Izhod iz enostavnega načina

Zrno soli, kristaliziranje sobivanja: solinarstvo kot izkustvena okoljska modrost

Nazaj na vrhnjo stran: Podstrani projektov

Evidenčna številka ARISJ6-50196

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za filozofske in religijske študije

solinarstvo, okoljska modrost, izkustveno znanje, ekoetnografija, dediščinjenje, sobivanje, okoljska humanistika, ekofenomenologija, ekozofija, kulturna in naravna dediščina, soline, elementalno izkustvo, biosocialna postajanja, sol, kristaliziranje, utelešeno kritično mišljenje

Raziskovalni projekt obravnava tradicionalno solinarstvo – obrt pridelave morske soli, kot utelešeno praktično modrost. Solinarstvo v jugozahodni Sloveniji označujeta slikovita pokrajina in bogastvo kulturne dediščine. Solinarstvo redko dojemamo z vidika edinstvenega in neprestanega prepletanja med človeškimi in nečloveškimi dejavniki solin. Raziskava stremi k odstiranju razumevanja solinarstva kot odraza sobivanja človeka in okolja. Okolje ponuja in prenaša svojo modrost na človeka, ki jo z izkušanjem sčasoma tudi utelesi. Namen raziskave je razpreti novo razumevanje solinarstva na področju okoljske antropologije. Raziskava temelji na inovativnih transdisciplinarnih vpogledih z vidika filozofije, dediščine in kulturne tradicije, oblikovanja skupnosti ter transformativnega upravljanja v smeri trajnosti.

Osrednji cilj raziskave je vzpostavitev transdisciplinarnega prispevka o današnji dediščini solinarstva kot izkustveni okoljski modrosti, izhajajoči iz edinstvenega odnosa med ljudmi in okoljem. Sloni na naslednjih smernicah:

 1. pridobivanje etnografskih uvidov o solinarstvu kot izkustvenem sodelovanju med solinarji, solinarkami in solinami;
 2. osvetlitev odnosov med solinarkami, solinarji in solinami, z vidika njihovega medsebojnega vpliva na njihovo oblikovanje kot biosocialnih postajanj;
 3. razkrivanje novih ekozofij, ki klijejo iz teh odnosov, ter jih dojemati kot potencialne plodne temelje za;
 4. prevrednotenje dediščine solinarstva in pomena solinarstva za okoljsko sobivanje.

lzvirni ekoetnografski pristop te raziskave vključuje: a) razmišljanje onkraj delitve med naravo in človekom, b) privzemanje poantropocentričnega mišljenja in c) upoštevanje konteksta odnosnosti bitij kot biosocialnih postajanj. Ekocentralno snovani transdisciplinarni temelji raziskave dopuščajo vzajemno sooplajanje uvidov in odpiranje prostora za potencialno nastajajoče ekozofije, ki so formativne za samo tradicijo solinarstva. Raziskava posebno pozornost namenja elementom – vodi, zraku, ognju, zemlji – ki se kristalizirajo in koncentrirajo v zrnu soli. Raziskava se razmišljajoč skozi filozofiji Mauricea Merleau-Pontyja in Gastona Bachelarda usmerja k oblikovanju nove elementalne ekofenomenologije.

Projekt temelji na ekoetnografski metodi in terenskemu delu ter tako omogoča zbliževanje področij vednosti okoljske humanistike, kot so okoljska antropologija, ekofilozofija, geografija, kulturna dediščina oziroma dediščinjenje ter politična ekologija. S tem predstavlja konkreten primer, kako se humanistika lahko razvije v svojo različico kritične posthumanistike, ki spodbuja postantropocentrično razmišljanje in omogoča razumevanje znanja kot ustvarjenega na osnovi biosocialnih odnosov človeka z nečloveskimi elementi, kot so okolje, njegovi elementi, in drugo prebivalstvo. Večina metod raziskave se izvaja v okvirih terenskega dela, med katerimi je osrednja metoda opazovanje z udeležbo. Soline so osrednji vir zbiranja podatkov, opazovanja, sodelovanja, izkušanja in deljenja ekoetnografskih spoznanj. Druge pomembne specifične metode projekta so med drugimi utelešeno kritično mišljenje, mikrofenomenologija, hodinarji in elementalna ekofenomenologija.

Znanstveno delo temeljnega raziskovalnega projekta »Zrno soli, kristalizacija sobivanja: solinarstvo kot izkustvena okoljska modrost« (J6-50196) financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Aris logo

Projektna skupina

Raziskavo izvaja interdisciplinarna raziskovalna skupina, ki nudi trdne temelje za oblikovanje ekosrediščnega transdisciplinarnega in fluidnega inovativnega razumevanja solinarstva. Vodja projekta Maja Bjelica (dr. antropologije) je poleg v raziskovanje okoljske humanistike zadnjih šest let vključena v koordinacijo prostovoljske skupine, ki se ukvarja s solinarstvom. Njena povezanost s solinami zagotavlja dostop do raziskovanega terena in omogoča povezovanje s solinarsko skupnostjo. Podobno je s solinarstvom domač Primož Pipan (dr. geografije), ki je v obdobju 1999–2005 vodil sedem mednarodnih prostovoljnih taborov solinarstva. Še trije drugi člani projektne skupine so neposredno povezani s solinami in zagotavljajo dodatne neprecenljive povezave z lokalno skupnostjo: Barbara Bradaš Premrl (magistrica izobraževalnega managementa), ki zagotavlja tehnično podporo in strokovno podkovanost v uredniškem delu; Daša Ličen (dr. antropologije), ki se ukvarja z dediščinjenjem in lokalno zgodovino; in Matjaž Kljun (doktorski kandidat na področju politične ekologije), ki že več kot desetletje raziskuje solinarsko kulturno dediščino in kot strokovno usposobljen konservator, trenutno zaposlen na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, zagotavlja dostop do referenčnih dokumentov. Kljun tesno sodeluje z Jernejo Penca (dr. mednarodnega prava), ki raziskuje vidike okoljskega in trajnostnega upravljanja družbeno-ekoloških sistemov na globalni, regionalni in nacionalni ravni ter svoje strokovno znanje vnaša v povezovanje izkustvenega znanja s transformativnimi spremembami. Vpogled v ekozofije razvijata Petri Berndtson (dr. filozofije) in Lenart Škof (dr. filozofije), ki sta oba vodilna raziskovalca respiratorne filozofije in k področju ekozofij pristopata iz elementalne ekofenomenologije. Njune uvide dopolnjujejo ekozofije, ki jih tvorijo razkrita izkustvena vedenja, razkrita z ekosrediščnim terenskim raziskovanjem.

Vodja projekta

Dr. Maja Bjelica, namestnica predstojnika Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper, svojo raziskovalno dejavnost v okviru projekta umešča na področje okoljske humanistike, predvsem okoljske antropologije podprte z etnografsko metodo ter okoljske filozofije, ki jo snuje na osnovi odnosnih ekozofij ter elementalne ekofenomenologije. Kot vodja projektne skupine si prizadeva k transdisciplinarnemu pristopanju do raziskovalne teme, to je solinarstvu, ter k sooplajanju raziskovalnih uvidov ter razmislekov. Osredinja se na odstiranje solinarstva kot dejavnosti, ki je plod sobivanja med človekom in naravo, posameznico oziroma posameznikom, skupnostjo in okoljem, subjektom in življenjskim prostorom, ki sta venomer medsebojno porozno povezana.

Projektna skupina

Petri Berndtson

Dr. Petri Berndtson, znanstveni sodelavec na Inštitutu za filozofske in religijske študije ZRS Koper, v okviru projekta svojo raziskovalno dejavnost osredotoča na prepletajoča se področja filozofije elementov (zlasti elementalne poetike Gastona Bachelarda), respiratorne filozofije (Berndtson 2023) in ekofenomenologije (zlasti fenomenologije zaznave elementov Mauricea Merleau-Pontyja). V dialogu s temi križajočimi se filozofsko-metodološkimi perspektivami si Berndtson prizadeva razviti nov elementalni in fenomenološki pristop, v katerem bi lahko nastajanje soli kot proces kristalizacije izkustveno razumeli kot atmosfersko reverzibilnost in sobivanje med elementi (zrak, voda, ogenj in zemlja) ter solinarji in solinarkami kot situiranimi dihalnimi telesi-subjekti.

Lenart Škof

Prof. dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper, kot eden izmed vodilnih raziskovalcev na področju respiratorne/dihalne in širše elementalne filozofije in s tem povezane okoljske humanistike v okviru projekta raziskuje nove vidike elementalne filozofije zraka, vode, zemlje in ognja, pri čemer uporablja metode ekofenomenologije, filozofije narave in respiratorne filozofije, ki jo tudi sam razvija. Obravnava tudi sodobno elementalno ontologijo mineralov in kristalov, ki temelji na filozofskih uvidih Ersta Haeckla, v novejšem času pa se s temi tematikami ukvarjajo predstavnice in predstavniki novega materializma. Posebno pozornost v okviru tematik ekozofije posveča izvirnemu filozofskemu zastavku prepletenosti elementalno-atmosferskega prebivanja kot nove veje ekofenomenologije, kar je mogoče neposredno navezati na študije solinarstva kot filozofske in izkustvene prakse.

Jerneja Penca

Jerneja Penca, predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije pri ZRS Koper, svoje strokovno znanje s področja okoljskega in trajnostnega upravljanja uporablja pri razumevanju delovanja in možne prihodnosti Sečoveljskih solin. Znotraj projekta razmišlja o ovirajoči in omogočajoči vlogi pravnih norm, institucij in paradigem pri izgradnji solin kot prostora za sobivanje in trajnost, pri čemer se opira na družboslovje in okoljsko humanistiko, kot jo posreduje preostala raziskovalna skupina.

Matjaž Kljun

Matjaž Kljun, asistent na Mediteranskem inštitutu za okoljske študije ZRS Koper, v okviru projekta raziskuje okoljske diskurze na študijskem primeru Piranskih oz. Sečoveljskih solin. Podrobneje proučuje kulturne in strukturne razmere, v katerih se je solinarska dejavnost oblikovala v preteklosti in razmere v katerih se odvija v sedanjosti. Ugotovitve o kulturnih in strukturnih lastnostih solinarskega dela ter o načinih okoljskega in prostorskega upravljanja opredeljuje na temelju razumevanja predstav zadevajočih akterjev, zgodovine območja in sedanjih razmerij, ki tvorijo solinsko realnost. Proučevano tematiko analizira prek diskurzov ekološke politične misli. Možnost snovanja konceptov razreševanja izzivov prostora snuje prek komunikacijskih nastavkov deliberativne demokracije.

Barbara Bradaš Premrl

Barbara Bradaš Premrl, knjižničarka ZRS Koper, ima večletne delovne izkušnje na področju knjižničarstva visokošolskih in znanstvenoraziskovalnih organizacij ter na področju koordiniranja nacionalnih in mednarodnih projektov. V okviru projekta sodeluje pri administraciji in koordinaciji projektnih aktivnosti, vodi osebne bibliografije raziskovalcev in raziskovalk, pomaga pri zagotavljanju odprtega dostopa do njihovih znanstvenih objav, sodeluje v uredniških postopkih ter pri organizaciji projektnih dogodkov. Poleg tega prestavlja neposredno vez z lokalno skupnostjo Sečoveljskih solin.

Članice in člani projektne skupine iz partnerskih ustanov

Primož Pipan

Dr. Primož Pipan, znanstveni sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, raziskuje solinarstvo z vidika pokrajine. Predvsem ga zanimajo možnosti za ponovni razmislek o dediščini Sečoveljskih solin z vidika premoščanja dolgotrajnega razkoraka med kulturno in naravno dediščino. V projektu je vpet v organizacijo hodinarjev v Sečoveljskih solinah. Ukvarja se tudi s primerjavo dediščinjenja solinarstva in solin med Sečoveljskimi solinami in solinami v Italiji, na Hrvaškem ter v Franciji.

Daša Ličen

Dr. Daša Ličen, docentka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, je historična antropologinja, poznavalka zgodovine regije in procesov dediščinjenja. Njen glavni raziskovalni fokus je v okviru projekta usmerjen v dediščinjenje solin in dela solinarjev ter solinark, zlasti v luči persistentnega, a vprašljivega, ločevanja na naravno in kulturno dediščino.


Raziskovalne aktivnosti

Raziskovalni program

Raziskovalni program je dvodelen, sestavljen iz ekoosrediščenih raziskovalnih aktivnosti in t. im. sooplajajoče podporne raziskovalne dejavnosti. Prve se izvajajo večinoma sočasno in so si medsebojno komplementarne, druge pa so izvedene v specifičnih obdobjih oziroma dogodkih raziskave, npr. v času pobiranja soli, ter se neposredno povezujejo na vse štiri stebre primarnih raziskovalnih dejavnosti.

A) Ekosrediščne raziskovalne dejavnosti

A1) Ekosrediščna raziskovalna poglobitev: izkustvo solinarstva

Ta terenska raziskovalna dejavnost je zastavljena kot najobsežnejša z namenom zagotavljanja pridobivanja izkustvenega znanja solinarske obrti. Posebno pozornost namenjamo uvidu v dojemanje solinarstva kot ukoreninjenega v okolje.

 • Uvod v solinarstvo: preliminarno zbiranje podatkov in priprava na terensko delo, kartiranje terena, raziskovanje materialne in družbene ureditve solin, vključevanje v solinarsko skupnost;
 • Odkrivanje solinarstva (1. leto): povezovanje z izkušenimi solinarji za postopno učenje specifičnih solinarskih veščin in pridobivanje znanja;
 • Postajanje solinarji in solinarke (2. leto): uporaba pridobljenih izkušenj in samostojno vključevanje v celoten solinarski proces;
 • Razširjanje solinarstva (3. leto): prenašanje pridobljenih veščin in znanj solinarstva na zainteresirane osebe in skupine (lokalna skupnost, raziskovalci in raziskovalke, dijaške skupnosti, itd.)

A2) Ekoetnografska raziskava relacijskih biosocialnih postajanj

Ta del raziskave se osredotoča na razkrivanje solinarstva kot procesa, ki izhaja iz poroznega razmerja med človeškimi in nečloveškimi akterji, torej med solinarji oziroma solinarkami in samimi solinami. Poglobitev v različna raziskovalna vprašanja se izvaja z različnimi pristopi:

 • Intervjuji I–II (nestrukturirani in polstrukturirani) s solinarsko skupnostjo in drugimi sodelujočimi osebami;
 • ekofenomenološko raziskovanje vplivov odnosov z več-kot-človeškimi akterji, prisotnimi v dejavnosti solinarstva (soline, sol, slanica oziroma matična voda, solinarski bazeni, blatni nasipi …);
 • analiza vzpostavljenih odnosov s solinarji oziroma solinarkami, solinami in njenimi elementi (voda – morje, zrak – veter, ogenj – sončna toplota, zemlja – petola) na osnovi utelešenega kritičnega mišljenja, ki omogoča samoevalvacijo pridobljenega izkustvenega znanja;
 • opazovanje značilnosti solinarske skupnosti in oblikovanja njenega okoljskega sobivanja.

A3) Iskanje ekozofij: elementalna preiskava

Ekofilozofska analiza pridobljenih podatkov in izkušenj za razkrivanje možnih ekozofij solinarjev oziroma solinark, solinarstva in njenih elementov.

 • Intervjuji III–IV (strukturirani): poglobljeni intervjuji, ki temeljijo na metodah utelešenega kritičnega mišljenja in mikrofenomenologije, in vključujejo poudarek na eko-fenomenološki samorefleksiji lastnega izkustva okolja in lastnega utelešenja v okolju, usmerjeni v možnost razčlenitve specifičnih ekozofij;
 • samoanaliza raziskovalk in raziskovalcev o možnosti vzpostavitve specifične ekozofije na osnovi izkustva solinarstva;
 • (ponovno) vzpostavljanje elementalne ekofenomenologije v solinah: odnosnost solin; razumevanje soli kot rezultata medsebojnega delovanja štirih elementov, ki se s koncentracijo kristalizirajo preko soli in kot sol;
 • raziskovanje podobnosti med Bachelardovimi študijami o alkimističnih pojmovanjih soli in Merleau-Pontyjevem telesu (»flesh«).

A4) Dediščinjenje in okoljsko sobivanje

Preiskovanje vpliva pridobljenega izkustvenega znanja in identificiranih ekozofij na proces dediščinjenja ter oblikovanje in razumevanje okoljskega sobivanja.

 • Vpraševanje o pojmovanju solinarske dediščine in v kolikšni meri ta upošteva edinstveno vpetost solinarstva v okolje;
 • Raziskovanje možnosti ponovnega premisleka solinarske dediščine za premostitev dolgotrajne ločnice med kulturno in naravno dediščino;
 • Poudarjanje izkušnje solinarstva kot oblike trajnosti v razmišljanju in praksi;

Razmislek o možnostih upravljanja in ovirah za povečanje transformativne prakse.

B) Sooplajajoče raziskovalne dejavnosti

B1) Hodinarji

Hodinarji, ki jih je leta 2014 zasnoval Nick Shepherd s sodelavci, so utemeljeni na utelešenem raziskovanju pokrajin in ter vključujejo tudi etnografijo hoje.

B2) Avdiovizualna dokumentacija

Fotografije, filmski in zvočni posnetki kot dodatni raziskovalni podatki, ki nastajajo med različnimi raziskovalnimi aktivnostmi, predstavljajo možnost za povratno ekoetnografsko analizo skozi celotno trajanje projekta.

B3) Solinarstvo: primerjalna ekoetnografija

Terenska izkustvena raziskovanja solinarstva v solinah v tujini: Cervia v Italiji, Nin in Ston na Hrvaškem ter Guérande v Franciji. Vsaka trajajoč okvirno dva tedna omogoča kratek vpogled v druge možne ekozofije solin.

B4) Eko-sodelovanje: solinarji in solinarke širijo in sodelijo izkustveno modrost

Skupna dejavnost izmenjave informacij, znanja in izkušenj o solinarstvu:

 • »Slani zapiski«: javna spletna platforma za izmenjavo izkušenj solinarjev in solinark
 • »Slano izkustvo«: skupnostne delavnice izkustva solinarstva.

Namen in pomen projekta

Namen projekta je tudi lokalni skupnosti, zainteresirani javnosti in znanstvenikom oziroma znanstvenicam predstaviti današnje solinarstvo z nove perspektive izkustvene okoljske modrosti. Ta ekoosrediščena raziskava predvideva dolgoročno terensko delo. Člani in članice raziskovalne skupine se udejstvujejo v solinarskih procesih v Krajinskem parku Sečoveljske soline ter sodelujejo s skupnostjo in okoljem solin.

Pomen raziskovalnega projekta za razvoj znanosti je večplasten, saj se odvija na transdisciplinarnem raziskovalnem področju in privzema različne metodologije na več raziskovalnih področjih humanistike. Prvič, ključno prispeva k ponovnemu pojmovanju in alternativnemu razumevanju dediščine solinarstva, ki je še vedno aktivna v Sloveniji in tujini, predvsem na osnovi etnografskega pristopa, in tako ponuja bistven dodatek k znanju o solinarstvu iz preteklosti. Drugič, raziskovanje relacijskega vidika biosocialnega postajanja ponuja alternativo ločnici med naravo in kulturo. To posledično ponuja antropološko in filozofsko podlago za razvoj odnosnega pristopa do okolja, ki presega njegovo instrumentalizacijo. Tretjič, iskanje ekozofij je tudi inovativen način raziskovanja odnosov v okolju in z okoljem, ki spodbuja artikulacije in pojmovanja izvirnih teorij, tudi na področjih dediščinjenja in trajnostnih okoljskih sprememb. Četrtič, raziskovalni projekt predstavlja tudi vzor možnih načinov uporabe inovativnih raziskovalnih metod v okvirih terenskega dela, kot so hodinar, utelešeno kritično mišljenje, mikrofenomenologija in elementalna ekofenomenologija, kar prav tako prispeva k premagovanju delitve med teorijo in prakso.

Rezultati ne bodo predstavljeni samo z znanstvenimi objavami člankov in predstavitvami na konferencah, temveč tudi z organizacijo znanstvenega srečanja in izdajo zbornika prispevkov o solinarstvu, kar spodbuja transdisciplinarno znanstveno sodelovanje. Projekt je zasnovan tako, da širi svoje rezultate tudi onkraj znanstvene skupnosti. Ponuja možnost obogatitve etnografske zbirke solinarstva, obstoječe v Muzeju solinarstva. S predvidenimi skupnostnimi dejavnostmi (javna razstava, vzpostavitev spletne platforme za izmenjavo izkušenj, ponudba interaktivnega izkustva dejavnosti solinarstva), skuša raziskovalni projekt svoja spoznanja predstaviti lokalni skupnosti, institucijam, ki sodelujejo pri upravljanju te tradicije, ter lokalnim in državnim organom, odgovornim za njeno ohranitev. To ne omogoča zgolj širjenja znanja o tej sodobni tradiciji, temveč tudi popularizacijo znanstvenih raziskav okoljske humanistike.

Izvedba

Ta faza bo oblikovala opisno prepričljiv prikaz migracije norme znotraj okoljske zakonodaje EU v času ter ovrednotila horizontalen prenos migracije norme v odnosu to trajnostnega razvoja in trajnosti. Razmislek bo namenjen tudi o uporabljeni metodologiji in širših spoznanjih, pridobljenih pri interdisciplinarnem delu.

