Izhod iz enostavnega načina

Stičišče znanj za zeleno, trajnostno in inovativno sredozemsko kmetijstvo – MED-STI-K

Nazaj na vrhnjo stran: Podstrani projektov

Evidenčna številka ARIS: V4-2381

Trajanje projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za oljkarstvo

Sodelujoče inštitucije:

V zadnjih 25 letih je bilo veliko naporov usmerjeno k vzpostavitvi centra znanja, ki bi odgovoril na potrebe kmetijstva na območju Sredozemskega prostora, ki je v Sloveniji prepoznano po tipični mozaični kulturni krajini. Identiteto slednjega je moč prepoznati tudi v kulinariki, ki temelji na tradicionalnih jedeh in lokalnih proizvodih in je motor trajnostnega turizma, ki se vse bolj uveljavlja kot ključni pristop turizma. Ne glede na dejstvo, da je turizem pomembnejša gospodarska panoga slovenskega sredozemskega prostora in ima kmetijstvo osrednjo vlogo tako pri razvoju trajnostnega turizma, kot pri ohranjanju ekosistemov in biotske pestrosti, se ideja o vzpostavitvi centra znanja za potrebe sredozemskega kmetijstva, še ni udejanjila. Razloge za to je moč prepoznati v razdrobljenosti znanja in raziskovalne infrastrukture med posameznimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, ki segmentno pokrivajo izbrana področja, ki med seboj slabo sodelujejo, kar vodi v slab izkoristek potenciala razpoložljivih kapacitet in omejuje razvoj novih idej in inovacij. Zaradi pomanjkanja usklajenega pristopa trpi celotni sektor, ki znanje išče v tujih dobrih praksah. Le-te pa zaradi kulturnih in okoljskih dejavnikov ter finančnih in zakonskih omejitvah v Sloveniji niso vedno učinkovite ter ekonomsko in okoljsko vzdržne.

Z vzpostavitvijo kompleksne mreže ljudi, instituciji, dejavnosti in infrastrukture, ki bodo potencialno združeni pod »Center sredozemskega kmetijstva«, bodo zagotovljeni osnovni pogoji za uspešnost delovanja gospodarske panoge kot je sredozemsko kmetijstvo, hkrati pa primerno izkoriščene tudi vse kapacitete znanja in infrastrukture, ki jih ponujajo različne razvojno raziskovalne inštitucije. Organiziranje takšne strukture je zaradi različnih interesov in ravni sodelovanja zahtevno in kompleksno. Zato je cilj predlaganega projekta preučiti možnosti vzpostavitve trajnostno kmetijsko-razvojnega okolja in ustrezne platforme za dialog med vsemi deležniki, ki spodbujajo inovacije, dvig konkurenčnosti ter omogočajo trajnostno rast in blaginjo tako v kmetijskem sektorju kot v povezanih gospodarskih dejavnostih.
V luči zasledovanja glavnega cilja bomo v okviru projekta naprej preučili trenutne potenciale in izzive v slovenskem sredozemskem kmetijstvu (SSK) ter evidentirali razpoložljive človeške in finančne vire ter kapacitete raziskovalne infrastrukture. Na podlagi zbranih podatkov in študije prihodnjega preobrazbenega scenarija za trajnostni razvoj sredozemskega kmetijstva bomo identificirali ključna nišna-interesna področja nadaljnjega razvoja, opredelili razvojno strategijo sredozemskega kmetijstva usklajeno z lokalnimi strategijami ter opredelili potrebno infrastrukturo za krepitev znanja omenjenega področja.

Nova znanja imajo sicer velik potencial za inovacije v kmetijstvu, vendar je za njihov uspešen prenos na kmetije ključno tudi ustrezno okolje. Poleg vzpostavljene učinkovite komunikacije je nujno potrebna tudi usposobljenost končnih uporabnikov. Pravilno izobraženi uporabniki znanj imajo sposobnost interpretirati kompleksna znanstvena dognanja ter jih prilagoditi svojim specifičnim pogojem. Kritično razmišljanje pa jim omogoča prepoznavanje novih priložnosti in sprejemanje učinkovitih odločitev. Zato bo v okviru projekta izveden popis potreb in zmožnosti ključnih uporabnikov znanj o implementaciji inovacij v njihove kmetijske sisteme. Za vzpostavitev ustrezne in učinkovite komunikacije bomo v okviru projekta preučili uspešne primere »centrov znanja za kmetijstvo« v drugih regijah in državah ter preučili njihove modele delovanja, strukture, aktivnosti in dosežke. Na podlagi zbranih podatkov izvedenih analiz in izmenjav mnenj z različnimi deležniki bo pripravljena idejna zasnova delovanja Centra za sredozemsko kmetijstvo, ki bo predstavljal kompleksno mrežo ljudi, institucij, dejavnosti in raziskovalne infrastrukture.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - logo
Aris logo

Projektna skupina

Vodja projekta

Člani projektne skupine


Raziskovalne aktivnosti

 • 1.Delovni sveženj: Analiza obstoječega stanja v kmetijstvu s poudarkom na institucijah znanja
 • DS 1.1 Ocena stanja posameznih sektorjev slovenskega sredozemskega kmetijstva
 • DS 1.2 Pregled in ocena stanja obstoječih institucij oblikovanja in prenosa znanja na področju slovenskega in sredozemskega kmetijstva
 • 2.Delovni sveženj: Empirična raziskava potreb in zmožnosti ključnih uporabnikov znanj
 • DS 2.1 Identifikacija in popis uporabnikov znanja:
 • DS 2.2 Identifikacija potreb in izzivov uporabnikov znanja:
 • DS 2.3 Ugotavljanje zmožnosti in pripravljenosti uporabnikov znanj za sodelovanje v procesu sooblikovanja inovacij
 • 3.Delovni sveženj: Študija prihodnjega preobrazbenega scenarija za trajnostni razvoj Slovenskega sredozemskega kmetijstva
 • DS 3.1 Opredelitev SSK skozi okoljske parametre
 • DS 3.2 Simulacije za preučevanje vpliva izbranih razvojnih scenarijev na SSK
 • DS 3.3 Strateška izhodišča razvoja SSK
 • 4.Delovni sveženj: Pregled stanja in delovanja primerljivih centrov, inštitucij konzorcijev (ali drugih oblik sodelovanja (DOS)) v tujini
 • DS 4.1 Popis obstoječih centrov
 • DS 4.2 Identifikacija najboljših praks
 • 5. Delovni sveženj: Predlog idejne zasnove in strategije delovanja Centra za sredozemsko kmetijstvo (javno-zasebna zadruga za prenos znanja)
 • DS 5.1 Izdelava predloga idejne zasnove »Centra sredozemskega kmetijstva« (javno-zasebna zadruga za prenos znanja)
 • DS 5.2 Akcijski načrt delovanja Centra, ki bo zagotavljala najvišjo kakovost javnih storitev s ključnimi deležniki
 • DS 5.3 Sestava konzorcija, statuta delovanja in podpis pisma o nameri za vzpostavitev »Centra sredozemskega kmetijstva« (javno-zasebna zadruga za prenos znanja)
 • 6. Delovni sveženj: Komunikacija in deseminacija

Povezave