dr. Vid Jakulin

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Kazensko pravo
  • Gospodarsko kazensko pravo
  • Mednarodno kazensko pravo

Biografija:

Vid Jakulin je oktobra 1982 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Aprila 1989 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ubranil magistrsko nalogo z naslovom »Varnostni ukrepi«. Junija 1994 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno ubranil doktorsko disertacijo z naslovom »Pravne posledice obsodbe v kazenskem pravu«.
Je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (predstojnik Katedre za kazensko pravo), kjer je nosilec in izvajalec predmetov kazensko pravo in gospodarsko kazensko pravo na dodiplomskem in podiplomskem študiju kazenskopravnih znanosti. Je ekspert Sveta Evrope in Evropske Unije za kazensko in gospodarsko kazensko pravo. Decembra 2016 je bil za tri leta imenovan za gostujočega profesorja Raziskovalnega centra za Evropsko kazensko pravo pri Inštitutu za Pravo na Šanghajski Akademiji za družbene vede. Kot znanstveni svetnik je zaposlen tudi v Pravnem inštitutu ZRS Koper.
V letih od 2001 do 2007 je večkrat kot gostujoči profesor predaval na Pravni fakulteti Univerze na Reki.
Od leta 2007 dalje je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Ves čas zaposlitve je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani vključen v pedagoško in raziskovalno delo. Več let je bil nosilec in izvajalec predmetov kazensko materialno in kazensko procesno pravo na podiplomskem študiju zgodovine – smer arhivistika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Poleg rednega raziskovalnega in pedagoškega dela na Pravni fakulteti v Ljubljani je vključen tudi v nekatere raziskovalne oziroma strokovne dejavnosti izven fakultete. Posebej je treba omeniti, da je bil Vid Jakulin član skupine strokovnjakov, ki je pripravila delovno besedilo Kazenskega zakonika Republike Slovenije.
Sodeluje tudi pri izobraževanju sodnikov in že večkrat predaval v kazenskopravni sodniški šoli.
Na predlog Pravne fakultete v Ljubljani je bil izvoljen za člana Sodnega sveta Republike Slovenije v času od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004. V obdobju od 30. 3. 2001 do 14. 11. 2002 je opravljal funkcijo podpredsednika tega organa.
Vključen je bil tudi v delo univerzitetnih organov. Dve mandatni dobi je bil član pritožbene komisije za sprejem študentov v študentske domove.
Eno mandatno dobo (leta 1998 in 1999) je bil predsednik Upravnega odbora Pravne fakultete v Ljubljani. Od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2003 je bil predstojnik Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1991 je član senata Pravne fakultete v Ljubljani.
Do leta 2019 bibliografija prof. Jakulina obsega blizu 60 znanstvenih objav.

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >