dr. Liliana Vižintin

strokovno-raziskovalna sodelavka
Phone: +386 5 663 77 92

Področja raziskovanja:

  • Biologija in biotehnologija
  • Vede o okolju
  • Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Biografija:

Liliana Vižintin je na Univerzi v Trstu, Italija, diplomirala cum laude iz biologije. Kot mlada raziskovalka je študij nadaljevala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2003 pridobila magisterij znanosti s področja biotehnologije z magistrsko nalogo Metode in vitro maturacije in kalitve peloda kumaric (Cucumis sativus L.) in leta 2005 tudi doktorat znanosti s področja biotehnologije z doktorsko nalogo Ugotavljanje genetske variabilnosti pri rodovih Trifolium in Luzula z metodami kariotipizacije, določitve velikosti genoma in molekulskih markerjev.

Od leta 2020 je na Mediteranskem inštitutu za okoljske študije ZRS Koper zaposlena kot vodja projekta ECO-SMART (Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020). V sklopu MIOSa se ukvarja predvsem z raziskavami, ki se navezujejo na področje biologije, biotehnologije, okoljskih ved, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR). Osredotoča se še posebej na analize ekosistemskih storitev, ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev, študije ranljivosti na podnebne spremembe, blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostnega razvoja, prehoda v nizkoogljično, krožno družbo in gospodarstvo, , ozaveščanja in krepitve kompetenc skupnosti.

Preden se je zaposlila na ZRS, je bila zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer kot podsekretarka v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Pred tem pa je bila vrsto let zaposlena v šolstvu. Opravila je andragoško-pedagoško izobraževanje, strokovni izpit v šolstvu in ravnateljski izpit. Kot učiteljica je pridobila strokovni naziv svetnica. Je tudi habilitirana višješolska predavateljica številnih strokovnih predmetov.

Objavila je številne izvirne znanstvene, strokovne in poljudne članke ter prispevke na konferencah. Sodelovala je kot mentor pri številnih diplomskih nalogah. Njena osebna bibliografija trenutno vključuje približno 60 enot.

Liliana Vižintin je opravljala raziskovalno delo kot asistentka z doktoratom na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in ZRS Koper. Pridobila je tudi štipendijo za raziskovalno delo na Inštitutu za biologijo Univerze v Trstu, Italija. Opravila je strokovno izobraževanje Management inovacij v Area Science Park Trst (Italija) in v sklopu tega tudi praktično izobraževanje v službi za prenos tehnologije v okviru Elettra Sincrotrone Trieste. Poleg tega je opravila tudi številna usposabljanja v tujini v okviru izobraževalnih programov Climate-KIC, ki je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo za naslavljanje podnebnih sprememb preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva.

Sodelovala je pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih (programov Interreg, Erasmus +, Norveški in EGP Finančni mehanizmi, LIFE). Opravila je različne izobraževalne programe, med drugim tudi v Italiji, Španiji, Portugalskem, Turčiji, Islandiji, Švedski in Norveški. Udeležila se je številnih mednarodnih strokovnih in raziskovalnih konferenc in dogodkov v Evropi. Od leta 2014 aktivno sodeluje v državljanski pobudi za Integralno zeleno Slovenijo.