Izhod iz enostavnega načina

Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti

Nazaj na vrhnjo stran: Podstrani projektov

O raziskovalnem programu

Evidenčna številka ARISP6-0279

Trajanje programa: 1. 1. 2020–31. 12. 2027

Vodjadr. Lenart Škof

Raziskovalni program raziskuje kompleksnost problematike mejnih področij v dobi tveganja in ranljivosti z uporabo kombiniranih in koordiniranih meddisciplinarnih in interdisciplinarnih pristopov s strani mednarodno priznanih skupin raziskovalcev s področja humanistike (filozofija) in družboslovja (sociologija). Študije v tem programu se osredotočajo na mejne prostore, ki vznikajo znotraj vsake kulturne in družbene sfere, z njihovim inherentnim tveganjem in ranljivostjo, ki je zanimiva za analizo s filozofskega, sociološkega ter zlasti širokega humanističnega zornega kota. Sodobni čas izkazuje veliko potrebo po poglobljenih študijah sodobnih fenomenov, ki so povezani s tveganji v okviru družbenih in političnih kontekstov in ranljivostjo do človeškega telesa in identitet, ki so vsa prisotna in zaznana v naši družbi ter v skupnosti, katere del smo. Osrednja tema in cilji projekta so: preiskava mejnih področij in meja, ki oblikujejo naša življenja v letih negotovosti; študije elementov družbe tveganja z migracijami, zlasti vezano na ranljivost teles in identitet otrok in manjšin, žensk, migrantov, verskih manjšin itd.; študije kulturnih in družbenih mejnih in kontaktnih področij v luči medkulturnega in medverskega dialoga; ter nenazadnje, vzpostavljanje miru in študije etike in politike gostoljubja ter družbenega sobivanja, povezane tudi s prihodnjo vlogo religije v Evropi. Znotraj tega programa podajamo tudi izvirni nastavek in analizo koncepta skrbstvene demokracije z ozirom na omenjena področja ranljivosti in tveganj, ter predlagamo nov pogled na družbeno in politično sobivanje v Evropi in Mediteranu.

Znanstveno delo raziskovalnega programa »Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti« (P6-0279) financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Aris logo

Raziskovalna skupina

Vodji projekta

Raziskovalna skupina

Filozofska skupina:

(Na raziskovalnem programu sta sodelovala v obdobju 2020 – 2021)


(Na raziskovalnem programu sodelujeta od leta 2020)


(Na raziskovalnem programu sodeluje od leta 2022)


(Na raziskovalnem programu sodelujeta od leta 2023)


Sociološka skupina:

(Na raziskovalnem programu je sodeloval v obdobju 2020 – 2021)Rezultati raziskovalnega programa

