Izhod iz enostavnega načina

Bibliografije raziskovalcev ZRS Koper v sistemu COBISS / SICRIS

Nazaj na vrhnjo stran: Knjižnica ZRS Koper

Knjižnica ZRS skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev ZRS Koper v sistem COBISS.SI za potrebe vrednotenja njihove znanstvene uspešnosti. Vrednotenje dela raziskovalcev se izvaja po metodologiji ARRS, ki jo ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS (podrobneje čl. 35 do čl. 37 ter priloga 1).

Knjižnica vodi bibliografije zaposlenim na ZRS Koper, ki imajo šifro raziskovalca.

Navodila:

Za vnos bibliografske enote v COBISS mora raziskovalec bibliografu predložiti primarni dokument:

 • fizični izvod gradiva (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, CD-ROM, idr.) ali naslov do spletno dostopne izdaje,
 • natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave, v kolikor gre za spletno objavo,
 • dokazila o izvedenem delu / dogodku (npr. originalno potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Ob oddaji gradiva, je potrebno obvezno izpolniti spletni obrazec za vnos enote v osebno bibliografijo, izjemoma pa lahko obrazec tudi natisnete in izpolnite (Obrazec_WORD / Obrazec_PDF).

Na obrazcu mora predlagatelj poleg podatkov o gradivu obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake (ključne besede) v slovenščini in angleščini,
 • natančen in delujoč spletni naslov, v kolikor gre za spletno objavo.

Za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot so primarno odgovorni avtorji, zato mora predlagatelj na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. V primeru nejasnosti se lahko posvetuje z bibliografom ali pa z odgovorno osebo področnega OSIC.

Bibliografija za vrednotenje znanstvene uspešnosti NE ZAJEMA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije dogodkov,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrad – saj ne gre za bibliografske enote. Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Dodatna priporočila

 • Raziskovalci naj redno spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke nemudoma sporočijo v knjižnico (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat, če menijo da bibliografska enota ni ustrezno vrednotena ipd.).
 • Raziskovalce prosimo, da sami redno preverjajo ustreznost navedb o citiranosti in povezav med bazami SICRIS in WoS ter Scopus v svojih bibliografijah in sporočijo pomanjkljivosti. Če za svoje delo najdete pripadajoči bibliografski zapis v bazah WoS in/ali Scopus, na naslov  sporočite COBISS.SI-ID bibliografskega zapisa ter naslov članka in ime vsaj enega slovenskega avtorja, ki je zapisano v enaki obliki kot v bazah WoS (Citiranost v WoS in Scopus).
 • Izpise bibliografij brez točkovanja lahko raziskovalec pridobi iz sistema COBISS+
 • Izpise bibliografij s točkovanjem pridobi raziskovalec iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS
 • Verifikacijo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot, ki so predmet ocenjevanja znanstvene uspešnosti po veljavni tipologiji dokumentov ali del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, izvajajo osrednji specializirani informacijski centri po vedah (OSIC).
 • Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (verzija z dne 23. 3. 2022).

Koristne povezave