

Vodja: dr. Barbara Gornik, znanstvena sodelavka

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran projekta


Evidenčna številka ARRS: Z5-3219

Obdobje: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023

Vodja: Dr. Maja Zadel, asistentka z doktoratom

Nosilec projekta: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran projekta


 

Zaključeni raziskovalni projekti

Evidenčna številka ARRSV5-2112

Obdobje: 01. 09. 2021 – 31. 03. 2023

Vodja: Dr. Milica Antić Gaber

Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran projekta


Moderne demokracije so izrazito poistovetene z idejo predstavništva. Predstavniki ljudstva, bodisi posamezniki ali institucije, naj bi skladno s tem konceptom odsevali voljo ljudi in skladno z njo delovali v političnih predstavniških telesih. Moderna predstavniška demokracija pa se je v zadnjih letih znašla pred številnimi izzivi in kritikami, povezanimi predvsem s premisleki o kakovosti predstavništva, saj različne nacionalne in mednarodne javnomnenjske raziskave kažejo upadanje zaupanja v najpomembnejša politična predstavniška telesa in zaupanja v delovanje demokracije, ponekod pa so te vrednosti že dosegle tudi kritično mejo. Tak primer je tudi Slovenija. V opisanih okoliščinah moderne predstavniške demokracije postajajo zelo ranljive. Vendar mednarodno-primerjalne raziskave kažejo, da navkljub kritičnosti do nosilcev demokratične oblasti državljani še vedno verjamejo v demokracijo kot edino primerno obliko vladavine. Videti je, da prihaja do take ranljivosti moderne predstavniške demokracije zaradi »napačnega« in pomanjkljivega predstavljanja državljanov v predstavniških telesih (parlamentih). Populacija, ki je najbolj podvržena tovrstnemu problemu in se tudi najbolj zoperstavlja tovrstni podobi demokracije so mladi, ki pa so poleg pomanjkljivega zastopanja njihovih interesov tudi najmanj (deskriptivno) zastopani v predstavniških organih (manj kot 2 odstotka). Zato se kot glavni izziv postavlja vprašanje, kako poslanci razumejo ter vidijo svoje predstavniške vloge in parlamentarno delovanje, na drugi strani pa vprašanje, kako volivci vidijo te vloge oziroma delovanje izvoljenih predstavnikov. V raziskovalnem projektu bomo tako izpostavili dve dimenziji predstavništva, in sicer stil ter fokus predstavništva, ki vplivata na značilnosti in kakovost predstavništva, kot ga zaznavajo državljani, še posebej populacija mladih (15-30 let) Pri tem je potrebno izpostaviti tudi, da poslanci v resnici ne ostajajo nujno zvesti enemu samemu stilu in fokusu predstavništva, temveč pogosto spreminjajo svoje vloge oziroma jih (samo)zaznavajo kot spremenljivke in ne konstante. Zato se potem postavi še vprašanje določnic vlog poslancev. Raziskovalni projekt tako želi nasloviti vprašanje značilnosti predstavništva in zlasti vprašanje stopnje prenašanja preferenc ljudi v politično predstavniško telo na eni strani in vprašanje omejevanja samostojnega delovanja poslancev s preferencami volivcev na drugi strani. V boju s krizo predstavništva je najprej potrebno razkriti značaj predstavniških vlog poslancev. To bomo naredili z izvedbo prve obsežnejše neposredno (face-to-face) izvedene ankete med poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, ki bo specifično in sistematično naslavljala vprašanja stila in fokusa predstavniških vlog ter določnic teh vlog. S pomočjo analize sekundarnih virov (tj. obstoječih (splošnih) javnomnenjskih raziskav) bomo najprej identificirali skupine prebivalcev, ki izražajo največje nezadovoljstvo z delovanjem demokracije in najnižje zaupanje v parlament, identificirali gibanja skozi čas ter poiskali razloge za njih. Na podlagi teh podatkov bomo izvedli javnomnenjsko raziskavo o podobi političnih predstavnikov na populaciji mladih v starosti od 15 do 30 let, kasneje pa še poglobljene družboslovne intervjuje z mladimi, za podrobnejši vpogled v njihova stališča in vrednote. Na podlagi izvedene raziskave želimo pripraviti nabor ukrepov za zmanjšanje razkritih pomanjkljivosti v delovanju predstavniške demokracije, ki bodo obsegali a) predloge potrebnih institucionalnih sprememb (struktura) in b) vedenjskih sprememb posameznikov (agent) ter načinov vplivanja nanje.

Evidenčna številka ARRS: J5-8241

Obdobje: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Vodja: dr. Tomaž Deželan

Nosilec projektaUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije


Ciljni raziskovalni projekt Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji predstavlja analitičen pregled obravnave slovenskega zamejstva v Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem skozi prizmo vsebin, ki jo določajo učni načrti  v osnovnih in srednjih šolah s slovenskim, italijanskim in madžarskim jezikom. Ugotovitve raziskave bodo omogočale izdelati predloge sprememb učnih načrtov in dodatkov k osnovnošolskemu in srednješolskemu kurikulu. Poleg redakcije končnega predloga kurikularnih sprememb bodo podatki anketiranja vzorca, tako šolske populacije kot javnosti, pokazali, kakšna so vèdenja o zamejskih Slovencih in stališča do skupnega slovenskega kulturnega prostora. Partnerji v projektu (ZRS Koper, INV v Ljubljani in SLORI v Trstu) se bodo v postopkih implementacije predlogov povezovali z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter kulturnimi društvi in organizacijami v zamejskih okoljih.