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARIS

Znanstvene publikacije

2024

2023

2022

2021

2020

Konference, vabljena in plenarna predavanja, okrogle mize, posveti

2024

2023

 • Bjelica, Maja (2023): »Listening and Breathing: An Ethical Conspiracy«. Predavanje z objavljenim povzetkom na mednarodni konferenci Respiratory Philosophy: A Paradigm Shift, Portorož, 18.–21. junij 2023.
 • Dežan, Lucija (2023): »Dobrodošli v naših šolah?« Predavanje v okviru predmeta Aplikativna socialna psihologija, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, 4. Maja.
 • Dežan, Lucija (2023): »Integration of migrant learners in Slovenian schools: what are we doing and where are we going?« Prispevek na 2. Mednarodni konferenci Sodobnost za prihodnost – z bližino urimo doktrino, Ljutomer, 1. 4. 2023.
 • Dežan, Lucija (2023): »O službah, študiju in sociologiji«. Okrogla miza o kariernih poteh sociologov in sociologinj, Maribor, 11. December. 
 • Dežan, Lucija (2023): »Šolsko (psihološko) blagostanje priseljenih mladih na primeru šestih evropskih držav«. V: Dolgoživa družba: posledice in izzivi: zbornik prispevkov: Slovensko sociološko srečanje, Koper, 19. – 21. oktober 2023, ur. R. Kuhar, M. Sedmak, in I. Jurekovič, str. 100–110. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo.
 • Gornik, Barbara (2023): »Peace-building, human rights and refugees: anthropological perspective«. AMEU-ISH Summer School, Peacemaking in Everyday Life, Ljubljana, June 26-30.
 • Gornik, Barbara (2023): »Protestna gibanja v času epidemije Covid-19: čustva, vrednote in identitete«. V: Dolgoživa družba: posledice in izzivi: zbornik prispevkov: Slovensko sociološko srečanje, Koper, 19. – 21. oktober 2023, ur. R. Kuhar, M. Sedmak, in I. Jurekovič. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo.
 • Gornik, Barbara (2023): »The anti-government bicycle protests in Slovenia: the emotional dimensions and affective states«. ECPR General Conference, Prague, 4-8 September.
 • Košir, Suzana, Radhika Lakshminarayanan in Lucija Dežan (2023): »Prikaz pravic žensk v družboslovnih učbenikih na primeru Indije«. V: Dolgoživa družba: posledice in izzivi: zbornik prispevkov: Slovensko sociološko srečanje, Koper, 19. – 21. oktober 2023, ur. R. Kuhar, M. Sedmak, in I. Jurekovič, str. 224–234. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo.
 • Medarić, Zorana in Maja Zadel (2023): »Integration, assimilation, or something else? perceptions of Slovenian education staff on migrant children becoming part of society«. V: Conference 2023: Nationalism and Multiculturalism, Loughborough, 3-5 April 2023: Abstracts. London: ASEN, The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism.
 • Pirc, Gašper (2023): »Humans, Nature, and Society in the Era of Virtual Societies«. Predavanje na konferenci International Philosophical Dialogue “East-West”, Skopje, Zoom, 6.–7. december 2023.
 • Pirc, Gašper (2023): »Recognition-centric view on human–nature relationship in the time of artificially recreated nature and virtual society«. Predavanje na konferenci SASCT 5th Annual Conference University of the Free State, Bloemfontein, Zoom, 16.–18. november 2023.
 • Pirc, Gašper (2023): »The Rise of Virtual Societies and the Question of Human Distinctiveness in the Changed World«. Predavanje na konferenci Perspectives about Truth 2, Bukarešta (Romunija), Zoom, 29.–30. september 2023.
 • Pirc, Gašper (2023): »Negativna dialektika, družbena komunikacija in človeško trpljenje = Negative dialectics, social communication and human suffering«. V 10. mednarodna filozofska konferenca in delavnica Kierkegaard : grožnja tehnologije in upanje na obstoj med »še ne« in »ne več«: kako lahko ljudje sploh živimo v negotovih časih, ko nam grozi popolna odprava človeštva? [Ljubljana, 6. 6.-10. 6. 2022]., ur. P. Repar, str. 114–116. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard.
 • Pirc, Gašper (2023): »Normative standards, human condition, and the artificial intelligence in Europe at the crossroads«. V: It’s about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts, ur. J. Toplak, str. 316,Maribor, 10–17 marec 2023. AMEU – ECM, Alma Mater Press.
 • Sedmak, Mateja (2023): »Critical reflection on the management of European multicultural societies«. AMEU-ISH Summer School, Peacemaking in Everyday Life, Ljubljana, June 26-30. 
 • Sedmak, Mateja (2023): »Data collection & challenges in research with children: presentation«. Forum on using and sharing research data about child well-being, webinar, December 8. CESSDA Webinar “Forum on using and sharing research data about child well-being”.
 • Sedmak, Mateja (2023): »Določanje najboljših koristi za otroka in pomen kulturnih kompetenc«. Prispevek na posvetu Obravnava otrok brez spremstva, Koper, 14. 2. 2023.
 • Sedmak, Mateja (2023): »Migracije in integracija otrok in mladostnikov v države prihoda«. Spletno predavanje, 27. November. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – Urad RS za mladino Mladinski svet Slovenije.
 • Sedmak, Mateja (2023): »Naprej brez predsodkov: kako se boriti proti starostni diskriminaciji v vseh starostnih skupinah«. Okrogla miza; Ljubljana, 7. Junij, Zavod OPRO in Sekcija Sociolofija Časa, Slovensko sociološko društvo.  
 • Sedmak, Mateja (2023): »Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi: predstavitev v okviru spletnega seminarja “Izkušnje in dobre prakse s prijavami projektov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa,” 5. december 2023, KRPAN, MIZŠ, Načrt za okrevanje in odpornost. 
 • Sedmak, Mateja (2023): »Otrokosrediščni pogled na vključevanje priseljenih otrok v slovenske vrtce/šole in družbo«. Plenarno predavanje na 9. Mednarodni spletni konferenci projekta “Pomahajmo v svet”.
 • Sedmak, Mateja (2023): »Pomen kulturnih kompetenc in določanje najboljših koristi za otroka«, posvet o obravnavi otrok brez spremstva, 14. Februar, Koper, UNHCR, Center za socialno delo Južna Primorska.
 • Sedmak, Mateja (2023): »Soočanje z večkulturnostjo v vrtcih«. Vrtec Tržič, 10. Januar. 
 • Sedmak, Mateja (2023): »What children think? Child-centred approach as social innovation in education«. Spletni seminar, 8. Junij. TESI – Training and education in Social Innovation webinar series.
 • Sedmak, Mateja in Barbara Gornik (2023): »Migrant integration (policy) as a nationalising practice: is there room for multiculturalism?« V: Conference 2023: Nationalism and Multiculturalism, Loughborough, 3-5 April 2023: Abstracts. London: ASEN, The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism. Škof, Lenart (2023): »Breath-kiss: A Philosophy of Loving Encounter«. Prispevek na mednarodni konferenci Respiratory Philosophy: A Paradigm Shift, Portorož, 18.–21. junij 2023.

