RAZISKOVALNI PROGRAMI

ZRS Koper je nosilec štirih raziskovalnih programov in partnerska organizacija v dveh raziskovalnih programih.

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (P6-0279)

Proučevanje sočasnih procesov družbene in prostorske konvergence ter divergence postaja ključni dejavnik razumevanja možnosti ne le horizontalne, temveč tudi vertikalne integracije v Evropi, in s tem zaviralnih in spodbujevalnih elementov in faktorjev nove evropske paradigme “združenosti v različnosti”. Raziskovalni program skuša kompleksnost zastavljenih problemov proučevati s kombiniranim in koordiniranim pristopom mednarodno uveljavljenih domačih raziskovalcev s področja politične geografije, jezikoslovja, družboslovja in humanistike. Raziskovalni program se posveča območju stika med največjimi evropskimi kulturnimi oziroma jezikovnimi areali, to je romanskem, slovanskem in germanskem, ki se v Evropi srečujejo in sobivajo le na območju Slovenije, in v tem smislu razvija nov integracijski model, ki bo na primeru Slovenije in njenih kontaktnih prostorov preverjal komparativne razvojne možnosti za horizontalne in vertikalne integracijske procese v bodoči združeni Evropi. V širšem, političnogeografskem okviru raziskovalni program podrobneje preučuje tipologijo obmejnih območij, stopnjo funkcionalne in družbeno-kulturne povezanosti obmejnega prebivalstva, oblike institucionalnega čezmejnega povezovanja ter stopnjo usklajenosti družbenega in prostorskega planiranja na primeru zgornjejadranskih območij družbenega in kulturnega stika, od tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo, do istrske tromeje med Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Obravnava elemente in faktorje, ki spodbujajo odnosno zavirajo čezmejno komunikacijo in integracijo, položaj in vlogo lokalnih skupnosti in manjšin pri interkulturnem in funkcionalnem družbenem povezovanju, vplive uveljavljanja in odpravljanja mejnih pregrad na družbo in prostor po vstopu Slovenije v EU; program izvaja primerjalne študije procesov in problemov obmejnih in stičnih prostorov na slovenski in širši evropski ravni, še zlasti v razmerju med zahodnoevropsko prakso institucionalne integracije, srednjeevropskim funkcionalnim čezmejnim povezovanjem ter še odprtimi problemi potencialno konfliktnih stičnih območij v jugovzhodni Evropi. Dalje so obravnavani problemi prostorske dekoncentracije in decentralizacije ter trajnostnega prostorskega razvoja, ki bodo pripomogli k razvoju ustreznejše organizacije prostora in ustreznejših prostorskih politik na nacionalni in transnacionalni ravni. V sondnih družboslovnih in jezikovnih študijah bodo obdelani problemi jezikovne prakse, identitete, vzgoje in medkulturne komunikacije kot dejavnika razumevanja družbenih in kulturnih razsežnosti jezikovnih stikov in medkulturnih povezav. Proučeni bodo potenciali medkulturne empatije kot sredstva za preprečevanje nacionalizmov, napetosti in nerazumevanja med etničnimi skupinami. Poglobljeni bodo sociolingvistični, pedagoški in didaktični vidiki jezikovnih praks in jezikovnih politik, vprašanja razslojenosti govorov, ki so v vsakdanjem življenjskem stiku s sosednjim okoljem ter problemi jezikovne interference v območjih kulturnega stika. V tem okviru bodo posebej raziskani dialektološki vidiki v območju romansko-slovanskega stika v odnosu do novih jezikovnih in komunikacijskih praks, šolski in izobraževalni modeli v območjih kulturnega stika ter integracijska funkcija šole v njih, sociopsihološki vidiki enojezičnih in dvojezičnih jezikovnih praks ter raziskovanje stališč in vrednotenja različnih jezikov in kultur v območjih stika. Splošni cilj programa je, da se Slovenijo in slovenska območja družbenega in kulturnega stika razvija v model evropskega povezovanja ob ohranjanju identitet nacionalnih prostorov in da se ob tem razvija še mednarodno primerljive in vpete raziskovalne programe ter dodiplomske in podiplomske programe za poglabljanje in upravljanje konvergentnih in divergentnih družbenih in prostorskih fenomenov in procesov v Evropi.

 

Evidenčna številka ARRS: P6-0279

Obdobje: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019

Vodja: dr. Milan Bufon, znanstveni svetnik

Sredozemlje in Slovenija (P6-0272)

Program Sredozemlje in Slovenija bo namenjen nadaljevanju raziskav, povezanih s primorsko obmejnostjo, ki jo predstavlja prepletanje sredozemskih in srednjeevropskih družbenih in gospodarskih sistemov ter institucij, različnih ureditev in strukturnih značilnostih primorskih mest, družbenih in produkcijskih razmerij, pravnih sistemov ter druge razlike, ki so na eni strani vodile v vzajemno oplajanje kultur, a tudi v antagonizme in posledično socialne, medetnične in mednacionalne konflikte.
Analizirane bodo politične, socialne in demografske spremembe prostora mejne regije v ‘dolgem trajanju’ od antike do najnovejše zgodovine. Pri tem bo analizirana večplastna odvisnost prostora od vrste (gospodarskih, demografskih, socialnih idr.) politik in radikalnih političnih sprememb, ki jih je bil prostor deležen, vendar pa ta vprašanja ne bodo osvetljena le z vidika političnega in diplomatskega spreminjanja meja, pač pa tudi v gospodarskem, družbenem, etničnem in nasploh kulturno-civilizacijskem smislu.

Evidenčna številka ARRS: P6-0272

Obdobje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019

Vodja: akad. dr. Jože Pirjevec, znanstveni svetnik

Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381)

Kineziologija za kakovost življenja pridobiva na pomenu. Z evolucijo in tehnološkim razvojem smo si odtujili eno temeljnih bioloških potreb–gibanje in pozabili na pomen gibanja za zdravje in funkcionalnost. Splošno pomanjkanje gibalne aktivnosti, staranje populacije, zgodnejši nastop degenerativnih procesov, sedeči življenjski slog, neuravnotežena prehrana, klimatski in ergonomski vplivi ter ekstremne obremenitve so le nekateri dejavniki, ki neposredno vplivajo na razvoj, delovno uspešnost in učinkovitost ter kakovost življenja. Spiralni model dejavnikov gibalne neaktivnosti postavlja v izhodišče tri osnovne dejavnike: pomanjkanje gibanja in gibalnih kompetenc ter debelost. Ti največkrat delujejo hkrati in vodijo v neracionalno gibalno aktivnost, prekomerno porabo energije in hitro utrujenost, posledično pa se pojavlja negativna telesna in gibalna samopodoba, ki vplivata na slabo kakovost življenja in odtujevanje od družabnih aktivnosti. Na osnovi teoretičnih izhodišč in znanstvenih dokazov smo zastavili okvir nadaljnjega raziskovanja skozi prizmo 3 obdobij večdimenzionalnega kompetenčnega modela gibalnega razvoja, ki smo ga razvili na osnovi dosedanjega raziskovanja: (1) vzpostavljanja gibalnih kompetenc; (2) uporabe gibalnih kompetenc; (3) ohranjanja gibalnih kompetenc.

Evidenčna številka ARRSP5-0381

Obdobje: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021

Vodja: dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik

Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja (P5-0409)

Evidenčna številka ARRS: P5-0409

Obdobje: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2024

Vodjadr. Vesna Mikolič, znanstvena svetnica

Azijski jeziki in kulture (P6-0243)

Temeljna vsebinska zasnova raziskovalnega projekta je usmerjena v raziskave zgodovinskega razvoja, politično-ekonomskih razmer, kulturne specifike in jezikovnih posebnosti azijskih družb. Program je interdisciplinarno zasnovan in vključuje raziskave iz vrste disciplin, ki sodijo v širše področje humanistike in družboslovja. Zastavljen je kot poskus sinteze rezultatov vrste parcialnih študij, ki obravnavajo različne vidike azijskih regij skozi prizmo razmerja med idejnimi in materialnimi pogoji, kateri opredeljujejo njihove družbene stvarnosti. Specifična posebnost programske skupine je v tem, da vključuje vrsto strokovnjakov za posamične azijske regije. To pomeni, da bodo študije vključevale tudi analizo in evalvacijo materiala v matičnih jezikih obravnavanih regij in ne bodo odvisne samo od informacij, podatkov in teoretskih paradigem, ki so dostopne v zahodni literaturi.

Evidenčna številka ARRS: P6-0243

Obdobje: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2024

Vodja: prof. dr. Jana Rošker

Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki (P6-0400)

Raziskovalni program proučuje družboslovno-humanistične okvire ideje družbene pogodbe v kontekstih družbe 21. stoletja. Temeljni izzivi sodobne družbe, ki postaja transnacionalna, multikulturna in pogojena s procesi individualizacije, atomizacije in tranformacije vloge nacionalne (socialne) države in družbe blaginje, namreč zahteva nov premislek in reteoretizacijo razsvetljenske dediščine družbene pogodbe, in sicer v vidikih družbenih vezi solidarnosti, etike in državljanske vzgoje. Programska skupina k tem vprašanjem pristopa s historično-analitskega, filozofskega in edukativnega gledišča ter povezuje domače raziskovalce na interdisciplinarnem področju historične sociologije, filozofije in edukativnih ved; ter oblikuje mednarodno evropsko raziskovalno mrežo, ki bo k raziskovanju prispevala evropske in transnacionalne vidike.

Evidenčna številka ARRS: P6-0400

Obdobje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019

Vodja: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat