PREDSTAVITEV

Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ) se je razvil iz Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije – prvega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča, ustanovljenega leta 2001.

Inštitut za družboslovne študije je interdisciplinarni inštitut, ki pokriva področja sociologije, socialne in politične geografije, antropologije, kulturologije, socialne politike in druga. Raziskovalke in raziskovalci inštituta se ukvarjajo z medkulturnimi in etničnimi študijami, prekomejnim povezovanjem, manjšinskim vprašanjem, evropskimi integracijskimi procesi, prostori v stiku, migracijami, transkulturnimi dinamikami, fenomeni vsakdanjega življenja, študijami spola, družinami in družinskim življenjem, človekovimi pravicami, otroki ter drugimi deprivilegiranimi in marginalnimi skupinami. Članice in člani inštituta aktivno sodelujejo tudi s Centrom za raziskovanje javnega mnenja in drugimi inštituti ZRS Koper.

Glede na temeljno poslanstvo in vsebinsko usmeritev inštituta so raziskovalke in raziskovalci soočeni z nujo poglobljene znanstvene in kritične refleksije trenutnih družbenih dogajanj, ki smo jim priča v slovenskem in širšem evropskem kontekstu, kot so migracije, evropska dez/integracija, naraščajoča ksenofobija in nacionalizem, socialno-družbene neenakosti ter drugimi.

Sodelavci IZDŠ-ja se ukvarjajo s temeljnim in aplikativnim raziskovanjem, izdelujejo znanstvene in strokovne ekspertize, organizirajo znanstvene in strokovne sestanke ter se vključujejo v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte.

Predstojnica: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Email: izds@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Inštitut za družboslovne študije

dr. Sedmak Mateja

znanstvena svetnica
predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 14
Inštitut za družboslovne študije

mag. Medarić Zorana

raziskovalka z magisterijem
namestnica predstojnice
Phone: +386 5 663 77 00
Inštitut za družboslovne študije

dr. Bufon Milan

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00
Inštitut za družboslovne študije

dr. Lenarčič Blaž

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Inštitut za družboslovne študije

dr. Gornik Barbara

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 14
Inštitut za družboslovne študije

Nemac Kristjan

asistent
mladi raziskovalec
Phone: +386 5 663 77 00

RAZISKOVALNI PROGRAMI

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (P6-0279)

Proučevanje sočasnih procesov družbene in prostorske konvergence ter divergence postaja ključni dejavnik razumevanja možnosti ne le horizontalne, temveč tudi vertikalne integracije v Evropi, in s tem zaviralnih in spodbujevalnih elementov in faktorjev nove evropske paradigme “združenosti v različnosti”. Raziskovalni program bo skušal kompleksnost zastavljenih problemov proučevati s kombiniranim in koordiniranim pristopom mednarodno uveljavljenih domačih raziskovalcev s področja politične geografije, družboslovja in humanistike in na ta način še poglobiti in razširiti uspešno zastavljeno delo, ki smo ga pričeli izvajati v raziskovalnem programu »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih«, ki se je iztekel v letu 2012.
Lahko trdimo, da so člani programske skupine na tem področju že doslej izkazali zelo dobro vpetost v mednarodne tokove, ki proučujejo navedene tematike, odmevnost njihovih del pa je že zagotovila prispevek slovenske znanosti k teoretičnemu in odkrivanju temeljnih dilem naše aktualnosti ter njihovemu aplikativnemu razreševanju v korist naše skupne prihodnosti. Tudi s pomočjo raziskovalnih rezultatov članov programske skupine se je Univerza na Primorskem v širšem mednarodnem okolju uveljavila kot verjetno najpomembnejše slovensko središče za proučevanje različnih vidikov multikulturnosti in s tem povečala svojo mednarodno razpoznavnost. Proučevanje vprašanj, povezanih z etničnostjo, kulturno identiteto in kulturno asimilacijo oziroma kulturnim pluralizmom in medkulturnim dialogom se tesno in neposredno navezuje na pridobivanje ustreznih znanj in informacij, ki predstavljajo osnovo za oblikovanje nacionalne kulturne politike s ciljem ohranjanja nacionalne identitete, a tudi trajnostnega prostorskega in družbenega razvoja slovenskih stičnih območi j v širšem evropskem in integracijskem kontekstu.

Evidenčna številka ARRS: P6-0279

Obdobje: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019

Vodja: dr. Milan Bufon, znanstveni svetnik

MEDNARODNI PROJEKTI V TEKU

INTEGRA - Cross-border network for migrant women: social integration, sexual and reproductive health

Cross-border network for migrant women: social integration, sexual and reproductive health

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

 

Začetek izvajanja projekta: 14. 2. 2018

Trajanje projekta:

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

ZAKLJUČENI MEDNARODNI PROJEKTI

JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

Program: EC – “Rights, Equality & Citizenship” (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036)

Trajanje projekta: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2017

Nosilec projekta: Hope for Children, UNCRC Policy Center, Cyprus

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

 

Namen projekta je bil izboljšati izkušnje otrok, ki vstopajo v postopke pred sodiščem kot žrtve spolnih zlorab, kar smo skušali doseči z opozarjanjem na pomanjkljivosti in z izobraževanjem strokovnjakov, ki se pri delu (v različnih fazah pravnega postopka) srečujejo z otroki, žrtvami spolnih zlorab.

Projekt je s pomočjo različnih aktivnosti promoviral 12. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo v povezavi s pravico otrok do izjave in izražanja mnenj v individualnih pravnih in upravnih zadevah, ko gre za spolno zlorabo.

V okviru projekta smo izvedli intervjuje z žrtvami, ki so bile kot otroci vključeni v postopek pred sodiščem, fokusne skupine s strokovnimi delavci, ki se pri svojem delu ukvarjajo z otroki, žrtvami spolnih zlorab, opredelili smo pomanjkljivosti sistema v smislu zagotavljanja otrokom prijaznega pravosodja in izvedli usposabljanje za zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, ki so žrtve spolnih zlorab.

ZRS je pri nekaterih aktivnostih projekta sodeloval z nevladno organizacijo z večletnimi izkušnjami na področju izboljšanja skrbi za žrtve spolnih zlorab.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • Frederick University (Ciper)
 • RINOVA (Velika Britanija)
 • CESIE (Italija)
 • Know and Can (Bolgarija)
 • Folkuniversitetet (Švedska)

MinAs - V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov

V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov

Program: Evropska komisija

Trajanje projekta: 15. 6. 2014 – 15. 12. 2015

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

 

Projekt »V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov (MinAs)« je raziskovalni projekt, ki se izvaja v štirih evropskih državah (Slovenija, Avstrija, Francija in Združeno kraljestvo) v obdobju od junija 2014 do decembra 2015. Ključni cilj projekta je iskanje in predlaganje zaščitnih ukrepov in rešitev v zvezi s postopki za mladoletnike brez spremstva (UAM).

Projekt analizira sprejem, zaščito, azil in vračanje mladoletnikov brez spremstva v oziru na dva ključna koncepta: 1. Koncept otrokovih najboljših koristi (BIC) in 2. Uradnih postopkov določanja najboljših koristi (BID).

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • University of Brighton (Velika Britanija)
 • Centre national de la recherche scientifique (Francija)
 • Slovenska Filantropija (Slovenija)
 • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (Slovenija)