Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

Konstruktivna teologija v dobi digitalne kulture in antropocena

Raziskovalni program z interdisciplinarnega stališča obravnava nekatera najpomembnejša vprašanja sedanjosti. Glavni cilj raziskav je razumeti in postaviti v dialog vlogo krščanstva pri etiki varovanja okolja, dvigu ekološke zavesti na eni strani ter teološke in filozofske interpretacije tehnologije, zlasti digitalnih tehnologij, na drugi.

LITMAG - LOGO

LITMAG

Cilj projekta »LITMAG« je odpraviti pomanjkanje dokumentacije, analize in javne zavesti o vlogi evropskih literarnih revij, zlasti vzhodnoevropskih literarnih revij, kot glasovi nasprotovanja avtoritarnim in totalitarnim režimom v obdobju po drugi svetovni vojni in – kasneje – kot nosilci demokratične tranzicije in utrjevanja v obdobju približevanja Evropski uniji in članstva v EU.

PITCH

PITCH je projekt, katerega cilj je vzpostavitev skupne evropske podlage za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, namenjenih migrantkam, ki temelji na personaliziranem, participativnem pristopu in pristopu več deležnikov.

Vloga možganov pri fizični in mentalni utrujenosti

V projektu želimo ugotoviti kako (mehanistično) in kje (lokacija v možganih) najdemo izvor utrujenosti. V ta namen bomo manipulirali z možgansko nevrotransmisijo (serotonin, dopamin in noradrenalin) in z merjenjem možganske aktivnosti z elektroencefalografijo (EEG) ugotovili katere možganske regije igrajo pomembno vlogo pri nastopu fizične in mentalne utrujenosti.

Religijske spremembe na Slovenskem in v Jugoslaviji: verski prestopi in procesi ateizacije

Projekt obravnava religijsko transformacijo Slovenije in Jugoslavije v 20. stoletju, ki jo zaznamujejo različne oblike verskih dejavnosti, ki prečijo ustaljene norme, pravne okvirje in kulturna pričakovanja. To bo ena prvih raziskav v regiji, ki bo z analizo fenomena verskih prestopov raziskala širše religijske spremembe na Slovenskem oziroma v Jugoslaviji ter procese oblikovanja in preoblikovanja verskih manjšin.

Desetletje dekadence. Državljanstvo, pripadnost in brezbrižnost do države na severno jadranskem mejnem območju, 1914-1924

Projekt prispeva k ponovnemu razmisleku o razmerju med nacionalno pripadnostjo, teritorialno pripadnostjo in suverenostjo države s preučevanjem vloge državljanstva med in po prvi svetovni vojni na območju severnega Jadrana. Prva svetovna vojna, propad imperijev in že obstoječih državnih struktur ter ustvarjanje novih držav naslednic ali priključitev novih provinc k starim, so namreč sprožili procese redefiniranja ozemelj in njihovih narodov.

Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT

Projekt je študija s področja uporabnega jezikoslovja in edukacijskega jezikoslovja (Educational Linguistics), katere cilj je okrepiti socialno-konstruktivistično poučevanje in učenje TJ/SJ v slovenskih osnovnih šolah na obmejnih območjih in morda v slovenskih osnovnošolskih zavodih. Namen raziskovalne skupine je doseči, da bi poučevanje TJ postalo bolj avtentično, usmerjeno v kritično razmišljanje, kognitivno osnovano, afektivno usmerjeno in družbeno angažirano.

Prospektivna analiza športnih poškodb elitnih športnikov: epidemiologija, napovedovanje in varno vračanje v šport

Osrednji cilj tega projekta je razviti slovensko bazo podatkov športnih poškodb (SloSIDB) za ažurno beleženje športnih poškodb pri športnikih iz vseh slovenskih olimpijskih športov. Poleg tega bo imel SloSIDB vnaprej določene predloge modelov za napovedovanje športnih poškodb, ki bodo tekom projekta potrjeni pri elitnih nogometaših in košarkarjih.

Svoboda mnenja in izražanja skozi naracije izrednega stanja: antropološka študija slovenske (anti)demokratične zavesti v času epidemije Covid-19

Projekt izhaja iz ugotovitve, da je bilo v Sloveniji v času med epidemijo Covid-19 moč opaziti številne ključne kazalnike, ki so opozarjali na razraščajočo se avtoritarno oblast, denimo napade na neodvisno sodstvo in medije, krčenje državljanskih svoboščin in medijske svobode, neupoštevanje zakonodajne in pravne veje oblasti, delovanje proti civilni družbi, vsiljevanje podrejenosti osrednji avtoriteti na račun osebnih svoboščin in podobno.

SCORE

Splošni cilj projekta SCORE je oblikovati, razviti, spremljati in podpirati ukrepe prilagajanja obalnih območij na podnebne spremembe. S tem bi jih zaščitili pred tveganji, ki jih prinašajo morske poplave, suša in erozija in povečali njihovo dolgoročno odpornost.

COORDINATE

Težnja po zagotavljanju dobrega počutja otrok in mladih je jasno izražena v velikih izzivih, kot so Cilji Trajnostnega Razvoja ZN (UN’s Sustainable Development Goals). EU je podobno izpostavila pomen zagotavljanja prihodnosti otrok in mladih. Postalo je sprejeto, da je potrebno o neenakosti razmišljati longitudinalno in jih ne obravnavati kot statične dogodke, ki niso povezani s prejšnjimi dogodki in prihodnjimi verjetnostmi. Oblikovalci politik morajo zagotoviti, da svoje politične posege in prilagoditve utemeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, ki morajo med drugim vključevati podatke kohortne raziskave. COORDINATE bo pričel zapolnjevati resne in obsežne vrzeli v razpoložljivosti zanesljivih in primernih podatkov za spremljanje in vrednotenje dobrega počutja otrok v Evropi.

Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete

Projektna raziskava se bo osredotočila na kulturne in družbene vidike staranja v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Starost bo obravnavana z interdisciplinarnim pristopom kot družbeni in kulturni konstrukt, poudarila pa bo kompleksnost in pluralnost izkušenj starosti. Izpostavila bo pomen povezave med kulturnimi reprezentacijami in individualnimi izkušnjami staranja skozi perspektivo spola.

Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Namen projekta je konceptualizirati nedavno okoljsko ureditev iz časovnega in prostorskega vidika, zlasti v odnosu do pojma trajnosti in pravnim načelom trajnostnega razvoja. Cilj je prispevati k razumevanju nedavnih regulatornih ukrepov EU in trans-nacionalnih institucij, povezanih z okoljem, vključno z njihovimi vzroki, predpostavkami in obsegom ambicij glede trajnosti, pa tudi stališči, ki so izključena.

Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti

Raziskovalni program raziskuje kompleksnost problematike mejnih področij v dobi tveganja in ranljivosti z uporabo kombiniranih in koordiniranih meddisciplinarnih in interdisciplinarnih pristopov s strani mednarodno priznanih skupin raziskovalcev s področja humanistike (filozofija) in družboslovja (sociologija).

Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja

Raziskovalni program raziskuje, kako slovenstvo kot duhovni in družbeni fenomen deluje v času korenitih sprememb na globalni ravni. Sodobne raziskave narodnega vprašanja se soočajo s težavami, kako obravnavati pogosto prepletajoče se kontradiktorne trende globalizacije, večkulturnosti in lokalizmov. V te procese Slovenija vstopa kot mlada država, ki se je takoj po osamosvojitvi soočila na eni strani s problematiko iskanja svoje individualne identitete, na drugi pa z vprašanjem strategij, ki bi omogočile njeno udejanjanje na vseh družbenih področjih.

Kineziologija za kakovost življenja

Kineziologija postaja pomemben dejavnik kakovosti življenja. Z evolucijo in tehnološkim razvojem smo začeli zanemarjati eno osnovnih bioloških potreb - gibanje in gibalno/športno aktivnost (GŠA), in njeno pomembno vlogo za zdravje. Pomanjkanje GŠA, staranje prebivalstva, zgodnejši začetek degenerativnih procesov, sedeči življenjski slog, neuravnotežena prehrana, okoljski in ergonomski vplivi ter ekstremne obremenitve so dejavniki, ki neposredno vplivajo na posameznikovo uspešnost, učinkovitost in kakovost življenja.

Sredozemlje in Slovenija

Raziskovalni program Sredozemlje in Slovenija je namenjen nadaljevanju raziskav, povezanih s primorsko obmejnostjo, ki jo predstavlja prepletanje sredozemskih in srednjeevropskih družbenih in gospodarskih sistemov ter institucij, različnih ureditev in strukturnih značilnostih primorskih mest, družbenih in produkcijskih razmerij, pravnih sistemov ter druge razlike.

Družbena pogodba v 21. stoletju

V sodobni družbi so mnogi razsvetljenski temelji izzvani. V novem raziskovalnem obdobju se program usmerja k raziskovanju družbene pogodbe v specifičnem kontekstu »evropske pogodbe«, to je pogodbe o združeni Evropi po krizah (finančni, begunski, brexit).