Izhod iz enostavnega načina

Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete

Nazaj na vrhnjo stran: Podstrani projektov

Evidenčna številka ARISJ6-2572

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2024

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

Chalmers, George Paul; An Old Woman; National Galleries of Scotland; http://www.artuk.org/artworks/an-old-woman-209893

Chalmers, George Paul; An Old Woman; National Galleries of Scotland; http://www.artuk.org/artworks/an-old-woman-209893

Projektna raziskava se bo osredotočila na kulturne in družbene vidike staranja v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Starost bo obravnavana z interdisciplinarnim pristopom kot družbeni in kulturni konstrukt, poudarila pa bo kompleksnost in pluralnost izkušenj starosti. Izpostavila bo pomen povezave med kulturnimi reprezentacijami in individualnimi izkušnjami staranja skozi perspektivo spola.

V tem okviru se bo preučevalo sledeče tematske sklope, ki se med seboj tesno prepletajo in dopolnjujejo:

  1. struktura populacije, vseprisotnost starih med letoma 1848 in 1914;
  2. starajoče se telo: biološke značilnosti staranja;
  3. podobe starosti glede na spol;
  4. politični, družbeni in kulturni, pravni in ekonomski pomeni starosti;
  5. individualne percepcije procesa staranja in starosti ter konstrukcija novih identitet.
Aris logo

Projektna skupina

Vodja projekta

Projektna skupina

Člani projektne skupine iz partnerskih ustanov


Raziskovalne aktivnosti

1. Raziskovalni načrt

Prvi sestanek projektne skupine (18. 9. 2020) – uskladitev delovnih nalog, zasnova raziskovalnih smernic

2. Empirične raziskave

Članici projektne skupine, dr. Dragica Čeč in dr. Urška Bratož, sta se udeležili ‘online’ mednarodnega simpozija na temo zgodovine telesa in telesnosti v jadranskem prostoru (X. istarski povijesni biennale: Corpus, carnalitas…), ki je potekal med 20. in 21. majem 2021 v organizaciji Zavičajnega muzeja Poreštine, Filozofske fakultete Sveučilišta Jurja Dobrile Pula ter Državnega arhiva v Pazinu. Predstavili sta del svojih raziskav v okviru projekta. PDF

V okviru dvodnevnega simpozija, posvečenega EPIDEMIJAM IN ZDRAVSTVU V HISTORIČNI PERSPEKTIVI, ki ga je 14. in 15. oktobra 2021 organiziral ZRC SAZU, je bil predstavljen tudi prispevek dr. Urške Bratož z naslovom »Ostareli v primežu epidemije: kolera in domet oskrbe v Avstrijskem primorju«. Referat je nastal na podlagi raziskav, ki potekajo znotraj projekta J6-2572.

Več o simpoziju na: https://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/epidemije-zdravstvo-v-zgodovinski-perspektivi

V četrtek, 16. decembra 2021 je potekala spletna delavnica z naslovom STAROST IN STARANJE V STOLETJU MEŠČANSTVA (MEŠČANSKI POGLEDI NA STARANJE). Referenti z različnih slovenskih raziskovalnih ustanov, med njimi tudi nekaj članov projektne skupine, so razpravljali o tradicijah, ki so vzpostavile današnje dojemanje starosti v zahodnih družbah. Opazovane so bile podobe starosti v dobi meščanstva, ki odražajo določene vrednote in producirajo nekatere stereotipne podobe. Na eni strani je bila opazovana podoba starosti kot obdobja slabega zdravja ter zmanjševanja premoženja in moči, na drugi pa tudi starosti, ki je zaznamovana z izkušnjami in v določenih pogledih tudi z večjo neodvisnostjo.

Program spletne delavnice PDF

V sklopu 40. zborovanja slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev »Izzivi slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju«, ki je potekalo 19. in 20. aprila 2023 v Novi Gorici, je bil v okviru projekta oblikovan panel »Podobe starosti v 19. stoletju«. Znotraj panela so se predstavljeni prispevki osredotočili na 19. stoletje, ki ga je zaznamoval meščanski kod obnašanja, v katerem so imele pomembno vlogo določene vrednote, ki so vplivale na meščanski odnos do starosti (npr. vrednote napredka in osredotočenosti na delo, racionalnosti pa tudi vrednote, ki so zaznamovale odnos do telesa in zdravja). Vse te vrednote so predstavljale tudi sredstvo družbene kontrole in discipline, obenem pa je meščanstvo v svoji dominantni vlogi ustvarjalo in prenašalo določene stereotipne podobe. Starost (posebej nižjih družbenih slojev) so v meščanskem kodeksu pogosto enačili z revščino in jo označevali kot »problematično«. Zaznamoval jo je cel spekter negativnih konotacij kot grožnje družbenemu redu, javnemu zdravju in morali, vrsta stereotipnih predstav ter starostnih diskriminacij. Panel je obravnaval tako tradicije, ki jih je prevzela tedanja meščanska družba, kot tiste, ki so v 19. stoletju vzpostavile današnje dojemanje starosti v zahodnih družbah kot obdobja slabega zdravja, ki vodi v smrt, ter številne podobe »problematične starosti« zaradi zmanjševanja premoženja in moči ali popolne odsotnosti sredstev za preživetje. Člani projektne skupine so sodelovali z naslednjimi prispevki: »Imaginariji starosti v 19. stoletju« (D. Čeč); »Kako postanemo stari?: nasveti za dolgo in zdravo življenje v dolgem 19. stoletju« (M. Remec); »Ivana Kobilca in imaginarij starosti v slovenski umetnosti druge polovice 19. stoletja« (T. Vignjević)ter »Religija, starostna obdobja in rekonvertiti na Slovenskem v obdobju med svetovnima vojnama« (G. Mithans). Program konference: https://zzds.si/post-2023-04-14.html

Mednarodna konferenca z naslovom »Starost in staranje: historiografske in družbeno-kulturne perspektive« (Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives), ki je v hibridni obliki potekala 15. in 16. novembra 2023 v Centru humanističnih znanosti ZRS Koper, je vključevala interdisciplinarne prispevke, ki so na različne načine in z raznolikih zornih kotov osvetlili pluralnost in heterogenost na starost vezanih percepcij in reprezentacij (vsaj) od 19. stoletja do sodobnosti. Člani projektne skupine so na njej predstavili rezultate svojih raziskav v prispevkih: »The inevitable old age: urban and rural experiences« (D. Čeč), »Elders in Ljubljana in the 19th century: an analysis of the death registers from the St. Peter Parish« (K. Keber), »“Live long or live happily?”: longing for longevity in the 19th and 20th century« (M. Remec), »Old age and health: some reflections from the Austrian littoral« (U. Bratož), »Reconversions and the correlation between religiosity and age cohorts in interwar Slovenia« (G. Mithans), »The painter Ivana Kobilca and images of older people in the second half of the 19th century« (T. Vignjević), »La vecchiezza et l’apologia: an unpublished treatise on old age of the Venetian Drachio Quintio from the beginning of the 17th century« (T. Glavina).

Program konference in povzetki: https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/11/Zbornik-povzetkov_OLD-AGE_SPLETNA-IZDAJA.pdf


Rezultati projekta

1. Objavljeni članki

ČEČ, Dragica. Revni – ostareli v času kriz : družba na dlani. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2020, letn. 43, št. 2, str. 307-329, graf. prikaz. ISSN 0351-2835. [COBISS.SI-ID 49289219] https://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-4XPZ29NL/dfed9a09-bc6c-4d00-a037-e95b3b107637/PDF

ČUČEK, Filip. Beseda, dve o ptujski hiralnici. V: SMILJANIĆ, Ivan (ur.). Sočutje in stigma : družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022. Str. 101-113, ilustr. Zbirka Vpogledi, 24. ISBN 978-961-7104-15-8. ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 113793539] https://sistory.si/publication/59066

ČEČ, Dragica. Donacije Janeza Nepomuka Kalistra – tržaškega “self-made mana” – in njegove vdove Marije v meščanski kulturi darovanja. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 33, št. 1, str. 101-124. ISSN 1408-5348. https://doi.org/10.19233/ASHS.2023.04, Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si, DOI: 10.19233/ASHS.2023.04. [COBISS.SI-ID 158771715] https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-5ZXG50LY/a540e5cf-6e19-4f5e-aa23-923382b1bd81/PDF

BRATOŽ, Urška. “Kruha in dela” : o reševanju socialnih vprašanj v Istri in Trstu 19. stoletja. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 32, št. 4, str. 547-558, ilustr. ISSN 1408-5348., DOI: 10.19233/ASHS.2022.34. [COBISS.SI-ID 137136387] https://zdjp.si/wp-content/uploads/2023/01/ASHS_32-2022-4_BRATOZ.pdf

ČEČ, Dragica. Funkcije preživitka in družbena realnost preživitkarjev. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Spletna izd.]. 2023, letn. 63, št. 2, str. 31-44. ISSN 2536-4324. [COBISS.SI-ID 177110787] https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-63-2-2023-1.pdf

BRATOŽ, Urška. Podobe starosti v ljudski in uradni medicini 19. stoletja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Spletna izd.]. 2023, letn. 63, št. 2, str. 22-30. ISSN 2536-4324. [COBISS.SI-ID 177103619] https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-63-2-2023-1.pdf

REMEC, Meta. »Živeti dolgo ali živeti srečno?« : Christoph Wilhelm Hufeland in njegov vpliv na dojemanje starosti in staranja v dolgem 19. stoletju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Spletna izd.]. 2023, letn. 63, št. 2, str. 7-21. ISSN 2536-4324. [COBISS.SI-ID 178926083] https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-63-2-2023-1.pdf

PAVLIN, Vojko. Starostniki v statusih animarum župnije Zgonik v dolgem 19. stoletju = Elders in the Sgonico/Zgonik parish registers (status animarum) in the long nineteenth century. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2024, letn. 72, št. 1, str. 91-102, ilustr. ISSN 0023-4923. https://doi.org/10.56420/Kronika.72.1.07, DOI: doi.org/10.56420/Kronika.72.1.07. [COBISS.SI-ID 188451331] https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/4327/4819

MITHANS, Gašper. Začasna ukinitev hrvaško-slovenske župnije v San Franciscu in izzivi etničnega katolicizma v Združenih državah Amerike. Zgodovina za vse : vse za zgodovino. [Tiskana izd.]. 2023, leto 30, št. 2, str. 43-62, ilustr. ISSN 1318-2498. [COBISS.SI-ID 178542083] https://sistory.si/publication/58361

2. Objavljena poglavja v zbornikih

BRATOŽ, Urška. Staro telo: medicinski pogled 19. stoletja. V: MOGOROVIĆ CRLJENKO, Marija (ur.), ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena (ur.). 10. Istarski povijesni biennale = 10th Istrian History Biennale : Corpus, Carnalitas — : o tijelu i tjelesnosti u povijesti na Jadranskom prostoru = the body and corporality in the history of the Adriatic : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, svezak 10. = collected papers from the International Scientific Conference, volume 10. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine: = Museo del territorio parentino: = Museum of the Poreč Territory; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, Filozofski fakultet: = Juraj Dobrila University, Faculty of Humanities; Pazin: Državni arhiv: = State Archives, 2023. Str. 102-114, ilustr. ISBN 978-953-8060-08-3. [COBISS.SI-ID 155672067]

3. Prispevki na konferencah in delavnicah

ČEČ, Dragica. Imaginariji starosti v 19. stoletju : prispevek na jubilejnem 40. zborovanju slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev “Izzivi slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju”, Nova Gorica, 19. in 20. april 2023. [COBISS.SI-ID 150370051] https://zzds.si/post-2023-04-14.html

REMEC, Meta. Kako postanemo stari? : nasveti za dolgo in zdravo življenje v dolgem 19. stoletju : prispevek na panelu “Podobe starosti v 19. stoletju” v okviru 40. zborovanja ZZDS z naslovom “Izzivi slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju”, Nova Gorica, 19. in 20. apr. 2023. [COBISS.SI-ID 150703363] https://zzds.si/post-2023-04-14.html

VIGNJEVIĆ, Tomislav. Ivana Kobilca in imaginarij starosti v slovenski umetnosti druge polovice 19. stoletja : prispevek na jubilejnem 40. zborovanju slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev “Izzivi slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju”, Nova Gorica, 19. in 20. april 2023. [COBISS.SI-ID 150374147] https://zzds.si/post-2023-04-14.html

MITHANS, Gašper. Religija, starostna obdobja in rekonvertiti na Slovenskem v obdobju med svetovnima vojnama : prispevek na jubilejnem 40. zborovanju slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev “Izzivi slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju”, Nova Gorica, 19. in 20. april 2023. [COBISS.SI-ID 150372355] https://zzds.si/post-2023-04-14.html

BRATOŽ, Urška. Zdravstvene krize v Avstrijskem Primorju v zadnji tretjini 19. stoletja : prispevek na jubilejnem 40. zborovanju slovenskih zgodovinark in zgodovinarjev “Izzivi slovenskega zgodovinopisja v 21. stoletju”, Nova Gorica, 19. in 20. april 2023. [COBISS.SI-ID 150377987]
https://zzds.si/post-2023-04-14.html

ČEČ, Dragica. Living Arrangements and Everyday Life of Elderly Precarious Workers : predavanje na 54. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije “Precarity”, tematski sklop “History: Central and Southeast Europe, Since 1918”, The Palmer House Hilton, Chicago (Illinois, USA), 11. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 134819331]

ČEČ, Dragica. The inevitable old age : urban and rural experiences. V: BRATOŽ, Urška (ur.). International Conference Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives : Koper, November 15-16, 2023 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Annales ZRS, 2023. Str. 20. ISBN 978-961-7195-21-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/11/Zbornik-povzetkov_OLD-AGE_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 175062531]

KEBER, Katarina. Elders in Ljubljana in the 19th century : an analysis of the death registers from the St. Peter Parish. V: BRATOŽ, Urška (ur.). International Conference Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives : Koper, November 15-16, 2023 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Annales ZRS, 2023. Str. 26. ISBN 978-961-7195-21-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/03/Book-of-abstracts_OLD-AGE.pdf. [COBISS.SI-ID 172718339]

REMEC, Meta. “Live long or live happily?” : longing for longevity in the 19th and 20th century. V: BRATOŽ, Urška (ur.). International Conference Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives : Koper, November 15-16, 2023 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Annales ZRS, 2023. Str. 24. ISBN 978-961-7195-21-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/03/Book-of-abstracts_OLD-AGE.pdf. [COBISS.SI-ID 173004291]

BRATOŽ, Urška. Old age and health : some reflections from the Austrian littoral. V: BRATOŽ, Urška (ur.). International Conference Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives : Koper, November 15-16, 2023 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Annales ZRS, 2023. Str. 25. ISBN 978-961-7195-21-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/11/Zbornik-povzetkov_OLD-AGE_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 175070467]

MITHANS, Gašper. Reconversions and the correlation between religiosity and age cohorts in interwar Slovenia. V: BRATOŽ, Urška (ur.). International Conference Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives : Koper, November 15-16, 2023 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Annales ZRS, 2023. Str. 30. ISBN 978-961-7195-21-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/11/Zbornik-povzetkov_OLD-AGE_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 175090947]

VIGNJEVIĆ, Tomislav. The painter Ivana Kobilca and images of older people in the second half of the 19th century. V: BRATOŽ, Urška (ur.). International Conference Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives : Koper, November 15-16, 2023 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Annales ZRS, 2023. Str. 34. ISBN 978-961-7195-21-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/11/Zbornik-povzetkov_OLD-AGE_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 175095043]

GLAVINA, Tilen. La vecchiezza et l’apologia : an unpublished treatise on old age of the Venetian Drachio Quintio from the beginning of the 17th century. V: BRATOŽ, Urška (ur.). International Conference Old Age and Ageing: Historiographic and Socio-Cultural Perspectives : Koper, November 15-16, 2023 : programme and abstracts. Online ed. Koper: Annales ZRS, 2023. Str. 23. ISBN 978-961-7195-21-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2023/11/Zbornik-povzetkov_OLD-AGE_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 175067395]

O projektu v medijih

KULTURNO-ZGODOVINSKI VIDIKI STARANJA: Mednarodna znanstvena konferenca v koprskem Centru humanističnih znanosti. Regional Obala, 24. 11. 2023. Objavljeno na: https://www.regionalobala.si/novica/kulturno-zgodovinski-vidiki-staranja-mednarodna-znanstvena-konferenca-v-koprskem-centru-humanisticni

BRATOŽ, Urška. Staranje v historični perspektivi. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2021, letn. 75, št. 50, str. 18, ilustr. ISSN 1854-0570. https://www.primorske.si/2021/03/02/staranje-v-historicni-perspektivi. [COBISS.SI-ID 56629763]

ŽIBRET, Andreja. Nekoč so starost enačili z revščino. Delo. [Tiskana izd.]. 12. jan. 2022, leto 64, št. 9, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 94069507]


Dogodki

Mednarodna konferenca

Starost in staranje: historiografske in družbeno-kulturne perspektive

15. in 16. november 2023 v Centru humanističnih znanosti ZRS Koper, Kreljeva 6, Koper.

Mednarodni simpozij (sofinanciran s strani ARIS v okviru raziskovalnega projekta Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete) bo potekal v angleškem jeziku in bo vključeval interdisciplinarne prispevke, ki bodo na različne načine in z raznolikih zornih kotov osvetlili pluralnost in heterogenost na starost vezanih percepcij in reprezentacij od 19. stoletja do sodobnosti.

Konferenca bo potekala hibridno, za oddaljen dostop sledite naslednjim povezavam:

sreda, 15. november: https://us02web.zoom.us/j/88993466979?pwd=ck1nMHZCMUFiSkZad1NTT0x5U1owUT09

četrtek, 16. november: https://us02web.zoom.us/j/87133609647?pwd=dGE1R251d3VhYVZ4MEtaSjlWTmwrZz09.

PROGRAM KONFERENCE (pdf)

ZBORNIK POVZETKOV (pdf)


Povezave