Dr. MAJA BJELICA, znanstvena sodelavka

Inštitut za filozofske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: maja.bjelica@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • Filozofija, antropologija in muzikologija
  • Etika gostoljubja in intersubjektivnosti
  • Poslušanje, etika poslušanja
  • Antropologija religije
  • Alevijske študije
  • Aplikativna etnomuzikologija, skupnostna glasba
  • Transdisciplinarnos.

Biografija:

Maja Bjelica je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru dvopredmetnega študija filozofije in muzikologije leta 2011, doktorat znanosti s področja antropologije pa pridobila leta 2018 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem z doktorsko disertacijo naslovljeno »Filozofsko-antropološka študija etike gostoljubja: dih, tišina in poslušanje v prostorih intersubjektivnosti«.

Maja Bjelica deluje v okviru Inštituta za filozofske študije ZRS Koper od leta 2019, kjer raziskuje na področjih etike (etika poslušanja, etika gostoljubja), antropologije religije (alevijske študije) ter filozofije glasbe (muziciranje, skupnostna glasba). Pred tem je bila med letoma 2013 in 2017 na taistem inštitutu zaposlena kot mlada raziskovalka, in sicer po mentorstvom prof. dr. Lenarta Škofa. V tem obdobju se je kot asistentka med drugim usposabljala tudi v tujini, in sicer na Oddelku za muzikologijo na Državnem konservatoriju za turško glasbo Tehniške univerze v Istanbulu (Turčija, 2015) pri dr. Belmi Oğul, na Oddelku za tematske študije, študije spolov, Linköpinške univerze (Švedska, 2016) pri dr. Nini Lykke ter na Oddelku za etnomuzikologijo in etnokoreologijo Irske svetovne akademije za glasbo in ples Univerze v Limericku (Irska 2017) pri dr. Catherine Foley in dr. Colinu Quigleyu. V šolskem letu 2012/2013 je poučevala glasbeno vzgojo na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran.

Svoje znanstveno-raziskovalno delo predstavlja v obliki znanstvenih objav v mednarodnih revijah ter z udeleževanjem interdisciplinarnih znanstvenih simpozijev in konferenc. Kot (so)urednica je sodelovala pri oblikovanju znanstvenih zbornikov ter revij (Poligrafi, Polish Journal of Aesthetics, Muzikološki zbornik).

Raziskovalna dejavnost:

Dr. Maja Bjelica sodeluje pri raziskovalnem programu »Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti« (ARRS P6-0279) pri katerem se osredotoča na filozofske, antropološke in kulturološke vidike problematik kulturnega pluralizma ter medkulturnega dialoga. Posebne teme, ki jih v tem okviru obravnava, so teme etike gostoljubja in etike poslušanja ter tudi povezave omenjenih tematik z vidiki mišljenja sodobne Evrope in njenih meja (raziskovalka je del specializacije v svojem dosedanjem raziskovalnem delu posvetila Turčiji in njenim kulturam).

Dr. Maja Bjelica je bila vključena v različne raziskovalne projektne skupine, katerih vodje so izhajali iz vrst članic in članov IFŠ. Sodelovala je pri temeljnem raziskovalnem projektu »Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti« (ARRS J7-1824), kjer se je osredotočila na proučevanje (etike) poslušanja kot prakse oziroma poti do razvijanja okoljske zavesti ter etičnega sobivanja.

Sodelovala je tudi pri temeljnem raziskovalnem projektu »Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize« (ARRS J6-9393), pri katerem je raziskovala predvsem različne vidike vloge poslušanja za medreligijski dialog, saj je le-to bistvena naloga vsakega človeka, če naj prispeva k medreligijskemu komuniciranju. Raziskovalka se je posvečala možnosti vznika etike poslušanja na osnovi glasbenega udejstvovanja, ki predstavlja gostoljubni prostor spodbude za medsebojno naklonjene intersubjektivne geste.

Vpeta je bila tudi v temeljni raziskovalni projekt »Oživljanje kozmične pravičnost: poetika feminilnega« (ARRS J6-8265), pri katerem se je osredotočala povezovanje filozofije Luce Irigaray s kozmologijo in praksami turških alevijskih skupnosti, ter v temeljni raziskovalni projekt »Med politiko in etiko: k novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja« (ARRS J6-5565) v okviru katerega je kot mlada raziskovalka proučevala etiko gostoljubja izhajajoč iz filozofij kontinentalnih mislecev, kot sta Emmanuel Levinas in Jacques Derrida.

Dr. Maja Bjelica aktivno sodeluje v organizacijskih in programskih odborih mednarodnih znanstvenih konferenc in drugih dogodkov, ki jih pripravlja Inštitut za filozofske študije. Do sedaj je pripomogla k organizaciji naslednjih konferenc: Poesis of Peace (Gozd Martuljek, 15.–18. maj 2014), »borders/debordering«: Towards a New World Culture of Hospitality (Gozd Martuljek, 30. junij–3. julij 2016), Terrors of Injustice: Gender Violence and Ethics of Shame (Utrecht, 4.–5. oktober 2018), New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue (Portorož, 27.–29. maj 2019), Towards Tolerant and Plural Dialogues of Values and Religion in the Euro-Mediterranean (Trst, 26.–27. september 2019), Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis (Koper in po spletu, 19. april 2021), Surviving the Anthropocene: Towards Elemental Literacy and Interdisciplinary Partnerships (po spletu, 24.–26. maj 2021), Airy Encounters: Respiratory Philosophy and Sound Arts (Helsinki, 6.–8. junij 2022).