PREDSTAVITEV

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je visoko specializirana infrastrukturna enota, ki je že leta dobro poznana v mednarodnem prostoru. Odličnost in visoka specializiranost laboratorija sta vsakoletno potrjeni na podlagi uspešno opravljenih mednarodnih medlaboratorijskih testiranj v dveh medlaboratorijskih primerjavah (IOC in BIPEA). Na podlagi rezultatov primerjav se laboratorij že od ustanovitve vsako leto uvrsti na seznama kemijskih preskusnih laboratorijev in senzoričnih panelov, ki jih priznava Mednarodni svet za oljke (IOC). Osebje laboratorija uvaja nove metode, spremlja novosti s področja ugotavljanja kakovosti in potvorb oljčnega olja, sodeluje v mednarodnih odborih ter prenaša znanja iz mednarodnega v slovenski raziskovalni prostor.

Pomen laboratorija je opredeljen v strategiji kmetijstva do leta 2020. Laboratorij združuje uporabnost raziskovalne opreme in kadra za državne naloge s področja inšpekcijskega nadzora. Dejavnost laboratorija je vključena tudi v strategiji meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 za zagotavljanje sledljivosti v Republiki Sloveniji, tako na prednostnih kot nišnih področjih. Laboratorij je nosilec nacionalnega etalona za množino snovi v bioloških materialih in hrani, naloge nosilca pa izvaja v okviru zakona o meroslovju. Aktivno deluje tudi v mednarodnem prostoru, saj sodeluje pri vzpostavljanju mednarodne meroslovne infrastrukture. Laboratorij nudi raziskovalno podporo nacionalnim in mednarodnim projektom. Spodbuja znanstveno sodelovanje in sodelovanje med različnimi interesnimi skupinami, vzdržuje bazo podatkov o slovenskih oljčnih oljih od leta 1994, stalno izobražuje kader ter nadgrajuje analitsko opremo.

 

Laboratorij se je zaradi požara na novi lokaciji preselil v začasne prostore:

Zelena ulica 8c
6310 IZOLA

Vodja: dr. Milena Bučar Miklavčič

Email: info.izo@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 611 79 31

SODELAVCI

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

dr. Bučar Miklavčič Milena

višja asistentka
vodja laboratorija
Phone: +386 5 611 79 36
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

dr. Bešter Erika

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 611 79 34
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

dr. Butinar Bojan

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 611 79 34
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Fičur Katja

samostojna strokovna delavka VII/1
Phone: +386 5 611 79 31
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Kozlovič Gašper

Strokovni sodelavec VII/1 - analitik
Phone: +386 5 611 79 31
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

dr. Valenčič Vasilij

asistent z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Laboratorij Inštituta za oljkarstvo

Volk Saša

samostojna strokovna delavka VII/2
Phone: +386 5 611 79 31

RAZISKOVALNA OPREMA VEČJE VREDNOSTI

Akreditiran laboratorij LPO zagotavlja kakovost in sledljivost kemijskega in senzoričnega preskušanja na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter sodeluje in vzdržuje nosilstvo nacionalnega etalona veličine mol/množina snovi za vrsto vzorca oljčno olje.

Laboratorij je kot nosilec nacionalnega etalona v okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema-množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/oljčno olje« ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj dobil v upravljanje tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) in plinski kromatograf opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column). Nova oprema je bila dana v upravljanje na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi, sklenjene med Laboratorijem in investitorjem (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje).

Tekočinski kromatograf s tandemskim masnim detektorjem (LC/MS/MS) je sestavljen iz elementov: visokozmogljivi tekočinski kromatograf (HPLC), tandemski masni spektrometer v konfiguraciji kvadrupol-kvadrupol-kvadrupol (QQQ), sistem za oskrbo s plini, dodatni material in pribor za sprotno oskrbo/vzdrževanje sistema ter verificirana in validirana programska oprema. Plinski kromatograf, opremljen z nastavkom za injiciranje v hladnem (GC-Cool On Column) in z injektorjem za avtomatsko injiciranje, je sestavljen iz elementov: plinski kromatograf, sistem za avtomatski vnos tekočega vzorca ter kvalificirana in verificirana računalniška programska in strojna oprema. GC-Cool On Column omogoča avtomatsko on line derivatizacijo.

