MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

2023

Scientific Conference CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN GREEN AND DIGITAL TRANSITION: LEGAL AND SUSTAINABILITY ISSUES (2023)

Scientific Conference CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN GREEN AND DIGITAL TRANSITION: LEGAL AND SUSTAINABILITY ISSUES
Abstracts of Conference Proceedings (PDF)

Editors / Urednik in urednici: Rado Bohinc, Andreja Primec, Anita Hrast

Strani: 49

ISBN: 978-961-7195-22-4 (PDF)

Evropska unija zadnjih nekaj let intenzivno usklajuje svoje usmeritve s ključnimi globalnimi spremembami, tudi s ciljem, da bi do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Mednarodna znanstvena konferenca »Družbena odgovornost podjetij (DOP) v zelenem in digitalnem prehodu (pravna in trajnostna vprašanja)« je izpostavila predvsem pravna in strateška stališča ter usmeritve glede družbene odgovornosti podjetij kot odgovornosti direktorjev. Konferenca je razkrila pravne spodbude in ovire za uresničevanje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji, v EU in v svetu. Slovenija si mora prizadevati za korak naprej na tem področju, za večje poenotenje v kontekstu prizadevanja za digitalizacijo in zeleni preboj s poudarkom na odgovornosti direktorjev za udejanjanje strategije korporativne družbene odgovornosti in do deležnikov.

 

International Conference OLD AGE AND AGEING: HISTORIOGRAPHIC AND SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVES (2023)

International Conference OLD AGE AND AGEING: HISTORIOGRAPHIC AND SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVES
Programme and Abstracts (PDF)

Editor/Urednica: Urška Bratož

Strani: 41

ISBN: 978-961-7195-21-7 (PDF)

Tema konference (ki je rezultat raziskovalnega projekta) izhaja iz prepričanja o pomembnosti raziskovanja kulturnih in družbenih reprezentacij starosti, pri čemer je treba obravnavati številna vprašanja, kot so – med drugim – vprašanje vzpostavitve družbenih mehanizmov, vprašanje heterogenosti doživljanja starosti in razlik v položaju moških in žensk v starosti, vprašanje ranljivosti starejših v času krize ter prikritost stereotipiziranja in diskriminiranja ostarelih v različnih družbenih in kulturnih praksah. Vse te teme so na različne načine in z različnih zornih kotov obravnavane v prispevkih na konferenci, katere cilj je predvsem poudariti pluralnost in heterogenost dojemanj in predstav, povezanih s starostjo in staranjem.

SPREMENIMO IGRO – S SODOBNIMI PRISTOPI NAZAJ K OSNOVAM (2023)

12. mednarodna znanstvena in strokovna konferenca “Otrok v gibanju” / The 12th International Scientific and Professional Conference “A Child in Motion”

SPREMENIMO IGRO – S SODOBNIMI PRISTOPI NAZAJ K OSNOVAM / CHANGE THE GAME – A MODERN WAY BACK TO THE ROOTS

Zbornik povzetkov / The Book of Abstracts (PDF)

Urednici / Edited by: Kaja Teraž, Saša Pišot

Strani / Pages: 268

ISBN: 978-961-7195-28-6 (pdf)

Zbornik, ki je nastal v okviru 12. mednarodne znanstvene in strokovne konference Otrok v gibanju, s podnaslovom Spremenimo igro – s sodobnimi pristopi nazaj k osnovam, zajema veliko mednarodno udeležbo tako v znanstvenih kot tudi v strokovnih sekcijah. Predstavljene vsebine so pokazale večjo potrebo po predajanju novih, ob strokovnih tudi znanstvenih dognanj, katerim smo bili priča v preteklih dveh letih. Koronsko obdobje je za nami, niso pa še “izzvenele” vse negativne posledice, kjer prevladuje predvsem neuravnoteženost med zaslonskim in gibalno aktivnim časom v dnevnem ritmu otrok in mladostnikov. “Zbornik prispevkov” vsebuje prispevke in prvič tudi strokovne referate več kot 200 avtorjev in soavtorjev iz enajstih držav. Ta mednarodna barvitost je zagotovo zasluga uspešnega večletnega partnerstva domačih in tujih univerz ter poklicnih združenj in podpornikov kongresa. Cilj letošnje konference je bil tako usmerjen v refleksijo realizacije oblikovanih idej in v postavitev dosegljivega cilja, na katerega izpolnitev se bomo na naslednji konferenci s ponosom ozrli. S takimi, čeprav malimi koraki bomo zmogli premagati večje ovire predvsem tam, kje je zavedanje o pomenu gibalne (ne)aktivnosti zdaj še na precej nizki ravni.

International Conference RESPIRATORY PHILOSOPHY: A PARADIGM SHIFT (2023)

International Conference RESPIRATORY PHILOSOPHY: A PARADIGM SHIFT
Programme and Abstracts (PDF)

Editor/Urednica: Maja Bjelica

Strani: 97

ISBN: 978-961-7195-18-7 (PDF)

Dihanje je v današnji institucionalizirani filozofiji redka tema in šele v zadnjih letih je filozofija dihanja kot nova paradigma začela zanimati nekatere mislece. Pionirji tega področja so Luce Irigaray (1983), David Kleinberg-Levin (1984), David Abram (1996) in Peter Sloterdijk (1998). Izrecne in sistematične študije o filozofiji dihanja so bile objavljene šele v letu 2010.

Filozofija dihanja, kot je bila predstavljena in artikulirana na tej konferenci, se ukvarja z našimi odnosi z atmosferami dihanja in zraka. “Dihanje” se morda zdi nenavaden projekt ali pa vsaj nepovezan z načinom, kako je večina evropske filozofije razumela sebe in svoje cilje. Toda “pozaba na zrak in dihanje” (Irigaray, Abram) v sodobnem evropskem filozofskem diskurzu je sama po sebi ena najglobljih, nepriznanih napetosti, ki oblikuje njen nesrečni pogled na svet. Nova respiratorna filozofija ima dvojno zaslugo, da z vključitvijo neevropskih virov in spoznanj dekolonizira filozofski kurikulum in razkrije, kako je takšno “dihanje” temeljni (četudi izbrisani) element njene lastne zgodovine. Potencial takšne spremembe paradigme – zlasti v sodelovanju z medkulturnimi študijami atmosfere od te konference naprej – bo imel daljnosežne posledice za področja ontologije, etike, poetike, politike, teorije in prakse umetnosti, okoljske humanistike, duhovnosti in zdravja/dobrobiti – kot področja, ki so v ospredju te nove dihalne paradigme.

Konferenco je finančno podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v okviru raziskovalnega projekta Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti (J7-1824) in raziskovalnega programa Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti (P6-0279) ter Japonsko združenje za promocijo znanosti (JSPS KAKENHI, Grant Number: 17K02255, 19K12967, 23H00574) in Shimadzu Cooperation (Kyoto, Japonska).

Symposium RELIGION IN ANTHROPOCENE AND DIGITAL CULTURE (2023)

Symposium RELIGION IN ANTHROPOCENE AND DIGITAL CULTURE
Programme and Abstracts (PDF)

Editors/Urednici: Nadja Furlan Štante, Karin Šmid

Strani: 27

ISBN: 978-961-7195-15-6 (PDF)

Glavni cilj simpozija je analizirati in vzpostaviti povezave med teološkimi in etičnimi pogledi na okolje na eni strani ter digitalnimi tehnologijami na drugi.

Izhodišče je vse večja prepletenost naravnega in digitalnega okolja za sodobno in prihodnje življenje na našem planetu. Razvoj in vse večja uporaba naprednih digitalnih tehnologij in umetne inteligence sprožata številna zahtevna etična vprašanja. Razumevanje teh izzivov in oblikovanje teološko reflektiranih odgovorov nanje sta pomembna vidika digitalne teologije, kot jo opredeljujejo Peter Phillips, Kyle Schiefelbein-Guerrero in John Kurlberg (2019).

Digitalna kultura je kontekst, v katerem vse bolj izvajamo teologijo, zato digitalna teologija vpliva tako na teologijo kot disciplino kot na digitalno kulturo, v kateri živimo.

Ta simpozij črpa iz področij teologije, filozofije, sociologije religije, antropologije religije, filozofije tehnologije in digitalne humanistike, prispeva k njim in jih združuje. Natančneje, združuje metodologije in epistemologije iz teologije stvarjenja, ekoteologije, ekofeminizma, teološke antropologije, filozofske teologije, postmetafizične filozofije religije, digitalne filozofije in kozmoteologije, filozofije in etike umetne inteligence ter odnosov človek-stroj. Obravnava tudi vprašanja, ki jih odpira digitalna teologija skozi prizmo alternativnih teologij panteizma, panenteizma in panpsihizma.

Simpozij je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v okviru projekta Konstruktivna teologija v dobi antropocena in digitalne kulture (P6-0434).

2022

External Evaluation Report of the Science and Research Centre Koper (2022)

External Evaluation Report of the Science and Research Centre Koper (2022)

Avtorji: Stefania Giannini, Matjaž Kuntner, Birgit Sauer

Strani: 27

ISBN: 978-961-7058-98-7 (pdf)

Za postopek zunanje evalvacije ZRS Koper je bila ustanovljena mednarodna komisija za zunanjo evalvacijo, v nadaljevanju EEB, ki jo sestavljajo profesorica dr. Stefania Giannini, profesor dr. Matjaž Kuntner in profesorica dr. Birgit Sauer. Zunanja evalvacija je potekala tako v fizični (s fizično udeležbo zunanjih evalvatorjev na ZRS Koper) kot tudi v hibridni obliki (on-line) v med 25. in 28. januarjem 2022.

EEB je v času med januarjem in marcem 2022 pripravila Poročilo zunanje evalvacije, ki je bilo predstavljeno direktorju in Znanstvenemu svetu ZRS Koper. Poročilo vsebuje tako evalvacijsko oceno za ZRS Koper kot celoto kot tudi oceno za vsako posamezno raziskovalno enoto (inštitut).

Ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk z avtomatiziranim sistemom za deficitno namakanje (2022)

Ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk z avtomatiziranim sistemom za deficitno namakanje (2022)

Avtorji: Maja Podgornik, Helena Gramc, Matej Grubič, Jakob Fantinič

Strani: 32

ISBN: 978-961-7195-07-1 (PDF)

doi: 10.35469/978-961-7195-07-1

Vse pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki, ki so v zadnjih letih povzročili največ škode v pridelavi oljk (manjši pridelki, slabša kakovost oljčnih olj), potrjujejo, da brez prilagajanja podnebnim spremembam ne bo mogoče ohraniti ekonomske vzdržnosti pridelave oljčnega olja. Neizpodbitno dejstvo je, da je namakanje kmetijskih zemljišč eden najučinkovitejših ukrepov blaženja podnebnih sprememb.  Kljub številnim tujim in domačim raziskavam, ki so pokazale pozitivne učinke avtomatiziranega deficitnega namakanja oljk na kakovost in količino pridelka, se pridelovalci oljk le redko odločajo za avtomatizirano namakanje. Postavitev in izvajanje tehnološko dovršenega vodenja in avtomatskega nanosa vode pri deficitnem namakanju zahtevata strokovna znanja, ki jih oljkarji nimajo. Zaradi omejenih vodnih virov, zapletenih postopkov pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za namakanje, bojazni o ekonomski neupravičenosti in neznanja uporabljajo preprosto opremo, ki omogoča namakanje po lastnih občutkih in izkušnjah, kar vodi v nenadzorovano porabo vode in ekonomsko neupravičeno namakanje. Da bi zagotovili učinkovito in trajnostno rabo vode na kmetijskih gospodarstvih, učinkovito blaženje podnebnih sprememb ter hkrati stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer v oljkarstvu, je v predmetni publikaciji na podlagi rezultatov projekta Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu ovrednotena ekonomska upravičenost vpeljave avtomatskega namakalnega sistema v prakso pri različnih talnih tipih, kultivarjih oljk in mikropodnebnih pogojih.

International conference UNWOUNDED WORLD: A MARIAN PEACE FOR OUR SHARED FUTURE (2022)

International conference UNWOUNDED WORLD: A MARIAN PEACE FOR OUR SHARED FUTURE
Programme and Abstracts (PDF)

Editor/Urednik: Luka Trebežnik

Strani: 55

ISBN: 978-961-7058-96-3 (PDF)

PICHOLINE. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

PICHOLINE. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja Fičur, Teja Hladnik, Gašper Kozlovič, Vasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 21

ISBN: 978-961-7058-79-6 (pdf)

PENDOLINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

PENDOLINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja Fičur, Teja Hladnik, Gašper Kozlovič, Vasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 21

ISBN: 978-961-7058-78-9 (pdf)

GRIGNAN. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

GRIGNAN. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja Fičur, Teja Hladnik, Gašper Kozlovič, Vasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 21

ISBN: 978-961-7058-77-2 (pdf)

FRANTOIO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

FRANTOIO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2022)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja Fičur, Teja Hladnik, Gašper Kozlovič, Vasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 21

ISBN: 978-961-7058-76-5 (pdf)

POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU ZA LETO 2021 (2022)

POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU ZA LETO 2021 (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar-Miklavčič

Strani: 300

ISBN: 978‐961‐7058‐94‐9 (pdf)

V okviru javne službe za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu, so bile v letu 2021 izvedene naloge: selekcija, introdukcija, razmnoževanje sadilnega material, ugotavljanje ustreznih tehnologije za pridelavo oljk ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo. V poročilu so zbrane morfološke in agronomske lastnosti ter značilnosti oljčnega olja sort ‘Mata’, ‘Coratina’, ‘Frantoio’, ‘Oblica’, ‘Pendolino’, ‘Picholine’ in ‘Grignan’ za opazovanja v letu 2021. Predstavljeni so tudi rezultati genotipizacije izbranih sort ter agronomskega vrednotenja in fenofaze različnih sort, ki so zasajene v introdukcijsko-kolekcijskem nasadu Purissima in Šempeter. V poročilu so zbrani podatki tehnoloških poskusov pridelave in predelave; parametri, ki karakterizirajo posamezna sortna olja ter parametri kakovosti oljčnega olja letnika 2021.

Ključne besede: oljkarstvo, oljka, oljčno olje, tehnologija pridelave, ocena letnika, introdukcija, selekcija

Ekosistemske storitve, podnebne spremembe in obalna območja Natura 2000. Priročnik za učitelje (2022)

Ekosistemske storitve, podnebne spremembe in obalna območja Natura 2000. Priročnik za učitelje (PDF)

Avtorica: Liliana Vižintin

Strani: 48

ISBN: 978-961-7058-92-5 (pdf)

Priročnik za učitelje je bil zasnovan z namenom, da je učiteljem v podporo pri razlaganju vsebin projekta ECO-SMART. Podaja informacije o predlaganih učnih vsebinah, ciljih in pričakovanih rezultatih ter pristopih poučevanja. S tem učitelje usmerja k vključevanju teh vsebin v učne načrte. Priročnik se smiselno dopolnjuje z vsebinami, ki so prisotne na spletnem izobraževalnem portalu projekta. Omogoča lažjo in hitrejšo uporabo izobraževalnih vsebin projekta ECO-SMART, ki so dostopne na portalu.

Servizi Ecosistemici, cambiamenti climatici e aree costiere Natura 2000. Manuale per insegnanti (2022)

Servizi Ecosistemici, cambiamenti climatici e aree costiere Natura 2000. Manuale per insegnanti (PDF)

Autrice: Liliana Vižintin

Pagine: 48

ISBN: 978-961-7058-93-2 (pdf)

Il manuale per insegnanti è stato progettato per supportare gli insegnanti nella spiegazione dei contenuti del progetto ECO-SMART. Fornisce informazioni sul contenuto di apprendimento proposto, sugli obiettivi e sui risultati attesi, nonché sugli approcci didattici. Questo indirizza gli insegnanti a includere questo contenuto nei curricoli scolastici. Il manuale è integrato in modo significativo dai contenuti presenti sul portale didattico online del progetto. Rende più facile e veloce la fruizione dei contenuti didattici del progetto ECO-SMART, disponibili sul portale.

Življenje v večkulturnih šolah. Priročnik za učitelje (2022)

Življenje v večkulturnih šolah. Priročnik za učitelje (PDF)

Uredila: Mateja Sedmak

Strani: 270

ISBN: 978-961-7058-89-5 (pdf)

Priročnik Življenje v večkulturnih šolah je nastal v želji ponuditi učiteljicam in učiteljem podporo in pomoč pri vsakodnevnem delu v kulturno mešanih razredih in pri vključevanju otrok priseljencev. Pripravljen je bil v okviru evropskega projekta Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi/Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE), ki je pod vodstvom Znanstveno-raziskovalnega središča Koper potekal v desetih državah Evropske unije in Turčiji med letoma 2019 in 2022.

Priročnik za učitelje vsebuje sedem poglavij. V prvih štirih (»Skrb za večkulturno izobraževanje in raznolikost v šolah«, »Preprečevanje in obvladovanje medetničnih konfliktov v šolskem okolju«, »Na umetnosti temelječi pristopi in ukrepi za spodbujanje vključevanja« in »Organizacija vsakdanjega življenja v večkulturnih šolah«) je skupno predstavljenih več kot 50 dobrih praks, ki jih lahko izvajamo v šolskem okolju za namene upravljanja kulturne raznolikosti ter spodbujanja medkulturnega sobivanja in sožitja. Sledi poglavje »Kazalniki blaginje priseljenih otrok«, namenjen učiteljem in šolam za merjenje blaginje otrok in učinkovitosti šolskih integracijskih ukrepov. Zadnji dve poglavji predstavljata računalniški aplikaciji, in sicer »Digitalno pripovedovanje zgodb« in »Mobilna aplikacija za medkulturno ozaveščanje«– prva je namenjena spodbujanju ustvarjalnosti, učenju jezika in izražanju, druga pa ozaveščanju otrok in mladostnikov glede večkulturnosti, diskriminacije, izzivov integracije in podobnih tem.

Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje (2022)

Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Jakob FantiničMilena Bučar Miklavčič, Vasilij Valenčič, Bojan Butinar, Dominik Vodnik, Helena Gramc, Damijana Kastelec, Mitja Ferlan, Marina Pintar

Strani: 102

ISBN: 978-961-7058-87-1 (pdf)

doi: 10.35469/978-961-7058-87-1

Monografija obsega pregled znanja na področju prilagoditve oljk na sušne razmere ter pregled tehnologij namakanja oljk. Res je, da je oljka manj zahtevna vrsta, saj lahko uspeva v izjemno skeletnih tleh in je zelo dobro prilagojena na pomanjkanje vode v njih, a kljub fiziološkim prilagoditvam, lahko sušne razmere negativno vplivajo  na rast, razvoj in pridelek oljk. Sušni stres lahko pri oljkah blažimo z deficitnim namakanjem. Deficitni način namakanja je oblika nadgradnje namakanja, saj z nadzorovanim primanjkljajem vode zagotovimo kakovost pridelka, obstoj rastline ter hkrati zmanjšamo porabo vode in energije. Deficitni način namakanja, temelji na načelu, da obrok vode dodamo takrat, ko ga rastlina najbolj gospodarno uporabi. Pri tem je ključnega pomena poznavanje rastlinske vrste, njenih anatomskih in morfoloških značilnosti, fizioloških prilagoditev na sušo, biokemijski odziv na stresne dejavnike in s tem vpliv na kakovost plodov in olja. Poleg tega je potrebno tudi poznavanje  dejavnikov, ki vplivajo na pridelovalne sposobnosti oljk, kot so lastnosti tal s svojimi vodno zadrževalnimi sposobnostmi ter dostopna voda v tleh. Ob skrbnem upoštevanju potreb rastline in okoljskih razmer z ustreznim delovanjem namakalnega sistema lahko dosežemo usklajeno razmerje med kakovostjo in količino pridelka o hkratnem varovanju potencialov naravnih virov.

International Transdisciplinary Symposium AIRY ENCOUNTERS RESPIRATORY PHILOSOPHY AND SOUND ARTS (2022)

International Transdisciplinary Symposium AIRY ENCOUNTERS RESPIRATORY PHILOSOPHY AND SOUND ARTS
Programme and Abstracts. (PDF)

Editors/Urednici: Maja Bjelica, Päivi Järviö

Strani: 63

ISBN: 978-961-7058-86-4 (PDF)

Publikacija je zbornik povzetkov mednarodnega transdisciplinarnega simpozija, ki ga organizirata Inštitut za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Sibelius Academy Univerze umetnosti v Helsinkih med 6. in 8. junijem 2022 v Helsinkih, pod krovnim naslovom »Zračna srečanja: respiratorna filozofija in zvočne študije«. Zbornik opisuje namen in znanstveno-raziskovalno ozadje simpozija, navaja njegov program po dnevih ter združuje povzetke znanstvenih prispevkov in predstavitve umetniških raziksovalnih intervencij.

Ključne besede: mednarodni simpozij, transdisciplinarnost, dih, respiratorna filozofija, zvočne študije, zvok, glasba, umetnost

International conference ADRIATIC SOCIAL POLITICS. WELFARE STATES IN A TRANSNATIONAL BORDERLAND: HISTORICAL EXPERIENCES IN COMPARISON (2022)

International conference ADRIATIC SOCIAL POLITICS. WELFARE STATES IN A
TRANSNATIONAL BORDERLAND: HISTORICAL EXPERIENCES IN COMPARISON
Programme and Abstracts. (PDF)

Editors/Urednica in urednik: Urška Bratož, Oskar Opassi

Strani: 31

ISBN: 978-961-7058-85-7 (PDF)

Konferenca se osredotoča predvsem na oblike kontinuitete in spremembe v socialnih politikah ob nenehnem preoblikovanju držav in njihovih struktur. Če večina tradicionalne literature analizira socialne politike znotraj ene države, je cilj konference preučiti, kaj se zgodi, ko se suverenost države nad določenim ozemljem relativno nenehno spreminja. Dela, ki primerjajo več držav, so razmeroma redka, vendar analiz spreminjajočih se držav in njihovih politik v perspektivi dolgega trajanja z glavnim poudarkom na blaginji skoraj ni. Cilj konference je zato združiti interdisciplinarne raziskave o različnih vidikih blaginje in socialne politike v jadranskem prostoru od habsburške vladavine 19. stoletja do danes, ko si severni Jadran delijo Hrvaška, Italija in Slovenija. Pri tem so v ospredju med seboj povezani elementi socialnih politik, med drugim se opazujejo njihovi (tako državni kot nedržavni) akterji, kolektivni spomin, povezan z blaginjo, intelektualne tradicije, ki oblikujejo socialno državo, ter koncepti blaginje v zgodovinski perspektivi.

4th Scientific Conference SPE BALKAN SKI Science, Practice & Education (2022)

4th Scientific Conference SPE BALKAN SKI Science, Practice & Education. The Book of Abstracts (PDF)

Urednici: Saša Pišot & Kaja Teraž

Strani: 75

ISBN: 978-961-7058-82-6 (PDF)

Poslanstvo konference SPE BALKAN SKI je krepiti, zagovarjati, razvijati in promovirati smučarske poklice ob upoštevanju znanstvenih in strokovnih podlag v teoriji in praksi. Četrta konferenca je potekala od 13. do 17. marca 2022 v smučarskem centru Pamporovo v Bulgariji.

Knjiga povzetkov vključuje prispevke iz plenarnih in povabljenih predavanj, ki odkrivajo nova dognanja na področjih raziskav smučanja, biomehanike alpskega smučanja, alpskih tekmovalnih tehnik, vključevanja otrok v smučanje, varnosti pri smučanju, dopinga in prehranskih dopolnil v smučanju, novih tehnologij za spremljanje alpskega smučanja ter drugih znanstvenih in strokovnih prispevkov.

2021

PREMAGAJMO POSLEDICE UKREPOV OMEJITVE GIBANJA (2021)

PREMAGAJMO POSLEDICE UKREPOV OMEJITVE GIBANJA. Zbornik povzetkov. 11. mednarodna znanstvena in strokovna konferenca “Otrok v gibanju” /

THE LOCKDOWN AFTERMATH. The Book of Abstract. The 11th International Scientific and Professional Conference “A Child in Motion” (PDF)

Uredili: Saša Pišot, Kaja Teraž

Strani: 372

ISBN: 978-961-7058-72-7 (pdf)

Zbornik povzetkov vsebuje prispevke več kot 200 avtorjev in soavtorjev iz več kot desetih evropskih držav, ki so sodelovali na 11. mednarodni znanstveni in strokovni konferenci “Otrok v gibanju 2021”, ki je potekala v Portorožu 4.–6. oktobra 2021.

Delovni naslov konference je bil “Premagajmo posledice ukrepov omejitve gibanja”, saj je leto 2020 zaznamoval izbruh COVID-19 pandemije, kateremu so sledili številni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusne bolezni, ki pa so hkrati močno posegli tudi v vsakdanje življenje otrok in mladostnikov. Če je bilo gibanje do nedavnega svobodno, je v obdobju epidemioloških ukrepov postalo močno omejeno, nezaželeno ali celo prepovedano. Z bogatimi izkušnjami tega obdobja so udeleženci z znanstvenimi in strokovnimi prispevki na konferenci poskušali odgovoriti na vprašanja, kako dobro smo se v tej situaciji znašli, kako smo (se) prilagodili (na) nov način življenja in dela, kaj nam bo ta izkušnja prinesla ter v kakšni »kondiciji« in kako drugačni se bomo mi in otroci ter mladostniki vrnili v stare tirnice.

(P)OSTANITE AKTIVNI (PO)SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE! (2021)

(P)OSTANITE AKTIVNI (PO)SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE! Nasveti za vadbo s prilagoditvami za posameznike z nekaterimi kroničnimi boleznimi (PDF)

Avtorji: Rado Pišot, Matej Kleva, Kaja Teraž, Armin Paravlić, Uroš Marušič, Saša Pišot, Boštjan Šimunič

Strani: 55

ISBN: 978-961-7058-71-0 (pdf)

Za naše telo, mišice, srce, pljuča in možgane, za ves organizem in naše zdravje je izjemno pomembno, da smo vedno dovolj gibalno aktivni. Tudi v današnjih okoliščinah, v katerih smo se vsi znašli zaradi nevarnosti pred okužbo, ko je družbena in fizična izolacija nujna, moramo ostati ali postati dovolj gibalno aktivni ter s tem povečati odpornost organizma in izboljšati imunski sistem. V knjižici je predstavljenih nekaj temeljnih izhodišč, ki so za zdravo in posamezniku prilagojeno gibalno vadbo zelo pomembna – opredelitev ravni pripravljenosti oz. telesne kondicije; razporeditev vadbe od ogrevanja do zaključnega dela; glavni poudarki vsebine posameznih delov vadbe; nekaj predlogov posameznih vaj s slikovnim materialom. Za splošno populacijo, kot tudi za posameznike, ki imajo katero od kroničnih bolezni (povišan krvni tlak, kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB), diabetes tipa 2, rakavo obolenje) smo v knjižici pripravili primere vadbe.

Izdajo priročnika je podprla Hidria d.o.o. (https://www.hidria.com/int/sl/)

POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU ZA LETO 2020

POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU ZA LETO 2020

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar-Miklavčič

Strani: 153

ISBN: 978-961-7058-65-9 (pdf)

V okviru javne službe za izvajanje strokovnih nalog v oljkarstvu, so bile v letu 2020 izvedene naloge: selekcija, introdukcija, razmnoževanje sadilnega material, ugotavljanje ustreznih tehnologije za pridelavo oljk  ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo. V poročilu so zbrane morfološke in agronomske lastnosti ter značilnosti oljčnega olja sort ‘Buga’, ‘Črnica’ in ‘Drobnica’, ‘Maurino’, ‘Arbequina’, Leccione’, ‘Itrana’, ‘Leccio del corno’ in ‘Štorta’ za opazovanja v letu 2019. Predstavljeni so tudi rezultati genotipizacije izbranih sort ter agronomskega vrednotenja in fenofaze različnih sort, ki so zasajene v introdukcijsko-kolekcijskem nasadu Purissima in Šempeter. V poročilu so zbrani podatki tehnoloških poskusov pridelave in predelave; parametri, ki karakterizirajo posamezna sortna olja ter parametri kakovosti oljčnega olja letnika 2020.

Ključne besede: oljkarstvo, oljka, oljčno olje, tehnologija pridelave, ocena letnika, introdukcija, selekcija

International Interdisciplinary Symposium SURVIVING THE ANTHROPOCENE TOWARDS ELEMENTAL LITERACY AND INTERDISCIPLINARY PARTNERSHIPS

International Interdisciplinary Symposium SURVIVING THE ANTHROPOCENE TOWARDS ELEMENTAL LITERACY AND INTERDISCIPLINARY PARTNERSHIPS (Programme and Abstracts)

Urednika: Maja Bjelica in Lenart Škof

Strani: 62

ISBN: 978-961-7058-66-6 (pdf)

Knjiga povzetkov mednarodnega interdisciplinarnega simpozija Preživeti dobo antropocena: k elementalni pismenosti in interdisciplinarnim partnerstvom predstavlja prispevke, ki združujejo inovativno g/lokalno vedenje s področij filozofije in pedagogike, ekofeminizma, politike, teologije, biosocialnih kulturnih študij ter teorij in praks utelešenega kritičnega mišljenja, z namenom oblikovanja pravičnih in realističnih načinov življenja na Zemlji, ki bodo omogočili preživetje Antropocena. Žarišče je sodeljeno z naravnim okoljem, ki ga razumemo kot čutečega partnerja z vrednotami, ki presegajo zgolj komodifikacijo in gospodarske okvire. S pripoznavanjem naravnega okolja kot dejavnika v lastnem postajanju, si simpozij prizadeva »zadihati z naravo« kot njen sopotnik. Nadalje si snovalke in snovalci simpozija z novim konceptualnim razmišljanjem in sodelovanjem, ki zagovarja elementalno filozofijo povezovanja in spoštovanja, prizadevamo za boljše razumevanje in razrešitev nasprotij med naravo, kulturo, etiko in politiko.

Razvijanje »elementalne pismenosti« za prenos sodobnega razumevanja, kaj je narava, kako se nanjo vpliva in kako deluje, je osrednje stičišče prispevkov simpozija, ki si želi zamišljati in dinamično sodelovati v novih, kompleksnih in prilagodljivih možnostih, izzivih in reformah okoljskega upravljanja, ter filozofskih analizah obnovitvenih usmeritvah ekološke pravičnosti, tako konceptualno kot praktično.

Ključne besede: antropocen, elementalna filozofija, biodružbenost, okoljska humanistika

International Symposium RELIGIOUS PEACE-BUILDING, INTER-RELIGIOUS DIALOGUE, MIGRATIONS AND REFUGEE CRISIS

International Symposium RELIGIOUS PEACE-BUILDING, INTER-RELIGIOUS DIALOGUE, MIGRATIONS AND REFUGEE CRISIS. Programme and Abstracts

Urednica: Maja Bjelica

Strani: 28

ISBN: 978-961-7058-69-7 (pdf)

Medreligijski dialog je v Evropi na eni strani bolj razvit in dinamičen kot kdaj koli prej, na drugi strani pa so medverski odnosi z vzponom nacionalizmov in v senci begunske krize ter pandemije COVID-19 pod močnim pritiskom in so žrtve grobe politizacije. Kritično razumevanje dinamike in različnih kontekstov medreligijskega dialoga ter ovir za takšen dialog je ključnega pomena za opredelitev najboljših možnosti za uspeh dialoga in omogočanje sobivanja v religijski pluralnosti.

Zbornik vsebuje povzetke referatov na mednarodnem simpoziju »Religious peace-building, inter-religious dialogue, migrations and refugee crisis/Religijska izgradnja miru, medreligijski dialog, migracije in begunska kriza«, katerih osrednji poudarek je iskanje novih paradigem, modelov in možnosti za medreligijski dialog ter iskanje novih etičnih meril in teoloških odzivov na begunsko in pandemično krizo. Obenem se simpozij usmerja v povezovanje teh spoznanj z novo etiko religijske izgradnje miru v luči medsebojne soodvisnosti in kohezije ter ponovnega premišljanja vloge moralnih in intelektualnih vrlin, komunikacije in pomena vključevanja ženskih glasov v okvir medreligijskega dialoga.

 

International conference ANTIFASCISM IN A TRANSNATIONAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE

International conference ANTIFASCISM IN A TRANSNATIONAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE (Programme and abstracts)

Urednica: Mateja Režek 

Strani: 39 

ISBN: 978-961-7058-64-2 (pdf) 

Zbornik vsebuje program in povzetke 20 referatov na mednarodni znanstveni konferenci z naslovom »Antifascism in a Transnational and Comparative Perspective”, 27.–28. maj 2021, ki jo je organiziral Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper v okviru raziskovalnega projekta ARRS J6-9356 »Antifašizem v Julijski krajini v transnacionalni perspektivi« in raziskovalnega programa P6-0272 »Sredozemlje in Slovenija«. Konferenca zajema pojave antifašizma v različnih evropskih okoljih. Osredotoča se na njihove transnacionalne in primerjalne zgodovinske vidike ter na oblikovanje kolektivnega spomina na antifašizem po drugi svetovni vojni. 

Ključne besede: antifašizem, transnacionalna zgodovina, primerjalna zgodovina, kolektivni spomin. 

MATA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2021)

LECCIO DEL CORNO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2021)

ITRANA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2021)

DROBNICA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2021)

International conference CROSSING THE LINES BETWEEN MARXISM AND CHRISTIANITY IN THE 20TH CENTURY EAST-CENTRAL EUROPE. Programme and Abstracts

International conference CROSSING THE LINES BETWEEN MARXISM AND CHRISTIANITY IN THE 20TH CENTURY EAST-CENTRAL EUROPE. Programme and Abstracts

Urednika: Jure Ramšak, Mateja Režek

Strani: 52

ISBN: 978-961-7058-61-1 (pdf)

Zbornik vsebuje povzetke 25 referatov, predstavljenih na mednarodni znanstveni konferenci z naslovom »Crossing the Lines Between Marxism and Christianity in the 20th Century East-Central Europe« (15.–16. april 2021), ki jo je organiziral Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper v okviru raziskovalnega projekta ARRS »Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji, 1931–1991« (J6-9353) in raziskovalnega programa »Sredozemlje in Slovenija« (P6-0272). Težišče referatov predstavlja ukvarjanje s političnimi, diplomatskimi, sociološkimi, filozofskimi in teološkimi problemi, ki so nastali ob poskusih zbliževanja in vzpostavitve tvornega razmerja med marksizmom in krščanstvom na področju srednje in vzhodne Evrope od časa pred drugo svetovno vojno pa vse do konca 20. stoletja in čez.

Ključne besede: marksizem, krščanstvo, socializem, dialog, religijske politike.

JEZIKI ŠTEJEJO (2021)

JEZIKI ŠTEJEJO. Priročnik dobre prakse (PDF)

Avtorji: Partnerske šole regijskega tima Zahodna Slovenija

Urednica: Lucija Čok

Strani: 78

ISBN: 978-961-7058-52-9 (pdf)

Priročnik dobre prakse JEZIKI ŠTEJEJO predstavlja izdelke raziskave EU ESS »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, ki ga sofinancira MIZŠ RS. Koordinator projekta je UL PEF. Priročnik je uredila Lucija Čok v sodelovanju s šolami Regijskega tima Zahodna Slovenija in strateškega partnerja UP PEF.

Cilji uporabe priročnika so ponuditi gradivo, s katerim bodo otroci, učenci in dijaki razvijali zavedanje, da je posameznik zmožen govoriti več jezikov in se vključevati v različna kulturna okolja. Poleg tega bo koristen vir za usposabljanje učiteljev tujega jezika in študentov v programih jezikovne didaktike. Skupina učiteljic je pripravila več avtorskih didaktičnih enot, nekatere so novost, druge povzemajo uveljavljene didaktične prakse. Poleg informacije o stopnji in jezikih vsaka dejavnost vsebuje splošne in učne cilje, opis dejavnosti, dodatna navodila in smernice ter učne pripomočke.

V priročniku so tudi trije empirični modeli: prvi je  namenjen razvijanju fonološkega zavedanja v slovenščini in angleščini otrok in učencev na začetku šolanja, model CoBLALT poučevanju sosedskih jezikov, pri TILKA modelu gre za medkulturno poučevanja jezika in književnosti. Priročnik zaključuje svoje didaktične dejavnosti z vzorčnim primerom praznovanja Evropskega dneva jezikov 2017.

Ključne besede: večjezičnost, glotodidaktika, empirična praksa, inovacije, učno gradivo.

Urednica priročnika

Dr. Lucija Čok

2020

LECCIONE. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2020)

ARBEQUINA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2020)

BUGA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2020)

BUGA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (PDF)

Avtorji: Milena Bučar Miklavčič, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan ButinarErika BešterJakob FantiničKatja FičurVasilij ValenčičSaša Volk, Alenka Baruca Arbeiter, Maja Podgornik

Strani: 23

ISBN: 978-961-7058-47-5 (pdf)

ČRNICA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2020)

POROČILO 2019 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (2020)

POROČILO 2019 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Bonin, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 107

ISBN: 978-961-7058-45-1 (pdf)

OSTANITE DOMA, (P)OSTANITE AKTIVNI (2020)

OSTANITE DOMA, (P)OSTANITE AKTIVNI! (PDF)

Avtorji: Rado Pišot, Matej Kleva, Kaja Teraž, Armin Paravlić, Uroš Marušič, Saša Pišot, Boštjan Šimunič

Strani: 55

ISBN: 978-961-7058-41-3 (pdf)

Za naše telo, mišice, srce, pljuča in možgane, za ves organizem in naše zdravje je izjemno pomembno, da smo vedno dovolj gibalno aktivni. Tudi v današnjih okoliščinah, v katerih smo se vsi znašli zaradi nevarnosti pred okužbo, ko je družbena in fizična izolacija nujna, moramo ostati ali postati dovolj gibalno aktivni ter s tem povečati odpornost organizma in izboljšati imunski sistem. V knjižici je predstavljenih nekaj temeljnih izhodišč, ki so za zdravo in posamezniku prilagojeno gibalno vadbo zelo pomembna – opredelitev ravni pripravljenosti oz. telesne kondicije; razporeditev vadbe od ogrevanja do zaključnega dela; glavni poudarki vsebine posameznih delov vadbe; nekaj predlogov posameznih vaj s slikovnim materialom. Za splošno populacijo, kot tudi za posameznike, ki imajo katero od kroničnih bolezni (povišan krvni tlak, kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB), diabetes tipa 2, rakavo obolenje) smo v knjižici pripravili primere vadbe.

3rd Scientific Conference SPE BALKAN SKI Science, Practice & Education (2020)

3rd Scientific Conference SPE BALKAN SKI Science, Practice & Education. The Book of Abstracts (PDF)

Urednici: Saša Pišot & Kaja Teraž

Strani: 65

ISBN: 978-961-7058-35-2 (PDF)

Poslanstvo konference SPE BALKAN SKI je krepiti, zagovarjati, razvijati in promovirati smučarske poklice ob upoštevanju znanstvenih in strokovnih podlag v teoriji in praksi. Tretja konferenca bo potekala od 13. do 17. decembra 2020 na smučišču Rogla, z glavno tematiko “Zabava in varnost v sodobnem smučanju – nova vloga učiteljev / trenerjev smučanja v zimskih športih in v družbi”. Podteme konference so alpsko smučanje, deskanje na snegu in športne prilagoditve. Vse omenjene tematike so razčlenjene še na poučevanje in usposabljanje – tehniko, opremo, didaktična orodja in varnost na snegu.

Knjiga povzetkov vključuje prispevke iz plenarnih in povabljenih predavanj, ki odkrivajo nova dognanja na področjih raziskav smučanja, biomehanike alpskega smučanja, alpskih tekmovalnih tehnik, vključevanja otrok v smučanje, varnosti pri smučanju, dopinga in prehranskih dopolnil v smučanju, novih tehnologij za spremljanje alpskega smučanja ter drugih znanstvenih in strokovnih prispevkov. Poseben prispevek predstavlja predstavitev novih metod dela smučarskih šol sodelujočih držav.

2019

SMERNICE ZA TRAJNOSTNO UPORABO OSTANKOV PROIZVODNJE V OLJKARSTVU (2019)

SMERNICE ZA TRAJNOSTNO UPORABO OSTANKOV PROIZVODNJE V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji besedila in vsebin: Maja Podgornik, Milena Bučar-Miklavčič, Alenka Levart, Janez Salobir, Vida Rezar, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt, Bojan Butinar

Strani: 10

ISBN: 978-961-7058-34-5 (pdf)

Publikacija je nastala v okviru projekta CRP V4-1621 Možnosti uporabe ostankov proizvodnje v
oljkarstvu, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

MOŽNOSTI UPORABE OSTANKOV PROIZVODNJE V OLJKARSTVU (2019)

MOŽNOSTI UPORABE OSTANKOV PROIZVODNJE V OLJKARSTVU (PDF)

Poročilo ciljnoraziskovalnega projekta »CRP V4-1621«

Avtorji besedila in vsebin: Maja Podgornik, Milena Bučar-Miklavčič, Alenka Levart, Janez Salobir, Vida Rezar, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt, Bojan Butinar

Strani: 42

ISBN: 978-961-7058-30-7 (pdf)

Publikacija je nastala v okviru projekta CRP V4-1621 Možnosti uporabe ostankov proizvodnje v
oljkarstvu, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

TEHNOLOŠKA PRIPOROČILA ZA PRIDELAVO SORTE ‘ISTRSKA BELICA’ (2019)

TEHNOLOŠKA PRIPOROČILA ZA PRIDELAVO SORTE ‘ISTRSKA BELICA’ (PDF)

Avtorji: Irena Vrhovnik, Viljanka Vesel, Matjaž Jančar, Jakob Fantinič, Maja Podgornik

Strani: 47

ISBN: 978-961-7058-31-4 (pdf)

ˈIstrska Belicaˈ, ki se odlikuje po odpornosti na nizke temperature, dobri in redni rodnosti ter visokem izplenu olja, se je po letu 1929 zaradi svojih dobrih lastnosti hitro širila. Sortna sestava se je po pozebi 1986 spremenila v prid ˈIstrske Beliceˈ tudi zaradi vegetativnega načina razmnoževanja. V Sloveniji so tako nastali novi nasadi s sadikami, vzgojenimi s potaknjenci,  po dobrem desetletju pa so se v nekaterih nasadih sorte ‘Istrska belica’ pojavile težave z rodnostjo. Zaradi nerazjasnjene primernosti gojenja potaknjencev ali cepljenih sadik na različnih podlagah, so bili opravljeni številni ogledi terenov in primerjave. Rezultati so pokazali, da se lahko s primerno tehnologijo doseže dobra rodnost tudi na potaknjencih.

Irina M. Cavaion: PRIROČNIK DIDAKTIKE JEZIKOV V STIKU (2019)

PRIROČNIK DIDAKTIKE JEZIKOV V STIKU. Učenje in poučevanje sosedskih jezikov ob čezmejnem povezovanju (PDF)

Avtorica: Irina M. Cavaion

Strani: 119, [27]

ISBN: 978-961-7058-33-8 (PDF)

Priročnik za didaktiko jezikov v stiku je uporaben in prepričljiv vodnik, namenjen praktikom, ki vzpostavljajo medosebne stike in komunikacijo med šolami na čezmejnih območjih. Vsebuje smernice za učinkovito organizacijo modula/projekta didaktike jezikov v stiku, ki se zavzema za rabo pristne komunikacije za jezikovno učenje in temelji na prirejanju resničnih, avtentičnih, virtualnih srečanj med govorci, ki se vzajemno učijo jezika drug drugega, ter na elementih formativnega spremljanja učenčevega napredka in sicer na učenčevi (samo)refleksiji.

Priročnik vključuje ideje povezovanja jezikov s pomočjo rabe virtualnih stikov, ki so uporabni tudi v drugih okoljih, ne samo med dvema državama, temveč tudi širše, pri drugih programih izobraževanja (npr. Erasmus+, strateška partnerstva, eTwinning), ki omogočajo virtualno (projektno) mednarodno sodelovanje in komunikacijo med šolami, z namenom krepitve večjezičnega in medkulturnega zavedanja, ki je v zadnjem času zaradi številnih migracij na veliki preizkušnji. Zato gradivo ni namenjeno samo učiteljem na obmejnih območjih, temveč tudi v drugih okoljih mednarodnega izobraževanja.

Iz recenzije prof. dr. Mihaele Brumen

 

Priročnik Irine Moire Cavaion je nastal v okviru podoktorskega projekta, ki ga je avtorica vodila zadnji dve leti in predstavlja prve smernice med slovenskimi didaktičnimi deli, ki obravnavajo učenje in poučevanje sosedskih jezikov. Čeprav je avtorica v empirični praksi raziskave vključevala razsežnosti učenja in poučevanja sosedskega jezika na primeru slovensko-italijanskega obmejnega prostora, je svoj didaktični pristop razvila na vzorčnih modulih, ki so prenosljivi na katero koli okolje, kjer ima sosedski jezik v izobraževanju cilje združevanja mladih ob spoznavanju drug drugega in spoštovanju različnosti jezikov in kultur. Te vrednote, ki mladega človeka spremljajo v odraslost, je najlaže gojiti in razvijati ob večjezični komunikaciji, s pomočjo orodij, ki ne le da mlade pritegnejo, pomagajo jim tudi uzavestiti, da je v različnosti svet lepši. To je v predlaganem didaktičnem pristopu Irini Moiri Cavaion tudi uspelo.

Iz recenzije prof. dr. Lucije Čok

Irina M. Cavaion: GUIDA ALLA DIDATTICA DEL CONTATTO (2019)

GUIDA ALLA DIDATTICA DEL CONTATTO. Apprendere ed insegnare le lingue del vicino attraverso il contatto transfrontaliero (PDF)

Autrice / Avtorica: Irina M. Cavaion

Pagine / Strani: 123

ISBN: 978-961-7058-32-1 (PDF)

Il manuale di Didattica del Contatto è una guida utile e persuasiva per i professionisti nel campo dell’educazione che lavorano credendo nell’importanza del contatto e la comunicazione tra le scuole nelle aree transfrontaliere. Essa contiene le linee guida per l’organizzazione efficace di un modulo di Didattica del Contatto imperniato sull’uso della comunicazione autentica nell’apprendimento delle lingue e basato sull’organizzazione di incontri reali, autentici e virtuali tra parlanti che imparano reciprocamente la lingua dell’altro nonchè su elementi di valutazione formativa dell’apprendimento linguistico attraverso la promozione di (auto) riflessione dello studente.

La guida include idee per connettere gli apprendenti di lingua attraverso l’uso di contatti virtuali utili in ambienti non solo transfrontalieri ma anche in altri programmi di formazione (ad esempio Erasmus +, partenariati strategici, eTwinning) dove viene promossa la cooperazione virtuale internazionale e la comunicazione tra scuole, al fine di accrescere la consapevolezza multilingue e interculturale. Pertanto, il materiale è destinato non solo agli insegnanti nelle aree di confine, ma anche in altri contesti di istruzione internazionale.

Dalla recensione di prof. dr. Mihaela Brumen

 

Il Manuale di Irina M. Cavaion è nato come parte di un progetto di post-dottorato condotto dall’autrice negli anni 2017-2019 e – nell’ambito degli studi di didattica che si occupano dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue del vicino in Slovenia – ne rappresenta le prime linee guida. Sebbene l’autrice abbia incluso nella pratica empirica dello studio le dimensioni dell’apprendimento e dell’insegnamento della lingua del vicino nel caso dell’area di frontiera italo-slovena, ha sviluppato il suo approccio didattico su un modello trasferibile a qualsiasi ambiente in cui la lingua del vicino miri a riunire i giovani nell’istruzione e rispetto per la diversità di lingue e culture. Questi valori, che accompagnano un giovane fino all’età adulta, sono più facili da coltivare e sviluppare attraverso la comunicazione multilingue, utilizzando strumenti che non solo attraggono i giovani, ma li aiutano anche a sensibilizzarsi alla bellezza della diversità linguistica e culturale. L’approccio didattico proposto da Irina M. Cavaion è riuscito in questo intento.

Dalla recensione di prof. dr. Lucija Čok

Barbara Gornik: ANTROPOLOGIJA PRAVA IN ČLOVEKOVIH PRAVIC (2019)

ANTROPOLOGIJA PRAVA IN ČLOVEKOVIH PRAVIC

Avtorica / Author: Barbara Gornik

Cena / Price: 17,26 EUR

Strani / Pages: 242

ISBN: 978-961-7058-18-5

Znanstvena monografija je pomembna za razvoj znanstvene in strokovne terminologije ter ima poseben pomen za slovenski prostor: v Sloveniji je področje antropologije prava kljub določeni tradiciji vseeno še relativno mlado in s tem v procesu formacije. […] Pomen knjige za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture je v tem, da bo omogočila znanstveni in strokovni javnosti, da bo problematiko človekovih pravic lahko na novo osmislila ter jo poskusila na hermenevtičen način vtkati v vsakodnevne situacije in strategije, kar pogosto zaradi ideoloških ali pa drugih vzrokov ni uspelo niti politiki niti stroki.

Iz recenzije prof. dr. Lenarta Škofa

 Aktualnost znanstvene monografije se kaže v tem, da po začetnem pregledu zgodovinskega razvoja antropologije prava in človekovih pravic avtorica preseže značilno antropološko zanimanje za lokalno in preusmeri bralca na vzajemnost družbenih procesov in družbenih praks na mikro- in makro družbeni ravni znotraj delovanja majhnih družbenih prostorov in odnosov moči. Avtorica na ta način predstavi drugačne načine razumevanja mednarodnega prava človekovih pravic in pokaže, da je pravo in človekove pravice mogoče spoznati onkraj tipično pravne sfere, se pravi z vidika konstrukcije družbene realnosti in reprodukcije odnosov moči kot specifičnih modelov politične organizacije.

Iz recenzije izr. prof. dr. Roka Svetliča

Monografija je bila sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Izdajatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS

O AVTORICI

Barbara Gornik je kot znanstvena sodelavka zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z vprašanji migracij, nacionalizma in človekovih pravic, ki jih naslavlja z vidika njihove interpretacije in implementacije kot odraza družbenih odnosov moči. Leta 2016 je pridobila naslov doktorica znanosti, ko je uspešno opravila zagovor disertacije z naslovom Človekove pravice in nacionalizem. Od tega leta je tudi delegatka Generalne skupščine pri Nordijski poletni univerzi (Nordic Summer University) in redna udeleženka študijskega kroga Patterns of Dysfunction in Contemporary Democracies Impact on Human Rights and Governance. Barbara Gornik je članica uredniškega odbora revij Studies in Ethnicity and Nationalism in International Journal of the Euro-Mediterranean Studies ter sourednica zbornika Unaccompanied Children in European Migration and Asylum Practices: In Whose Best Interests?, ki je junija 2017 izšel pri založbi Routledge, Taylor and Francis Group. Med njenimi zadnjimi akademskimi dosežki velja omeniti projekt Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCreate); gre namreč za prvi projekt s področja družboslovnih ved v okviru programa Obzorje 2020 Raziskave in Inovacije, v katerem slovenski raziskovalni zavod nastopa kot vodilni partner.

SPLETNO NAROČILO

Štefan Čok: ''EOS EIICIAMUS FORAS – SPODILI JIH BOMO'' : italijanska liberalnacionalna stranka v Trstu 1882-1908 (2019)

“EOS EIICIAMUS FORAS – SPODILI JIH BOMO” Italijanska liberalnacionalna stranka v Trstu 1882-1908

Avtor / Author: Štefan Čok

Cena / Price: 17,26 EUR

Strani / Pages: 264

ISBN: 978-961-7058-12-3

Znanstveno in izvirno delo Štefana Čoka je prvo daljše besedilo slovenskega avtorja o tržaškem nacionalizmu, nacionalnih vprašanjih in razmerjih v obdobju na predvečer prve svetovne vojne. Namenjeno je vsakomur, ki ga podrobneje zanima (ali pa študira) zgodovino Slovencev in slovenskega prostora. Posebej velja poudariti in opozoriti na tiste potencialne bralce, ki jih zanima geneza »tržaškega vprašanja«, kot enega izmed problemov evropske politike že od srede 19. stoletja dalje vse do današnjih dni. Vse povedano potrjuje  spoznanje, da gre v primeru Čokove monografije za važno aktualno besedilo, za pomembno vsebinsko in prostorsko dopolnitev slovenskega zgodovinopisja pa tudi zgodovinske literature pri Italijanih in  Nemcih.

Iz recenzije prof. dr. Branka Marušiča

 Monografija je nadvse aktualna, kajti omenjeno vedno večje zanimanje za pretekle slovensko-italijanske odnose potrebuje streznitve ali z drugimi besedami resne pristope, ki namesto polemičnih sodb ponujajo razlage kompleksnih dinamik, ki niso bile niti vedno povsem linearne; dr. Čok je namreč znal pravilno pretehtati po eni strani tedanjo realnost, po drugi pa mite, ki so se »vcepili« tudi v vrste tržaških italijanskih liberalnih nacionalcev. Povezano s tem je v monografiji tudi nekaj posrečenih rešitev glede terminologije. Izvirni doprinos slovenskemu in širšemu znanstvenemu prostoru je ne nazadnje dobrodošel zaradi sporočilnosti, da lahko nova znanstvena spoznanja blagodejno vplivajo na razvoj kulture dialoga ter sožitja in to tudi ali predvsem tam, kjer so strasti požigale nestrpnost in požgale normalne odnose. Še dobro, da so jih zgodovinski prispevki – kot je tudi ta – znali pogasiti.

Iz recenzije izr. prof. dr. Gorazda Bajca

Monografija je bila sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Izdajatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS

Soizdajatelj: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Trst

O AVTORJU

Štefan Čok je diplomiral in magistriral iz sodobne zgodovine na Univerzi v Trstu, leta 2015 pa je doktoriral iz Zgodovine Evrope in Sredozemlja na Univerzi na Primorskem. V svoji študijski in raziskovalni poti se je posvetil predvsem slovensko-italijanskim odnosom v obdobju od zadnjih let habsburške monarhije do bližnje preteklosti. Od leta 2012 projektno sodeluje s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu, od leta 2015 sodeluje z Odsekom za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice v Trstu, veliko pozornosti pa posveča odnosu, ki ga imajo do zgodovine in spominov mlajše generacije. Leta 2011 je ustanovil koprsko-tržaško sekcijo (in edino čezmejno sekcijo v Evropi) združenja ISHA, Mednarodne zveze študentov zgodovine.

SPLETNO NAROČILO

ZAGOTOVIMO OTROKU IN MLADOSTNIKU AKTIVNO OKOLJE (2019)

10. mednarodna znanstvena in strokovna konferenca Otrok v gibanju / The 10th International Scientific and Professional Conference A Child in Motion

ZAGOTOVIMO OTROKU IN MLADOSTNIKU AKTIVNO OKOLJE / ASSURING AN ACTIVE ENVIRONMENT FOR A HEALTHY CHILD AND ADOLESCENT

Zbornik povzetkov / The Book of Abstracts (PDF)

Urednici / Edited by: Tadeja Volmut, Katja Koren

Strani / Pages: 321

ISBN: 978-961-7058-28-4 (pdf)

POROČILO 2018 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (2019)

POROČILO 2018 O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA JAVNIH SLUŽB V OLJKARSTVU (PDF)

Avtorji: Maja Podgornik, Viljanka Vesel, Dunja Bandelj, Bojan Butinar, Elizabeta Butinar, Janko Brajnik, Erika Bešter, Jakob Fantinič, Katja Fičur, Vasja Juretič, Matjaž Prinčič, Vasilij Valenčič, Saša Volk, Milena Bučar Miklavčič

Strani: 99

ISBN: 978-961-7058-27-7 (pdf)

FROM CENTRE TO PERIPHERY: COLLECTING CHINESE OBJECTS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE (2019)

Symposium FROM CENTRE TO PERIPHERY: COLLECTING CHINESE OBJECTS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE. Programme and Abstracts (PDF)

Simpozij OD CENTRA DO PERIFERIJE: ZBIRATELJSTVO KITAJSKIH PREDMETOV V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI. Program in povzetki (PDF)

Urednice / Edited by: Helena Motoh, Nataša Vampelj Suhadolnik, Mina Grčar

Strani / Pages: 55

ISBN: 978-961-7058-22-2 (PDF)

ŠTORTA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2019)

MAURINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2019)

LECCINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2019)

ISTRSKA BELICA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk (2019)

OHRANJANJE, VREDNOTENJE, KARAKTERIZACIJA IN ZBIRANJE GENSKIH VIROV OLJK. Metodologija (2019)

SOCIETIES AND SPACES IN CONTACT: BETWEEN CONVERGENCE AND DIVERGENCE (2019)

International conference SOCIETIES AND SPACES IN CONTACT: BETWEEN CONVERGENCE AND DIVERGENCE. Book of Abstracts (PDF)

Uredniki / Edited by: Milan Bufon, Kristjan Nemac, Irina Moira Cavaion

Strani / Pages: 83

ISBN: 978-961-7058-20-8 (pdf)

NEW PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL FOUNDATIONS FOR CHRISTIAN-MUSLIM DIALOGUE (2019)

International conference NEW PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL FOUNDATIONS FOR CHRISTIAN-MUSLIM DIALOGUE. Programme and Abstracts (PDF)

Mednarodna konferenca NOVI FILOZOFSKI IN TEOLOŠKI TEMELJI ZA KRŠČANSKO-ISLAMSKI DIALOG. Program in povzetki

Urednika / Edited by: Gorazd Andrejč, Lenart Škof

Strani / Pages: 55

ISBN: 978-961-7058-15-4 (pdf)

2018

Josip Osti: ČRNA, KI JE POGOLTNILA VSE DRUGE BARVE (2018)

ČRNA, KI JE POGOLTNILA VSE DRUGE BARVE

Avtor / Author: Josip Osti

Cena / Price: 24,00 EUR

Strani / Pages: 313 strani

ISBN 978-961-284-475-2 (Beletrina)

ISBN 978-961-7058-05-5 (Znanstvena založba Annales ZRS)

O KNJIGI

Roman je svojevrstna epistolarna proza: so pisma v pismu in je še veliko več. Napisan je v obliki pisma kot zahvala Josipa Ostija prijatelju, pesniku Borisu A. Novaku, ki je kot predsednik slovenskega PEN v času obleganja Sarajeva nudil pomembno pomoč bosanskim ustvarjalcem. Osrednji lik je bosanski pesnik Husein Tahmiščić, ki ga je slovenska publika lahko spoznala že kot urednika antologije nove bosanske poezije, izdane v Ljubljani leta 1983. Če se je Tahmiščić na svoji pesniški poti z veliko umetniško intenziteto »spopadal s soncem«, pa je v stvarnem življenju postopoma izgubljal vid vse do popolne slepote. Osti, njegov tesni prijatelj, pripoveduje zgodbo o njem in njegovi družini s pomočjo njune korespondence. Tako obuja spomine na prijateljevanje s Tahmiščićem v Sarajevu, ko so se že začeli pojavljati znaki slabovidnosti, hude dedne bolezni Tahmiščićeve rodbine. Pesniku sledimo v Prago, kamor spremlja svojega nemirnega sina na študij fotografije, a zgodi se obleganje Sarajeva in tako tam ostaneta vrsto let. Kljub balkanski vojni tragediji in naraščajoči slepoti tam, daleč od doma vztraja pri pisanju. In življenju. Ob pomoči ljubeče ženske, ki pa jo kasneje zapusti, da se lahko skoraj slep vrne k ženi v Sarajevo. Prav tako je v romanu več vložnih zgodb o različnih osebnostih, kot so Lovro Kuhar Prežihov Voranc, Romain Rolland, Josip Broz Tito in drugi, v katerih avtor išče paralele z zgodbo o oslepelem prijatelju. Na začetku in na koncu romana sta soneta Borisa A. Novaka, ki tako veličastno zaokrožata ta slavospev prijateljstvu, ki preživi ob vseh življenjskih izgubah in ustvarjalnih dobičkih.

Knjiga je izšla v zbirki Pont v sozaložništvu Beletrine in Založbe Annales ZRS Koper.

O AVTORJU

Josip Osti (1945, Sarajevo) je pesnik, pisatelj, esejist, prevajalec in literarni kritik. Napisal je več proznih del in pesniških zbirk ter uredil vrsto antologij slovenske poezije v hrvaščini. Prevedel je več knjig in gledaliških besedil slovenskih avtorjev. Za svoja dela, ki so prevedena v več tujih jezikov, je prejel je vrsto literarnih nagrad, med njimi Župančičevo listino, zlato ptico, nagrado Vilenica in Župančičevo nagrado.

SPLETNO NAROČILO

Rada Cossutta: TROMEJA SKOZI ČAS (2018)

TROMEJA SKOZI ČAS

(monografija + 2 dialektološka dokumentarca)

Avtorica / Author: Rada Cossutta

Cena / Price: 14,38 EUR

Strani / Pages: 54 strani  + 2 DVD

ISBN: 978-961-7058-11-6

POVZETEK

Monografija s priloženima dialektološkima dokumentarcema in fonološkim zapisom filmskega besedila Rateče, nekoč in danes je rezultat temeljnega ERC-ARRS projekta Tromeja skozi čas: jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju (trajanje projekta: september 2015–avgust 2018; vodja projekta: Rada Cossutta), ki se uokvirja v kontekst avdiovizualnih posnetkov slovenskih narečij in govorov v alpsko-jadranskem prostoru na stičišču slovanskega, romanskega in germanskega sveta. Območje Tromeje (na stičišču nekdanje meje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo) je bilo že v preteklosti izredno zanimivo raziskovalno področje, ki je zamikalo marsikaterega antropologa, geografa in zgodovinarja, z jezikoslovnega, zlasti leksikalnega, vidika pa je dalj časa ostalo bolj ali manj neraziskano, čeprav je enkraten primer sobivanja različnih jezikov in njihovih narečij ter edinstven primer bogate kulturne dediščine, ki jo projekt skuša zavarovati pred izginotjem. Projektna raziskava na podlagi zbranega besedišča skuša rekonstruirati zgodbo ljudi, ki so se v zadnjih desetletjih na Tromeji za preživetje ukvarjali z različnimi panogami, ki danes tonejo v pozabo ali so popolnoma zamrle.

Izdajatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS

SPLETNO NAROČILO

ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS (2018)

ZAHODNA BANJŠKA PLANOTA SKOZI ČAS

O geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini,

ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote

Uredili / Edited by: Danila Zuljan Kumar in Mojca Perkon Kofol

Cena / Price: 28,77 EUR

Strani / Pages: 435

ISBN: 978-961-7058-02-4

Knjiga obravnava zahodne predele Banjške planote, od brega Soče pri Avčah navzgor, preko Levpe in Koprivišča vse do Kala nad Kanalom. V enaindvajsetih prispevkih je devetnajst avtorjev ustvarilo domoznansko podobo ene značilnih zahodnoslovenskih krajin, od prazgodovine do današnjih dni. Pobuda za izdajo je nastala ob 500-letnici romarske cerkve Marije Snežne v Nadavču. Knjiga ponuja zanimiv vpogled v večstoletno dogajanje, ki je krojilo usodo tega prostora in narekovalo smernice stanja in razvoja. Zbrano gradivo je vsestransko odkrilo in predstavilo ozemlje, ki je, razen nekaterih izjem, izostalo iz zanimanja domoznanskih piscev.

Izid knjige sta finančno podprli Občina Kanal ob Soči in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Izdajatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS

Koper, 2018

SPLETNO NAROČILO

STIČIŠČE RELIGIJSKIH SVETOV (2018)

Stičišče religijskih svetov: družbeni in politični vidiki ekumenizma na Slovenskem (PDF) 

Religious Encounters: Societal and Political Aspects of Ecumenism in Slovene Lands

Zbral in uredil / Edited by: Gašper Mithans

Strani / Pages: 140

ISBN  978-961-7058-10-9 (pdf)

TERRORS OF INJUSTICE: GENDER VIOLENCE AND ETHICS OF SHAME (2018)

International conference TERRORS OF INJUSTICE: GENDER VIOLENCE AND ETHICS OF SHAME. Programme and Abstracts (PDF)

Uredil / Edited by: Lenart Škof

Strani / Pages: 62

ISBN: 978-961-7058-04-8 (pdf)

TEHNOLOŠKE SMERNICE ZA NAMAKANJE OLJK (2018)

TEHNOLOŠKE SMERNICE ZA NAMAKANJE OLJK. (PDF)


Avtorji / Author(s): Maja Podgornik, Marina Pintar, Dominik Vodnik, Damijana Kastelec, Vesna Zupanc, Peter Korpar, Jakob Fantinič, Saša Volk, Katja FičurMilena Bučar-Miklavčič, Erika BešterVasilij Valenčič, Bojan Butinar

Strani / Pages: 18

ISBN  978-961-7058-01-7

ABC O NAMIZNIH OLJKAH (2018)

ABC o namiznih oljkah. Tehnologija, kakovost in senzorično ocenjevanje. (PDF)Avtorji / Authors: Vasilij Valenčič, Milena Bučar-Miklavčič, Maja PodgornikJakob Fantinič, Saša Volk, Katja Fičur, Erika Bešter, Bojan Butinar

Strani / Pages: 40

ISBN  978-961-7058-00-0

BORDER IN ARMS: POLITICAL VIOLENCE IN THE NORTHERN ADRIATIC 1914–1941 (2018)

International conference BORDER IN ARMS: POLITICAL VIOLENCE IN THE NORTHERN ADRIATIC 1914–1941. Programme and Abstracts (pdf)

Uredniki / Edited by: Borut Klabjan, Tilen Glavina, Matic Batič

Strani / Pages: 45International conference

BORDER IN ARMS: POLITICAL VIOLENCE IN THE NORTHERN ADRIATIC 1914–1941.

Koper, 24th and 25th May, 2018

PROGRAMME AND ABSTRACTS

Mednarodna znanstvena konferenca

OBOROŽENA MEJA: POLITIČNO NASILJE V SEVERNEM JADRANU 1914–1941

Koper, 24. in 25. maj 2018

PROGRAM IN POVZETKI

THE YUGOSLAV LABORATORY OF POLITICAL INNOVATION (2018)

International conference THE YUGOSLAV LABORATORY OF POLITICAL INNOVATION: THE ORIGINS, SYNTHESIS AND INTERNATIONAL INFLUENCES OF SELF-MANAGEMENT SOCIALISM. Programme and Abstracts(pdf)

Edited by: Mateja Režek, Jure Ramšak, Matic Batič

Strani / Pages: 48International conference

THE YUGOSLAV LABORATORY OF POLITICAL INNOVATION: THE ORIGINS, SYNTHESIS AND INTERNATIONAL INFLUENCES OF SELF-MANAGEMENT SOCIALISM.

Koper, 10th and 11th May, 2018

PROGRAMME AND ABSTRACTS

Mednarodna znanstvena konferenca

JUGOSLOVANSKI LABORATORIJ POLITIČNE INOVACIJE: IZVORI, SINTEZA IN MEDNARODNI VPLIVI SAMOUPRAVNEGA SOCIALIZMA

Koper, 10. in 11. maj 2018

PROGRAM IN POVZETKI

TROMEJE DIALEKTOV BREZ MEJA (2018)

TROMEJE DIALEKTOV BREZ MEJA

Uredila / Edited by: Rada Cossutta 

Cena / Price: 17,26 EUR

Strani / Pages: 275

ISBN: 978-961-6964-96-8

Monografija prinaša zanimiva nova spoznanja na jezikovno raznolikem območju, v slovensko-romansko-hrvaško-germanskem stičnem jezikovnem prostoru, pri tem pa se ukvarja še z vprašanjem istroromunščine, šišanskim besedjem in istrskim narečjem, opozarja na prleško-medžimurske in dolenjsko-panonske stike ter sooča rezultate mariborske in graške dialektološke šole. (Iz recenzije red. prof. dr. Mihaele Koletnik)

Monografija je prikaz zapisa izumirajoče materialne in duhovne kulture, neprecenljivo prizadevanje, da se reši pozabe svet, v katerem so živeli naši predniki, in da se dokumentira geografsko najnižja plast jezika, ki je slej ko prej steber identitete slovensko govorečih na terenu, zlasti v zamejstvu. (Iz recenzije prof. dr. Ludvika Karničarja)

SPLETNO NAROČILO

2017

Tina Čok, Helena Motoh: KULTURA NA KONCU JEZIKA (2017)

KULTURA NA KONCU JEZIKA

Avtorici / Authors: Tina Čok, Helena Motoh

Cena / Price: 11,51 EUR

Strani / Pages: 126

ISBN: 978-961-6964-87-6

Posebnost pričujoče monografije je v tem, da vprašanja jezika in kulture obravnava kot vzajemno povezano celoto, s čimer dopolnjuje znanja, ki jih je moč pridobiti iz obstoječih učbenikov in jezikovnih priročnikov za kitajski jezik in kulturo. Obenem psiholingvistične lastnosti kitajskega jezika in kulture predstavi v primerjavi z zahodno kulturo in jeziki, s čimer bralcu olajša uvid v nekatere težje razumljive segmente kitajskega jezika in kulture.

(Iz recenzije dr. Mateje Petrovčič)

Monografija je izvirno znanstveno delo, ki na kompleksen način analizira in predstavlja problematiko kitajskega jezika in njegovega prepleta s kulturnim okoljem ter prikaže pomembno vlogo medsebojne izgradnje in kot taka v slovenski prostor prinaša pomemben prispevek k razpravam o jezikoslovnih in kulturoloških vidikih kitajskega jezika. Tudi v mednarodnem prostoru bo glede na pristop do obravnavane tematike in formalne večplastnosti gradiva predstavljala novost, saj zaradi inovativne strukture omogoča nivojsko branje – od povsem informativne do bolj poglobljeno znanstvene ravni.

(Iz recenzije dr. Nataše Vampelj Suhadolnik)

SPLETNO NAROČILO

Urška Bratož: BLEDOLIČNA VSILJIVKA Z VZHODA: Kolera v severozahodni Istri (1830–1890) (2017)

BLEDOLIČNA VSILJIVKA Z VZHODA: Kolera v severozahodni Istri (1830–1890)

Avtorica / Author: Urška Bratož 

Cena / Price: 19,18 EUR

Strani / Pages: 324

ISBN: 978-961-6964-91-3

Avtorica je ponotranjila epidemiološko sliko kolere kot težko obvladljive silno kontagiozne bolezni v predmikrobiološki eri in jo ustrezno kontekstualizirala v zgodovinskem prostoru in času ob siceršnji terapevtski nemoči. Tako je tudi ustrezno interpretirala zbrano zgodovinsko gradivo. Pričujoče delo, na katerega temo je avtorica doktorirala, je relevantno predvsem zaradi izvirnih arhivskih podatkov, ki jih prinaša. (Iz recenzije prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec)

Znanstvena monografija Urške Bratož je berljiva, pripovedno bogata in izčrpna, temeljna in znanstveno relevantna za slovensko zgodovinopisje. Prinaša nove poglede na našo preteklost, svež pristop in novo terminologijo, nove podatke in poudarke. (Iz recenzije izr. prof. dr. Andreja Studna)

Gre za izredno berljivo monografijo, v kateri so znanstvena spoznanja spretno podkrepljena z izpovedno ‘govorico virov’. Knjiga je pomembna, saj območje severozahodne Istre v primeru epidemij kolere enakopravno umešča na historični epidemiološki zemljevid habsburških oz. avstro-ogrskih dežel. (Iz recenzije dr. Katarine Keber)

Kazalo in uvod knjige lahko prelistate tukaj.

SPLETNO NAROČILO

Nelida Nemec: POKRAJINA TELESA : MUŠIČ V VIDU MERLEAU-PONTYJA (2017)

POKRAJINA TELESA : MUŠIČ V VIDU MERLEAU-PONTYJA

Avtorica / Author: Nelida Nemec 

Cena / Price: 33,56 EUR

Strani / Pages: 255

ISBN: 978-961-6964-90-6

V monografiji “Pokrajina telesa. Mušič v vidu Merleau-Pontyja” avtorica obravnava delo slikarja in delo filozofa umetnosti, tj. Zorana Mušiča in Mauricea Merleau-Pontyja. Vsak od njiju je ustvaril svoj način aktivnega eksistiranja v svetu, in je izoblikoval svoj likovni oziroma filozofski jezik, s katerim je artikuliral svoj modus “biti v svetu”. Medtem ko je Mušič v svoje slikarstvu iznašel način, kako upodobiti žive prizore sončne pripeke, Benetk in celo dematerializirane groze, je Merleau-Ponty v svojih delih, kot sta knjiga Fenomenologija percepcije in članek “Oko in duh” filozofsko razložil načine, na ktere je moderni slikar upodabljal ali vzpostavljal trenutke eksistencialne resničnosti, ki so enako avtentično kot človeški utelešeni pogled udejanjali nepsoredni odnos (včasih celo kot zlitje) resnice dejnskosti in njene slikarske dinamične upodobitve. Merleau-Pontyje je kot eksemplaričen slikar moderne dobe služil Paul Cézanne, ki je naredil prelomni korak v slikarstvo moderne. Merleau-Ponty o Zoranu Mušiču ni pisal (niti ga verjetno ni poznal), sta pa oba z Mušičem prebila veliko časa v Parizu, ki je v sredni perteklega stoletja še vedno veljal za svetovno prestolnico umetnosti. Mušič je bil eden od številnih prišlekov, ki so občasno bivali v Parizu, Merleau-Ponty pa je – s svojo predanostjo vidnemu tudi sam oddaljen od svojih eksistencialističnih prijateljev, ki so se raje kot v slike poglabljali v romane – vztrajno opominjal, da je zlasti slikarstvo tista umetnost, ki nam nudi privilegiran dostop do resnice, sveta in našega telesa v njem. Pri tem mu je prav Cézanne predstavljal privilegiran primer takšnega slikarstva.

Monografija pomembno prispeva k še vedno trajajočim razpravam o pomenu Merleau-Pontyja za razumevanje moderne umetnosti ter izpostavlja vzporednice med Mušičevim slikarstvom ter Merleau-Pontyjevo eksistencialno fenomenologijo, pri čemer tvori Paul Cézanne vezni člen med njima.

Oba protagonista monografije ostajata predmet izjemno velikega zanimanja. Povezava Merleau-Pontyja in Mušiča odpira nadaljnje možnosti za boljše razumevanje vsakega od njiju. V tem se izkazuje tudi pomen monografije za slovenski in mednarodni prostor. (iz recenzije prof. dr. Aleša Erjavca)

SPLETNO NAROČILO

Milan Bufon: MEJE IN OBMEJNE SKUPNOSTI NA SLOVENSKEM (2017)

MEJE IN OBMEJNE SKUPNOSTI NA SLOVENSKEM

Avtor / Author: Milan Bufon 

Cena / Price: 23,97 EUR

Strani / Pages: 480

ISBN: 978-961-6964-89-0

Znanstvena monografija je pomembna in aktualna za razvoj družboslovno-humanističnega znanstvenega področja. V tekstu avtor uporablja ustrezno znanstveno in strokovno terminologijo in na ta način prispeva k razvoju slovenske terminologije. Monografija je pomembna za slovenski in mednarodni prostor, kajti prikazuje zgodovinski potek procesov v slovenskem obmejnem področju, ob tem pa se avtor naslanja na izvirne teoretične modele ter predstavlja empirične podatke raziskovanja. (Iz recenzije prof. dr. Sonje Novak Lukanovič)

Monografija prinaša aktualen prerez strukture in predvsem procesov v obmejnih območjih. S tem avtor le nadaljuje dolgo serijo študij o tej dinamični tematiki in prav predloženo besedilo dokazuje potrebnost kontinuiranega raziskovanja. Evrointegracijski konteksti spreminjajo stična in obmejna območja. Vendar so strukturne ostaline z manjšinami vred bistven dejavnik ohranjanja mnogih specifik, čeprav je mogoče slediti tudi univerzalizaciji na evropski ravni kot posledici evropskih povezovalnih politik in številnih iniciativ. Geografski pristopi so k multidisciplinarni tematiki uspešni zaradi svoje sinteznosti in širine. S tem Bufon dodaja nov prispevek k geografski interpretaciji mejnih območij. V svojih opisih je prepričljiv in nazoren ter s tem aplikativno dostopen. Delo odlikuje bogat besedni zaklad in tekoč slog sporočanja, čeprav jezik ni najbolj enostaven. Terminologija je del standardnega repertoarja političnogeografskih razmišljanj, kjer pa je predvsem na področju študije meja Bufon s svojim dosedanjim delom že postavil tudi terminološki inventar ter prispeval k zakladnici in kar je pomembno (in se kaže tudi v predloženem delu) – da je izpostavil slovenske primere. (Iz recenzije prof. dr. Jerneja Zupančiča)

SPLETNO NAROČILO

Miha Kosmač: ETNIČNO HOMOGENA EVROPA : PRESELITVE PREBIVALSTVA V ISTRI IN SUDETIH 1945-1948 (2017)

“ETNIČNO HOMOGENA EVROPA” : preselitve prebivalstva v Istri in Sudetih 1945-1948

Avtor / Author: Miha Kosmač 

Cena / Price: 17,26 EUR

Strani / Pages: 301

ISBN: 978-961-6964-88-3

Besedilo je razdeljeno na več smiselnih in vsebinsko povezanih poglavij, ki jih odlikuje intelektualni trud mladega perspektivnega zgodovinarja, kateremu je uspelo kompleksno tematiko metodološko in teoretsko umestiti v tok sodobnih historiografskih diskurzov in trendov. […]Čeprav zveni nenavadno, doslej nismo imeli neke prave znanstvene raziskave o »eksodusu« iz Istre oziroma bolje rečeno o samem odhodu. […] Medtem ko so na Češkem svoj »problem« že pred približno desetletjem vsaj v zgodovinopisju v dobršni meri pojasnili, je zaradi političnih implikacij, ki so se v sosednji italijanski državi prekomerno povečale z izglasovanjem zakona o t. i. »spominjanju na žrtve fojb in eksodusa« (leta 2004), aktualnost monografije, ki jo je skrbno sestavil dr. Miha Kosmač, toliko večja, nadvse dobrodošla, če ne celo nujna. (Iz recenzije izr. prof. dr. Gorazda Bajca)

Monografijo odlikuje poleg komparativne metode tudi mednarodna razsežnost njene tematike, kar v slovenskem zgodovinopisju še vedno bolj kot ne predstavlja izjemo. Hkrati velja izpostaviti kot zelo pomembno sestavino monografije tudi avtorjevo poglobitev v terminologijo, kjer mu je uspelo prepričljivo dokazati znanstveno neustreznost nekaterih pojmov (npr. »eksodus«), ki se pojavljajo v javnosti, pa tudi v nekaterih delih z znanstvenimi ambicijami, zlasti seveda v Italiji. […] Sicer pa je pričujoča monografija napisana na podlagi obsežnega arhivskega gradiva, časopisja in tiskanih virov, kar omogoča poglobljen vpogled v ključne značilnosti dobe, ki je v njej zajeta. (Iz recenzije dr. Bojana Godeše)

SPLETNO NAROČILO

JEZIK IN KULTURA (2017)

Jeziki v stiku / Lingue in contatto / Languages in contact: Mednarodna konferenca Jezik in kultura / Conferenza Internazionale Lingua e cultura / International Conference Language and culture.

Zbornik povzetkov / Libro degli abstracts / Book of Abstracts

Edited by: Vesna Mikolič, Irina M. Cavaion

Strani / Pages: 158

ISBN: 978-961-6964-86-9

AKTIVNO OTROŠTVO – VZVOD ZA USPEŠNO ŽIVLJENJE (2017)

AKTIVNO OTROŠTVO – VZVOD ZA USPEŠNO ŽIVLJENJE / ACTIVE CHILDHOOD – THE LEVER OF A SUCCESSFUL LIFE.

Zbornik povzetkov / Book of Abstracts

Editors: Matej PLEVNIK, Tadeja VOLMUT, Boštjan ŠIMUNIČ, Rado PIŠOT

Strani / Pages: 252

ISBN: 978-961-6964-85-2

KRAJI SPOMINA, KRAJI MEJE (2017)

Mednarodna konferenca KRAJI SPOMINA, KRAJI MEJE / Conferenza internazionale LUOGHI DELLA MEMORIA, LUOGHI DI CONFINE / International conference SITES OF MEMORY, SITES OF BORDER

Povzetki / Riassunti / Abstracts

Edited by: Borut Klabjan

Strani / Pages: 48

ISBN: 978-961-6964-84-5

2016

RAZVOJ ELEMENTARNIH GIBALNIH VZORCEV V ZGODNJEM OTROŠTVU (2016)

RAZVOJ ELEMENTARNIH GIBALNIH VZORCEV V ZGODNJEM OTROŠTVU

Uredili / Editors: Matej Plevnik, Rado Pišot 

Cena / Price: 15,34 EUR

Strani / Pages: 220

ISBN: 978-961-6964-62-3

Knjiga »Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu« je nepogrešljivo vodilo za vse, ki se ukvarjajo z vodenjem gibalnih/športnih programov otrok oziroma delajo z otroki, pa naj bodo to učitelji, vzgojitelji ali starši. (Iz recenzije izr. prof. dr. Jakoba Bednarika)

Znanstvena monografija z naslovom »Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu« urednikov dr. Mateja Plevnika in dr. Rada Pišota je težko pričakovano delo, po katerem bodo v prvi vrsti posegali strokovnjaki s področja gibanja in športa, vzgoje in izobraževanja, prav gotovo pa bo bralce našla tudi med strokovnjaki na področju zdravstva oziroma medicine in drugih sorodnih področjih. Delo, ki je pred nami, predstavlja eno od redkih raziskav v svetu, v kateri so avtorji na znanstveno podprt način tako celostno raziskali temeljne gibalne vzorce otrok.

Monografija zajema petnajst znanstvenih poglavij, v katerih avtorji na raziskovalno utemeljeni podlagi ponujajo vrsto pomembnih informacij o poteku razvoja temeljnih gibalnih struktur – elementarnih gibalnih vzorcev – v zgodnjem otroštvu. (Iz recenzije prof. dr. Jurija Planinšca)

SPLETNO NAROČILO

Cirila Toplak: EUROPEAN CONTINENTALISM. A HISTORY OF EUROPEANISATION (2016)

EUROPEAN CONTINENTALISM. A HISTORY OF EUROPEANISATION

Avtorica / Author: Cirila Toplak

Cena / Price: 14,38 EUR

Strani / Pages: 220

ISBN: 978-961-6964-71-5

The book European Continentalism, A History of Europeanisation by Cirila Toplak represents a rare and original contribution to European studies. Relying on an impressive amount of readings, the book breaks with the hyperspecialization and fragmentation typical for mainstream European studies to propose a refreshingly big picture of the Europeanisation process.

[…] In giving this big picture, the book makes emerge a new point on Europeanisation, a point which also manages to embrace and puts together issues that are generally separated, such as the centre/periphery tensions, the relationship between Europeanisation and Americanisation, the complex combination of the building of representations of Europe and the objective evolutions of the process.

from the review by Prof. Dr. Didier Georgakakis

The present book is an important contribution to the understanding of the integration of the European continent, as it illustrates the processes of Europeanization with concrete examples, besides offering a theoretical overview and presenting all the key dilemmas. It comes just at the right time, when the European Union finds itself at a turning point of its existence as, due to the crisis, lack of solidarity between the Member States and the problem of refugees and war victims, its current institutional arrangement fails to cope with difficulties, and it particularly does not make progress in the direction of development. Therefore, it would be recommendable to delve into the history of Europeanization, looking for the sources of inspiration for the future.

from the review by Prof. Dr. Jernej Pikalo

SPLETNO NAROČILO

Rok Svetlič: SOBIVANJE MED UNIVERZALNIM IN PARTIKULARNIM (2016)

SOBIVANJE MED UNIVERZALNIM IN PARTIKULARNIM

Avtor / Author: Rok Svetlič

Cena / Price: 11,51 EUR

Strani / Pages: 136

ISBN: 978-961-6964-70-8

Če je danes posebej izpostavljena navezava države na vrednostni horizont človekovih pravic, se posveča premalo pozornosti mišljenju države kot dejstva. Država je partikularna entiteta, ki sicer lahko razvije totalitarne tendence. Hkrati pa popoln spregled njene partikularnosti tvega, da se začenja razpuščati in postane neučinkovita. Avtor prinaša nova spoznanja na področju povezave med totalitarizmi, državo in človekovimi pravicami. (Iz recenzije dr. Tineta Hribarja)

Tematika monografije je transzgodovinska topika filozofije in družboslovja, toda avtor ji posveča povsem nov pristop, ki izhaja iz situacije, ko so se ideali svetovne pravičnosti in humanosti že izkazali kot neučinkoviti na ravni državne implementacije. To pomeni, da morata znanost in filozofija znova odpreti vprašanje odnosa med državno in svetovno družbeno ureditvijo, kar v tej monografiji predstavlja ključni izziv tako za diagnostiko kot potencialno analitske izhode iz »krize« postrazsvetljenske dobe človekovih pravic. (Iz recenzije dr. Ksenije Vidmar Horvat)

SPLETNO NAROČILO

Irina M. Cavaion: LET'S CONTACT! AN INTRODUCTORY STUDY TO CoBLaLT (2016)

LET’S CONTACT! AN INTRODUCTORY STUDY TO CoBLaLT

Avtorica / Author: Irina M. Cavaion

Cena / Price: 15,34 EUR

Strani Pages: 273

ISBN: 978-961-6964-65-4

Delo Irine M. Cavaion predstavlja izvirni prispevek k razumevanju statusa, rabe in ohranitve jezikov v obmejnih prostorih, kot je slovensko-italijanski, obenem pa tudi poskus temeljitejše opredelitve izraza ‘sosedski jeziki’. Z vidika neposredne uporabnosti znanstvene monografije v empirični pedagoški praksi je v delu predstavljen model za učenje in poučevanje sosedskih jezikov, ki mu sledi diskusija z rezultati kvalitativne akcijske raziskave, namenjene ugotavljanju izvedljivosti predlaganega modela v šolah slovensko-italijanskega obmejnega območja.

Uporabni vidik tega dela, tako v mednarodnem kot tudi v domačem znanstvenem prostoru je izvirna metodologija CoBLaLT (didaktika jezikovnega in kulturnega stika) kot didaktična strategija dnevnega, živega in virtualnega stika, ponuja dopolnitev in obogatitev učenja poučevanja jezikov (drugih, tujih, sosedskih). Poleg izvirnih oblik dela in novih oblik, ki jih ponuja tudi inforamcijska tehnologija, predstavlja svežo novost, še posebej privlačno za mlade. (Iz recenzije prof. dr. Gorana Filipija)

SPLETNO NAROČILO

OLJČNO OLJE, OLJKE IN SENZORIČNO OCENJEVANJE (2016)

OLJČNO OLJE, OLJKE IN SENZORIČNO OCENJEVANJE

Avtorji / Authors: Milena Bučar-Miklavčič, Erika Bešter, Bojan Butinar, Darinka Čalija, Maja Podgornik, Vasilij Valenčič

Strani / Pages: 124

ISBN 978-961-6964-76-0

Tomaž Grušovnik: ETIKA ŽIVALI (2016)

ETIKA ŽIVALI

Avtor / Author: Tomaž Grušovnik

Cena / Price: 15,34 EUR

Strani / Pages: 236

ISBN: 978-961-6964-64-7

Etika živali je izvirno in aktualno delo, ki lahko ima vlogo temeljnega vira za razmislek o živalski etiki v Sloveniji, nekaj izpeljav in argumentacij pa je takih, da pomembno posegajo na sodobno stanje raziskav živalske etike nasploh. (Iz recenzije dr. Marjana Šimenca)

Lahko rečem, da je delo – ob nekaterih krajših prispevkih v drugih humanističnih disciplinah in umetnosti – posebej pomembno prav zato, ker v Sloveniji dovolj izčrpno in celostno uvaja področje pojmovnega refleksivnega raziskovanja razmerij človeškega in živalskega sveta. S tem pa ustvarja pomembno podlago za udeležbo slovenske filozofije v aktualnem mednarodnem znanstvenem razpravljanju. (Iz recenzije dr. Darka Štrajna)

SPLETNO NAROČILO

Vlado Kotnik: HOMO ACADEMICUS IN MEDIJI (2016)

HOMO ACADEMICUS IN MEDIJI. Bourdieujevske meditacije

Avtor / Author: Vlado Kotnik 

Cena / Price: 13,42 EUR

Strani / Pages: 236

ISBN: 978-961-6964-67-8

O tem, da je pričujoča znanstvena monografija danes aktualna, pravzaprav ni dvoma. Po eni strani je sodobna družba razumljena kot družba znanja, v kateri je najpomembnejše mesto, na katerem se omenjeno znanje generira, prav akademska sfera, po drugi strani pa isto družbeno situacijo dojemamo kot bistveno medijsko posredovano, kar pomeni, da monografija posega v samo razmerje dveh bistvenih družbenih opredelitev, pri čemer velja, da je v krizi tako prva kot druga. (Iz recenzije dr. Ernesta Ženka)

Znanstvena monografija prinaša povsem svež vpogled v samo akademsko polje, načine delovanja znanstvenikov, problematizira in povnanji navidezno spregledana razmerja, ki še kako strukturirajo bivanje v akademski skupnosti. V tem smislu je monografija svojevrstna samorefleksija akademske skupnosti, ki opremlja posameznike z orodjem za razumevanje samih praks akademskih akterjev. (Iz recenzije dr. Tadeja Praprotnika)

SPLETNO NAROČILO

ZBORNIK PREDAVANJ 3. ISTRSKEGA MARATONA (2016)

ZBORNIK PREDAVANJ 3. ISTRSKEGA MARATONA (PDF)

Uredniki / Editors: Matej Plevnik, Marijana Sikošek, Venčeslav Japelj 

Strani / Pages: 22

ISBN 978-961-6964-75-3

MEDNARODNI IN TRANSNACIONALNI VIDIKI JUGOSLOVANSKE KRIZE IN NASTANKA DRŽAV NASLEDNIC SFRJ, 1980–1992 (2016)

Mednarodna znanstvena konferenca MEDNARODNI IN TRANSNACIONALNI VIDIKI JUGOSLOVANSKE KRIZE IN NASTANKA DRŽAV NASLEDNIC SFRJ, 1980–1992

Zbornik povzetkov (PDF

Uredila / Edited by: Mateja Režek, Jure Ramšak

Strani / Pages: 35

ISBN: 978-961-6964-77-7

Vsebina:

 1. Jože Pirjevec: Jugoslovanska kriza v arhivu STASI (1980–1989)
 2. Dušan Nečak: Jugoslavija kot »poseben primer/Sonderfall« v zahodnonemški zunanji politiki
 3. Marko Zajc: Samoumeščanje slovenskih intelektualcev v simbolno geografijo Evrope v osemdesetih letih
 4. Boštjan Udovič: »Razlagali smo resnico o dogajanju v Jugoslaviji …«: o gospodarski diplomaciji slovenskih socialističnih podjetij
 5. Jure Ramšak: Velika Britanija in začetek jugoslovanske krize, 1980–1985
 6. Mateja Režek: Utrjevanje slovensko-izraelskega sodelovanja v osemdesetih letih
 7. Carlos González Villa: Revisiting the US Policy towards Fading Yugoslavia
 8. Branislav Radeljić: Complete and Incomplete Archives in the Case of European Community-Yugoslav Relations
 9. Nadežda Pilko: Ruska historiografija o razpadanju Jugoslavije
 10. Rok Šuligoj: Vloga tujih množičnih medijev pri osamosvojitvi in priznanju Republike Slovenije
 11. Božo Repe: Milan Kučan in oblikovanje slovenske zunanje politike
 12. Ondřej Vojtěchovský: Kako razumeti jugoslovensku krizu: stavovi čeških političara prema početku raspada Jugoslavije 1991. godine
 13. Gorazd Bajc: Pogledi Italije in slovenske manjšine v deželi Furlanija- Julijska krajina na osamosvojitev Slovenije
 14. Egon Pelikan: Katoliška cerkev v Sloveniji in leto 1991
 15. Gašper Mithans: Slovenska politična emigracija v Severni Ameriki in ideje o samostojni državi
 16. Boris Mlakar: Fašistična stranka na Primorskem v tridesetih letih in poskus predstavitve njenega slovenskega članstva
 17. Milan Pahor: Miselnost italijanskega fašističnega režima: odnos do Slovencev v Julijski krajini na straneh revije Italia
 18. Gašper Mithans: Konvergence in divergence med fašizmom in katolicizmom v Julijski krajini na primeru Katoliške akcije
 19. Kornelija Ajlec: Slovenija in OZN, 1991–1992: ambicija, diplomacija in članstvo
 20. Milan Jazbec: Nastanek in razvoj diplomacije slovenske države, 1974–2004

OBMEJNI FAŠIZEM - KULTURNA IN SOCIALNA ZGODOVINA (2016)

OBMEJNI FAŠIZEM – KULTURNA IN SOCIALNA ZGODOVINA

Zbornik povzetkov (PDF

Uredil / Edited by: Egon Pelikan

Strani / Pages: 36

ISBN: 978-961-6964-73-9

Vsebina:

 1. Jože Pirjevec: Mussolini in obmejni fašizem
 2. Marta Verginella: Dokončni boj med severnojadranskimi rasami v iredentističnem in fašističnem diskurzu
 3. Salvator Žitko: Italijanski nacionalizem in iredentizem – valilnica za kasnejši nastanek obmejnega fašizma
 4. Borut Klabjan: Vizualizacija obmejnega fašizma: preobrazba podobe Trsta v času med svetovnima vojnama
 5. Egon Pelikan: Tone Kralj in ideološka markacija prostora ob slovensko-italijanski etnični meji. Umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom
 6. Tomislav Vignjević: Avantgarda in nova stvarnost – stvar izbire ali vitalnega pomena
 7. Gorazd Bajc: Britanci o fašizmu v Julijski krajini
 8. Petra Kavrečič: Obiskovanje spomenikov prve svetovne vojne
 9. Jure Ramšak: »Avtarkična strogost in italijanska duša«: konstrukcija novega rudarskega mesta Raša v vzhodni Istri (1936–1937)
 10. Rok Svetlič: Filozofski koncept meje in fašizem
 11. Vida Rožac Darovec: »Prvi upor fašizmu v Evropi« – politike spominjanja na Primorskem po drugi svetovni vojni
 12. Mateja Režek: Reprezentacije obmejnega fašizma in antifašizma v slovenskem učbeniškem zgodovinopisju
 13. Vanesa Matajc: Obmejni fašizem v slovenskem romanu
 14. Vesna Mikolič: Jezikovni izraz slovenskega in italijanskega političnega govora v obdobju obmejnega fašizma
 15. Maja Smotlak: Obmejni fašizem v perspektivi sodobne slovenske pripovedne proze v Italiji (1991–2005)
 16. Boris Mlakar: Fašistična stranka na Primorskem v tridesetih letih in poskus predstavitve njenega slovenskega članstva
 17. Milan Pahor: Miselnost italijanskega fašističnega režima: odnos do Slovencev v Julijski krajini na straneh revije Italia
 18. Gašper Mithans: Konvergence in divergence med fašizmom in katolicizmom v Julijski krajini na primeru Katoliške akcije
 19. Bojan Godeša: Obmejni fašizem v času druge svetovne vojne
 20. Matic Batič: Obmejni fašizem in nov koncept italianità
 21. Blaž Lenarčič: Sociološka analiza propagande na primeru medvojnega časopisa Nova doba – L`era nuova
 22. Miha Kosmač: Življenje in strategije preživetja Primorcev v posebnih bataljonih
 23. Renato Podberšič: Obmejni fašizem in odnos do Judov
 24. Marco Reglia: Persecuzione degli omosessuali nel fascismo di confine
 25. Tjaša Žakelj: Ženske in obmejni fašizem: sociološki pregled nagovarjanja žensk k uresničevanju njihovih družbenih vlog v revijah Edinost in Goriška straža med letoma 1920 in 1928

Andraž Teršek: ODVETNIŠKA USTAVNOST. O PRAVICI DO ODVETNIKA IN TEMELJNIH PRAVICAH ODVETNIKOV (2016)

ODVETNIŠKA USTAVNOST. O PRAVICI DO ODVETNIKA IN TEMELJNIH PRAVICAH ODVETNIKOV

Avtor / Author: Andraž Teršek 

Cena / Price: 19,18 EUR

Strani / Pages: 160

ISBN: 978-961-6964-61-6

»Javnost odvetnikom pogosto očita, da so za svoje stranke pripravljeni izkoriščati pravne praznine in zlorabljati zakone, s čimer sicer pomagajo svojim strankam, vendar pa hkrati zanemarjajo svoje dolžnosti v razmerju do družbene skupnosti. Gre za populistično, z ustavnopravnega vidika povsem zgrešeno stališče. Odvetnik lahko pozitivno prispeva k delovanju celotnega pravosodnega sistema le tako, da se brezkompromisno bori za pravice svojih strank. /…/ Zato vsako odvetnikovo odstopanje od odločnega zavzemanja za pravice njegovih strank pomeni kršitev ne samo njegovih dolžnosti do stranke, temveč tudi do družbene skupnosti.

Na to pomembno vlogo, ki jo igra odvetništvo v moderni pravni državi, opozarja tudi dr. Andraž Teršek v svoji monografiji. V njej na celovit in pregleden način opredeli pomembna vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje odvetniškega poklica. Gre za odlično delo, ki bo v pomoč tako pravnikom, kot tudi pravnim laikom pri razumevanju pomena odvetništva v slovenskem pravnem prostoru.«

(Iz recenzije dr. Roka Čeferina)

Knjiga dr. Andraža Terška odstira temeljna ustavniška vprašanja o odvetništvu, pravici do odvetnika in pravicah odvetnikov. In seveda o vselej aktualnem vprašanju (problemu) odvetniške tarife, njene višine in načina njenega določanja. Prihaja prav zdaj, ko se ta vprašanja na novo odpirajo in se o temeljnih načelih odvetniškega dela celo javno dvomi, čeprav se ne bi smelo. Takšno dogajanje povzroča nazadovanje družbe. Zato je ta knjiga nujno čtivo za politike, odvetnike, sodnike in državljane.

(Iz recenzije izr. prof. dr. Jurija Toplaka)

SPLETNO NAROČILO

Andraž Teršek: PRAVNA IGNORANCA 2. KRITIKA PRAVNE PRAKSE (2016)

PRAVNA IGNORANCA ŠKODI 2. KRITIKA PRAVNE PRAKSE

Avtor / Author: Andraž Teršek 

Cena / Price: 23,97 EUR

Strani / Pages: 354

ISBN: 978-961-6964-80-7

Lahko bi mu mirno rekli aktivni kritični državljan, saj nas dr. Andraž Teršek v zapisih ob popolnoma konkretnih primerih vsakdana mnogih »hlapcev Jernejev« še kako spominja na pobudnike, ki dnevno pišejo varuhinji človekovih pravic. Je pa nedvomno veliko več; visoko strokovni ustavnik, predstavnik pravniške avantgarde, ki mu ni mogoče odreči prodornih in jasnih, za mnoge celo bolečih misli in nespornih ugotovitev. Zarišejo se v dušo, ampak žal le odgovornih ljudi, ki se še kako zavedamo, da nam uradnički z zguljenimi dokomolčniki niso v ponos. Njihov domet se namreč pogosto konča z izgovorom, da tako pač je, da se napake dogajajo, saj črkobralstvo ne daje širine duha pravičnosti. Ne vidijo preko »plota« svoje, z neustvarjalnostjo zaprašene pisarne, ki že zaudarja po lenobnosti odločanja. Kje je zanos iskanja pravičnih rešitev, ki so v skladu s temeljnimi pravnimi načeli in zakonskimi določbami, krasijo pa le poklicno odgovorne pravnike, ki v rešitve, poleg znanja in zdrave pameti, vtkejo še empatijo? Se sploh zavedajo, da krojijo usode mnogih, tudi takih, ki se zaradi nemoči, neznanja in nezmožnosti plačila čutijo drugorazredni ljudje?

Pričujoča strokovna monografija izpod ostrega peresa dr. Terška predstavlja kritiko nekaterih pravnih praks. Je strokovni in moralni poduk. Če bo prinesla poglobljeno branje in razumevanje razsežnosti življenja, bo njen namen dosežen. Od spoznanja, da se da delati tudi bolje, do realizacije tako morda ne bo več »stoletnega gozda«.

Vabim k branju.

Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih pravic

SPLETNO NAROČILO

Mojca Kukanja Gabrijelčič: PRAKTIČNO PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE (2016)

PRAKTIČNO PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE

Avtorica / Author: Mojca Kukanja Gabrijelčič 

Strani / Pages: 100

ISBN: 978-961-6964-49-4

Praktično pedagoško usposabljanje. Priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi

Publikacija je prosto dostopna na povezavi: PDF

Tina Štemberger: UNIVARIATNE IN BIVARIATNE STATISTIČNE METODE V EDUKACIJI (2016)

UNIVARIATNE IN BIVARIATNE STATISTIČNE METODE V EDUKACIJI. RABA STATISTIČNIH PREIZKUSOV IN PRIMERI SPSS-IZPISOV

Avtorica / Author: Tina Štemberger 

Cena / Price: 8,63 EUR

Strani / Pages: 73

ISBN 978-961-6964-31-9

Pričujoče gradivo je nastalo z namenom in željo, da bi se kot uporabnik/-ica SPSS-ja in različnih statističnih metod kar najbolje znašli v njihovi uporabi in uporabnosti.

Gradivo sestavljajo trije sklopi, ki so nastali na podlagi večletnih izkušenj pri delu s študenti in so tako izrazito prilagojeni prav njihovim potrebam, posebno študentom drugostopenjskih študijskih programov s področja vzgoje in izobraževanja.

V prvem sklopu je težišče na predstavitvi možnosti uporabe in omejitev posameznih statističnih preizkusov, drugi sklop je zamišljen kot nadgradnja prvega in sloni na vajah, cilj tretjega pa je pokazati nekatere možnosti preoblikovanja podatkov, torej dodatnih možnosti, ki jih ponuja SPSS.

2015

Rado Pišot, Ron Kipp & Matej Supej: SKIING IS A GAME (2015)

SKIING IS A GAME. pedagogical and biomechanical foundations of learning to ski

Avtorji / Authors: Rado Pišot, Ron Kipp & Matej Supej 

2nd print

Strani / Pages: 143

Cena / Price: 23,97 EUR

ISBN: 978-961-6964-25-8

Nada Rotovnik Kozjek et al.: NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR OLDER ADULTS. The PANGeA study (2015)

NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR OLDER ADULTS. The PANGeA study (PDF)

Avtorji /Authors: Nada Rotovnik Kozjek, Roberta Situlin, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nina Mohorko, Boštjan Šimunič, Rado Pišot


Strani / Pages: 63

ISBN: 978-961-6964-63-0

AT HOME BUT FOREIGNERS. POPULATION TRANSFERS IN 20TH CENTURY ISTRIA (2015)

AT HOME BUT FOREIGNERS. POPULATION TRANSFERS IN 20TH CENTURY ISTRIA

Uredili / Edited by: Katja Hrobat Virloget, Catherine Gousseff, Gustavo Corni 

Cena / Price: 13,42 EUR

Strani / Pages: 230

ISBN 978-961-6964-40-1

The key value of this book is its pioneering attempt to understand a poorly known problem which still divides the general public in Italy, Slovenia and Croatia. The second advantage of the book lies in the wider European social context in which a local problem is analysed on an interdisciplinary level by internationally established researchers.

Dr. Mateja Habinc

The book is topical as it provides an insight into the current state of Istrian society, the diverse collective memories of its immigrants, “local inhabitants”, Slovenians and “others” and thereby reveals the problem of abandonment and the lack of identification with the environment.

Dr. Nina Vodopivec

Vesna Mikolič: GOVOR TURIZMA (2015)

GOVOR TURIZMA

Avtorica / Author: Vesna Mikolič 

Cena / Price: 15,34 EUR

Strani / Pages: 188

ISBN 978-961-6964-39-5

Avtorica turizma ne pojmuje zgolj v smislu gospodarske panoge, pač pa gleda nanj kot na sestavljeno strokovno dejavnost in interdisciplinarno znanstveno vedo. Gre torej za sodobno, družbeno odgovorno razumevanje turizma, prav tako tudi metodologija in celoten znanstveni aparat obravnave turističnega govora temeljita na najsodobnejših spoznanjih turističnih in diskurzivnih študij. V monografiji je tako predstavljen pomen korpusa turističnih besedil in rastočega turističnega slovarja, dveh pomembnih podatkovnih baz za interdisciplinarni pristop k turizmu. Ta je obravnavan tudi kot pomembna nacionalno specifična, a obenem medkulturna dejavnost, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju lokalne, regionalne in nacionalne identitete in kulture.

(Iz recenzije prof. dr. Mojce Schlamberger Brezar)

Monografsko delo prinaša celovit pogled na delovanje slovenskega turizma, kakor se ta kaže skozi jezikovni izraz, in je prvo tovrstno delo v slovenskem prostoru. Prav tako tudi v mednarodnem merilu šele v zadnjem obodbju nastajajo dela, ki obravnavajo različne vidike jezika v turizmu. Pričujoča monografija prinaša ključna spoznanja za razvoj strokovnega in znanstvenega jezika na področju turizma, saj vsebuje tipologijo turističnih besedil in tipologijo turistične terminologije. S tem sočasno razvija slovensko besediloslovje, diskurzivne študije in terminologijo. Gre za delo, ki bo pomembno prispevalo k proučevanju strokovnih jezikov in področnega govora, s tem pa tudi k razvoju turističnega govora, turističnih študijev in turizma nasploh.

(Iz recenzije prof. dr. Irene Stramljič Breznik)

Helena Motoh: NACIJA S KITAJSKIMI ZNAČILNOSTMI (2015)

NACIJA S KITAJSKIMI ZNAČILNOSTMI. Razmislek o medsebojnem konstruiranju kitajske nacije in kulture v 20. stoletju in naprej

Avtorica / Author: Helena Motoh 

Cena / Price: 11,51 EUR

Strani / Pages: 104

ISBN 978-961-6964-33-3

Monografija na izviren način obravnava procese modernizacije na Kitajskem, ki so bili in so še vedno vpeti v specifiko lastne tradicije ter podrobneje obdela pojme nacija, kultura in civilizacija. Skozi prizmo uradnega političnega diskurza Ljudske republike Kitajske analizira formiranje pojma kitajske nacije in pokaže na večplastnost pomena, ki se je oblikoval skozi prizmo politično-ekonomskih reform 20. stoletja. Velik doprinos pričujoče monografije je viden predvsem v razčlenitvi kitajske nacionalne identitete v kontekstu globaliziranega sveta, ki ga avtorica dodatno razsvetli s poglobljenim zgodovinskim vpogledom.

(Iz recenzije doc. dr. Nataše Vampelj Suhadolnik)

Delo prispeva analizo geneze ideje nacije kitajskem kontekstu, poda analizo uradnih programskih tekstov Ljudske republike Kitajske in zgodnejših kot posebne vrste diskurza ter nenazadnje predlaga relevantno branje tematike nacionalizma v kitajskem kontekstu skozi optiko konstrukcije nacije in konstitutivnega mita. Obravnavana tematika je za znanstveno in strokovno javnost sodobna in aktualna, saj se zaradi pomembnosti Kitajske v mednarodnem prostoru pogosto odpirajo vprašanja o tipu in značilnostih kitajske nacionalne identitete in o kitajski viziji svetovne ureditve na tej podlagi.

(Iz recenzije doc. dr. Mateje Petrovčič)

MIŠLJENJE NASILJA (2015)

MIŠLJENJE NASILJA. Medkulturne in filozofske refleksije

Uredila / Edited by: Tomaž Grušovnik in Lenart Škof 

Cena / Price: 15,34 EUR

Strani / Pages: 222

ISBN 978-961-6964-32-6

Novost in avtentičnost monografije je mogoče prepoznati v multidisciplinarnem pristopu k etični problematiki nasilja, fizičnega, kulturnega in metafizičnega, ki kaže zavidljivo visoko raven refleksivnosti in čuječnosti za problem nasilja, premišljen skozi prizmo svetovnih religij, domačih in vzhodnih, filozofskih, antropoloških in politoloških koncepcij nasilja in ne nazadnje skozi konkretno življenje v etično spornih vidikih današnje demokracije. Raziskava prepričljivo dokazuje, da je mišljenje kot znanost etike v porastu in da se smiselnost etične refleksije kaže v potrebi po vedno večji osveščenosti domače, evropske in svetovne javnosti o problemu dobrega in zla. […]

(iz recenzije prof. dr. Janka Lozar Mrevljeta)

Poglavja v znanstveni monografiji so razdeljena v štiri sklope, ki segajo od medkulturnega (1) do evropskega konteksta (2); obenem pa se sprašujejo po ontoloških temeljih (3) in različnih konstelacijah (4) fenomena nasilja. V prvem sklopu gre za vprašanje nasilja zlasti v povezavi z azijskimi religiozno-filozofskimi sistemi (budizem, Nishida, Gandhi). Drugi sklop posebno pozornost namenja nekaterim ključnim teoretikom nasilja na Zahodu (Arendt, Girard in neomarksistična misel). Tretji sklop tvorita poglavji, ki v ospredje postavljata razsežnost vzgoje ter družbene dejavnike za nastanek in razreševanje nasilja. Četrti sklop pa nasilje obravnava v aktualnih pojavnih oblikah: od odnosa med spoloma do tematike genocida in pereče problematike imigracije, s katero se trenutno sooča Evropa. Tako lahko pri strukturi knjige opazimo smiselno dopolnjevanje različnih področij/poglavij in obenem njeno aktualnost, ker obravnava teme, ki so relevantne za sodobni čas.

(Iz recenzije prof. dr. Branka Kluna)

Petra Dolenc: TELESNA SAMOPODOBA IN GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST MLADOSTNIKOV (2015)

TELESNA SAMOPODOBA IN GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST MLADOSTNIKOV

Avtorica / Author: Petra Dolenc 

Cena / Price: 11,51 EUR

Strani / Pages: 90

ISBN 978-961-6964-34-0

Monografija prinaša pomembne ugotovitve o povezanosti telesne samopodobe, samospoštovanja in gibalne/športne aktivnosti mladostnikov. […] Je zelo aktualna, saj raziskave kažejo, da je vedno več otrok in mladostnikov, ki svoj (ne le prosti) čas preživljajo pretežno sedentarno, to pa negativno vpliva tako na njihovo fizično kot duševno zdravje.

(iz recenzije doc. dr. Vesne Štemberger)

Uspeh, ki ga človek doživi ob gibalni aktivnosti, je ena najbolj temeljnih in kratkih poti za učenje doživljanja uspeha, ki rezultira v boljši samopodobi, samospoštovanju in zadovoljstvu. To so predpostavke, ki naj bi jih pretehtali v razmislek vsi tisti, ki kakorkoli delajo z mladostniki.

(iz recenzije izr. prof. dr. Roberta Mastena)

Jasna Hrovatin: ŠTUDIJA PRILAGOJENOSTI KUHINJSKEGA POHIŠTVA POTREBAM STAREJŠIH OSEB (2015)

ŠTUDIJA PRILAGOJENOSTI KUHINJSKEGA POHIŠTVA POTREBAM STAREJŠIH OSEB

Avtorica / Author: Jasna Hrovatin 

Cena / Price: 9,59 EUR

Strani / Pages: 76

ISBN 978-961-6964-36-4

Monografija z naslovom Študija prilagojenosti kuhinjskega pohištva potrebam starejših oseb ponuja vpogled v problematiko kvalitete bivanja starejših oseb in je kot taka namenjena tako strokovnjakom, ki se ukvarjajo z oblikovanjem pohištva, kot tudi tistim, ki se posvečajo raziskavam in opremi bivalnih prostorov za starejše.

Monografija je vsebinsko dobro organizirana, zbrani podatki pa so urejeni pregledno in konsistentno. Predstavljena so pomembnejša znanstvena dognanja raziskav s področja ergonomske prilagojenosti kuhinjskega pohištva in stanovanjskih prostorov starejšim osebam. Podrobneje sta opisani raziskavi, ki preverjata stanje na področju ponudbe kuhinjskega pohištva ter definirata potrebe in probleme, s katerimi se v kuhinji srečujejo ljudje v tretjem življenjskem obdobju.

Argumentirana analiza in interpretacija raziskovalnih spoznanj predstavljata pomemben vir informacij tako za strokovno javnost, ki se ukvarja z raziskavami na tem področju, kot tudi za oblikovalce in proizvajalce kuhinjskega pohištva.

Avtorica knjige je uspela obravnavano tematiko predstaviti celovito, pregledno, kritično in nepristransko. Knjiga vzpodbuja bralca k premišljenemu obravnavanju problematike oblikovanja in opreme za starejše in kot taka predstavlja pomemben aplikativni doprinos za stroko.

Iztok Retar: KOMPETENCE ŠPORTNEGA MENEDŽERJA (2015)

KOMPETENCE ŠPORTNEGA MENEDŽERJA

Avtor / Author: Iztok Retar 

Cena / Price: 16,30 EUR

Strani / Pages: 204

ISBN 978-961-6964-35-7

Znanstvena monografija dr. Iztoka Retarja Kompetence športnega menedžerja ima tako znanstveno kot uporabno vrednost. Je izvirna in hkrati ponuja dober pregled aktualnega stanja. Z vpogledom naprej se avtor angažirano vključuje v razvoj slovenskega športnega menedžmenta, ki je utemeljen na strokovnih in etičnih postavkah.

Kompetence športnega menedžerja so glavni raziskovalni izziv, ki si ga je Retar zastavil, in zato je temu posvečenega tudi največ prostora. Poleg pregledne študije na polju kompetenc s splošnega in športnomenedžerskega stališča uporabi tudi kvantitativne in kvalitativne raziskovalne prijeme ter nas sooči z modelom strukture kompetenc slovenskih športnih menedžerjev.

Če splošno velja, da slovenski športniki presegajo pričakovane rezultate glede na okoliščine in zaostrenost mednarodne konkurence, lahko skupaj z Retarjem ugotovimo, da imamo na področju športnega menedžmenta še mnogo notranjih rezerv.

(Iz recenzije dr. Milana Hoste)

Delojemalci si v globalni tekmi želijo izboljšati svojo kompetentnost za opravljanje dela in posledično svojo zaposljivost, poklicni položaj, ekonomski in družbeni status. Delodajalci pa si želijo športne menedžerje, ki znajo pravilno napovedati tržne trende in se znajo s svojim delovnim timom prožno odzivati na spreminjajoče se zahteve, potrebe in pričakovanja kupcev.

Z avtorskim modelom ključnih kompetenc, ki so pomembne za učinkovitega športnega menedžerja, dr. Iztok Retar v znanstveni monografiji Kompetence športnega menedžerja ponuja možnost za njihovo strokovno in osebno rast, kar je poseben pomen in dodana vrednost monografije.

Avtor se angažira v razvoj slovenskega športnega menedžmenta, ki temelji na strokovnih in etičnih kompetencah. Kot ključni kompetenci, ki ju je potrebno razvijati za uspešen management, zagovarja ustvarjalnost in tehničnost. Monografija lahko prispeva k razvoju slovenskega managementa v športu tako na področju usposabljanja kot tudi izobraževanja, zato jo priporočam.

(Iz recenzije dr. Jakoba Bednarika)

Maja Hmelak, Jurka Lepičnik Vodopivec: IZBRANE TEME PREDŠOLSKE PEDAGOGIKE (2015)

IZBRANE TEME PREDŠOLSKE PEDAGOGIKE. IZZIVI PREDŠOLSKE PEDAGOGIKE NA ZAČETKU 21. STOLETJA

Avtorici / Authors: Maja Hmelak, Jurka Lepičnik Vodopivec 

Cena / Price: 11,51 EUR

Strani / Pages: 110

ISBN 978-961-6964-38-8

V monografiji so obravnavane aktualne in vsebinsko raznolike teme s področja predšolske vzgoje. Pri iskanju odgovorov na aktualna vprašanja in izzive predšolske vzgoje avtorici analizirata in prepletata sodobna teoretična spoznanja številnih domačih in tujih avtorjev z obravnavanih področij. Monografija tako predstavlja izviren in pomemben prispevek k razumevanju in vrednotenju posameznih vsebinskih področij znotraj predšolske vzgoje in k razvoju predšolske vzgoje ter zgodnjega učenja in poučevanja v slovenskem prostoru in širše.

(Iz recenzije prof. dr. Mateje Pšunder)

Prispevki v pričujoči monografiji se ukvarjajo z nekaterimi pomembnimi vsebinami in temeljnimi temami s področja predšolske pedagogike – kot npr. značilnosti učenja predšolskih otrok, inovativni pristopi k učenju, pomen in vloga tiskanih medijev pri vzgoji predšolskega otroka, prostor v vrtcu kot eden izmed vidikov kakovosti predšolske vzgoje in stiske pri otroku v predšolskem obdobju in vloga odraslih pri tem. To so sodobne teme, ki posegajo na področje vzgoje in učenja predšolskih otrok, in prispevki v monografijo poskušajo poglobljeno odgovoriti na nekatera aktualna vprašanja, tako stroke (predšolske pedagogike) kot vzgoje predšolskih otrok.

(Iz recenzije izr. prof. dr. Tatjane Devjak)

Mojca Kukanja Gabrijelčič: NADARJENI IN TALENTIRANI UČENCI. MED POSLANSTVOM IN ODGOVORNOSTJO (2015)

NADARJENI IN TALENTIRANI UČENCI. MED POSLANSTVOM IN ODGOVORNOSTJO

Avtorica / Author: Mojca Kukanja Gabrijelčič 

Cena / Price: 13,42 EUR

Strani / Pages: 241

ISBN 978-961-6964-37-1

»Monografija predstavlja pomemben prispevek k razumevanju nekaterih ključnih vprašanj s področja nadarjenosti in talentiranosti na slovenskem in širšem področju. Avtorica prouči nadarjenost skozi sodoben pedagoški, psihološki, epistemološki in terminološki model ter bralca spodbuja k razmisleku o pomembnosti pedagoškega dela z nadarjenimi, socialno in intelektualno kompetentnimi posamezniki, ki predstavljajo pomemben človeški potencial in neprecenljivo družbeno koristnost. Avtorica v znanstveni monografiji še posebej aktualno, izvirno in plastično predstavi različne didaktične pristope, ki jih lahko učitelji uporabijo v učno diferenciranih in individualiziranih programih ter šolskih in izvenšolskih dejavnostih pri delu z nadarjenimi učenci.«

(Iz recenzije red. prof. dr. Milene Ivanuš Grmek)

»Monografija je pomembna za razvoj znanstvenega področja nadarjenih, talentiranih in učno uspešnih učencev v Republiki Sloveniji. Z metodološko ustreznim analitičnim raziskovanjem, s poglobljenimi primerjavami, sintezo ter z vrednotenjem evropske šolske zakonodaje in dokumentov je monografija izvirni prispevek k pedagoškim znanostim v slovenskem in širšem evropskem prostoru.«

(Iz recenzije izr. prof. dr. Danijele Trškan)

Rada Cossutta: RIBIŠKA JEZIKOVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA V TRŽAŠKEM ZALIVU IN SLOVENSKI ISTRI (2015)

RIBIŠKA JEZIKOVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA V TRŽAŠKEM ZALIVU IN SLOVENSKI ISTRI

Avtorica / Author: Rada Cossutta 

Cena / Price: 17,26 EUR

Strani / Pages: 278 + DVD

ISBN 978-961-6964-16-6

Monografiji je priložen DVD z dokumentarnim filmom Ribištvo Tržaškega zaliva in slovenske Istre: Nabrežina, Križ, Piran.

Slovensko ribištvo je gospodarska panoga, ki je bila v preteklosti zelo pomembna, zaradi družbenih sprememb pa ji danes grozi izginotje. Zbrano narečno gradivo razkriva bogato in doslej večinoma nezapisano slovensko in romansko narečno ribiško terminologijo, ki odpira možnosti za nova znanstvena spoznanja glede etimologije in medjezikovnega posredovanja strokovnega izrazja na obravnavanem območju.

(Iz recenzije izr. prof. dr. Jožice Škofic)

Monografija obravnava doslej še neobdelano ribiško jezikovno in kulturno dediščino v Tržaškem zalivu in slovenski Istri, ki je ob zamrtju tradicionalne ribiške dejavnosti zaradi radikalnih sprememb življenja v najnovejšem času tik prek izginotjem. Gre za pomembno raziskovalno delo slovenističnega in italijanističnega narečjeslovja, saj odpira nova izhodišča za nadaljnje raziskave na tem področju, kot tudi za dragocen prispevek k medkulturnemu dialogu v stičnem slovensko-romanskem jezikovnem prostoru.

(Iz recenzije doc. dr. Mateja Šeklija)

Mitja Gerževič et al.: PREDSTAVITVENI PRIROCNIK Z NAVODILI ZA UPORABO GIBALNIH PARKOV NA TRASI PARENZANE (2015)

PREDSTAVITVENI PRIROCNIK Z NAVODILI ZA UPORABO GIBALNIH PARKOV NA TRASI PARENZANE

Avtorji / Authors: Mitja Gerževič, Matej Plevnik, Iztok Retar, Urška Čeklić, Andrej Kocjan 

Strani / Pages: 34

ISBN 978-961-6964-58-6

Na podlagi predhodno opravljene kineziološke študije, ki je del projekta »PARENZANA MAGIC – Pot zdravja in prijateljstva«, sofinanciranega preko Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, smo postavili vadbene naprave v zunanjem, naravnem okolju na sedmih izbranih lokacijah trase Parenzane, in sicer: tri v občini Izola, dve v občini Piran ter po eno v občinah Poreč in Motovun. Na omenjenih lokacijah so vadbene naprave smiselno izbrane in razporejene tako, da je mogoče poleg izvajanja aerobne vadbe razvijati in krepiti tudi ključne gibalne sposobnosti, kot so moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacija. Vse to so sposobnosti, ki so pomembne za ohranjanje ustreznega nivoja telesnih zmogljivosti in prispevajo h gibalni kompetentnosti posameznika ter s tem h kakovosti njegovega življenja in zdravja skozi posamezna življenjska obdobja. Na vsaki lokaciji so postavljene ustrezne informativne table z osnovnimi navodili in priporočili za varno, zdravju prijazno in učinkovito vadbo, primerno za vsakogar. Poleg tega je vsaka vadbena naprava opremljena tudi s tablo, na kateri so specifična navodila za ustrezno izvedbo vaj in izbiro primerne obremenitve. Zaradi slednjega je poleg vodene mogoča tudi samostojna vadba. Namen vadbenih naprav je spodbuditi uporabnike k bolj zdravemu in h kakovostnejšemu načinu življenja.

S postavitvijo vadbenih naprav smo želeli občane in turiste različnih starostnih skupin (otroci, mladostniki, odrasli, starostniki), telesnih značilnosti in zmogljivosti (netrenirani, rekreativci, osebe z zmanjšano mobilnostjo oz. s posebnimi potrebami) spodbuditi k bolj aktivnemu življenjskem slogu, k skrbi za krepitev in ohranjanje zdravja kakor tudi h krepitvi socialnih stikov med posamezniki in osebnemu razvoju.

Publikacija je prosto dostopna na povezavi: PDF

Mitja Gerževič et al.: PREZENTACIJSKI PRIRUČNIK SA UPUTAMA ZA UPOTREBU REKREACIJSKIH PARKOVA NA TRASI PARENZANA MAGIC (2015)

PREZENTACIJSKI PRIRUČNIK SA UPUTAMA ZA UPOTREBU REKREACIJSKIH PARKOVA NA TRASI PARENZANA MAGIC

Autori / Authors: Mitja Gerževič, Matej Plevnik, Iztok Retar, Urška Čeklić, Andrej Kocjan

Strani / Pages: 34

ISBN 978-961-6964-59-3

Na temelju prethodno obavljenog kineziološkog istraživanja koje je dio projekta »PARENZANA MAGIC – Put zdravlja i prijateljstva«, sufinanciranog iz Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013, postavili smo sprave za vježbanje na otvorenom, u prirodnoj okolini na sedam odabranih lokacija trase Parenzana, to jest: tri u općini Izola, dvije u općini Piran te po jednu u općinama Poreč i Motovun. Na odabranim lokacijama su sprave za vježbanje smisleno odabrane i raspoređene tako da je moguće, uz aeroban trening, razvijati i jačati ključne sposobnosti kretanja kao što su snaga, savitljivost, ravnoteža i koordinacija. Sve su to sposobnosti koje su značajne za čuvanje primarne razine kapaciteta kretanja te pripomažu kompetentnosti kretanja pojedinca i na taj mu način omogućavaju kvalitetan život u pojedinačnim razdobljima života. Na svakoj lokaciji su postavljene adekvatne informativne table sa osnovnim uputama i preporukama za sigurnu, zdravlju »ljubaznu« i efektivnu tjelesnu aktivnost, pogodnu za svakog pojedinca. Uz to, svaka sprava za vježbanje opremljena je tablom na kojoj su specifične upute za pravilno izvođenje vježbi te korištenje adekvatnog opterećenja. Upravo zbog toga moguće je i samostalno vježbanje, a ne samo vođeno. Svrha sprava za vježbanje jest poticati korisnike na zdraviji i kvalitetniji način života.

Postavljanjem sprava za vježbanje želimo usmjeravati mještane i turiste različitih starosnih skupina (djeca, omladina, odrasli, stariji), tjelesnih karakteristika (trenirani, rekreativci, osobe s umanjenim sposobnostima odn. s posebnim potrebama) ka aktivnijem životnom stilu, k brizi za razvoj, jačanje i očuvanje zdravlja te k jačanju socijalnih kontakata između pojedinaca i ka osobnom razvoju.

Priručnik je dostupan na linku: PDF

Milan Bufon: OSNOVE POLITIČNE GEOGRAFIJE (dopolnjena izdaja, 2015)

OSNOVE POLITIČNE GEOGRAFIJE

Dopolnjena izdaja 

Avtor / Author: Milan Bufon

Strani / Pages: 356

ISBN 978-961-6964-48-7

Monografija je prosto dostopna na spodnji povezavi:

– v visoki resoluciji (PDF 65 MB) in

– v nizki resoluciji (PDF 22 MB).

Aleksander Panjek: VZHODNO OD BENETK, SLOVENSKI OBMEJNI PROSTOR (2015)

VZHODNO OD BENETK, SLOVENSKI OBMEJNI PROSTOR : gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku

Avtor / Author: Aleksander Panjek 

Strani / Pages: 146

ISBN 978-961-6964-19-7

Slovensko-italijansko obmejno območje v zgodnjem novem veku je razmeroma dolgo obveljalo kot nekakšno nikogaršnje ozemlje med dvema zgodovinopisjema. Temu so prav gotovo botrovale tako jezikovne pregrade raziskovalcev kakor njegova geografska perifernost in prisotnost institucionalnih, ekonomskih ter družbenih značilnosti, ki se razlikujejo od prevladujočih potez v slovenskem oziroma italijanskem prostoru. To stanje se je v zadnjem času precej spremenilo po zaslugi slovenskih in italijanskih zgodovinarjev, saj je v preteklih desetih in več letih nastalo nekaj monografij in člankov, ki obravnavajo različne vidike zgodovine Goriške in obmejnega območja s Furlanijo.

V pričujočem delu so zbrani prispevki, ki jih s tematskega vidika združujejo skupne poteze, saj obravnavajo obmejno stvarnost in čezmejne odnose v prostoru med habsburškimi in beneškimi deželami, kjer sta se srečevala in prepletala slovensko in italijansko (posebej furlansko) prebivalstvo. Ta vsebinska rdeča nit se skozi posamezna poglavja ohranja v obravnavi različnih tem in vprašanj, ki pretežno sodijo v okvir ekonomske zgodovine, a s poudarki posegajo tudi na področja zgodovine prebivalstva, družbe in okolja. Osrednje obravnavano območje sestavljata ožja Goriška in Tolminska, torej Posočje oziroma Goriška grofija kot obmejna dežela. Omenjajo se oba večja vojaška spopada v zgodnjem novem veku, to sta prva in druga avstrijsko-beneška vojna z začetka 16. in 17. stoletja, mesto Gorica in tolminska stvarnost, socialna struktura prebivalstva, čezmejne ekonomske, družbene in institucionalne vezi ter odnosi, dve izstopajoči gospodarski panogi, kot sta vinarstvo in izkoriščanje gozdnih virov, ter nenazadnje nekateri čezmejni selitveni tokovi.

Prispevki, ki so tu združeni v zaokroženo celoto, so nastali kot samostojne razprave, objavljene v različnih revijah in publikacijah v zadnjih letih, pretežno v času sodelovanja v čezmejnem projektu SHARED CULTURE, ki se je osredotočal na skupno slovensko-beneško zgodovino. Zaradi tega, njihove vsebinske naravnanosti in dejstva, da so bili objavljeni v italijanskem jeziku, se mi jih je zdelo smotrno objaviti tudi v slovenskem jeziku in na ta način olajšati njihovo dostopnost slovenskemu bralcu, obenem pa italijanskemu omogočiti, da do njih dostopa na enem mestu. Poglavja so bila v namen nove objave pregledana, popravljena in dopolnjena.

(Iz uvoda dr. Aleksandra Panjeka)

Publikacija je financirana v okviru projekta Shared Culture – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost kulturne dediščine, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Pubblicazione finanziata nell’ambito del progetto Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso, cofinanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali.

Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije so odgovorni izključno avtorji. / I contenuti della pubblicazione non rispecchiano necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea. Responsabili dei contenuti della pubblicazione sono da considerarsi esclusivamente gli autori.

Aleksander Panjek: A ORIENTE DI VENEZIA, LE TERRE DI FRONTIERA SLOVENE (2015)

A ORIENTE DI VENEZIA, LE TERRE DI FRONTIERA SLOVENE : economia, società, popolazione e risorse naturali in età moderna

Autore / Author: Aleksander Panjek 

Pagine / Pages: 146

ISBN 978-961-6964-19-7

Slovensko-italijansko obmejno območje v zgodnjem novem veku je razmeroma dolgo obveljalo kot nekakšno nikogaršnje ozemlje med dvema zgodovinopisjema. Temu so prav gotovo botrovale tako jezikovne pregrade raziskovalcev kakor njegova geografska perifernost in prisotnost institucionalnih, ekonomskih ter družbenih značilnosti, ki se razlikujejo od prevladujočih potez v slovenskem oziroma italijanskem prostoru. To stanje se je v zadnjem času precej spremenilo po zaslugi slovenskih in italijanskih zgodovinarjev, saj je v preteklih desetih in več letih nastalo nekaj monografij in člankov, ki obravnavajo različne vidike zgodovine Goriške in obmejnega območja s Furlanijo.

V pričujočem delu so zbrani prispevki, ki jih s tematskega vidika združujejo skupne poteze, saj obravnavajo obmejno stvarnost in čezmejne odnose v prostoru med habsburškimi in beneškimi deželami, kjer sta se srečevala in prepletala slovensko in italijansko (posebej furlansko) prebivalstvo. Ta vsebinska rdeča nit se skozi posamezna poglavja ohranja v obravnavi različnih tem in vprašanj, ki pretežno sodijo v okvir ekonomske zgodovine, a s poudarki posegajo tudi na področja zgodovine prebivalstva, družbe in okolja. Osrednje obravnavano območje sestavljata ožja Goriška in Tolminska, torej Posočje oziroma Goriška grofija kot obmejna dežela. Omenjajo se oba večja vojaška spopada v zgodnjem novem veku, to sta prva in druga avstrijsko-beneška vojna z začetka 16. in 17. stoletja, mesto Gorica in tolminska stvarnost, socialna struktura prebivalstva, čezmejne ekonomske, družbene in institucionalne vezi ter odnosi, dve izstopajoči gospodarski panogi, kot sta vinarstvo in izkoriščanje gozdnih virov, ter nenazadnje nekateri čezmejni selitveni tokovi.

Prispevki, ki so tu združeni v zaokroženo celoto, so nastali kot samostojne razprave, objavljene v različnih revijah in publikacijah v zadnjih letih, pretežno v času sodelovanja v čezmejnem projektu SHARED CULTURE, ki se je osredotočal na skupno slovensko-beneško zgodovino. Zaradi tega, njihove vsebinske naravnanosti in dejstva, da so bili objavljeni v italijanskem jeziku, se mi jih je zdelo smotrno objaviti tudi v slovenskem jeziku in na ta način olajšati njihovo dostopnost slovenskemu bralcu, obenem pa italijanskemu omogočiti, da do njih dostopa na enem mestu. Poglavja so bila v namen nove objave pregledana, popravljena in dopolnjena.

(Iz uvoda dr. Aleksandra Panjeka)

Publikacija je financirana v okviru projekta Shared Culture – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost kulturne dediščine, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Pubblicazione finanziata nell’ambito del progetto Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso, cofinanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali.

Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije so odgovorni izključno avtorji. / I contenuti della pubblicazione non rispecchiano necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea. Responsabili dei contenuti della pubblicazione sono da considerarsi esclusivamente gli autori.

Ines Beguš: AVTONOMIJA IN EKONOMIJA NADIŠKIH DOLIN V BENEŠKI REPUBLIKI (2015)

AVTONOMIJA IN EKONOMIJA NADIŠKIH DOLIN V BENEŠKI REPUBLIKI

Avtor / Author: Ines Beguš 

Strani / Pages: 219

ISBN 978-961-6964-21-0

Nadiške doline predstavljajo izjemno zanimivo območje za znanstveno raziskovanje, ki je že zgodaj pritegnilo pozornost preučevalcev z različnih področij, ki segajo od jezikoslovja do zgodovine. Posebej z zgodovinskega vidika je razlogov za zanimanje raziskovalcev veliko.

V Nadiških dolinah se je razvil in ohranjal kompleksen sistem izrazite samouprave tako na upravnem kot na sodnem področju, ki predstavlja izjemen primer v slovenskem prostoru in obenem verjetno enega bolj izstopajočih v alpskem in predalpskem svetu nasploh. Nadiške doline sodijo namreč v širši alpski prostor, ki je človeku nudil specifične naravne vire in pogoje za življenje in delo ter mu obenem postavljal prav posebne izzive. Na teh osnovah se je oblikovala t.i. alpska ekonomija, gospodarstvo Nadiških dolin pa se uvršča med njene primere. Tako samoupravne pravice skupnosti na podeželju kot vprašanja, povezana z značilnostmi hribovitega sveta in posebej alpskega prostora, pa tvorijo raziskovalni polji, ki predstavljata uveljavljeni in obenem aktualni temi v mednarodnem zgodovinopisju. Obe tematiki sta tudi med seboj povezani, saj je v sodobnih zgodovinskih razpravah mogoče zaslediti prenovljeno zanimanje za vprašanja kolektivnih oblik upravljanja in gospodarjenja z naravnimi viri s strani podeželskih skupnosti. Poleg navedenega so Nadiške doline dolgo pripadale Beneški republiki, ki je razvila specifičen model vladanja in upravljanja s svojimi ozemlji, še posebej na obmejnih hribovitih območjih, kjer je skupnostim dopuščala in omogočala širšo avtonomijo.

(Iz predgovora dr. Aleksandra Panjeka)

Publikacija je financirana v okviru projekta Shared Culture – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost kulturne dediščine, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Pubblicazione finanziata nell’ambito del progetto Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso, cofinanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali.

Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije so odgovorni izključno avtorji. / I contenuti della pubblicazione non rispecchiano necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea. Responsabili dei contenuti della pubblicazione sono da considerarsi esclusivamente gli autori.

Ines Beguš: AUTONOMIA ED ECONOMIA DELLE VALLI DEL NATISONE NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA (2015)

AUTONOMIA ED ECONOMIA DELLE VALLI DEL NATISONE NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

Autore / Author: Ines Beguš 

Pagine / Pages: 219

ISBN 978-961-6964-22-7

Nadiške doline predstavljajo izjemno zanimivo območje za znanstveno raziskovanje, ki je že zgodaj pritegnilo pozornost preučevalcev z različnih področij, ki segajo od jezikoslovja do zgodovine. Posebej z zgodovinskega vidika je razlogov za zanimanje raziskovalcev veliko.

V Nadiških dolinah se je razvil in ohranjal kompleksen sistem izrazite samouprave tako na upravnem kot na sodnem področju, ki predstavlja izjemen primer v slovenskem prostoru in obenem verjetno enega bolj izstopajočih v alpskem in predalpskem svetu nasploh. Nadiške doline sodijo namreč v širši alpski prostor, ki je človeku nudil specifične naravne vire in pogoje za življenje in delo ter mu obenem postavljal prav posebne izzive. Na teh osnovah se je oblikovala t.i. alpska ekonomija, gospodarstvo Nadiških dolin pa se uvršča med njene primere. Tako samoupravne pravice skupnosti na podeželju kot vprašanja, povezana z značilnostmi hribovitega sveta in posebej alpskega prostora, pa tvorijo raziskovalni polji, ki predstavljata uveljavljeni in obenem aktualni temi v mednarodnem zgodovinopisju. Obe tematiki sta tudi med seboj povezani, saj je v sodobnih zgodovinskih razpravah mogoče zaslediti prenovljeno zanimanje za vprašanja kolektivnih oblik upravljanja in gospodarjenja z naravnimi viri s strani podeželskih skupnosti. Poleg navedenega so Nadiške doline dolgo pripadale Beneški republiki, ki je razvila specifičen model vladanja in upravljanja s svojimi ozemlji, še posebej na obmejnih hribovitih območjih, kjer je skupnostim dopuščala in omogočala širšo avtonomijo.

(Iz predgovora dr. Aleksandra Panjeka)

Publikacija je financirana v okviru projekta Shared Culture – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost kulturne dediščine, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Pubblicazione finanziata nell’ambito del progetto Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso, cofinanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali.

Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije so odgovorni izključno avtorji. / I contenuti della pubblicazione non rispecchiano necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea. Responsabili dei contenuti della pubblicazione sono da considerarsi esclusivamente gli autori.

PALAČA TIEPOLO-GRAVISI V KOPRU (2015)

PALAČA TIEPOLO-GRAVISI V KOPRU. Odstiranje mestne zgodovine

Uredila / Edited by: Aleksander Panjek in Urška Železnik 

Strani / Pages: 227

ISBN 978-961-6964-23-4

Manjša palača na Kreljevi 6 v Kopru prav gotovo ne sodi med najbolj izstopajoče in pomembne koprske palače. Doslej je nedvomno sodila tudi med slabše poznane in najbolj skrivnostne, o čemer nenazadnje priča tudi njeno dosedanje negotovo poimenovanje.

Priložnost za proučitev zgodovine te stavbe se je ponudila ob njeni prenovi v sklopu projekta čezmejnega sodelovanja SHARED CULTURE, ki se je osredotočil na skupno slovensko-beneško zgodovino in kulturno dediščino. Projektno sodelovanje je pri tem delu omogočilo vključitev raziskovalcev in strokovnjakov, povezanih z Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah. Z dvojnim namenom ustvarjanja strokovnih osnov za ustrezne pristope k prenovi palače ter spoznavanja njenega zgodovinskega izvora in razvoja v okviru koprskega urbanega tkiva so se proučevanju posvetili arheologi, zgodovinarji, umetnosti zgodovinarji, konservatorji in restavratorji. Skupni rezultat njihovega dela je poglobljena, multidisciplinarna analiza in rekonstrukcija zgodovine palače, ki je zajela njene temelje in podzemlje, posamezne gradbene in okrasne elemente ter materiale, spremembe njene namembnosti skozi različne gradbene faze in oblike uporabe ter nenazadnje njeno vpetost in umestitev v zgodovino mesta Koper in v urbani razvoj mestnega jedra vse od pozne antike do 20. stoletja. Rezultati različnih vključenih raziskovalk in raziskovalcev omogočajo povsem novo razumevanje zgodovine palače, skozi stoletja vpete v družbene in gospodarske dinamike, kulturne tokove in različne politične pripadnosti.

Pri tem je pomembno poudariti, kako delo Palača Tiepolo-Gravisi v Kopru ne prinaša le številnih novih spoznanj, ugotovitev in interpretacij o sami palači ter spodbuja nova raziskovalna vprašanja, kako palače ne umešča le v kontekst zgodovine mesta Kopra, Istre in njunih večstoletnih vplivnih odnosov z Benetkami, temveč tudi obratno. V zgodovini palače se namreč zrcali zgodovina njenega okolja. Zato delo Palača Tiepolo-Gravisi v Kopru v marsičem nudi tudi nove elemente in iztočnice za boljše poznavanje zgodovine okolja, v katerem je stavba nastala in se oblikovala, to je zgodovine mesta Koper.

(Aleksander Panjek, vodja projekta)

Publikacija je financirana v okviru projekta Shared Culture – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost kulturne dediščine, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Pubblicazione finanziata nell’ambito del progetto Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso, cofinanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali.

Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije so odgovorni izključno avtorji. / I contenuti della pubblicazione non rispecchiano necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea. Responsabili dei contenuti della pubblicazione sono da considerarsi esclusivamente gli autori.

PALAZZO TIEPOLO-GRAVISI A CAPODISTRIA (2015)

PALAZZO TIEPOLO-GRAVISI A CAPODISTRIA. Una storia urbana svelata

Uredila / Edited by: Aleksander Panjek e Urška Železnik 

Pagine / Pages: 227

ISBN 978-961-6964-23-4

Manjša palača na Kreljevi 6 v Kopru prav gotovo ne sodi med najbolj izstopajoče in pomembne koprske palače. Doslej je nedvomno sodila tudi med slabše poznane in najbolj skrivnostne, o čemer nenazadnje priča tudi njeno dosedanje negotovo poimenovanje.

Priložnost za proučitev zgodovine te stavbe se je ponudila ob njeni prenovi v sklopu projekta čezmejnega sodelovanja SHARED CULTURE, ki se je osredotočil na skupno slovensko-beneško zgodovino in kulturno dediščino. Projektno sodelovanje je pri tem delu omogočilo vključitev raziskovalcev in strokovnjakov, povezanih z Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah. Z dvojnim namenom ustvarjanja strokovnih osnov za ustrezne pristope k prenovi palače ter spoznavanja njenega zgodovinskega izvora in razvoja v okviru koprskega urbanega tkiva so se proučevanju posvetili arheologi, zgodovinarji, umetnosti zgodovinarji, konservatorji in restavratorji. Skupni rezultat njihovega dela je poglobljena, multidisciplinarna analiza in rekonstrukcija zgodovine palače, ki je zajela njene temelje in podzemlje, posamezne gradbene in okrasne elemente ter materiale, spremembe njene namembnosti skozi različne gradbene faze in oblike uporabe ter nenazadnje njeno vpetost in umestitev v zgodovino mesta Koper in v urbani razvoj mestnega jedra vse od pozne antike do 20. stoletja. Rezultati različnih vključenih raziskovalk in raziskovalcev omogočajo povsem novo razumevanje zgodovine palače, skozi stoletja vpete v družbene in gospodarske dinamike, kulturne tokove in različne politične pripadnosti.

Pri tem je pomembno poudariti, kako delo Palača Tiepolo-Gravisi v Kopru ne prinaša le številnih novih spoznanj, ugotovitev in interpretacij o sami palači ter spodbuja nova raziskovalna vprašanja, kako palače ne umešča le v kontekst zgodovine mesta Kopra, Istre in njunih večstoletnih vplivnih odnosov z Benetkami, temveč tudi obratno. V zgodovini palače se namreč zrcali zgodovina njenega okolja. Zato delo Palača Tiepolo-Gravisi v Kopru v marsičem nudi tudi nove elemente in iztočnice za boljše poznavanje zgodovine okolja, v katerem je stavba nastala in se oblikovala, to je zgodovine mesta Koper.

(Aleksander Panjek, vodja projekta)

Publikacija je financirana v okviru projekta Shared Culture – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost kulturne dediščine, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. / Pubblicazione finanziata nell’ambito del progetto Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso, cofinanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dai fondi nazionali.

Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Za vsebino publikacije so odgovorni izključno avtorji. / I contenuti della pubblicazione non rispecchiano necessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea. Responsabili dei contenuti della pubblicazione sono da considerarsi esclusivamente gli autori.

Bogdana Borota, Alenka Kovačič Divjak: DEJAVNOSTI GLASBENEGA OPISMENJEVANJA (2015)

DEJAVNOSTI GLASBENEGA OPISMENJEVANJA

Avtorici / Authors: Bogdana Borota, Alenka Kovačič Divjak 

Strani / Pages: 116

ISBN 978-961-6964-47-0

Univerzitetni učbenik Dejavnosti glasbenega opismenjevanja avtoric Bogdane Borote in Alenke Kovačič Divjak na sodoben, hiter in efektiven način pred študentke in študente razgrinja nove prijeme na poti do glasbene pismenosti, ki je predpogoj za kvalitetno poučevanje glasbe na osnovni šoli. Proces glasbenega opismenjevanja je predstavljen skozi dejavnosti poslušanja, izvajanja, branja in pisanja. Vsako dejavnost uvajajo teoretična izhodišča in nadgrajujejo praktični primeri z vajami za elementarno orientacijo v notnem zapisu, ki se v nadaljevanju poglabljajo z vajami branja s tonsko abecedo in solmizacijskimi zlogi ter parlatom. Primeri glasbenih dejavnosti opismenjevanja so podani v skrbno izbranem kontekstu glasbene literature z navedbo internetnih virov, kar bralcu omogočajo hiter in enostaven dostop do zvočnih informacij. Ob tem spodbujata bralca k odprtosti, spoznavanju in razgledanosti v glasbeni literaturi, k smiselni uporabi glasbenih del ter k izvajanju in ustvarjanju vaj ob pomoči soizvajalca.

(Iz recenzij doc. Brine Jež Brezavšček, Bojane Kralj in izr. prof. dr. Barbare Sicherl-Kafol)

Publikacija je prosto dostopna na povezavi: PDF

AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU (2015)

AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU

Uredil / Edited by: Dejan Hozjan 

Strani / Pages: 666

ISBN 978-961-6964-29-6

Recenzirana monografija je dragocena zbirka besedil o sodobnih trendih in dilemah izobraževanja. Avtorji posameznih poglavij se gibljejo med zelo aktualnimi problemi na različnih področjih edukacije in poudarjajo najpomembnejše izzive sodobnega izobraževanja. Analizirajo delo in dejavnosti učitelja in perspektive različnih izobraževalnih področij. Nekatera poglavja v monografiji izpostavljajo izzive in naloge, s katerimi se sooča sodobna šola. Druga poglavja kažejo na ovire in omejitve, ki preprečujejo popoln uspeh izobraževanja. Monografija bo zelo zanimivo berilo za učitelje v praksi, pa tudi za študente različnih pedagoških smeri.

(iz recenzije izr. prof. dr. Anne Kožuh)

Prosto dostopna na povezavi: PDF

Bogdana Borota: GLASBENE DEJAVNOSTI IN VSEBINE (2015)

GLASBENE DEJAVNOSTI IN VSEBINE

Avtorica / Author: Bogdana Borota 

Cena / Price: 15,34 EUR

Prvi ponatis

Strani / Pages: 263

ISBN 978-961-6964-51-6

Monografija Bogdane Borote je pomemben prispevek k poznavanju in razumevanju glasbenih dejavnosti, ki jih z razvojno specifično opredeljenimi učnimi cilji udejanjamo v celotni vertikali splošnega izobraževanja. Vključene glasbene vsebine so aktualne za glasbene dejavnosti v vrtcih, v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ter za predšolske programe v glasbenih šolah. Monografija s teoretično razlago in praktičnimi primeri pomeni temeljno študijsko literaturo za bodoče vzgojitelje, razredne učitelje, glasbene pedagoge, po njej pa bodo lahko posegali tudi drugi za glasbo zainteresirani strokovnjaki in starši. Odlikuje jo namreč razumljivo napisano besedilo v strokovnem jeziku s temeljito pojasnjenim izrazoslovjem. V njem je razvidna avtoričina velika razgledanost v znanstveni in strokovni literaturi ter velika ljubezen do glasbe in glasbenopedagoškega dela.

MOŽNOSTI POLITIKE DANES (2015)

MOŽNOSTI POLITIKE DANES

Uredila / Edited by: Andraž Teršek, Tonči Kuzmanić 

Strani / Pages: 227

ISBN 978-961-6964-26-5

V tej knjigi nedvomno v nekem smislu gre za politiko. Vendar to nikakor – še najmanj pa nujno in avtomatično – ne pomeni tudi tega, da gre za knjigo »o politiki«! Nasprotno, gre za spodnašanje same takšne možnosti, da bi se v zvezi s politiko lahko govorilo na način »O« (politiki). Rečeno drugače, tukaj ne govorimo »o politiki« iz neke »zunanjosti«, neke »varne meje in horizonta«, objektivno, nevtralno in torej s kakršne koli »distance« (»znanstvene«, »strokovne« …, kot to velja za neštete današnje tipe post-modernih pogrkovanj). Naj se nam še tako zdi – in tako »se nam zdi«, ker so nam ravno s tem napolnili naše glave skozi sistematike izobraževanja in medije množičnega poneumljanja –, da je politiko možno obravnavati »nevtralno«, »distančno« …, je to nemogoče. (Tonči Kuzmanić)

Prosto dostopna na povezavi: PDF

Miha Koderman: "NAZAJ V DOMAČI KRAJ" (2015)

“NAZAJ V DOMAČI KRAJ”. Prostorske in turistične razsežnosti obiskovanja Slovenije s strani slovenskih izseljencev in njihovih potomcev iz Avstralije

Avtor / Author: Miha Koderman 

Strani / Pages: 219

ISBN 978-961-6862-83-7

Cena / Price: 20,14 EUR

Monografija se ukvarja s pojavom etničnega turizma, ki je v slovenski in tudi mednarodni znanstveni literaturi relativno novo, vsekakor pa malo preučevano raziskovalno področje. Njegova osrednja tema je turistična izmenjava med deželo izseljevanja in deželo priseljevanja kot oblika kulturne, čustvene in tudi gospodarske interakcije med izseljenskimi skupnostmi in skupnostmi v kraju njihovega izvora. Monografija je izviren in kvaliteten prispevek k temu interdisciplinarnemu področju, v katerem se prepletajo družbenogospodarske, zgodovinske, sociološke in tudi kulturnoantropološke vsebine. Delo prispeva ne samo k razvoju ožjega tematskega raziskovalnega področja, temveč odpira nove poglede in raziskovalne perspektive migracijskim, sociološkim in kulturološkim študijam.

(Iz recenzije dr. Alekseja Kalca)

Andraž Teršek: PRAVNA IGNORANCA. KRITIKA PRAVNE PRAKSE (2015)

PRAVNA IGNORANCA ŠKODI. KRITIKA PRAVNE PRAKSE

Avtor / Author: Andraž Teršek 

Cena / Price: 21,10 EUR

Strani / Pages: 242

ISBN: 978-961-6862-33-2

Lahko bi mu mirno rekli aktivni kritični državljan, saj nas dr. Andraž Teršek v zapisih ob popolnoma konkretnih primerih vsakdana mnogih »hlapcev Jernejev« še kako spominja na pobudnike, ki dnevno pišejo varuhinji človekovih pravic. Je pa nedvomno veliko več; visoko strokovni ustavnik, predstavnik pravniške avantgarde, ki mu ni mogoče odreči prodornih in jasnih, za mnoge celo bolečih misli in nespornih ugotovitev. Zarišejo se v dušo, ampak žal le odgovornih ljudi, ki se še kako zavedamo, da nam uradnički z zguljenimi dokomolčniki niso v ponos. Njihov domet se namreč pogosto konča z izgovorom, da tako pač je, da se napake dogajajo, saj črkobralstvo ne daje širine duha pravičnosti. Ne vidijo preko »plota« svoje, z neustvarjalnostjo zaprašene pisarne, ki že zaudarja po lenobnosti odločanja. Kje je zanos iskanja pravičnih rešitev, ki so v skladu s temeljnimi pravnimi načeli in zakonskimi določbami, krasijo pa le poklicno odgovorne pravnike, ki v rešitve, poleg znanja in zdrave pameti, vtkejo še empatijo? Se sploh zavedajo, da krojijo usode mnogih, tudi takih, ki se zaradi nemoči, neznanja in nezmožnosti plačila čutijo drugorazredni ljudje?

Pričujoča strokovna monografija izpod ostrega peresa dr. Terška predstavlja kritiko nekaterih pravnih praks. Je strokovni in moralni poduk. Če bo prinesla poglobljeno branje in razumevanje razsežnosti življenja, bo njen namen dosežen. Od spoznanja, da se da delati tudi bolje, do realizacije tako morda ne bo več »stoletnega gozda«.

Vabim k branju.

Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih pravic

OBZORJA UČENJA (2015)

OBZORJA UČENJA. Vzgojno-izobraževalne perspektive

Uredil / Edited by: Tomaž Grušovnik 

Cena / Price: 28,77 EUR

Strani / Pages: 547

ISBN 978-961-6964-14-2

Namen monografije »Obzorja učenja: vzgojno-izobraževalne perspektive« z bogatim naborom mednarodnih avtorjev je ponuditi bralcu platformo aktualnega raziskovanja s področja pedagoških ved. V njej niso zajete samo bolj tradicionalne pedagoške teme, ampak odraža raznovrstnost raziskovalnih področij, ki danes sestavljajo pedagoški univerzum. Pedagoška vprašanja se vijejo kot rdeča nit skozi prispevke in jih povezujejo v celoto. Zbrani prispevki izpričujejo širino pedagoške znanosti, ki se stalno sooča z novimi izzivi, temami, metodami in prijemi.

(Iz recenzije dr. Maje Mezgec)

Andraž Teršek: TEORIJA LEGITIMNOSTI IN SODOBNO USTAVNIŠTVO (2015)

TEORIJA LEGITIMNOSTI IN SODOBNO USTAVNIŠTVO

Avtor / Author: Andraž Teršek 

Cena / Price: 43,15 EUR

Strani / Pages: 532

ISBN: 978-961-6862-75-2

Legitimnost poskušam razumeti, opisovati in utemeljevati kot iskanje temeljev, ki določajo normativno identiteto našemu civilizacijskemu okolju, in hkrati kot iskanje kriterijev, od katerih je odvisna »vrednost« našega institucionalnega sveta, predvsem pa vrednost odločitev, ki ta svet določajo, (so)oblikujejo in usmerjajo kot zavezujoče odločitve. Legitimnost razumem predvsem kot problem upravičenosti, da je institucionalno okolje takšno, kakršno je, da nastaja in obstaja tako, kot ga opazujemo, vidimo in živimo, da človek od sebe in drugih pričakuje in terja vse tisto, kar mora ter sme pričakovati in terjati, da se ves čas in povsod sprašuje, ali je to, kar opazuje, kar živi in kar je končno on sam, dovolj dobro zanj kot osebo in pripadnika družbe. Legitimnost razumem in obravnavam kot sicer zapleten in pester, multidimenzionalen in multidisciplinaren koncept, pri katerem pa imata odločilno besedo vsebina in odgovornost: kako živeti v najširšem pomenu besede, kako določati in presojati vrednost institucionalnega okolja, kako ustvarjati razumne okoliščine za racionalno in moralno življenje, kako vzpostavljati in uresničevati odgovornost za skupno življenje ter, ne nazadnje, kako omogočiti in zagotoviti maksimum odgovornosti in upravičenosti, ko gre za pravila, institucije, odločitve in oblast.

(dr. Andraž Teršek)

2014

Lucija Čok: SREČKO IN PETER: Esej o prijateljstvu med Srečkom Kosovelom in Petrom Martincem (2014)

SREČKO IN PETER: Esej o prijateljstvu med Srečkom Kosovelom in Petrom Martincem / SREČKO ET PETER: Un essai sur l’amitié entre Srečko Kosovel et Peter Martinc

Avtorica / Author: Lucija Čok 

Cena / Price: 17,26 EUR

Strani / Pages: 100

ISBN: 978-961-6964-00-5

Dvojezični, slovensko-francoski esej o korespondenci med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom je zaokrožen opis njunih osebnosti, medsebojnih vezi in pogledov na tedanji čas ter refleksija o obdobju, ko se je slovenska inteligenca od germanskega usmerila v francoski literarni svet. Delo je prispevek k obsežnemu preučevanju Srečka Kosovela, s posebnim poudarkom na njegovem raziskovanju francoske kulture in literature, na razlikah in zbližanjih, ki so se pokazala med obema ustvarjalcema ob tem, intelektualni diskurz med velikim pesnikom in izjemnim pedagogom in frankofilom, ki je pustil za seboj bogato frankofonsko in frankofilsko dediščino. V njem so nekatere preslikave njunih pisem in zapisov in nekaj fotografij Petra Martinca iz njegovega osebnega arhiva.

David Bandelj: OBRAZI SLOVENSKE LITERATURE (2014)

OBRAZI SLOVENSKE LITERATURE

Avtor / Author: David Bandelj  

Cena / Price: 14,39 EUR

Strani / Pages: 158

ISBN: 978-961-6862-79-0

Monografija je velikega pomena za razvoj znanstvenega področja, saj vzorno združuje metodološko neoporečno raziskovanje in večdisciplinaren pristop (literarna, kulturna zgodovina, literarna teorija, traduktologija, jezikoslovje). Posega v območje slovenske literarne klasike oziroma kanonizirane književnosti (Jenko, Gregorčič, Kocbek, Balantič) in literarne ustvarjalnosti, ki nastaja v prostorih, kjer je stik več kultur neizbežen (pri slovenskih avtorjih, živečih na ozemlju Avstrije in Italije). Medtem ko se je večina literarnovednih raziskovalcev v zadnjem času usmerila k proučevanju spola, literature kot sistema in podobnim temam, avtor tvorno razvija njeno klasično paradigmo, pri čemer pa je inovativen.

(Iz recenzije prof. ddr. Igorja Grdine)

Karin Marc Bratina: JEZIKOVNA PODOBA SLOVENSKE ISTRE (2014)

JEZIKOVNA PODOBA SLOVENSKE ISTRE. Kulturna semantika slikovitega v slovenskoistrskem narečju

Avtorica / Author: Karin Marc Bratina  

Cena / Price: 17,26 EUR

Strani / Pages: 268

ISBN: 978-961-6862-77-6

Istrjani s(m)o kot figa, več kot jo režeš, več raste. In čeprav s(m)o trdoživi, si radi tudi oddahnemo/-jo, saj velja, da z osla bašta, oslu lažje. Tudi avtorica knjige Karin Marc Bratina se zdaj, ko je knjiga že na knjižnih policah, zagotovo počuti kot istrska živalca. Kljub temu da pri pisanju knjige ni bilo brez štrig, ni imela jarčice na jeziku, zato brž v knjigarno, saj (še) krava vidi jasli.

»Monografija je pomembna zlasti s treh vidikov: 1) ker je osnovana na lastnem, na terenu zbranem frazeološkem gradivu, 2) ker pri analizi frazemov uporablja in vešče izpelje pri nas še neuveljavljen kulturološki pristop, ki že sam po sebi zahteva interdisciplinarnost, in 3) ker je dragoceno frazeološko gradivo zbrano na specifičnem območju slovenske Istre, iz tu posebej zanimivih vsebinskih sklopov (ženska, verovanje in vraževerje), ki na eni strani odkrivajo lokalne posebnosti t. i. jezikovne slike sveta, na drugi pa odsev izvorno (slovansko, romansko), zgodovinsko, materialno in časovno različnih kulturnih prostorov. Pričakovati je, da bo monografija zanimiva za širši krog bralcev (ne samo za strokovno javnost) in bo tako pripomogla tudi k promociji same stroke.«

(Iz recenzije prof. dr. Vere Smole)

Nadja Furlan Štante: V ISKANJU BOGINJE (2014)

V ISKANJU BOGINJE. Kozmologija senzibilnosti in gostoljubja

Avtorica / Author: Nadja Furlan Štante  

Strani / Pages: 112

Cena / Price: 11,51 EUR

ISBN: 978-961-6862-80-6

Monografija obravnava danes zelo aktualno tematiko: preučuje odnos med religijami in ekologijo ter etiko medsebojne soodvisnosti. V širšem okviru monografija ponudi koncept nove kozmologije senzibilnosti in gostoljubja, ki je hkrati kritika moško središčne teološke paradigme ter njena transformacija. Monografija je tako nadvse aktualen prispevek sodobnih perečih vprašanj na polju religioznosti in religijskih praks sodobnosti postmodernega hitro spreminjajočega se sveta ter izzivov, ki jih pred sodobnega človeka postavlja navzočnost in porast globalne ekološke krize.

(Iz recenzije doc. dr. Anje Zalta)

Ob soočanju sodobnega, postmodernega človeka z uničujočimi posledicami ekološke krize in krize vrednot, je potrebno narediti kritični premislek odnosa človek-narava ter se vprašati kaj in kako lahko tudi posamezne religije pripomorejo k izboljšanju le-tega oziroma pri dvigu etične zavesti sodobnega človeka v oziru do narave, in nečloveških bitij. Monografija V iskanju Boginje; Kozmologija senzibilnosti in gostoljubja je v tem oziru nadvse aktualen doprinos k razbijanju močno zakoreninjenega predsodka človekove superiornosti v odnosu do narave in k preobrazbi patriarhalno-antropocentrične paradigme. Delo je vsekakor pomemben in kvaliteten doprinos slovenskemu znanstvenemu, Cerkvenemu in družbenemu prostoru.

(Iz recenzije prof. dr. Draga K. Ocvirka)

Mitja Gerževič et al.: TELESNA AKTIVNOST IN PREHRANA ZA KAKOVOSTNO STARANJE. Priročnik o telesni aktivnosti in vadbi v tretjem življenjskem obdobju (2014)

TELESNA AKTIVNOST IN PREHRANA ZA KAKOVOSTNO STARANJE / ATTIVITÀ FISICA E NUTRIZIONE PER UN INVECCHIAMENTO DI QUALITÀ

Priročnik o telesni aktivnosti in vadbi v tretjem življenjskem obdobju / Manuale sull’attività e sull’esercizio fisico nella terza età (PDF)

Avtorji / Autori: Mitja Gerževič, Marina Dobnik, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Nina Mohorko, Rado Pišot

Strani: 215

ISBN: 978-961-6964-05-0

Nada Rotovnik Kozjek et al.: TELESNA AKTIVNOST IN PREHRANA ZA KAKOVOSTNO STARANJE (2014)

TELESNA AKTIVNOST IN PREHRANA ZA KAKOVOSTNO STARANJE

Priročnik o prehrani v tretjem življenjskem obdobju

Avtorji: Nada Rotovnik Kozjek, Roberta Situlin, Damijan Zelenik, Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Strani: 124

ISBN: 978-961-6964-08-1

Nada Rotovnik Kozjek et al.: ATTIVITÀ FISICA E NUTRIZIONE PER UN INVECCHIAMENTO DI QUALITÀ (2014)

ATTIVITÀ FISICA E NUTRIZIONE PER UN INVECCHIAMENTO DI QUALITÀ

Manuale per l’alimentazione nella terza età

Avtorji: Nada Rotovnik Kozjek, Roberta Situlin, Damijan Zelenik, Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Strani: 126

ISBN: 978-961-6964-08-1