Izhod iz enostavnega načina

Preostali projekti, ki jih ni na seznamu se nahajajo v arhivu projektov.

X-BRAIN.net

X-BRAIN.net 

Projekt X-BRAIN.net se ukvarja z izzivom na področju zdravja, ki se nanaša na razvoj in izboljšanje kapacitet za raziskave in inovacije ter uvedbo novih tehnologij v bolnišnicah na Programskem območju.

Waste4Soil

V okviru projekta Waste4Soil je predviden razvoj 10 tehnoloških in metodoloških rešitev za recikliranje ostankov predelave hrane iz prehrambne industrije v lokalne, biološko osnovane krožne izboljševalce tal. Projekt se osredotoča na ovrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obstoječih poti upravljanja prehrambnih odpadkov v sredstva za izboljšanje tal ter na razvoj primernih metod za njihovo ustrezno uporabo.

SPOZNAJ logotip

SPOZNAJ

Prilagoditve JRO za delovanje po načelih odprte znanosti bodo najpomembnejši cilj projekta. Rezultati bodo omogočili izpolnjevanje določil zakonodaje, vplivali pa bodo tudi na izboljšanje izrabe institucionalnih in nacionalnih raziskovalnih infrastruktur. Pomembno izhodišče projekta bo neposredna primerjava z referenčnimi kontaktnimi točkami v drugih uspešnih in že uvedenih sistemih odprte znanosti. Rezultati projekta kot podporni mehanizmi za prilagoditev po načelih odprte znanosti bodo ozaveščanje različnih javnosti, splošna in specializirana izobraževanja in usposabljanja, primeri poslovnih/organizacijskih modelov delovanja po načelih odprte znanosti, definiranje profilov podpornih strokovnjakov v življenjskem ciklu raziskovanja po načelih odprte znanosti, institucionalni načrti implementacije in pilotne uvedbe rezultatov projekta.

Življenje Skuškove zbirke: od dnevne sobe do virtualnega muzeja

Skuškova vzhodnoazijska zbirka je izjemna tako zaradi svojega obsega kot zaradi kvalitete predmetov v njej. Med več stotinami predmetov, od katerih jih danes večino hrani Slovenski etnografski muzej, so številni tako kvalitetni, da lahko sklepamo na cesarsko provenience, so mojstrsko izdelani in imajo visoko umetniško vrednost. Nedavno odkritje bogatega in še neraziskanega arhiva dokumentov, fotografij in drugega arhivskega materiala zakoncev Skušek v Slovenskem etnografskem muzeju, je bila ena od spodbud za projektno raziskavo, saj bo ta arhiv prvikrat omogočil detajlno rekonstrukcijo zgodovine Skuškove zbirke, njenega kompleksnega življenja in biografije.

KRPAN

Namen projekta je okrepiti raziskovalno podporo, povečati kadrovske kapacitete v projektnih pisarnah partnerjev, izboljšati znanja in kompetence za pisanje prijav na konkurenčne razpise evropskih centraliziranih programov ter poiskati dodatne priložnosti za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje raziskovalcev na partnerskih organizacijah.

Vzpostavljanje drugačne globalizacije

Projekt se ukvarja s političnimi, ekonomskimi in antropološkimi vidiki svojevrstnega koncepta globalizacije, kot se je od začetka šestdesetih do konca osemdesetih let izoblikoval znotraj Skupine 77 in gibanja neuvrščenih.

EWAS

Glavni cilj projekta EWAS je prispevati k vključevanju in raznolikosti, zlasti v zmanjševanju neenakosti spolov. Z dodatnim izobraževanjem in razvojem veščin se bodo z bolj kakovostnim trenerskim delom povečale tudi možnosti za zaposljivost žensk v alpskem smučanju.

Fatima 2

FATIMA 2

Projekt Fatima 2 je namenjen izobraževanju mladih, še posebej moških iz priseljenskih družin, z namenom preprečevanja nasilja v imenu časti nad ženskami. Projektne aktivnosti bodo mlade opolnomočile, da sami organizirajo delavnice o nasilju nad ženskami za svoje vrstnike, sodelujejo v kampanjah za ozaveščanje o tej temi ter se povezujejo s civilno družbo, organizacijami in lokalnimi predstavniki, da bi prispevali k spremembi v svoji skupnosti.

AIRFarming

Projekt AIRFarming bo razvil sklop rešitev za kmetijstvo, ki bodo v osnovi izvedene iz zraka in ne iz tal kot pri običajni kmetijski praksi. S tem odpiramo nov segment kmetijske prakse, ki je bolj energijsko učinkovita, občutno zmanjša porabo surovin v kmetijstvu in omogoča izvajanje opravil, ki jih z nobeno drugo tehnologijo iz tal ne moremo opraviti.

Strojno učenje kot obetavno orodje pri premoščanju vrzeli v preprečevanju poškodb pri ženskih ekipnih športih

Udeležba, profesionalnost in uspehi žensk v vrhunskem športu so se v zadnjih letih eksponentno povečali. Ob tem pa je zaznati nevarno vrzel v razvoju in popularizaciji ženskega športa zaradi pomanjkanja znanstvenih raziskav na področju športne medicine o vrhunskih, profesionalnih in amaterskih športnicah. Poleg tega je aplikacija znanstvenih dognanj izvedenih na moških športnikih, lahko neustrezna, če se aplicira na športnice ter se ob tem ne upošteva fizioloških in bioloških razlik med spoloma, kar lahko vodi do neprimernih obremenitev pri treningu in večjo možnost za nastanek poškodb. Zato ženski ekipni športi nujno potrebujejo alternativni pristop, ki temelji na strojnem učenju (Machine learning -ML), orodju, ki je enostavno za uporabo in lahko odkrije dejavnike tveganja v zgodnji fazi in s tem omogoči zmanjšanje splošne pojavnosti poškodb in nastale stroške.

Open Borders Logo

OPEN BORDERS

Namen tega projekta je s pomočjo preučevanja razvoja nadnacionalnega čezmejnega sodelovanja med “Vzhodom” in “Zahodom” od konca druge svetovne vojne do danes, ponovno razmisliti o zgodovini Evrope v času hladne vojne. Decentralizirana analiza novejše evropske zgodovine, ki bo presegla tradicionalno vizijo jasne evropske ločenosti, katere simbol je bil berlinski zid, nam bo pokazala, da je treba vprašanje razdeljene celine preoblikovati.

POSEIDONE

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale. Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

Upad živčno-mišičnega sistema po gibalni neaktivnosti: primerjava mlajših in starejših odraslih

Projektne dejavnosti se bodo osredotočile na živčno mišično in presnovno poslabšanje med gibalno nekativnostjo (GN) in okrevanjem po tem. Učinke GN bomo preučevali z uporabo visoko nadzorovanega ležanja v postelji (BR), ki velja za zlati standard za preučevanje učinkov GN

GUIDEPREP

GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EuroCohort)  bo prva longitudinalna, primerjalna raziskava rojstnih kohort v Evropi. Gre za raziskovalno infrastrukturo, ki bo vir visokokakovostnih longitudinalnih statističnih podatkov, ki bodo v podporo pri razvoju socialnih politik, posvečenih večanju blaginje otrok, mladih in njihovih družin po celotni Evropi.

Družbena odgovornost podjetij, kot odgovornost direktorjev

Projektom bo prispeval k razvoju pravne znanosti in utemeljitev novih smeri razvoja korporacijskega prava tudi na področjih, ki izhajajo iz zahtev trajnostnega razvoja, ki poleg okolijskih obsega tudi socialne vidike; to vključuje družbeno odgovornost podjetij kot enega od pravnih vzvodov premagovanja naraščajoče dohodkovne neenakosti v svetu.

GO-TO S-OIL – Ohranjanje in izboljšanje proizvodnega potenciala tal za trajnostno pridelavo oljk

Oljarne v  omejitvenem roku sedem dni s težavo raztrosijo vse količine tropin, zato je nujno potrebno proučiti  spremljanje razgradnje tropin v daljšem obdobju, da bi lahko sledili cilju  »čistejša in konkurenčnejša Evropa do leta 2030« in bi lahko celotno količino tropin uporabili sonaravno.

Prilagoditev in senzomotorično procesiranje med povečanimi gravitacijskimi gradienti

O vlogi osrednjega živčnega sistema v spremenjenem gravitacijskem okolju se danes pogosto razpravlja kot o spodbudi adaptivnih procesov, saj njegovi plastični mehanizmi močno vplivajo na prostorsko orientacijo, senzomotorično kontrolo in srčno-žilno dinamiko ter posledično celo na srčno-žilni in mišičnoskeletni sistem.

CommunityLinkage

Projekt Community Linkage je namenjen vzpostavitvi učinkovite povezave med službami za nasilje na podlagi spola (GBV) in skupnostmi migrantk za spodbujanje zgodnjega prepoznavanja, preprečevanja in podpore v kontekstu po pandemiji COVID-19 s pristopom, ki temelji na skupnosti.