Izhod iz enostavnega načina

Kognitivno-inkluzivni pristopi k medjezikovnemu zavedanju pri jezikovni integraciji otrok s priseljenskim ozadjem

Evidenčna številka ARIS: Z6-50201

Trajanje projekta: 1. 10. 2023–30. 9. 2025

Vodja projektadr. Tina Čok

Nosilec projektaInštitut za jezikoslovne študije

    Raziskovalni projekt je zasnovan kot odgovor na spreminjajoče se svetovne družbene razmere, povezane z vse bolj multietnično družbo, ki je posledica tudi stalnih migracijskih tokov, in s spremembami v delovanju svetovnega reda v smislu prehoda iz multilateralnega v večpolarni svet. Te posledično vplivajo na nacionalne politike družbenih sistemov in strategije njihovega delovanja.

    Vključevanje otrok priseljencev v izobraževalni sistem se v Sloveniji izvaja skladno s Smernicami za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. Slovenija pri uvajanju novoprispelih učencev, ki nimajo zadostnega znanja ali ne znajo učnega jezika, stremi k izvajanju kratkotrajnih uvajalnih tečajev in si prizadeva za čimprejšnjo vključitev (novo)priseljenih otrok v redne oddelke pri vseh predmetih. Kljub dobrim praksam poročila OECD o uspešnosti in dobrem počutju otrok in mladostnikov, ki imajo priseljensko ozadje kažejo, da je Slovenija med državami, v katerih so slabi učni dosežki med učenci priseljenci zlasti izraziti.

    Namen raziskovalnega projekta je izpopolniti oziroma nadgraditi sedanje metode jezikovne integracije otrok s priseljenskim ozadjem z vidika inkluzivnih in kognitivnih pristopov pri učenju in poučevanju jezika in s tem izboljšati učno uspešnost priseljenskih učencev ter zmanjšati njihovo socialno izključenost. Cilje, ki smo si jih zastavili v raziskavi, bomo dosegli z namensko pripravljenimi intenzivnimi urjenji medjezikovnega zavedanja vseh učencev v šolski skupnosti. Temeljni namen inkluzije je, da so v to urjenje vključeni vsi, torej domači in učenci priseljenci. V projektu bomo s tem namenom razvili in preizkusili specifičen didaktičen pristop in učne tehnike za urjenje medjezikovnega zavedanja, ki upoštevajo kognitivne vidike konceptualizacije prvega jezika za učence v drugi in tretji triadi osnovne šole.

    Spletna stran projekta