Babič Rok

Phone: +386 5 663 77 74

dr. Biloslavo Roberto

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Bohinc Rado

Phone: +386 5 663 77 00

Bohinc Erazem

Phone: +386 5 663 77 00

mag. Bradaš Premrl Barbara

Phone: +386 5 663 77 04

dr. Bučar Miklavčič Milena

Phone: +386 5 611 79 36

dr. Butinar Bojan

Phone: +386 5 611 79 34

dr. Cavaion Irina Moira

Phone: +386 5 663 77 18

mag. Fantinič Jakob

Phone: +386 5 663 77 75

Fičur Katja

Phone: +386 5 611 79 31

dr. Flander Benjamin

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Gutman Mušič Maja

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Herzfeld Noreen

Phone: +386 5 663 77 00

Hladnik Teja

Phone: +386 5 611 79 31

mag. Hrast Anita

Phone: +386 5 663 77 00

akad. dr. Hribar Tine

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Jakulin Vid

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Kersten Carool

Phone: +386 5 663 77 00

Krmelj Mateja

Phone: +386 5 663 77 73

akad. dr. Pirjevec Jože

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Podgornik Maja

Phone: +386 5 663 77 74

dr. Ruparčič Jože

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Svetlič Rok

Phone: +386 5 663 77 00

mag. Škerlič Iztok

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Tičar Bojan

Phone: +386 5 663 77 00

Trivunčević Rade

Phone: +386 5 663 77 00

dr. Vignjević Tomislav

Phone: +386 5 663 77 00

Volk Saša

Phone: +386 5 611 79 31

dr. Williams Colin H.

Phone: +386 5 663 77 00