Izhod iz enostavnega načina

Projekti

Nazaj na vrhnjo stran: Mediteranski inštitut za okoljske študije

4PETHABECO

Projekt 4PETHABECO je namenjen ohranjanju populacij velikih zveri s preizkušanjem inovativnih rešitev za njihovo varovanje in obnovo njihovih habitatov, še posebej preko krepitve zelene infrastrukture, zmanjševanja konfliktov pri sobivanju ter izboljšanja povezljivosti. Specifični cilji projekta 4PETHABECO so: krepitev sodelovanja med deležniki znotraj jadransko-jonskega območja za spodbujanje sinergij in usklajevanje postopkov spremljanja populacij velikih zveri, povečanje preglednosti pri pridobivanju in interpretaciji podatkov o populacijah, izboljšanje stanja glede konfliktov, povezanih s sobivanjem človeka in populacij velikih zveri, s krepitvijo sodelovanja pri inovativnem soupravljanju habitatov in populacij, ustvarjanje baze znanja in interaktivne platforme jadransko-jonskega območja za reševanje konfliktov sobivanja, izboljšanje razumevanja kulturne, družbene in okoljske raznolikosti prostora. Dolgoročni učinki projekta za ohranjanje velikih zveri in izboljšanje njihove odpornosti se bodo zagotovili preko soustvarjanja skupnih strategij in akcijskih načrtov jadransko-jonskega območja za skupno upravljanje populacij velikih zveri, varovanje in povečanje njihovih kopenskih habitatov in povezljivosti le-teh, kar bo omogočalo tudi udejanjanje strateških ciljev EUSAIR čezmejne paradne pobude PET HAB ECO.

TransformERS

Glavni cilj projekta TransformERS je zagotoviti povezanost med raziskavami, politiko in prakso v kontekstu družbenih preobrazb, ki so ključne za ustvarjanje pravičnosti v hitro spreminjajočem se globalnem okolju.

RethinkBlue

COST Action RethinkBlue se osredotoča na modro gospodarstvo in z njim povezane politike, ki vplivajo na družbe v Evropi. Glavni cilj projekta je ponovno ovrednotiti koncept modrega gospodarstva skozi dva ključna vidika. Prvič, z oceno vpliva, ki jo ima na obalne skupnosti, ter drugič, z raziskovanjem priložnosti za inovacije ter potencialne sinergije med že uveljavljenimi in nastajajočimi dejavnostmi na morju.

ECO2SMART

Projekt ECO2SMART je eden od kapitalizacijskih projektov v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Projekt spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov glede zmanjševanja vpliva podnebnih sprememb in tveganj naravnih nesreč z uporabo ekosistemskih rešitev. Na osnovi tega ima cilj krepiti odpornost obalnih območij, vključenih v projekt. Projekt ECO2SMART temelji na znanju, ki so ga projektni partnerji razvili v sklopu projekta ECO-SMART (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) in bo kapitaliziran znotraj nadgrajenega projekta ECO2SMART.

POSEIDONE

Projekt POSEIDONE je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana , ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale. Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih. Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

SCORE

Splošni cilj projekta SCORE je oblikovati, razviti, spremljati in podpirati ukrepe prilagajanja obalnih območij na podnebne spremembe. S tem bi jih zaščitili pred tveganji, ki jih prinašajo morske poplave, suša in erozija in povečali njihovo dolgoročno odpornost.

Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Namen projekta je konceptualizirati nedavno okoljsko ureditev iz časovnega in prostorskega vidika, zlasti v odnosu do pojma trajnosti in pravnim načelom trajnostnega razvoja. Cilj je prispevati k razumevanju nedavnih regulatornih ukrepov EU in trans-nacionalnih institucij, povezanih z okoljem, vključno z njihovimi vzroki, predpostavkami in obsegom ambicij glede trajnosti, pa tudi stališči, ki so izključena.

ECOSMART

Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.