 

Evidenčna številka ARRSV5-1709

Obdobje: 1. 4. 2018–30. 9. 2019

Vodjadr. Milan Bufon, znanstveni svetnik

Nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije, Inštitut za jezikoslovne študije


Osrednji cilj projekta Identifikacija, klasifikacija in poteniciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na programih za seniorje je bil spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma na področju razvoja produktov t.i. socialnega turizma. Socialni turizem je namreč kompatibilen z načeli trajnostnega razvoja turizma in prinaša številne ekonomske in socialne koristi za posameznike in družbo. Ker potenciali socialnega turizma v Sloveniji niso dovolj izkoriščeni, je bil namen projekta (1) analizirati stanje na področju socialnega turizma v Sloveniji ter (2) analizirati razvojne potrebe in razvojne potenciale na področju razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, (3) oblikovati predloge sistemskih ukrepov sektorskih politik, ki bodo služile kot podlaga za razvoj konkurenčnih produktov in storitev socialnega turizma v Sloveniji, (4) razvoj prototipa portala za podporo razvoja in promocijo socialnega turizma in nazadnje tudi  (5) informiranje in diseminacija rezultatov projekta. Metode dela, ki se jih bomo posluževali pri projektu so poleg analize literature, raziskav in strateških dokumentov tudi a) polstrukturirani intervjuji s ključnimi predstavniki socialnega turizma v Sloveniji – kvalitativna metoda raziskovanja ter b) spletna anketa med predstavniki turističnega gospodarstva – kvantitativna metoda raziskovanja.

 

Evidenčna številka ARRSV5-1512

Obdobje: 1. 10. 2015–30. 9. 2017

Vodja: dr. Emil Juvan

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije


Predlagana raziskava je bila na domačem in mednarodnem nivoju prva celovita analiza vplivov storitev svetovnega spleta na druženje posameznikov tako v fizičnem, kot tudi v kibernetskem prostoru. Ključna ideja projekta izhaja iz predpostavke, da je v primerjavi s prejšnjimi družbenimi oblikami specifičnost današnjih odnosov in procesov v prepletenosti in soodvisnosti fizičnega in kibernetskega prostora. V slednjem se kaže tudi inovativnost raziskave, saj je odnose in procese, ki potekajo v kibernetskem prostoru obravnavala enakovredno tistim, ki potekajo v fizičnem prostoru. Medtem, ko je dotakratna raziskovalna praksa v večini primerov vzpostavljala relativno ostro ločnico med družbenimi dinamikami, ki potekajo v fizičnem in kibernetskem prostoru in sicer je prve interpretirala kot realne, druge pa kot namišljene oziroma neresnične. Ena izmed takšnih dinamik je druženje, ki ga opredeljuje fizična bližina posameznikov, kar pa v pogojih današnje družbe, ki temelji na medsebojnem prepletanju fizičnega in kibernetskega prostora oziroma teritorialno neodvisnem delovanju akterjev, ni več nujnost. V tem smislu bo ključni cilj projekta preučitev razmerja med družabnimi aktivnostmi posameznikov v fizičnem in kibernetskem prostoru in posledično tudi ugotoviti temeljne značilnosti družabnosti posameznikov v današnji družbi. Obenem je raziskava preverila ali ima uporaba storitev svetovnega spleta pozitiven ali negativen vpliv na družabne aktivnosti uporabnikov v fizičnem prostoru. S tem je raziskava konceptualno-teoretsko umestila druženje posameznikov v paradigmo današnje družbe, ki vse bolj prehaja od teritorialne k omrežni organizaciji. Pomemben doprinos projekta se kaže tudi z metodološkega in epistemološkega vidika, saj je obstoječe kvantitativne merske instrumente, ki merijo ˝stare˝ oblike družabnih aktivnosti, nadgradil oziroma prilagodil pogojem, ki vladajo v današnji družbi. Poleg tega je raziskava v svoji nadgradnji osnovne tematike prispevala k razumevanju delovanja današnje družbe, predvsem v smislu medsebojne komunikacije in povezovanja akterjev.

