Izhod iz enostavnega načina

Društvo za primerjalno religiologijo

Društvo za primerjalno religiologijo (DPR) si prizadeva za promocijo religijske vednosti v slovenski in mednarodni strokovni in širši javnosti. Društvo skrbi tudi za primerno zastopanost te vednosti v ustreznih programih srednjega in visokega izobraževanja. V DPR se prostovoljno zadržujejo posamezniki/fizične osebe, ki si želijo sodelovanja med religiologijo in drugimi vedami, ki jih zanimajo religijska vprašanja, kot so filozofija religije, teologija, antropologija, sociologija religije, literarna veda in umetnostna zgodovina.

Namen DPR je spodbujati raziskovalno dejavnost in tako prispevati k razvoju primerjalne religiologije v Republiki Sloveniji, dosega pa ga s tem, da:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s problemi, ki spadajo na področje primerjalne religiologije;
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva;
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva;
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva;
 • sodeluje pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja;
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

DPR uresničuje svoj namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • organizira predavanja in okrogle mize za svoje člane;
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako spodbuja zanimanje javnosti za primerjalno religiologijo;
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov;
 • izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja javnosti društva (knjižna zbirka Hieron, revija Poligrafi);
 • spodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva;
 • v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru dejavnosti društva spodbuja interdisciplinarno sodelovanje in povezovanje, ki ohranja strogost posameznih disciplin;
 • sodeluje z drugimi društvi v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost je sorodna dejavnosti DPR;
 • spodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti pri svojih članih.

Sedež: Garibaldijeva 1, 6000 Koper
E-naslov: 
Matična številka: 5403049000
Davčna številka: 62451103

Statut društva

Delovanje društva ureja Statut Društva za primerjalno religiologijo (PDF).

Organi društva

Organi DPR so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.

Mandatna doba članov upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča je dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Članstvo

Redni članica/član Društva za primerjalno religiologijo (DPR) je lahko posameznica/ik, ki je zainteresiran za razvoj in popularizacijo religiologije, sprejme pravila DPR in plačuje članarino.

Za včlanitev v društvo je potrebno poslati izpolnjeno pristopno izjavo natisnjeno po pošti na sedež Društva ali skenirano na elektronski naslov .

Članstvo v društvu je prostovoljno.

DPR zagotavlja, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR.

DPR ima redne in častne članice in člane.

Za sprejem v društvo je pristojen upravni odbor društva, ki sklepa o sprejemu glede na kandidatovo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev. Kandidat, ki bi mu upravni odbor odklonil sprejem, se lahko pritoži na občni zbor.

Naziv častnega člana lahko dobi član DPR, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Ta naziv lahko društvo podeli tudi nečlanu, če ima posebne zasluge na področju primerjalne religiologije.