Laboratorij kot nosilec nacionalnega etalona za množino snovi v hrani rastlinskega izvora (v oljčnem olju) z različnimi aktivnostmi zagotavlja sledljivost na mednarodno raven. Zakonodaja o oljčnem olju (Uredba komisije (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah) se nenehno posodablja in dopolnjuje z novimi analiznimi metodami, ki jih moramo implementirati tudi v našem laboratoriju. Svojo usposobljenost vsakoletno dokazujemo z uspešnim sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah in z rednimi analizami referenčnih vzorcev. S sodelovanjem v ring testih v organizaciji Mednarodnega sveta za oljkarstvo aktivno sodelujemo pri validaciji novih ali posodobljenih preskusnih metod, ki se kasneje, če se v testih izkažejo za primerne, vključijo v evropsko zakonodajo. Sodelujemo pa tudi v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na področju oljčnega olja. Izvajanje vseh teh dejavnosti ne bi bilo mogoče brez ustrezne sodobne analitske opreme. Nov plinski in tekočinski kromatograf sta pomembni pridobitvi, ki ju v LPO uporabljamo pri vseh opisanih aktivnostih.

CENIK LABORATORIJA INŠTITUTA ZA OLJKARSTVO

Sedež laboratorija:

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo
Zelena ulica  8c
SI-6310 IZOLA
Slovenija

Telefoni:

+ 386 (0)5 61 17 936 (vodja),
+ 386 (0)5 61 17 931 (laboratorij 1),
+ 386 (0)5 61 17 934 (laboratorij 2),
+ 386 (0)51 389 392 (gsm)

E-mail:

Milena.BucarMiklavcic@zrs-kp.si (vodja laboratorija)
Erika.Bester@zrs-kp.si (vodja kakovosti laboratorija)

 

ZRS Koper, IZO, Laboratorij Inštituta za ojkarstvo je od 16. 4. 2004 akreditiran pri Slovenski akreditaciji (SA) kot preskuševalni laboratorij in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

ZRS Koper, IZO, Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je z odločbo MKGP št. 324-115/2004/2 z dne 16. 6. 2004 določen kot preskusni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja.

ZRS Koper, IZO, Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je z odločbo MKGP št. 324-97/2004/2 z dne 18. 5. 2004 določen kot organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja.

ZRS Koper, IZO, Laboratorij Inštituta za ojkarstvo je na seznamu priznanih preskusnih laboratorijev za kemijske analize in senzorično ocenjevanje oljčnega olja Mednarodnega sveta za oljke (IOC) za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019.

CENIK sprejet na UO ZRS Koper dne 26. 11. 2019 s pričetkom veljavnosti dne 26. 11. 2019.

V skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) se za opravljene storitve, ki so vezane na nosilstvo nacionalnega etalona, ne zaračunava DDV.
Za storitve, opravljene na opremi, pridobljeni s sredstvi projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljčno olje št. 303-64/2012-2 z dne 18. 07. 2012 ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, se ne zaračunava DDV.
Za storitve, opravljene na opremi, pridobljeni s sredstvi ESRR sklada, delno financiranega iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3.5.2. »Gospodarsko – razvojna infrastruktura«, prednostna usmeritev Izobraževalno raziskovalno dejavnost, se ne zaračunava DDV.
DDV se zaračunava za storitve komercialne dejavnosti, za opravljanje državnih nalog, ki so predpisane v Zakonu o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), pa se DDV ne zaračunava.
Izvajalec si pridržuje pravico, da se cenik storitev spremeni, v primeru spremembe obsega akreditiranih metod.

CENE ZA POSAMEZNE PRESKUSE (PARAMETRE)

ZAP. ŠT. PARAMETER METODA CENA V EUR (brez DDV) NAMEN
1. Kislost ·      Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga II·      Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1227 15,00 K, ZOP
2. Kislost COI/T.20/Doc. No 34, Rev 1, 2017 15,00 ZOP
3. Kislost SIST EN ISO 660:2009 16,50
4. Peroksidno število SIST EN ISO 3960:2017 33,00 K, ZOP
5. K268, K232, DK ·    Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga IX·    Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833 33,00 K, ZOP
6. K268, K232, DK COI/T.20/Doc. No 19,/Rev 4, 2017 33,00 ZOP
7. Senzorične značilnosti(mediana sadežnosti in mediana napak) ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga XII;·  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2013;

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833

132,00 K, ZOP
8. Maščobnokislinska sestava(in trans-izomeri) ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga X;·  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833 154,00 P, ZOP
9. Maščobnokislinska sestava(in trans-izomeri) COI/T.20/Doc. No 33/Rev 1, 2017 154,00 ZOP
10. Maščobnokislinska sestava(in trans-izomeri SIST EN ISO 12966-4: 2015 154,00 ZOP
11. Stigmastadieni ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga XVII;·  Uredba Komisije (ES) št. 656/95 121,00 P
12. Stigmastadieni COI/T.20/Doc. No 11/Rev. 3, 2017 121,00
13. Razlika med dejansko in teoretsko vsebnostjo triacilglicerolov z ECN42 ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga  XVIII;·  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 299/2013 165,00 P
14. Razlika med dejansko in teoretsko vsebnostjo triacilglicerolov z ECN42 COI/T.20/Doc. No 20/Rev. 4, 2017 165,00
15. Voski ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga  IV;·  Uredba Komisije (ES) št. 702/2007 149,60 P
16. Voski COI/T.20/Doc. No 18, Revision 2, 2003 149,60
17. Etilni estri ·   Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga XX;·   Uredba Komisije (EU) št. 61/2011;

Popravek, UL L 270, 15.10.2011, str. 55 (61/2011)

80,00 K
18. Voski in etilni estri 160,00 P, K
19. Etilni estri COI/T.20/Doc. No 28/Rev. 2, 2017 80,00
20. Voski in etilni estri 160,00
21. Steroli in triterpenski dialkoholi ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga V;·  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2013

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833

180,00 P
22. Steroli in triterpenski dialkoholi COI/T.20/Doc. No 30/ Rev. 2, 2017 180,00
23. Tokoferoli SIST ISO 9936:2016 124,00
24. Biofenoli s HPLC COI/T.20/Doc No 29/ Rev 1, 2017Modificirana metoda 132,00 ZOP
25. # Hidroksitirosol in derivati oleuropeina 132,00 ZT
26. # Celokupni biofenoli T. Gutfinger,JAOCS/1981 80,00
27. # 2-gliceril mono palmitat ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga VII;·  Uredba Komisije (ES) št. 702/2007 110,00 P
# – parameter se nanaša na neakreditirano dejavnost

Legenda:

Oznaka Namen
K Parameter kakovosti
P Parameter pristnosti
ZOP Parameter kakovosti za Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla (EDOOSI ZOP)
ZT Zdravstvena trditev

CENIK PO SKLOPIH PRESKUSOV

SKLOP PARAMETRI  CENA V EUR (brez DDV)
Parametri kakovosti Kislost 293,00
Peroksidno število
K268, K232, DK
Senzorične značilnosti (mediana sadežnosti in mediana napak)
Etilni estri
Parametri pristnosti Maščobnikislinska sestava in trans-izomeri 897,60
Stigmastadieni
Voski
Razlika med dejansko in teoretsko vsebnostjo triacilglicerolov z ECN42
Steroli in triterpenski dialkoholi
# 2-gliceril mono palmitata
Parametri kakovosti in pristnosti (glej zgoraj) 1.172,60
Parametri kakovosti za Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla (EDOOSI ZOP) Kislost 499,00
Peroksidno število
K268, K232, DK
Senzorične značilnosti (mediana sadežnosti in mediana napak)
Maščobnikislinska sestava
Biofenoli s HPLC

POROČILA, POVZETKI, IZJAVE O SKLADNOSTI IN MNENJA

Poročila, povzetke, izjave o skladnosti in mnenja se izdela stranki glede na njene zahteve. Storitve se obračuna glede na opravljene ure, vendar ne manj kot 20,00 EUR brez DDV za posamezno poročilo. Osnova za obračun je urna postavka raziskovalnega programa D.

PRIDOBITEV DRUGEGA MNENJA: SENZORIČNA ANALIZA V TUJINI

Strošek pridobitve drugega mnenja za senzorično analizo pri enem pooblaščenem senzoričnem panelu s seznama priznanih preskusnih laboratorijev za senzorično ocenjevanje oljčnega olja Mednarodnega sveta za oljke (IOC) za tekoče leto je 400,00 EUR + DDV na poslani vzorec.

STORITVE

Storitve Laboratorija IZO zaračunavamo po Ceniku ZRS Koper.

STORITVE LABORATORIJA IZO PO POSAMEZNIH PRESKUSIH / PARAMETRIH

PARAMETER METODA NAMEN
1. Kislost ·    Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga II

·    Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1227

K, ZOP
2. Kislost COI/T.20/Doc. No 34, November 2015 ZOP
3. Kislost SIST EN ISO 660:2009
4. Peroksidno število SIST EN ISO 3960:2017 K, ZOP
5. K268, K232, DK ·    Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga IX

·    Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833

K, ZOP
6. K268, K232, DK COI/T.20/Doc. No 19,/Rev 3, February 2015 ZOP
7. Senzorične značilnosti

(mediana sadežnosti in mediana napak)

·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga XII;

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2013;

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833

K, ZOP
8. Maščobnokislinska sestava

(in trans-izomeri)

·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga X;

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833

P, ZOP
9. Maščobnokislinska sestava

(in trans-izomeri)

COI/T.20/Doc. No 33, February 2015 ZOP
10. Maščobnokislinska sestava

(in trans-izomeri)

SIST EN ISO 12966-4: 2015 ZOP
11. # Stigmastadieni ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga XVII;

·  Uredba Komisije (ES) št. 656/95

P
12. # Stigmastadieni COI/T.20/Doc. No 11, Revision 2, 2001
13. # Razlika med dejansko in teoretsko vsebnostjo triacilglicerolov z ECN42 ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga  XVIII;

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 299/2013

P
14. # Razlika med dejansko in teoretsko vsebnostjo triacilglicerolov z ECN42 COI/T.20/Doc. No 20, Revision 2, 2010
15. # Voski ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga  IV;

·  Uredba Komisije (ES) št. 702/2007

P
16. # Voski COI/T.20/Doc. No 18, Revision 2, 2003
17. # Etilni estri ·   Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga XX;

·   Uredba Komisije (EU) št. 61/2011;

Popravek, UL L 270, 15.10.2011, str. 55 (61/2011)

K
18. # Voski in etilni estri P, K
19. # Etilni estri COI/T.20/Doc. No 28, Revision 1, 2010
20. # Voski in etilni estri
21. # Steroli in triterpenski dialkoholi ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga V;

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2013

·  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833

P
22. # Steroli in triterpenski dialkoholi COI/T.20/Doc. No 30, Revision 1, 2013
23. # Tokoferoli SIST ISO 9936:2016
24. Biofenoli s HPLC COI/T.20/Doc No 29

modificirana metoda

ZOP
25. # Hidroksitirosol in derivati oleuropeina ZT
26. # Celokupni biofenoli T. Gutfinger,

JAOCS/1981

27. # 2-gliceril mono palmitat ·  Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91, Priloga  VII;

·  Uredba Komisije (ES) št. 702/2007

P

# – parameter se nanaša na ne akreditirano dejavnost

 

Legenda:

Namen:
K………. Parameter kakovosti
P ……… Parameter pristnosti
ZOP ….. Parameter kakovosti za ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla (EDOOSI ZOP)
ZT………. Zdravstvena trditev

STORITVE PO SKLOPIH PRESKUSOV

sklop parametri
Parametri kakovosti Kislost
Peroksidno število
K268, K232, DK
Senzorične značilnosti

(mediana sadežnosti in mediana napak)

Etilni estri
Parametri pristnosti Maščobnikislinska sestava in trans-izomeri
Stigmastadieni
Voski
Razlika med dejansko in teoretsko vsebnostjo triacilglicerolov z ECN42
Steroli in triterpenski dialkoholi
# Določevanje odstotnega deleža

2-gliceril mono palmitata

Parametri kakovosti in pristnosti (glej zgoraj)
Parametri kakovosti za ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla (EDOOSI ZOP) Kislost
Peroksidno število
K268, K232, DK
Senzorične značilnosti

(mediana sadežnosti in mediana napak)

Maščobnikislinska sestava
Biofenoli s HPLC

POROČILA, ANALIZE POVZETKOV IN MNENJA

Poročila, povzetke in mnenja izdelamo stranki glede na njene zahteve. Storitve obračunavamo glede na opravljene ure, vendar ne manj kot 20,00 EUR brez DDV za posamezno poročilo. Osnova za obračun je urna postavka raziskovalnega programa D.

PRIDOBITEV DRUGEGA MNENJA-SENZORIČNA ANALIZA V TUJINI

Pridobitve drugega mnenja za senzorično analizo pri enem od pooblaščenih senzoričnih panelov s seznama priznanih preskusnih laboratorijev za senzorično ocenjevanje oljčnega olja Mednarodnega sveta za oljke (IOC) za tekoče leto.

Strošek obračunamo v skladu s Cenikom ZRS Koper za Laboratorij Inštituta za oljkarstvo.