 

Evidenčna številka ARRSZ5-4059

Obdobje:  1. 7. 2011–30. 12. 2013

Vodjadr. Blaž Lenarčič, znanstveni sodelavec

Nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije


Splošni cilj projekta je, da se Slovenijo in slovenska območja družbenega in kulturnega stika v primerjalnem razmerju z drugimi evropskimi obmejnimi in multikulturnimi območji razvija v “model” evropskega povezovanja oziroma v “model” za proučevanje in usmerjanje konkretnih možnosti družbene in prostorske integracije (konvergence) v pogojih kulturne in politične “različnosti” (divergence).
Proučevanje sočasnih procesov družbene in prostorske konvergence ter divergence je med ključnimi dejavniki razumevanja možnosti ne le horizontalne, temveč tudi vertikalne integracije v Evropi. Še posebej se je projekt posvečal komparativni obravnavi evropskih obmejnih in multikulturnih regij, kjer so sočasni procesi družbene in prostorske konvergence in divergence najbolj izraziti in omogočajo razvoj tako potencialnih konfliktnih kot koeksistenčnih družbenih odnosov. V tem smislu je projekt z razumevanjem in usmerjanjem razvojnih možnosti multikulturnih in obmejnih regij razvijal tudi nov integracijski model, ki na je primeru Slovenije in njenih kontaktnih prostorov preverjal komparativne razvojne možnosti za horizontalne in vertikalne integracijske procese v bodoči združeni Evropi.

Projekt je podrobneje proučeval tipologijo obmejnih območij, stopnjo funkcionalne in družbeno-kulturne povezanosti obmejnega prebivalstva, oblike institucionalnega čezmejnega povezovanja ter stopnjo usklajenosti družbenega in prostorskega planiranja na primeru slovenskih ter drugih sorodnih evropskih multikulturnih območij. Obravnavani so bili elementi in faktorji, ki spodbujajo odnosno zavirajo čezmejno komunikacijo in integracijo, v tem okviru pa tudi položaj in vloga lokalnih skupnosti in manjšin pri medkulturnem in funkcionalnem družbenem povezovanju. Obravnavani so nadalje bili vplivi uveljavljanja in odpravljanja mejnih pregrad na družbo in prostor po vstopu Slovenije v EU in v schengenski prostor. Prav tako pa so bili obravnavani tudi problemi prostorske dekoncentracije in decentralizacije ter trajnostnega prostorskega razvoja, kar vodi k razvoju ustreznejše organizacije prostora za potrebe čezmejnega planiranja in ustreznejših prostorskih politik na nacionalni in transnacionalni ravni, upoštevajoč tudi problematiko prostorske organizacije pri izvajanju evropskih programov čezmejnega sodelovanja. V sondnih študijah je projekt obdeloval probleme migracij, identitete in medkulturne komunikacije.

Proučevani so bili potenciali medkulturne empatije kot sredstva za preprečevanje nacionalizmov, napetosti in nerazumevanja med etničnimi skupinami ter avtohtonimi in neavtohtonimi družbenimi skupinami. V tem okviru so bili obdelovani problemi součinkovanja med individualno, kolektivno in multiplo identiteto v procesih integracije in globalizacije, vprašanja različne interpretacije preteklih zgodovinskih dogajanj in potenciali za razvijanje skupnih medkulturnih programov.

 

Evidenčna številka ARRSJ6-3605

Obdobje: 1. 5. 2010–30. 4. 2013

Vodjadr. Milan Bufon, znanstveni svetnik

Nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije


 

Mednarodni projekti v teku

Model for gender-sensitive intergration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multi-stakeHolder approaches — PITCH’ (‘action’)

Evropska komisija: AMIF Action Grant

Št. pogodbe: 101038534

PITCH is a 36-months project, aimed at establishing a common European ground to support the design and implementation of local integration strategies addressed to migrant women, based on a personalised, participatory, and multi-stakeholder approach. The project will do so by co-designing a model, translating it into 7 local strategies, and pilot-testing it with migrant women in Italy, Greece, Slovenia, Spain, Cyprus, Lithuania, and Sweden.

PITCH envisages: context analysis to identify local needs, map stakeholders and analyse existing integration strategies; co-design of the PITCH model for integration strategies during international working groups; translation of the model into 7 local integration strategies for migrant women, with the support of local advisory committees; development of clusters of activities and their flexible combination into personalised roadmaps, to respond to the individual needs of migrant women identified through a prior profiling process; finalisation of the local strategies and the PITCH model based on pilot-testing results; capacity buildings, local panel discussions, webinars, local events and an international conference to promote the strategies and the PITCH model, and to encourage interaction with the local community. 210 migrant women and the staff of 5 municipalities, 7 organizations/research centres and 1 network of municipalities, will directly benefit from PITCH. Through the events and CBP, the project will reach out to social operators, policy-makers, relevant stakeholders in the field of strategy making and the wider public.

Partnerske organizacije:

 • CESIE (Italija) – vodilni partner
 • Comune di Palermo (Italija)
 • SYMPLEXIS (Grčija)
 • Dimos Neapoles – Sukeon (Grčija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Mestna občina Koper (Slovenija)
 • International Consulting and Mobility Agency SRL (Španija)
 • Ayuntamiento de Sevilla (Španija)
 • CSI Center for Social Innovation LTD (Ciper)
 • Municipality of Ipsonas (Ciper)
 • VSI Diversity Development Group (Litva)
 • SWIDEAS AB (Švedska)
 • Zwiek Mias Baltyckich Stowarzenie (Poljska)

