Karin Šmid

asistentka
mlada raziskovalka
Phone: +386 5 663 77 00