Dr. MAJA BJELICA, asistentka z doktoratom

Inštitut za filozofske študije

Tel.: +386 5 663 77 71

E-naslov: maja.bjelica@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • Filozofija, antropologija in muzikologija;
  • Etika gostoljubja in intersubjektivnosti;
  • Medkulturna filozofija;
  • Antropologija religije in medreligijski dialog;
  • Aplikativna etnomuzikologija, skupnostna glasba;
  • Transdisciplinarne metodologije raziskovanja kulturnih pojavov.

Biografija:

Maja Bjelica je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru dvopredmetnega študija filozofije in muzikologije leta 2011, doktorat znanosti s področja antropologije pa pridobila leta 2018 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem z doktorsko disertacijo naslovljeno »Filozofsko-antropološka študija etike gostoljubja: dih, tišina in poslušanje v prostorih intersubjektivnosti«.

Maja Bjelica kot asistentka z doktoratom od leta 2019 deluje v okviru Inštituta za filozofske študije ZRS Koper. Pred tem je bila med letoma 2013 in 2017 na taistem inštitutu zaposlena kot mlada raziskovalka, in sicer po mentorstvom prof. dr. Lenarta Škofa. V tem obdobju se je kot asistentka usposabljala na Oddelku za muzikologijo na Državnem konservatoriju za turško glasbo Tehniške univerze v Istanbulu (Turčija, 2015) pri dr. Belmi Oğul, na Oddelku za tematske študije, študije spolov, Linköpinške univerze (Švedska, 2016) pri dr. Nini Lykke ter na Oddelku za etnomuzikologijo in etnokoreologijo Irske svetovne akademije za glasbo in ples Univerze v Limericku pri dr. Catherine Foley in dr. Colinu Quigleyu. V šolskem letu 2012/2013 je poučevala glasbeno vzgojo na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran.

Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke v mednarodnih revijah ter se udeležuje interdisciplinarnih znanstvenih simpozijev in konferenc. Kot (so)urednica je sodelovala pri treh številkah revije Poligrafi.

Raziskovalna dejavnost:

Dr. Maja Bjelica sodeluje pri raziskovalnem programu »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih« (P6-0279) pri katerem se osredotoča na filozofske, antropološke in kulturološke vidike problematik kulturnega pluralizma ter medkulturnega dialoga. Posebne teme, ki jih v tem okviru obravnava, so teme gostoljubja ter tudi povezave omenjenih tematik z vidiki mišljenja sodobne Evrope in njenih meja (raziskovalka je del specializacije v svojem dosedanjem raziskovalnem delu posvetila Turčiji in njenim kulturam). 

Obenem je dr. Maja Bjelica vključena v temeljni nacionalni projekt »Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize« (J6-9393), pri katerem raziskuje predvsem različne vidike vloge poslušanja za medreligijski dialog, saj je le-to bistvena naloga vsakega človeka, če naj prispeva k medreligijskemu komuniciranju. Raziskovalka se posveča možnosti vznika etike poslušanja na osnovi glasbenega udejstvovanja, ki predstavlja gostoljubni prostor spodbude za medsebojno naklonjene intersubjektivne geste.

Aktivno sodeluje v organizacijskih odborih mednarodnih znanstvenih konferenc, ki jih pripravlja Inštitut za filozofske študije. Do sedaj je pripomogla k organizaciji naslednjih konferenc: Poesis of Peace (Gozd Martuljek, 15.–18. maj 2014), »borders/debordering«: Towards a New World Culture of Hospitality (Gozd Martuljek, 30. junij–3. julij 2016), Terrors of Injustice: Gender Violence and Ethics of Shame (Utrecht, 4.–5. oktober 2018), New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue (Portorož, 27.–29. maj 2019), Towards Tolerant and Plural Dialogues of Values and Religion in the Euro-Mediterranean (Trst, 26.–27. september 2019).