Trajanje projekta: 1.1.2022-31.12.2024

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za držboslovne študije

Spletna stran


REBOOT NOW – Prevention of Gender-Based Violence in Schools after Lockdown

Evropska komisija: CERV Project Grants – DAPHNE

Št. pogodbe: 101049567

REBOOT NOW is a child-centered transnational piloting initiative aimed at preventing and combating gender-based violence (GBV) among children/young people by supporting their psychological well-being through an evidence-based replicable service, with their active engagement. The project will design and implement psychological counselling desks at schools to support the recovery of young people and families from difficulties raised from measures against Covid-19 pandemic, in particular through positive actions that support well-being, mental health and capacity of young people for building up healthy relationships. It will build the capacity of schools and families in prevention and identification of at-risk cases of teen-dating violence; targeted educational activities (workshops, awareness raising campaigns and training) at schools, also involving families and older peers (aged 15-18), will further support the prevention of GBV among young people (aged 10-14). Activities include: 1) an itinerant school counselling desk for children and families, result of the cooperation between schools and stakeholders, to concretely support well-being and healthy relationships of children; 2) an online platform collecting existing information and training materials for adults (school staff and families) and children, and serving as online access point to the counselling desk; 3) a programme of educational peer-supported workshops to inform, raise awareness and empower students (aged 10-14) in schools, with the active engagement of older peers (aged 15-18) as co-trainers. Intended outcomes include: 1) Increased access to concrete psychological support services for young people, school staff and families; 2) Improved well-being, mental health, and capacity to construct healthy relationships in young people aged 10-14; 3) Increased capacity of professionals (teachers/ psychologists), school staff and families in prevention and identification of GBV cases or vulnerabilities.

Partnerske organizacije:

 • CESIE (Italija) – vodilni partner
 • KMOP (Grčija)
 • Hope for Children CRC Policy Center (Ciper)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Animus Assiciacion Foundation (Bolgarija)
 • Fondazione Hallfarten-Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italija)

Trajanje projekta: 1.3.2022-28.2.2024

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za držboslovne študije

Spletna Stran


CommunityLinkage – Improving gender-based violence service provision through the empowerment of migrant women as community-based mentors, trainers, and agents of change

Evropska komisija: CERV Project Grants – DAPHNE

Št. pogodbe: 101049734

Community Linkage aims at establishing an effective connection between gender-based violence (GBV) services and migrant women communities to promote the early identification, prevention and support in the context of the post COVID-19 pandemic, through a community-based approach. OBJECTIVES: 1) To strengthen the capacities of migrant women for a better accompaniment of migrant GBV victims. 2) To identify needs and good practices of GBV and migrant community networks for GBV early detection and support. 3) To improve the capacity of professionals in GBV services for detection and support of migrant women. 4) To facilitate mutual learning in GBV between service providers and community networks. ACTIVITIES: Needs assessment of GBV services; Capacity-building and participatory action research with migrant women as agents of change against GBV; Community networking; Capacity-building of professionals implemented by migrant women; Strategic design of innovative coordination procedures between service providers and community networks; National conferences, EU conference, awareness-raising campaign and advocacy. IMPACT: 60 migrant women empowered and 160 engaged in community networking; 120 GBV professionals engaged and trained; 100 migrant women victims and potential victims of GBV benefited from pilot support actions in services; 15.000 stakeholders and general population reached through awareness-raising campaign; Enhanced knowledge of the intersectional dimensions of GBV in migrant women; Increased cross-national learning of service providers and peers; Envisioned innovative strategies to better detect and support GBV processes in migrant women.

Partnerske organizacije:

 • SURT, Fundacio de Dones Fundacio Privada (Španija) – vodilni partner
 • CESIE (Italija)
 • Kentro Ginaikeion Meleton Kai Ereyvnon Astiki mi Kerdoskopiki Etaireia (Grčija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)

Trajanje projekta: 1.5.2022-30.4.2024

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za držboslovne študije

Spletna stran


COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

Evropska komisija: HORIZONT 2020. INFRAIA-02-2020 – Integrating Activities for Starting Communities

Št. pogodbe: 101008589

The aspiration to secure the wellbeing of children and young people is explicit in Grand Challenges such as the UN’s Sustainable Development Goals. The EU has similarly highlighted the importance of securing the future of children and young people. It has become accepted that inequalities must be thought of longitudinally and not regarded as static events unrelated to prior events and future likelihoods. Policy makers must ensure that they base their policy interventions and adjustments on the best evidence available and this must include, inter alia, cohort survey data. COORDINATE will begin to fill the serious and extensive gaps in the availability of robust and suitable data for the monitoring and evaluation of child wellbeing in Europe. The COORDINATE project brings together 22 partners from 14 countries who will initiate the community of researchers and organisations that will drive forwards the coordinated development of comparative birth cohort panel survey research in Europe. COORDINATE will:

 • Facilitate improved access to international birth cohort panel and cross-sectional survey data.
 • Extend the consortium network to maximise EU and European coverage for a future Europe wide accelerated birth cohort survey.
 • Undertake joint research in the form of a large-scale cohort pilot survey using a harmonised instrument and research design in key European countries.

The infrastructural community initiated by COORDINATE will benefit from enhanced access to current infrastructural data platforms and will promote the harmonisation of and improve access to international cohort panel survey data in the study of children as they grow up.  COORDINATE continues the research initiated in the FP7 Measuring Youth Well Being project (GA613368) and the H2020 European Cohort Development Project (GA777449) to prepare the next phases of Europe’s first cross-national accelerated birth cohort survey: EuroCohort – Growing Up in Digital Europe (GUIDE).

Partnerske organizacije:

 • The Manchester Metropolitan University (Velika Britanija)
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (Irska)
 • European Research Infrastructure Consortium (Norveška)
 • Sveuciliste u Zagrebu Filozofski Fakultet (Hrvaška)
 • Tampereen Korkeakoulusaatio SR (Finska)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Slovenija)
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvaška)
 • Universidad Pompeu Fabra (Španija)
 • Institut National D’etudes Demographiques (Francija)
 • University of Essex (Velika Britanija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Europaisches Zentrum fur Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung (Avstrija)
 • Instituto Universitário de Lisboa (Portugalska)
 • Helsingin Yliopisto (Finska)
 • Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Italija)
 • Stichting Centerdata (Nizozemska)
 • University College London (Velika Britanija)
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Nizozemska)
 • Gesis-Leibniz-Institut fur Sozialwissenschaften EV (Nemčija)
 • Ipsos GmbH (Nemčija)
 • Kantar LTD (Velika Britanija)
 • cApStAn SA (Belgija)

Trajanje projekta: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2025

Nosilec projekta: The Manchester Metropolitan University, MMU, Faculty of Arts and Humanities (Applied Social Sciences), Velika Britanija

Vodja projekta: prof. Gary Pollock, PhD, MMU

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran


REInSER –  Refugees’ Economic Integration through Social Entrepreneurship

Interreg ADRION Adriatic Ionian region, European regional development fund – Instrument for pre-accession II fund, Prednostna os 1 – Inovacije (Pametna regija), Tema 2: Socialne inovacije.

Projekt se ukvarja z ekonomsko integracijo beguncev preko socialnega podjetništva, kar je nedvomno pereča problematika v času povečanih migracijskih tokov. Cilj projekta je izkoristiti potencial mreženja in prenosa znanja s transnacionalnim in medsektorskim sodelovanjem ključnih deležnikov (organizacije za podporo (socialnega) podjetništva, medkulturni mediatorji, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, vladna telesa in organizacije ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, lokalne in regionalne oblasti, predstavniki akademske sfere, begunci, prosilci za azil, socialni podjetniki). Ključni cilj projekta je, preko socialne ekonomije, zlasti socialnega podjetništva, izboljšati ekonomsko in posledično širšo integracijo beguncev in prosilcev za azil v partnerskih državah. Dolgoročni cilj pa je povečanje možnosti beguncev, da po eni strani postanejo aktivni v procesu integracije v družbo, v kateri živijo, po drugi strani pa, da  z ustvarjanjem delovnih mest in podporo ustvarjanju novih socialno odgovornih podjetij prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju na lokalni in regionalni ravni.

Aktivnosti projekta REInSER vključujejo:

 1. Vzpostavitev inovativne mreže transnacionalnega sodelovanja, ki bo združila nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, vladne in nevladne organizacije, socialna podjetja, akademsko sfero ter begunce.
 2. Transnacionalno izmenjavo znanj s študijskimi obiski, izmenjavo dobrih praks, pilotno vzpostavitev eksperimentalnih družbenih ekosistemov, na podlagi katerih se bo nadalje uvajalo pristope socialnih inovacij, kar bo deležnikom omogočilo pridobiti dolgoročne kompetence s tega področja.
 3. Priprava celovite transnacionalne strategije in akcijskega načrta za uspešno vključevanje beguncev v gospodarstva družb, v katerih se nahajajo.

Partner organisations:

Trajanje projekta:  1. 2. 2021–31. 1. 2023

Nosilec projekta: ZRS Koper, Slovenia

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Maja Zadel

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran: https://reinser.adrioninterreg.eu/


 

Zaključeni mednarodni projekti

Keep me safe:  supporting youth peer development tackling sexual abuse

Program: Erasmus+ Youth

Nacionalna agencija prijavitelja: UK British Council, in partnership with Ecorys

Partnerske organizacije:

 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Eurocircle Association (Francija)
 • Sdrudzenie Znam i Moga (Bolgarija)
 • Sosu Ostjylland (Danska)
 • London Youth (Velika Britanija)

Začetek izvajanja projekta: 01. 04. 2019

Nosilec projekta: RINOVA LIMITED

Nosilec projekta na ZRS Koperdr. Blaž Lenarčič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije


MiCREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe

Evropska komisija: HORIZONT 2020. SC6-CHANGING WORLD. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies.

Številka pogodbe: 822664

The overall objective of the project is to stimulate the inclusion of diverse groups of migrant children by adopting a child-centred approach to their integration at the educational and policy level. Stemming from the need to revisit the integration policies on the one hand and consistent with the specific focus of the call on the other hand, the research project aims at comprehensive examination of contemporary integration processes of migrant children in order to empower them. The project starts from the fact that European countries and their education systems encounter manifold challenges due to growing ethnic, cultural, linguistic diversity and thereby aims at:

1) Identifying existing measures for the integration of migrant children at the regional and local level through secondary data analysis;
2) Analysis of the social impacts of these integration programmes through case studies in ten countries applying qualitative and quantitative child-centred research;
3) Development of integration measures and identification of social investment particularly in educational policies and school systems that aim to empower children.