2024

Terensko delo v Sečoveljskih solinah

Sečoveljske soline, Lera, od 11. januarja 2024 dalje

Vodja projekta, Maja Bjelica, od januarja izvaja terensko delo v Sečoveljskih solinah, katerega osrednja etnografska metoda je opazovanje z udeležbo. Pridružila se je skupini solinarjev, zaposlenih v podjetju Soline, Pridelava soli, d. o. o., ter z njimi opravlja potrebna obnovitvena dela na solinskih fondih, na primer »taciranje« (mehčanje in utrjevanje ranjenih delov dna kristalizacijskih bazenov), pranje »kavedinov« (kristalizacijskih bazenov), valjanje »kavedinov« za namenom utrjevanja novih nanosov blata in podobno.

2023

1. projektni seminar: Nataša Rogelja Caf – Hoja, pisanje, hodinarji / hodopisi

Po spletu, 6. december 2023

Na prvem projektnem seminarju nam je dr. Nataša Rogelja Caf, znanstvena sodelavka Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, pripravila predstavitev naslovljeno »Hoja, pisanje, hodinarji /hodopisi« s katero nas je uvedla v specifične antropološke raziskovalne metode, ki jih uporabljajo v projektni skupini temeljnega projekta »Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov« (ARIS J6-4611), ki ga vodi od leta 2022. Seznanila nas je tudi s tako imenovanim »hodinarjem« (izpeljanka iz angleške skovanke »Walking Seminars«, ki ga redno izvajajo v okviru projekta in ki predstavlja osnovo njihove publikacije Hodopisi: zbirka etnografskih esejev z metodološkimi premisleki o hoji in pisanju.

Prispevek na mednarodnem simpoziju o zvočnih ekologijah

Budimpešta, 21.–25. november 2023

Maja Bjelica  je sodelovala na mednarodnem simpoziju Beyond Listening: Agency, Art, and the Environment: International Symposium on Sonic Ecologies, ki ga je pripravila organizacija CENSE (Central European Network for Sonic Ecologies) na MOME (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest). Predstavila je predavanje »Experiencing Listening Beyond Listening: Essay in Environmental Ethics of Care«, v katerem se je med drugim spraševala o možnostih etike poslušanja pri vzpostavljanju odnosa med človekom in okoljem, kot so na primer soline.

Srečanja s predstavniki ustanov delujočih v Sečoveljskih solinah

Seča, Piran in Koper, oktober–december 2023

V prvih mesecih projektne raziskave sva se članici projektne skupine srečali s predstavniki ustanov, ki so s svojim delovanjem prisotne v Sečoveljskih solinah: Krajinski park Sečoveljske soline, podjetje Soline, pridelava soli, d. o. o., Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran – Pirano ter Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna izpostava Piran. Uspeli smo se dogovoriti za raziskovalno sodelovanje: zaenkrat imamo zagotovljen dostop do raziskovanega terena, neposredni stik s solinarsko skupnostjo, na voljo so nam tudi specifični dokumenti in prostori za raziskavo. Druge specifike sodelovanja bomo določali tekom izvedbe projekta.


Rezultati projekta

2024

Penca, Jerneja. (2024). »Neprecenljiva dediščina Piranskih solin in solinarstva zre v prihodnost.« Novica o dogodku Etnološki večer: Dediščina solinarstva, prirejenega v Slovenskem etnografskem muzeju, 17. januarja 2024. Objavljeno 22. januarja 2024.

2023

Bjelica, Maja. (2023) »Experiencing Listening Beyond Listening: Essay in Environmental Ethics of Care.« Predavanje na mednarodnem simpoziju Beyond Listening: Agency, Art, and the Environment: International Symposium on Sonic Ecologies. Budimpešta, 21.–25. november 2023.


Dogodki

2024

Slovenski etnografski muzej, 17. januar 2024

Etnološki večer: dediščina solinarstva

Dediščina solinarstva je pomembno zaznamovala prostor in ljudi. Na etnološkem večeru smo predstavili dokumentarni film 30 let Muzeja solinarstva, ki je nastal v okviru istoimenske razstave Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ogledu filma je sledil pogovor o dediščinjenju solin in pomenu solinarstva danes, ki ga je vodila Daša Ličen (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU), ki je bila tudi pobudnica organizacije dogodka. V pogovoru smo sodelovale in sodelovali Mojca Ravnik (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU), Flavio Bonin (Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran), Matjaž Kljun (Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran) in Maja Bjelica (Inštitut za filozofske in religijske študije ZRS Koper).

Več o dogodku v novici, ki jo je pripravila projektna sodelavka Jerneja Penca.


Povezave

Projektna spletna stran partnerske organizacije ZRC SAZU


Spletna stran Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, ki finančno podpira projekt


Spletne strani podpornih organizacij: