PREDSTAVITEV

Kdo smo

Novonastali Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) je bil ustanovljen leta 2018. Interdisciplinarna raziskovalna skupina združuje biološke znanosti in vede o življenju z biotehnologijo, filozofijo, sociologijo, ekonomijo, živilsko tehnologijo in zdravstvene študije.

Kompetence in dosežki

Preko ciljnih raziskav MIOS spodbuja odličnost in odgovornost. Raziskovalci Inštituta se ukvarjajo predvsem z interdisciplinarnimi nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi projekti, pripravljajo znanstvena in strokovna poročila ter organizirajo in sodelujejo na znanstvenih in strokovnih srečanjih. Raziskovalna področja inštituta so usmerjena predvsem v mediteranski prostor. Kljub temu MIOS podpira tudi globalno povezovanje raznolikih človeških družb, kultur in okolij za razvoj bolj integriranih, celostnih in uravnovešenih modelov trajnosti.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo MIOSa je postati referenčno središče za odgovorne raziskave in inovacije, ki naslavljajo socialne, gospodarske in širše okoljske razsežnosti sredozemskega prostora na celosten in integralen način. V naši viziji verjamemo, da se morajo v osnovi človeške skupnosti ponovno povezati z naravo. Da bi zagotovili to ponovno povezovanje, kolektivno zavest in okoljsko ozaveščenost, je potrebno integrirati družbeno odgovorne tehnološke inovacije, inter- in transdisciplinarne oblike znanosti ter raziskav v oblikovanje novih trajnostnih gospodarskih priložnosti.

Da bi sledili tej viziji, umeščamo raziskovalni prispevek MIOSa v sledeča področja:

  • trajnostno upravljanje naravnih virov, ohranjanje ekosistemov, vrednotenje ekosistemskih storitev in celovit pristop pri raziskovanju vseh razsežnosti biotske raznovrstnosti;
  • prilagajanje podnebnim spremembam in prehod v nizkoogljično družbo;
  • trajnostni življenjski slog za ohranjanje zdravja in zagotavljanje dolgoživosti;
  • proizvodnja zadostne in kakovostne hrane s tehnologijami, ki so okolju prijazne;
  • razvoj trajnostne in vključujoče družbe, enakosti, socialne pravičnosti, enotnosti v kulturni raznolikosti, miroljubne koevolucije narodov in civilizacij;
  • trajnostno upravljanje podeželja in mest, da se poveča konkurenčnost, funkcionalnost, odpornost in prilagodljivost sredozemskih območij.

Predstojnica: dr. Shé Mackenzie Hawke, znanstvena sodelavka

E-naslov: info@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Hawke Shé Mackenzie

znanstvena sodelavka
Predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Meulenberg Cécil

asistent z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Škof Lenart

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Škof Suzana

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Vižintin Liliana

strokovno-raziskovalna sodelavka
Phone: +386 5 663 77 92

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI PROJEKTI V TEKU

Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti (J7-1824)

Evidenčna številka ARRS: J7-1824

Obdobje: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

VodjaDr. Lenart Škof, znanstveni svetnik

Nosilec projekta: Inštitut za filozofske študije, Mediteranski inštitut za okoljske študije

Spletna stran projekta

ZAKLJUČENI RAZISKOVALNI PROJEKTI

MEDNARODNI PROJEKTI V TEKU

ECO-SMART

ECO-SMART


ECO-SMART – Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020


Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.

Splošni namen projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na čezmejni ravni ekonomsko izvedljivost ukrepov za zaščito biotske pestrosti in prilagajanja podnebnim spremembam na območjih NATURA 2000 s pilotno aplikacijo orodja plačila za ekosistemske storitve.

Specifični cilji projekta ECO-SMART so:

  • priprava usklajenih pristopov analize in vrednotenja ekosistemskih storitev;
  • oblikovanje metodoloških okvirjev, ki bodo omogočili analizo ranljivosti na podnebne spremembe izbranih območij NATURA 2000;
  • pilotno oblikovanje načrtov prilagajanja, katerih vzdržnost bo zagotovljena preko aplikacije modelov plačila za ekosistemske storitve.

Trajanje projekta: 24 mesecev (1. 4. 2020 – 31. 3. 2022)

Partnerji projekta:

VP: Direkcija za turizem Dežele Benečija (organizacijska enota Regijske strategije za biodiverziteto in parke)

PP2: Občina Tržič Monfalcone

PP3: Univerza v Padovi – Oddelek za industrijski inženiring

PP4: Regionalni Razvojni Center Koper

PP5: Znanstveno-raziskovalno Središče Koper

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Nosilka projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin (Liliana.Vizintin@zrs-kp.si)

Sodelavca projekta na ZRS Koper: dr. Suzana Škof (Suzana.Skof@zrs-kp.si) in dr. Cécil  Meulenberg (Cecil.Meulenberg@zrs-kp.si)


Spletna stran projekta: www.ita-slo.eu/eco-smart

https://www.facebook.com/InterregEcoSmart/

https://www.linkedin.com/in/eco-smart-7a13191b0/