The project is problem-driven and exploratory at the same time. Its exploratory part mainly concerns a child-centred approach to understanding integration challenges, migrants’ needs and their well-being. However, the findings of the open-ended exploratory research will be used in an explicitly problem-driven way – with an aim to stimulate migrant inclusion, to empower migrant children and build their skills already within the (participatory) research. This will be done through the activities of the Integration Lab and Policy Lab, where children’s voices, fieldwork and desk research findings will be translated into practices and measures for educational professionals and practitioners as well as into a child-centred migrant integration policy framework to stimulate social inclusion and successful management of cultural diversity.

Partnerske organizacije:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • The Manchester Metropolitan University (Velika Britanija)
 • Hellenic Open University (Grčija)
 • CNRS (Francija)
 • CESIE (Italija)
 • DYPALL Network: Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã (Portugalska)
 • Mirovni inštitut (Slovenija)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Slovenija)
 • Syddansk Universitet (Danska)
 • Universitat de Barcelona (Španija)
 • Stowarzyszenie Interkulturalni (Poljska)
 • Universitat Wien (Avstrija)
 • Udruge centar za mirovne studije (Hrvaška)
 • Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem (Slovenija)

Trajanje projekta: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Nosilec projekta: ZRS Koper, Slovenija

Vodja projekta na ZRS Koper:  dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Spletna stran


BASE – Migrant and refugee child-friendly support services in cases of sexual-based violence

Program: Evropska komisija: “Rights, Equality & Citizenship” (RDAP-GBV-AG-2017)

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2019

Nosilec projekta: Hope for Children, CRC Policy Center, Ciper

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Blaž Lenarčič, znanstveni sodelavec

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije


REMix – The university as an advocate for responsible education about migration in Europe

Program:Erasmus+

Začetek izvajanja projekta: 1. 10. 2018

Nosilec projekta: Háskólinn á Akureyri, Islandija

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Barbara Gornik, asistentka z doktoratom

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

 • Háskólinn á Akureyri (Islandija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grčija)
 • Universidade da Madeira (Portugalska)
 • ARMES progetti (Italija)
 • Università degli Studi di Firenze (Italija)


Cross-border network for migrant women: social integration, sexual and reproductive health

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Začetek izvajanja projekta: 14. 2. 2018

Trajanje projekta:

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije


JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

Program: EC – “Rights, Equality & Citizenship” (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036)

Trajanje projekta: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2017

Nosilec projekta: Hope for Children, UNCRC Policy Center, Cyprus

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Namen projekta je bil izboljšati izkušnje otrok, ki vstopajo v postopke pred sodiščem kot žrtve spolnih zlorab, kar smo skušali doseči z opozarjanjem na pomanjkljivosti in z izobraževanjem strokovnjakov, ki se pri delu (v različnih fazah pravnega postopka) srečujejo z otroki, žrtvami spolnih zlorab.

Projekt je s pomočjo različnih aktivnosti promoviral 12. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo v povezavi s pravico otrok do izjave in izražanja mnenj v individualnih pravnih in upravnih zadevah, ko gre za spolno zlorabo.

V okviru projekta smo izvedli intervjuje z žrtvami, ki so bile kot otroci vključeni v postopek pred sodiščem, fokusne skupine s strokovnimi delavci, ki se pri svojem delu ukvarjajo z otroki, žrtvami spolnih zlorab, opredelili smo pomanjkljivosti sistema v smislu zagotavljanja otrokom prijaznega pravosodja in izvedli usposabljanje za zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, ki so žrtve spolnih zlorab.

ZRS je pri nekaterih aktivnostih projekta sodeloval z nevladno organizacijo z večletnimi izkušnjami na področju izboljšanja skrbi za žrtve spolnih zlorab.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • Frederick University (Ciper)
 • RINOVA (Velika Britanija)
 • CESIE (Italija)
 • Know and Can (Bolgarija)
 • Folkuniversitetet (Švedska)


V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov

Program: Evropska komisija

Trajanje projekta: 15. 6. 2014 – 15. 12. 2015

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Projekt »V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov (MinAs)« je raziskovalni projekt, ki se izvaja v štirih evropskih državah (Slovenija, Avstrija, Francija in Združeno kraljestvo) v obdobju od junija 2014 do decembra 2015. Ključni cilj projekta je iskanje in predlaganje zaščitnih ukrepov in rešitev v zvezi s postopki za mladoletnike brez spremstva (UAM).

Projekt analizira sprejem, zaščito, azil in vračanje mladoletnikov brez spremstva v oziru na dva ključna koncepta: 1. Koncept otrokovih najboljših koristi (BIC) in 2. Uradnih postopkov določanja najboljših koristi (BID).

