Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji, 1931-1991

Evidenčna številka ARRS: J6-9353

Trajanje projekta: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

 

Projekt se ukvarja z intelektualno zgodovino krščanstva in marksizma v Sloveniji v 20. stoletju kot večinske religije in poglavitnega sekularnega narativa. Bolj kot trk med njunima institucionaliziranima variantama nas v tem primeru zanima lok idejnega soočanja, približevanja in v nekaterih primerih celo spajanja obeh vizij družbene ureditve. Gre za fenomen, ki ga od drugega vatikanskega koncila dalje v Latinski Ameriki in drugih delih kapitalističnega sveta poznamo pod imenom teologija osvoboditve, v socialistični Sloveniji pa se je oblikoval v različne, a malo znane tokove politične teologije.

Opraviti imamo s kritičnim prepletom med levo orientiranim katolicizmom in marksizmom, ki se je močno razlikoval od krščanskih prorežimskih gibanj v socialistični vzhodni Evropi in bil plod izrazitih idejnih vplivov in cirkulacij iz globalnega juga in zahodne Evrope, ter si za izhodišče vzel obstoječo postrevolucionarno družbo, ki so jo s svojim sodelovanjem v Osvobodilni fronti med drugo svetovno vojno pomagali vzpostaviti tudi slovenski katoličani. Naše sledenje kritičnemu prepletanju med levo orientiranim katolicizmom in marksizmom v Sloveniji sega od tridesetih let, ko se je skupina krščanskih socialistov ločila od večinskega duha krščanskega integrizma in se začela vse bolj približevati idejnim premisam marksizma, in traja vse do začetka devetdesetih let, ko se je socializem nekaterim katolikom še vedno kazal kot »znamenje časa«.
Z namenom kompleksne obravnave opisanega fenomena bomo k raziskavi pristopili s transnacionalnim pristopom in z metodami intelektualne, politične in diplomatske zgodovine, sociologije religije, teologije in antropologije religije. Realizacijo interdisciplinarno zasnovane raziskave bo omogočala dinamična starostno in spolno mešana skupina kvalificiranih zgodovinarjev, sociologov, teologov in filozofov. Izsledki bodo opazno presegali obstoječe stanje raziskav in odprli razpravo, ki ne bo omejena samo na dominantno politično zgodovino slovenskega in jugoslovanskega okvirja.

S preučevanjem diskurzov na različnih ravneh in upoštevajoč politiko Vatikana do komunizma bo projekt ponudil odgovor na vprašanje, zakaj je propadel poskus inkluzivnega dialoga ali celo zlitja načel marksizma in krščanstva v Jugoslaviji kot državi s socialističnim režimom na oblasti. V tem pogledu se ne bomo poglabljali le v filozofske in ideološke perspektive, ampak bomo prikazali širšo sliko tako jugoslovanskega samoupravnega sistema kot katoliškega miljeja v tej multireligijski državi, s čimer bomo osvetlili tudi problem njenih demokratičnih deficitov.

Predlagana raziskava bo ustvarila vrsto znanstvenih rezultatov, ki imajo namen sprožiti razpravo tako na akademskem kot na nivoju širše javnosti, pri čemer bomo sledili naslednjim ciljem: 1) kontekstualizirati in podati nov epistemološki vpogled v intelektualne dosežke levičarsko orientirane slovenske teologije v okviru sočasne in sodobne svetovne politične teološke misli; 2) ponuditi novo perspektivo glede procesov intelektualnih transferjev med slovenskim prostorom in različnimi deli Evrope, ZDA, Južne Amerike in ostalih delov sveta; 3) ponuditi izviren vpogled na vizije in dileme slovenskih krščanskih socialistov v primerjavi z levičarsko usmerjenimi krščanskimi skupinami v Evropi pred in med drugo svetovno vojno in v povojnem obdobju; 4) ponuditi novo perspektivo na problematiko sodelovanja kristjanov in komunistov med drugo svetovno vojno; 5) ugotoviti domet vpliva levičarskega katolištva na ideološko in politično strukturo jugoslovanskega samoupravnega socializma in razumeti pomen Jugoslavije za vatikansko »Ostpolitik«; 6) omogočiti vpogled v pretekle in tudi sodobne tokove politične teološke misli na Slovenskem in kritično analizirati sedanji t. i. ateistični obrat znotraj te smeri.

Časovna preglednica uresničevanja projektnih aktivnosti

Obdobje Aktivnost/Dosežek
julij 2018 Uvodno srečanje vseh članov projektne skupine v Kopru
avgust 2018 – februar 2019 Analiza sekundarne in teoretske literature, skupna diskusija besedil; individualni sestanki raziskovalcev, sodelujočih znotraj posameznih analitičnih sklopov
marec 2018 – julij 2019 Diskusija o teoretskih aspektih; identifikacija nadaljnjih vzporednih problematik; priprave na empirično raziskavo
avgust 2019 – februar 2020 Prva faza glavne empirične raziskave (v arhivih in knjižnicah), urejanje in analiza zbranih podatkov
marec 2020 – maj 2020 Delavnica članov projektne skupine; individualne in skupinske predstavitve na mednarodnih konferencah
maj – september 2020 Pisanje znanstvenih besedil in njihova oddaja
oktober 2020 Priprava mednarodne znanstvene konference
november 2020 – januar 2021 Druga – dopolnilna faza empirične raziskave v arhivih in knjižnicah
marec – april 2021 Dopolnjevanje recenziranih znanstvenih besedil
maj 2021 Zaključna mednarodna znanstvena konferenca, na kateri bodo sodelovali vsi člani projektne skupine in ostali izvedenci s področja
junij – avgust 2021 Objava izvirnih znanstvenih člankov/poglavij v monografiji

Vodja projekta

dr. Jure Ramšak, znanstveni sodelavec (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije)

Sodelavci projekta

Dr. Mateja Režek (ZRS Koper, šifra raziskovalca 15635)

Dr. Gašper Mithans (ZRS Koper, šifra raziskovalca 29463)

Dr. Egon Pelikan (ZRS Koper, šifra raziskovalca 12648)

Dr. Jože Pirjevec (ZRS Koper, šifra raziskovalca 17051)

Dr. Tilen Glavina (ZRS Koper, šifra raziskovalca 33310)

Dr. Lenart Škof (ZRS Koper, šifra raziskovalca 18054)

Dr. Anja Zalta (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, šifra raziskovalca 21338)

Peter Čerče (ZRS Koper, šifra raziskovalca 10756)