Izhod iz enostavnega načina

MEDNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ “PREŽIVETI DOBO ANTROPOCENA”

Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper in Inštitut za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

vabi na mednarodni interdisciplinarni simpozij 

PREŽIVETI DOBO ANTROPOCENA 

k elementarni pismenosti in interdisciplinarnim partnerstvom 

SURVIVING THE ANTHROPOCENE 

Towards Elemental Literacy and Interdisciplinary Partnerships 

24.–26. maja 2021, na spletu 

Interdisciplinarni simpozij združuje inovativno védenje s prepleta področij filozofije in pedagogike, ekofeminizma, politike, teologije, biodružbenih kulturnih in geografskih študijev ter teorij in praks novega utelešenega kritičnega mišljenja. Namen simpozija je premislek o oblikovanju prihodnjih pravičnih načinov sobivanja na Zemlji, ki bodo omogočili preživetje človeštva, živalskih in rastlinskih vrst ter narave v dobi antropocena. S pripoznavanjem naravnega okolja kot lastnega akterja si simpozij prizadeva »zadihati z naravo« kot njen sopotnik in partner. Ena izmed poglavitnih nalog tega simpozija je tudi zagovor filozofije povezovanja in spoštovanja živega na podlagi nove pedagogike in okoljske senzibilnosti ter s tem prizadevanje za boljše razumevanje in razrešitev konfliktnih nasprotij med naravo, kulturo, etiko in politiko. Simpozij tako prinaša predloge novih, kompleksnih in prilagodljivih možnosti, izzivov in reform okoljskega upravljanja ter filozofskih in družbenih analiz sodobnih usmeritev ekološke pravičnosti. 

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku. 

 

Knjiga povzetkov je na voljo na spletni strani ZRS: https://www.zrs-kp.si/koledar/simpozij-anthropocen/ 

Interdisciplinarni simpozij soorganizirajo: 

  • Mediteranski Inštitut za okoljske študije Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija
  • Inštitut za filozofske študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija
  • Oddelek za filozofijo Univerze na Islandiji, Reykjavik
  • Univerza v Innsbrucku, Inštitut za edukacijske vede, Avstrija
  • Alma Mater Europaea ECM, Slovenija 

Simpozij finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v sklopu temeljnega raziskovalnega projekta Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti (J7–1824).

Vljudno vabljeni!