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • University of Brighton (Velika Britanija)
 • Centre national de la recherche scientifique (Francija)
 • Slovenska Filantropija (Slovenija)
 • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (Slovenija)


Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence

Program: EuropeAid – IPA

Trajanje projekta: 1. 2. 2014 – 1. 11. 2015

Nosilec projekta: Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Cilji projekta predstavljajo krepitev lokalnih organizacij in raziskovanje ter zbiranje podatkov o potrebah lokalne javnosti in deležnikov civilne družbe na področju nasilja nad ženskami. Projekt predvideva izmenjavo dobrih praks z evropskimi kolegi in oblikovanje ter izvajanje podpornih ukrepov za širitev pomoči žrtvam in prevencije nasilja na osnovi spola. V okviru projekta je predvidena tudi vrsta dogodkov za dvig ozaveščenosti o pojavu nasilja na osnovi spola na lokalni in evropski ravni. Aktivnosti projekta tako promovirajo medsektorske pobude za izboljšanje položaja v lokalnih skupnostih in nudenje trajnostnih rešitev za žrtve ter krepitev participacije žensk v družbenem, ekonomskem in političnem življenju izbranih lokalnih skupnosti v Turčiji.

Partnerske organizacije:

 • Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği (Turčija)
 • Nevşehir Belediyesi (Turčija)
 • Kırşehir Belediyesi (Turčija)
 • Karadeniz Ereğli Belediyesi (Turčija)
 • Zonguldak Belediyesi – Zonguldak Municipality (Turčija)
 • Nevşehir Üniversitesi/NÜKÇAM (Turčija)
 • C.M.C. HOPE – ONLUS (Italija)
 • Provincia di Gorizia (Italija)
 • Comune di Monfalcone (Italija)
 • Comune di Sacile (Italija)
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Slovenija)
 • Center za socialno delo Koper (Slovenija)
 • Association of Local Democracy Agencies (Francija)


Organizirano delo in delavci migranti – v iskanju podpornih praks: Primerjalna analiza odzivov sindikatov na migrantsko delovno silo v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v Srbiji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

Program: Evropska komisija

Trajanje projekta: 1. 12. 2012 – 30. 10. 2013

Nosilec projekta: UP Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Namen mednarodnega projekta je preučiti situacijo delavcev migrantov in vlogo sindikalnih organizacij pri zastopanju in uveljavljanju pravic delavcev migrantov v šestih partnerskih državah – v štirih državah EU (Sloveniji, Avstriji, Italiji in Hrvaški) in dveh t.i. tretjih državah (Srbija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) in obenem ozavestiti splošno javnost o položaju delavcev migrantov. Specifičen cilj projekta je identificirati sindikalne organizacije, ki zastopajo delavce migrante, spodbujati transnacionalno sodelovanje sindikatov v širši regiji ter s pomočjo nabora dobrih praks izmenjati informacije in izkušnje, ki bi vodile k bolj učinkovitem zastopstvu in zaščiti pravic delavcev migrantov.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Splitsko sveučilište, Filozofski fakultet (Hrvaška)
 • Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju (Srbija)
 • Wien Universität, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Politikwissenschaft (Avstrija)
 • Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (Italija)
 • Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Institutot za etnologija i antropologija (NJR Makedonija)


Glasovi otrok: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju

Program: Evropska komisija

Trajanje projekta: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012

Nosilec projekta: UP Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak, mag. Zorana Medarić

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Projekt Glasovi otrok je posvečen celoviti obravnavi nasilja, ki ga na osnovi jezikovne, religiozne, kulturne in/ali rasne pripadnosti doživljajo otroci in mladostniki v osnovnih in srednjih šolah. Nasilje je pri tem dojeto zelo široko in vključuje tako različne oblike medosebnega oziroma medvrstniškega nasilja(fizično, psihološko) kot tudi institucionalno nasilje, ki se kaže v obstoječi zakonodaji, šolskih predpisih in drugod.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften (Avstrija)
 • Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze politiche e Sociali (Italija)
 • London South Bank University, Faculty of Arts and Human Sciences (Anglija)
 • European University Cyprus (Ciper)


Spreminjajoče identitete etničnih manjšin. Komparativna študija avtohtonih in priseljeniških skupin v Avstriji, na Hrvaškem, Kosovu,v Sloveniji in Srbiji

Program: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)

Trajanje projekta: 1. 5. 2010 – 30. 4. 2011

Nosilec projekta: UP Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Cilj projekta je predvsem vzpostavljanje mednarodnih povezav raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo s temo manjšin in imigrantskih skupin v različnih državah. V okviru projekta je bil 19. oktobra 2010 organiziran enodnevni posvet na temo manjšin in manjšinskih identitet, v okviru katerega so sodelujoči iz Avstrije, Hrvaške, Slovenije in Srbije predstavljali rezultate raziskovalnega dela in razpravljali o aktualnih problematikah s tega področja. V okviru projekta potekajo tudi izmenjave predavateljev.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften (Avstrija)
 • Splitsko sveučilište, Filozofski fakultet (Hrvaška)
 • Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet (Srbija)
 • AAB-RIINVEST – Center for Cultural and Language Research (Kosovo)


