Antifašizem v julijski krajini v transnacionalni perspektivi, 1919-1954

Evidenčna številka ARRS: J6-9356

Trajanje projekta: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

 

Projekt obravnava specifike in manj znane vidike antifašizma v nekdanji Julijski krajini ter njegovo vpetost v širši evropski prostor. Raziskava zajema obdobje od vzpona fašizma v Italiji (1919) do razdelitve Svobodnega tržaškega ozemlja med Italijo in Jugoslavijo (1954), vsebinsko pa je osredotočena na fenomen antifašizma, kot se je razvil v pogojih »obmejnega fašizma« (fascismo di confine), značilnega za to obmejno, multietnično regijo.

Cilji projekta so:

  1. analiza idejnih, socialnih in nacionalnih izhodišč antifašizma v nekdanji Julijski krajini;
  2. raziskava antifašističnih skupin in gibanj različnih ideološko-političnih provenienc ter raznovrstnih praks njihovega delovanja;
  3. raziskava interakcij med lokalnimi antifašističnimi skupinami, njihovih mednarodnih povezav, medsebojnih vplivov in idejnih transferjev;
  4. raziskava ženske emancipacije skozi njihov antifašistični angažma;
  5. analiza antifašistične simbolike ter govorice likovne umetnosti in književnosti;
  6. raziskava oblikovanje kolektivnega spomina na antifašizem ob jugoslovansko-italijanski meji po drugi svetovni vojni.

Poudarek projekta je na antifašističnih skupinah in posameznikih, za katere je bila značilna mednarodna vpetost, kar lahko najbolje zajamemo s pristopi transnacionalne in komparativne zgodovine. Z aplikacijo teh raziskovalnih pristopov bo projekt zapolnil metodološke in vsebinske vrzeli v raziskavah zgodovine obmejnega prostora, hkrati pa se bodo sodelujoči raziskovalci še aktivneje vključili v mednarodno zgodovinopisje, ki v zadnjih letih izkazuje povečano zanimanje za raziskovanje antifašizma in poudarja pomen raziskav političnih, socialnih in kulturnih značilnosti antifašizma v različnih, a med seboj povezanih evropskih okoljih.

Vodja projekta

Dr. Jože Pirjevec, znanstveni sodelavec (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 17051)

Sodelavci projekta

Dr. Egon Pelikan (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 12648)

Dr. Borut Klabjan, (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 24376)

Dr. Jure Ramšak, (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 30859)

Dr. Mateja Režek (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalke 15635)

Dr. Urška Bratož (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalke 27531)

Dr. Dragica Čeč (ZRS, Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalke 27937)

Dr. Gašper Mithans (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 29463)

Dr. Tilen Glavina (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 33310)

Vida Rožac Darovec (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 15876)

Matic Batič (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalca 38227)

Dr. Mikolič Vesna (ZRS Koper, Inštitut za jezikoslovne študije, šifra raziskovalke 17863)

Alenka Obid (ZRS Koper, šifra 23810)

Dr. Gorazd Bajc (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, šifra raziskovalca 22467)