dr. Andrejč Gorazd

Phone: +386 5 663 77 00

mag. Batič Matic

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Bešter Erika

Phone: +386 5 611 79 34

dr. Bjelica Maja

Phone: +386 5 663 77 71

dr. Bohinc Rado

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Bratož Urška

Phone: +386 5 663 77 76

Bučar Miklavčič Milena

Phone: +386 5 611 79 36

dr. Bufon Milan

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Butinar Bojan

Phone: +386 5 611 79 34

dr. Cavaion Irina Moira

Phone: +386 5 663 77 18

dr. Čeč Dragica

Phone: +386 5 663 77 76

mag. Cerkvenik Denis

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Čok Lucija

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Cossutta Rada

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Ditrich Tamara

Phone: +386 5 663 77 00

mag. Fantinič Jakob

Phone: +386 5 663 77 75

Fičur Katja

Phone: +386 5 611 79 31

dr. Furlan Štante Nadja

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Gornik Barbara

Phone: +386 5 663 77 94

dr. Jakulin Vid

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Jovanović Saša

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Kersten Karel Peter Leonard Gerard

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Klabjan Borut

Phone: +386 5 663 77 00

Kocjančič Alenka

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Koren Katja

Phone: +386 5 663 77 31

dr. Košir Tina

Phone: +386 5 663 77 00

Krmelj Mateja

Phone: +386 5 663 77 73

Lovrečič Martina

Phone: +386 5 663 77 17

dr. Marušič Uroš

Phone: +386 5 663 77 36

mag. Medarić Zorana

Phone: +386 5 663 77 98

dr. Meulenberg Cécil

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Mikolič Vesna

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Milanović Zoran

Phone: +386 5 663 77 00

Milošević Matej

Phone: +386 5 663 77 16

dr. Mithans Gašper

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Motoh Helena

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Narici Marco Vincenzo

Phone: +386 5 663 77 00

Obid Alenka

Phone: +386 5 663 77 83

Pandev Barbara

Phone: +386 5 663 77 37

dr. Pelikan Egon

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Perković Ksenija

Phone: +386 5 663 77 00

Pirc Gašper

Phone: +386 5 663 77 00

akad. dr. Pirjevec Jože

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Pišot Saša

Phone: +386 5 663 77 31

dr. Podgornik Maja

Phone: +386 5 663 77 74

dr. Povolo Claudio

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Ramšak Jure

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Reggiani Carlo

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Režek Mateja

Phone: +386 5 663 77 00

Rožac Darovec Vida

Phone: +386 5 663 77 00

mag. Rupnik Nives

Phone: +386 5 663 77 06

dr. Sedmak Mateja

Phone: +386 5 663 77 91

dr. Šimunič Boštjan

Phone: +386 5 663 77 36

mag. Škerlič Iztok

Phone: +386 5 663 77 00

Štendler Barbara

Phone: +386 5 663 77 26

dr. Svetlič Rok

Phone: +386 5 663 77 00

mag. prof. andr. Tozan Irena

Phone: +386 5 663 77 01

dr. Vignjević Tomislav

Phone: +386 5 663 77 00

Volk Saša

Phone: +386 5 611 79 31

dr. Zadel Maja

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Zubac Damir

Phone: +386 5 663 77 00