Izhod iz enostavnega načina

Center mediteranskih kultur

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Center mediteranskih kultur

Center mediteranskih kultur (CMK) je infrastrukturna enota ZRS Koper, ki nudi podporo raziskovalnim in strokovnim aktivnostim Inštituta za oljkarstvo in akreditiranega Laboratorija Inštituta za oljkarstvo. Sestavni del CMK-ja so laboratoriji in poskusni nasadi s pripadajočo analitsko in merilno opremo.

V letu 2016 je bil vzpostavljen sodobno opremljen raziskovalni in kontrolni laboratorij, ki je omogočal izvajanje fizikalno-kemijskih in senzoričnih poskusov, žal, pa je bil v letu 2017 uničen v požaru. Ponovna selitev Inštituta za oljkarstvo v sanirane prostore CMK-ja je predvidena v letu 2022.

V Pobegih je bil leta 2013 vzpostavljen prvi slovenski raziskovalni nasad žižul, ki je opremljen z namakalnim sistemom in je namenjen raziskovanju agronomskih lastnosti sort ‘Li’, ‘Lang’ in drobnoplodne žižule, izobraževanju ter promociji.

V zasebnem oljčniku v Dekanih pa od leta 2009 poteka prvi raziskovalni poskus namakanja oljk ter opazovanja odziva rastlin na spremembe podnebja, proučujejo se vplivi škodljivcev in različnih agrotehničnih ukrepov na rastline in fizikalno-kemijske ter senzorične značilnosti predelanega oljčnega olja. Nadaljujejo se aktivnosti za pridobitev lastnih kmetijskih zemljišč, na katerih bi lahko samostojno in neodvisno opravljali raziskovalno in razvojno dejavnost s področja oljkarstva.

V okviru CMK deluje mreža osmih meteoroloških postaj, ki omogočajo spremljanje vremenskih podatkov in celovito ovrednotenje uvajanja novih tehnoloških pristopov v oljkarstvu.

V CMK-jeve aktivnosti sodi tudi predelava namiznih oljk. Potekajo laboratorijski poskusi razgrenjevanja in fermentacije namiznih oljk, saj so oljke neposredno po obiranju zelo grenke in trpke, ugotavljajo se spremembe fizikalno-kemijskih in senzoričnih parametrov namiznih oljk.

Splošni cilji CMK so:

  • povezati ključne akterje s področja oljkarstva, kmetijstva in živilstva ter okrepiti medsebojno sodelovanje,
  • povečati kakovost lokalno pridelane hrane,
  • nuditi podporo pri izvajanju nadzora kakovosti,
  • razviti in uvajati nove tehnologije,
  • omiliti negativne posledice klimatskih sprememb v pridelavi hrane,
  • obvladovati bolezni in škodljivce,
  • izvajati izobraževalne in promocijske dejavnosti,
  • izboljšati trženje lokalnih proizvodov,
  • podpreti delovanje različnih združenj.

Vodja: dr. Vasilij Valenčič

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 00

Kolektiv Center mediteranskih kultur