Izhod iz enostavnega načina

Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT

Evidenčna številka ARIS: J6-3132

Trajanje projekta: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

Vodja projektadr. Irina Moira Cavaion

Nosilec projektaInštitut za jezikoslovne študije

Raziskava Krepitev (socialno-)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBLaLT je študija s področja uporabnega jezikoslovja in edukacijskega jezikoslovja (Educational Linguistics), katere cilj je okrepiti socialno-konstruktivistično poučevanje in učenje TJ/SJ v slovenskih osnovnih šolah na obmejnih območjih in morda v slovenskih osnovnošolskih zavodih. Namen raziskovalne skupine je doseči, da bi poučevanje TJ postalo bolj avtentično, usmerjeno v kritično razmišljanje, kognitivno osnovano, afektivno usmerjeno in družbeno angažirano. Raziskava temelji na dveh znanstvenih opažanjih:

  • Prvo se nanaša na vlogo, ki jo ima socialni konstruktivizem pri trenutnem poučevanju in učenju TJ. Socialni konstruktivizem je počasi prodrl v akademske razprave o poučevanju tujih jezikov, čemur danes priča veliko literature. Kljub temu primanjkuje dokazov o obsegu, v katerem je socialni konstruktivizem doslej prešel v prakso tujega jezika v osnovnošolskih in prvostopenjskih srednješolskih učilnicah po Evropi, in zlasti v slovenskih osnovnih šolah ob državnih mejah.
  • Drugo opažanje izhaja iz rezultatov doktorske disertacije vodje projekta dr. Irine Moire Cavaion (Cavaion, 2015) in njene podoktorske raziskave (ARRS Z6-8257, 2017-2019) o modelu, ki smo ga razvili za poučevanje in učenje sosedskih jezikov na obmejnih območjih (model CoBLaLT). Model je socialno-konstruktivistično usmerjen, navdihnil pa ga je humanistični pristop, vendar njegova učinkovitost z vidika razvoja jezikovne ozaveščenosti, integrativnosti (Gardner, 1984), razvoja interakcijske zmožnosti, vključenosti otrok priseljencev in inovativnih orodij za vrednotenje njegovih dejavnosti še vedno ni bila znanstveno validirana.

Omenjene vidike, ki so bili v predhodnih raziskavah premalo proučeni, smo postavili kot cilj raziskave, pri čemer smo za teoretični okvir uporabili socialno-konstruktivistični pristop k poučevanju TJ.

Raziskava bo trajala tri leta in bo kvalitativno-participativna in deloma kvalitativna analiza, v njej pa bodo vključeni osnovnošolski zavodi ob italijansko-slovenski in slovensko-hrvaški meji. V raziskavi bomo ponovno uporabili model CoBLaLT in si prizadevali za soustvarjanje orodij za vrednotenje, interdisciplinarnih učnih poti in za znanstveno evalvacijo navedenega modela.

V projektu sodelujejo tri raziskovalne ustanove – vodilni partner je Znanstveno-raziskovalno središče Koper, sodelujeta pa še Univerza v Novi Gorici ter Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Vse tri sodelujoče raziskovalne organizacije so specializirane za delovanje na treh različnih slovenskih obmejnih območjih – obalno italijansko-slovensko obmejno območje, ki zajema občine Koper, Izola, Piran, Trst in Milje; obmejno območje Nova Gorica ter obmejno območje ob mestu Reka.

V projekt je vključenih sedem mlajših in starejših raziskovalcev, ki so med drugim specializirani za delo na področju jezikovnega poučevanja in medkulturnih vprašanj in ne zgolj na področju književnosti, geopolitike in zgodovine.

Spletna stran projekta