2022

2021

Organizirani dogodki

2024

 • Konferenca Violence and interpretation/Nasilje in interpretacija v soorganizaciji Slovenskega filozofskega društva, IFRŠ ZRS Koper, AMEU-ISH in Mestne knjižnice Ljubljana, Ljubljana, Zoom, 9.–10. februar 2024.                             
 • Mostovi namesto ograj: Okrogla miza o priseljevanju in vključevanju priseljenk in priseljencev, Gledališče Koper, 25. april, 2024.
 • From insight to impact – embracing child-centred approach in research with children; webinar v sklopu projekta COORDINATE, 28. februar 2024. 

2023

2022

 • Child Migration and Integration. Trends & Challenges. 2-3 junij, 2022, Pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenia (zaključna konferenca projekta Migrant Children and Communities in a transforming Europe).
 • Mednarodna konferenca: UNWOUNDED WORLD: A MARIAN PEACE FOR OUR SHARED FUTURE (Rim, Italija, 5.-6. oktober 2022).Mednarodno humanitarno in znanstveno konferenco “Unwounded World: A Marian Peace for our Shared Future”, v sodelovanju z Avstralsko katoliško fakulteto in Univerzo Notre Dame organizira Inštitut za filozofske študije Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Na konferenci bodo nastopili ugledni mednarodni strokovnjaki s področij sodobne teološke, religijske in filozofske ter družbene misli, ki bodo s humanističnega vidika spregovorili o aktualni vojni v Ukrajini. (Program konference in zbornik povzetkov)
 • Mednarodna filozofska konferenca Perspektive skupnosti: o dejstvih in vrednotah. V soorganizaciji Slovenskega filozofskega društva, IFRŠ ZRS Koper, AMEU-ISH in Mariborske knjižnice; Maribor, 15. december 2023.
 • Strokovni posvet za integracijo priseljencev na področju azilnih politik. 26.05.2022, dogodek v sklopu projekta MiCREATE, Hiša Evropske unije, Ljubljana.
 • Strokovni posvet za integracijo priseljencev na področju šolskih politik. 26.05.2022, dogodek v sklopu projekta MiCREATE, Hiša Evropske unije, Ljubljana. Izzivi in priložnosti vključujočih šol: integracija priseljenih otrok. Seminar za učiteljice in učitelje osnovnih in srednjih šol, dogodek v sklopu projekta MiCREATE, 13.04.2022, Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper.

2021

 • Challenges of child-centred approach to the understanding of migrant children`s integration. Panel na 18th IMISCOE Annual Conference: Crossing borders, connecting cultures: Luxembourg, [online], July 7 – 9, 2021. Rotterdam: IMISCOE Network Office Department of Social Sciences, Erasmus University. Med zasebnim in poklicnim: ženske in pandemija; pomladni pogovori, Gledališče Koper, 19. 3. 2021.

Drugo

2024

 • Sedmak, Mateja in Maja Zadel (2024): »Kritična kulturna pismenost v slovenskih šolah«. Delo. 29. feb. 2024, leto 66, št. 49, str. 17. Škof, Lenart, Sashinugla in Sigridur Thorgeirsdottir, ur. (2024): Elemental-Embodied Thinking for a New Era. New York / Dordrecht: Springer.

2023

2022

2021

 • Furlan Štante, Nadja (2021): »Temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize«. Primorske novice, 2. jun. 2021, l. 75, št. 125, str. 14.
 • Sedmak, Mateja (2021): »Blaginja otrok v Evropi«. Predstavitev projekta »COORDINATE, cohort community research and development infrastructure network for access throughout Europe« (Razvoj vseevropske mreže raziskovalcev in infrastrukture za preučevanje kohortnih skupin, Horizont 2020, Raziskave in Inovacije 2021-2025): prispevek v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 1. program, 20. 4. 2021.
 • Škof, Lenart in Miha Oražem (2021): »Skrbstvena demokracija, etika cepljenja in otroci«. Delo, 17. sept. 2021, l. 63, št. 216, str. 7.
 • Škof, Lenart (2021): »Univerzalna pravica do zraka«. Delo, 24. dec. 2021, l. 63, št. 299, str. 10.