S.Ho.W. – Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

Program: Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013

Trajanje projekta: 25. 1. 2010 – 20. 3. 2014

Nosilec projekta: ATER TRIESTE

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

»Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje«, na kratko Social Housing Watch (S.HO.W.), sodi med programe čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. V projekt je aktivno vključenih 9 partnerjev, med katerimi je vodilni partner ATER Trst, med partnerji iz Sloveniji pa so poleg Znanstveno-raziskovalnega središča UP vključeni še Mestna občina Koper, CSD – Dnevni center za otroke in mladostnike ter Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper. Vloga Znanstveno-raziskovalnega središča se osredotoča na raziskovanje zadovoljstva prebivalcev posameznih območij mesta Koper s prostorsko ureditvijo in možnostmi za preživljanje prostega časa, pri čemer so izhodišča raziskave potrebe štirih ciljnih skupin (mladih, mladih družin, starejših in invalidov). S pomočjo izvedbe mapiranja, raziskovanja mnenja prebivalcev mesta Koper in stališč strokovnjakov prostorskega planiranja bo eden rezultatov projekta oblikovanje scenarijev razvoja javnega prostora.

Med vidnejšimi rezultati projekta velja omeniti tudi delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike, s katerim ZRS sodeluje pri oceni zadovoljstva uporabnikov, naboru prostovoljcev ipd.

Spletna stran projekta

Partnerske organizacije:

 • ATER Trieste (Italija)
 • Center za socialno delo Koper (Slovenija)
 • Mestna občina Koper (Slovenija)
 • Javni stanovanjski sklad Mestne Občine Koper (Slovenija)
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Slovenija)
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • ACER Ferrara (Italija)
 • ATER Treviso (Italija)
 • Comune di Muggia – Trieste (Italija)
 • ASS. 1 – TRIESTINA – Trieste (Italija)


ViTo – Integrated Urban Development of the Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe

Program: South East Europe programme 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012

Nosilec projekta: Mestna občina Ptuj

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Projekt je zasnovan kot podpora trajnostnemu razvoju manjših zgodovinsko pomembnih mest na podeželju ter neposrednega okolja, kar pomeni pomemben doprinos h gospodarski in socialni koheziji slikovite in precej raznolike Jugovzhodne Evrope. Projekt se osredotoča na izboljšanje struktur v upravljanju z mestnimi jedri ter na implementacijo pilotnih projektov na lokalni ravni. Glavni cilj projekta je večja privlačnost mest, krepitev identitete ter spodbujanje ekonomskega razvoja mesta in njegove okolice. Projekt bo spodbujal uveljavitev novih transnacionalnih urbanih upravljavskih pristopov s pomočjo usposabljanja mestnih uprav in drugih zainteresiranih skupin. Pripravile se bodo tudi strategije kako vključiti zasebne lastnike in investitorje v celostne razvojne procese.

Partnerske organizacije:

 • Mestna občina Ptuj (Slovenija)
 • Municipiul Arad (Romunija)
 • Mesto Banska Stiavnica (Slovaška)
 • Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja (Madžarska)
 • Stadt Graz – Stadtplanungsamt (Avstrija)
 • Municipiul Oradea (Romunija)
 • SVIM – Sviluppo Marche S.p.A. (Italija)
 • Comune di Teramo (Italija)
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Chamber of Commerce & Industry of Xanthi (Grčija)
 • Asociatia Obsteasca “Plai Resurse” (Romunija)


 

Drugi raziskovalni projekti

Medkulturno povezovanje na krilih pravljic

Cilj programa je bil preko pravljic kot nosilk kulturne identitete in posredno sredstva medkulturnega dialoga spodbuditi sodelovanje med različnimi kulturami in tako prispevati k medkulturnemu povezovanju, zmanjševanju predsodkov in stereotipov, razvijanju medkulturnih kompetenc ter vzajemnem spoštovanju in sprejemanju.
V okviru projekta je skozi knjižico pravljic, delavnic in predstavitev na šolah in vrtcih ter medijsko prisotnost potekalo osveščanje predšolske in šolske mladine ter širše javnosti o pomenu in prednostih medkulturnega dialoga in sožitja.

Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Obdobje: 6. 1. 2015 – 30. 6. 2015

Vodjadr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije


SOS – stres, odsotnost, stiska. Vzpostavljanje in varovanje zdravega delovnega okolja kot ključ k uspešnosti projekta

Projekt »SOS« je izhajal iz dejanskih potreb podjetij lesne in nekovinske industrije na področju problematike stresa, izgorevanja, izostajanja (absentizem), zmanjšanja produktivnosti (prezentizem), fluktuacije ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Splošni cilj projekta je bil opraviti celovito analizo vseh navedenih dejavnikov z namenom oblikovanja strokovnih iztočnic, strategij in pristopov za učinkovito celostno preprečevanje in reševanje problematike obravnavanih področij ter posledično za učinkovitejše varovanje zdravja, delovnega okolja in celotnega delovnega procesa.

Podjetja Svea d.d., Stilles d.d., Javor d.d., Alples d.d., Lesna d.d., Brest d.o.o. in Kolpa d.d. kot socialni partnerji projekta »SOS«, so želeli z rezultati projekta ugotoviti vzroke težav zaposlenih in skupaj z raziskovalno skupino UP ZRS pripraviti ukrepe, ki bodo zaposlenim omogočili obvladovanje omenjenih težavna delovnem mestu.

Program: Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja

Obdobje: 1. 3. 2010–30. 9. 2012

Nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije