Izhod iz enostavnega načina

ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper

Založniška dejavnost ANNALES ZRS temelji na tradicionalnem pristopu razvoja intelektualne lastnine in posledično na širjenju akademske in didaktične produkcije znanstvene skupnosti. S svojim uspešnim delovanjem in priznano založniško znamko, pod katero izhajajo znanstvene in strokovne monografije, znanstvene revije, zborniki domačih in mednarodnih srečanj ter različna informativna gradiva, pomembno prispeva k ugledu slovenske znanstvene in akademske sfere.

Založba ANNALES ZRS s svojo uredniško dejavnostjo omogoča objavo rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev matične, drugih domačih in tujih raziskovalnih organizacij ter s tem omogoča njihovo ustrezno objavo in indeksiranje v ustreznih mednarodnih bazah podatkov. Prispeva k razvoju in uveljavljanju (nove) znanstvene terminologije ter popularizaciji njihovih dosežkov v znanstveni, strokovni in širši javnosti.

Z obsežno letno uredniško produkcijo založba posameznim avtorjem zagotavlja celotno tehnično, uredniško in administrativno podporo, potrebno za objavo visokokakovostnih znanstvenih del v serijskih publikacijah in monografijah.

Založba uporablja nadgrajeno spletno uredniško platformo OJS za objavo dveh znanstvenih revij, Annales Kinesiologiae in Poligrafi, ter zagotavlja registracijo trajnih digitalnih identifikatorjev (DOI) na ravni člankov. Od leta 2019 je znanstvena revija Poligrafi vključena tudi v mednarodno bazo podatkov o citiranosti Scopus.

Osnovna usmeritev ANNALES ZRS je interdisciplinarno delo, primerjalne in medkulturne študije ter usmerjenost v multikulturni prostor, sredozemsko regijo in tudi evropski prostor.

Izdaja širok nabor publikacij (predvsem znanstvenih, pa tudi strokovno-znanstvenih in strokovnih) z različnih znanstvenih področij, zlasti zgodovine, sociologije, etničnih študij, jezikoslovja in književnosti, geografije, kulturne dediščine, filozofije in religiologije, kineziologije, pedagogike, sredozemskega kmetijstva in oljkarstva ter biodiverzitete.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in osnovni cilj založbe je objavljati nove relevantne študije uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev.

Naš cilj je večja prisotnost in vidnost na trgu, tako z vidika založniške dejavnosti kot tudi knjigotrštva. Poleg tega želimo zagotoviti sodelavcem matične ustanove kot tudi raziskovalcem iz drugih raziskovalnih institucij možnost izdaje kvalitetnih publikacij v tiskani in elektronski obliki ter tako omogočati prepoznavnost in popularizacijo znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih dosežkov domačih raziskovalcev v Sloveniji in svetu.

Vodja: Alenka Obid, urednica

Email: 
Tel.: +386 5 663 77 83