Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna konferenca JEZIKI SOŽITJA, JEZIKI KONFLIKTA. Ob 30-letnici ZRS Koper, 50-letnici SLORI Trst in skorajšnji 100-letnici INV

Opis

Mednarodna konferenca JEZIKI SOŽITJA, JEZIKI KONFLIKTA. Ob 30-letnici ZRS Koper, 50-letnici SLORI Trst in skorajšnji 100-letnici INV /
Conferenza internazionale LINGUE DI COESISTENZA, LINGUE DI CONFLITTO. 30° anniversario di ZRS Koper, 50° anniversario di SLORI Trieste e il prossimo 100° anniversario di INV /
International Conference LANGUAGES OF COEXISTENCE, LANGUAGES OF CONFLICT. 30th anniversary of ZRS Koper, 50th anniversary of SLORI Trieste and the forthcoming 100th anniversary of INV

Program in povzetki / Programma e sintesi / Programme and Abstracts (PDF)
Urednici / Redattori / Editors: Maša Rolih, Vesna Mikolič

Ključna beseda znanstvene konference »Jeziki sožitja, jeziki konflikta« je moč kot ključni družbeni proces, saj vsaka družba temelji na vrednotah in institucijah, ki imajo v tej družbi določeno moč. Družbeno razmerje moči se torej formira z močjo, vpeto v družbene institucije. Moč se uveljavlja bodisi s prisilo bodisi s tvorbo pomena na osnovi diskurzov, s katerimi delujejo družbeni akterji. Glavna mehanizma oblikovanja moči sta tako nasilje in/ali demokratični diskurz.
Kako se v večplastni komunikaciji znajdejo manjšinski/priseljenski in periferni jeziki v relaciji z večinskimi/avtohtonimi in centralnimi jeziki? So v preteklosti in danes jeziki pomenili most med različnimi etničnimi skupnostmi ali pa so vodili in vodijo k etničnim in jezikovnim konfliktom? Ali jeziki  kot mediji prenosa informacij v različnih sporazumevalnih okoliščinah privedejo do sožitja ali do konflikta med njihovimi posameznimi uporabniki? Kako se posameznik sooča z intenziteto jezika v digitalnem svetu – ga vodi k nasilni ali nenasilni komunikaciji? Nenazadnje pa si je treba zastaviti ključno vprašanje, kako pristope, strategije in metode učenja jezikov, ki spodbujajo ohranjanje razvijanje medkulturnega zavedanja in demokratičnost v večjezičnih skupnostih, vključevati v izobraževalne procese v digitalni dobi.
Na vsa ta vprašanja poskušajo odgovoriti prispevki v treh sekcijah: (1) Narodi in jeziki v prostorih kulturnega stika: dvojezičnost, večjezičnost, raznojezičnost, (2) Intenziteta jezika in (ne)nasilna komunikacija, (3) Didaktika večjezičnosti, nenasilne komunikacije in medkulturne književnosti.

Konferenca poteka v okviru programske skupine: »Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja« (ARIS P5-0409). / La conferenza si svolge nell’ambito del programma di ricerca »Le dimensioni della slovenità tra locale e globale all’inizio del terzo millennio« (ARIS P5-0409). / The conference is part of the research programme: »Slovenhood dimensions between local and global at the beginning of the third millenium« (ARIS P5-0409).

 

Dodatne informacije

Avtor/-ji

,

Leto izida

Jezik

, ,

ISBN 978-961-7195-45-3
Število strani 190
Format 16,3 x 24 cm