Izhod iz enostavnega načina

TransformERS

Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures

Evropska komisija: COST

Št. pogodbe: CA22156

Trajanje projekta: 31. 10. 2023 — 30. 10. 2027

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Jerneja Penca

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

  • Czechglobe – Ústav výzkumu globálni změny, Češka
  • FiBL – Forschungsinstitut für biologischen Landbau/Research Institute of Organic Agriculture, Švica
Glavni cilj projekta TransformERS je zagotoviti povezanost med raziskavami, politiko in prakso v kontekstu družbenih preobrazb, ki so ključne za ustvarjanje pravičnosti v hitro spreminjajočem se globalnem okolju.  

Tovrstna družbena preobrazba je nujna za obvladovanje podnebnih sprememb in ohranjanje biotske raznovrstnosti, kar izpostavljajo IPCC, IPBES in Evropski zeleni dogovor. Trenutne raziskave o družbenih preobrazbah so razdrobljene, pri čemer so ključna znanja razpršena med oblikovalci politik, ljudmi iz prakse in raziskovalci iz različnih kontekstov, disciplin, projektov in perspektiv.  

Cilj je združiti te ločene vire znanja z namenom:  
1. Prepoznati, katera znanja so ključna za preobrazbe in kdo jih poseduje.
2. Razumeti, kako se različni deli znanja medsebojno dopolnjujejo.
3. Izoblikovati celostno sliko tega, kaj vemo o družbenih preobrazbah.
4. Identificirati manjkajoče elemente in razumeti, kje potrebujemo nadaljnje raziskave.

Projekt TransformERS bo vzpostavil mrežno infrastrukturo, ki bo zadovoljila te štiri potrebe in ciljala na: 1. Vpliv politik o preobrazbah oz. transformacijah. 2. Oblikovanje raziskovalnih pristopov in praks, ki podpirajo družbene preobrazbe.
3. Usposabljala raziskovalce iz različnih disciplin in tematskih področij, ki se ukvarjajo s preobrazbami.