Izhod iz enostavnega načina

Inštitut za družboslovne študije

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ)

Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ) se je razvil iz Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije – prvega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča, ustanovljenega leta 2001.

Inštitut za družboslovne študije je interdisciplinarni inštitut, ki pokriva področja sociologije, socialne in politične geografije, antropologije, kulturologije, socialne politike in druga. Raziskovalke in raziskovalci inštituta se ukvarjajo z medkulturnimi in etničnimi študijami, prekomejnim povezovanjem, manjšinskim vprašanjem, evropskimi integracijskimi procesi, prostori v stiku, migracijami, transkulturnimi dinamikami, fenomeni vsakdanjega življenja, študijami spola, družinami in družinskim življenjem, človekovimi pravicami, otroki ter drugimi deprivilegiranimi in marginalnimi skupinami. Članice in člani inštituta aktivno sodelujejo tudi s Centrom za raziskovanje javnega mnenja in drugimi inštituti ZRS Koper.

Glede na temeljno poslanstvo in vsebinsko usmeritev inštituta so raziskovalke in raziskovalci soočeni z nujo poglobljene znanstvene in kritične refleksije trenutnih družbenih dogajanj, ki smo jim priča v slovenskem in širšem evropskem kontekstu, kot so migracije, evropska dez/integracija, naraščajoča ksenofobija in nacionalizem, socialno-družbene neenakosti ter drugimi.

Sodelavci IZDŠ-ja se ukvarjajo s temeljnim in aplikativnim raziskovanjem, izdelujejo znanstvene in strokovne ekspertize, organizirajo znanstvene in strokovne sestanke ter se vključujejo v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte.

Predstojnica: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Email: 
Tel.: +386 5 663 77 00

Ekipa Inštituta za družboslovne študije