Jadranske socialne države. Socialne politike na transnacionalnem mejnem območju od sredine 19. do 21. stoletja

Evidenčna številka ARRS: J6-1800

Trajanje projekta: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

 

Projekt Jadranske socialne države. Socialne politike na transnacionalnem mejnem območju od sredine 19. do 21. stoletja gradi na sklopu vprašanj povezanih s socialno oskrbo in socialnimi pravicami, ki so osrednjega pomena za sodobne razprave v (in o) Evropi. Na ta vprašanja skuša odgovoriti s pomočjo analize lokalnih socialnih mobilizacij na heterogenem mejnem območju severnega Jadrana. Te rezultate projektna skupina dosega s preučevanjem podobnosti in razlik med državami, ki so oblikovale zgodovino regije (Habsburška monarhija, Kraljevina Italija v času fašizma, nacistična Nemčija, angloameriška vojaška uprava, socialistična Jugoslavija, hladno-vojna Italija in neodvisna Slovenija), medtem ko hkrati sledi kroženju idej, ljudi in praks. Poudarek na prekrivanju in občasni konkurenčnosti lokalnih struktur socialne varnosti nam omogoča preučevanje prepletanj med vključenostjo in izključenostjo, ki so dolgo zaznamovali evropske socialne politike. Po eni strani je trajna heterogenost mejnih območij vodila k agresivnejšim kampanjam posameznih nacionalnih držav za uvedbo svojih praks standardiziranja (in discipliniranja), v okviru katerih je odobritev ali zavrnitev zagotavljanja socialne pomoči predstavljala osrednji element. Po drugi strani pa je heterogenost mejnih območij omogočila posameznikom izpodbijanje kategorije nacionalne pripadnosti s preračunavanjem socialnih ugodnosti različnih državnih tvorb ali zanašanjem na alternativne oblike socialne pomoči.

S pomočjo inovativnega pristopa, ki združuje analizo »od zgoraj« in pogled »od spodaj« z interdisciplinarnimi, primerjalnimi in transnacionalnimi pristopi ter ambiciozno zastavljenim programom raziskav v doslej še neraziskanih fondih državnih in lokalnih arhivov, projekt prispeva k preseganju dosedanjega poznavanja vprašanj povezanih s socialno državo in socialno varnostjo. To dosega z razširitvijo dosedanjih raziskav na področju zgodovine socialne države ter njihovo povezavo s študijami obmejnih prostorov. Le-te je pogosto omejeval pristop, ki je na kompleksne razmere na obmejnih območjih gledal zgolj skozi prizmo etničnih konfliktov.

Projekt temelji na večplastni transnacionalni študiji socialnih akcij zasnovanih in izvedenih s strani lokalnih akterjev v korist treh medsebojno povezanih ranljivih skupin, ki jim ustrezajo trije delovni sklopi:

  • družina in socialna oskrba;
  • socialna oskrba in dobrodelnost;
  • intelektualne tradicije in koncepti socialne oskrbe.

Študije primera omogočajo primerjavo preko časa in prostora, kar je ključno za razumevanje, kako so širši zgodovinski procesi oblikovali socialne politike v Evropi. Slednji imajo svoje lastne časnosti in prostorskosti, izbrane študije primerov pa bodo omogočile konkretno in podrobno analizo socialnih politik v divergentnih ideoloških in socialno-ekonomskih kontekstih.

Projekt se umešča v širši evropski projekt Who Cares in Europe? (COST action CA18119), nedavno odobren s strani programa COST (Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije), ki ga vodita profesorici Clarisse Berthezene (École des hautes études en sciences sociales – EHESS) in Laura Lee Downs (European University Institute – EUI).  Vodja projekta dr. Borut Klabjan je slovenski predstavnik in član upravnega odbora tega projekta. Medtem ko projekt Jadranske socialne države služi za izvedbo osnovnih raziskav na področju severnega Jadrana, pobuda COST predstavlja unikatno središče za diskusije povezane z našim delom v transnacionalni in primerjalni perspektivi. Preko projekta je obmejno območje severnega Jadrana vključeno v akademsko diskusijo na najvišjem znanstvenem nivoju.

Vodja projekta

Dr. Borut Klabjan, znanstveni sodelavec (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 24376)

Sodelavci projekta

Dr. Egon Pelikan (ZRS Koper, šifra raziskovalca 12648)

Dr. Jože Pirjevec (ZRS Koper, šifra raziskovalca 17051)

Dr. Jure Ramšak, (ZRS Koper, šifra raziskovalca 30859)

Dr. Mateja Režek (ZRS Koper, šifra raziskovalke 15635)

Dr. Urška Bratož (ZRS Koper, šifra raziskovalke 27531)

Dr. Dragica Čeč (ZRS, Koper, šifra raziskovalke 27937)

Dr. Gašper Mithans (ZRS Koper, šifra raziskovalca 29463)

Dr. Tilen Glavina (ZRS Koper, šifra raziskovalca 33310)

Vida Rožac Darovec (ZRS Koper, šifra raziskovalca 15876)

Matic Batič (ZRS Koper, šifra raziskovalca 38227)

Peter Čerče (ZRS Koper, šifra raziskovalca 10756)