Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • zgodovina in razvoj slovenskega jezika (iz 19. v 20. stoletje)
  • didaktika slovenskega jezika in književnosti
  • sociolingvistika, jezikovna pragmatika, literarna pragmatika
  • jeziki v stiku, medkulturnost

Biografija:

Diana Košir je jezikoslovka in literarna komparativistka. Diplomirala je 5. septembra 2014 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter španskega jezika in književnosti. Nato je na Fakulteti za humanistične študije v Kopru zaključila pedagoški študij slovenistike in 13. decembra 2017 pridobila naziv magistrica profesorica slovenistike. Na Fakulteti za humanistične študije je vpisana na doktorski študij slovenistike.
Na Inštitutu zajezikoslovne študije ZRS Koper je zaposlena kot mlada raziskovalka pod mentorstvom dr. Vesne Mikolič. V okviru raziskovalnega programa Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja (P5-0409) se ukvarja z zgodovinsko, socialno, jezikovno, kulturno in narodno podobo slovenstva v prostoru Slovenske Istre in širše na prelomu iz 19. v 20. stoletje.
V času 2017–2021 je bila zaposlena kot profesorica slovenščine v srednjem strokovnem izobraževanju, kjer se je spoznala s srednješolsko problematiko in izzivi medkulturnega (so)bivanja in poučevanja. Dejavna je kot soavtorica pri pripravi didaktičnih gradiv za srednje šole po modelu TILKA (Teaching Interculturality through Language and Literature for Conflicts Avoidance, Mikolič 2016), za medkulturno poučevanje (slovenskega) jezika in književnosti, ki nastajajo v okviru projekta JeŠT (2017–2022). Sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih projektih in se aktivno udeležuje konferenc in simpozijev.