MEDNARODNI PROJEKTI

ZRS Koper redno sodeluje v mednarodnih raziskovalnih projektih v okviru različnih programov in pobud. Skozi utečena sodelovanja se izkazuje razvejana mreža mednarodnih partnerstev.

PROJEKTI V TEKU

ActiveAge

 

             

ActiveAge

Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ KA204 Strategic Partnership for adult education.

Začetek izvajanja projekta: 1. 9. 2020

Trajanje projekta: 24 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: prof. dr. Vesna Mikolič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za jezikoslovne študije

Spletna stran projekta

Partnerske organizacije:

 • Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (R1m, Italija) – vodilni partner
 • FIN Plus (Trst, Italija)
 • Lunga Vita Attiva (Trst, Italija)
 • Institut Catholique de Lille (Lille, Francija)
 • Univerza v Mariboru (Maribor, Slovenija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper,  Inštitut za jezikoslovne študije (Koper, Slovenia)

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Program sofinanciranja: Projekt EIP za okolje in podnebne spremembe – podukrep 16.5 AGENCIJE RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso, ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

Začetek izvajanja projekta: 15. 11. 2019

Trajanje projekta: 36 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Program razvoja podeželja Republike Slovenije

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Spletna stran projekta

BASE - Migrant and refugee child-friendly support services in cases of sexual-based violence

BASE – Migrant and refugee child-friendly support services in cases of sexual-based violence

European Commission: “Rights, Equality & Citizenship” (RDAP-GBV-AG-2017)

Migrant and refugee child-friendly support services in cases of sexual and gender-based violence (BASE) addresses the need to counteract gender-based-violence (GBV) against refugee/migrant girls through the development and sustainability of strategies to nurture inclusive communication and a culture of trust between support service professionals, victims, families and communities, thus preventing victim re-traumatization and encouraging reporting of GBV. The project contributes to the development and sustainability of inclusive support services in cases of GBV against girls by Empowering migrant/refugee women as cultural advisors; builds the capacity of professionals to communicate and address their needs and their families’; supports & promotes intersectional cooperation; raises awareness on the problem, its consequences and on the provision of support

Partnerske organizacije:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • ABIF (Avstria)
 • KMOP (Grčija)
 • Rinova (Velika Britanija)
 • CESIE (Italija)
 • APODA (Portugalska)
 • GAF (Bulgarija)

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2019

Nosilec projekta: Hope for Children, CRC Policy Center, Ciper

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Blaž Lenarčič, znanstveni sodelavec

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran projekta

COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

Evropska komisija: HORIZONT 2020. INFRAIA-02-2020 – Integrating Activities for Starting Communities

Št. pogodbe: 101008589

The aspiration to secure the wellbeing of children and young people is explicit in Grand Challenges such as the UN’s Sustainable Development Goals. The EU has similarly highlighted the importance of securing the future of children and young people. It has become accepted that inequalities must be thought of longitudinally and not regarded as static events unrelated to prior events and future likelihoods. Policy makers must ensure that they base their policy interventions and adjustments on the best evidence available and this must include, inter alia, cohort survey data. COORDINATE will begin to fill the serious and extensive gaps in the availability of robust and suitable data for the monitoring and evaluation of child wellbeing in Europe. The COORDINATE project brings together 22 partners from 14 countries who will initiate the community of researchers and organisations that will drive forwards the coordinated development of comparative birth cohort panel survey research in Europe. COORDINATE will:

 • Facilitate improved access to international birth cohort panel and cross-sectional survey data.
 • Extend the consortium network to maximise EU and European coverage for a future Europe wide accelerated birth cohort survey.
 • Undertake joint research in the form of a large-scale cohort pilot survey using a harmonised instrument and research design in key European countries.

The infrastructural community initiated by COORDINATE will benefit from enhanced access to current infrastructural data platforms and will promote the harmonisation of and improve access to international cohort panel survey data in the study of children as they grow up.  COORDINATE continues the research initiated in the FP7 Measuring Youth Well Being project (GA613368) and the H2020 European Cohort Development Project (GA777449) to prepare the next phases of Europe’s first cross-national accelerated birth cohort survey: EuroCohort – Growing Up in Digital Europe (GUIDE).

Partnerske organizacije:

 • The Manchester Metropolitan University (Velika Britanija)
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (Irska)
 • European Research Infrastructure Consortium (Norveška)
 • Sveuciliste u Zagrebu Filozofski Fakultet (Hrvaška)
 • Tampereen Korkeakoulusaatio SR (Finska)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Slovenija)
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvaška)
 • Universidad Pompeu Fabra (Španija)
 • Institut National D’etudes Demographiques (Francija)
 • University of Essex (Velika Britanija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Europaisches Zentrum fur Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung (Avstrija)
 • Instituto Universitário de Lisboa (Portugalska)
 • Helsingin Yliopisto (Finska)
 • Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Italija)
 • Stichting Centerdata (Nizozemska)
 • University College London (Velika Britanija)
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Nizozemska)
 • Gesis-Leibniz-Institut fur Sozialwissenschaften EV (Nemčija)
 • Ipsos GmbH (Nemčija)
 • Kantar LTD (Velika Britanija)
 • cApStAn SA (Belgija)

Trajanje projekta: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2025

Nosilec projekta: The Manchester Metropolitan University, MMU, Faculty of Arts and Humanities (Applied Social Sciences), Velika Britanija

Vodja projekta: prof. Gary Pollock, PhD, MMU

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran

ECO-SMART

ECO-SMART


ECO-SMART – Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020


Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.

Splošni namen projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na čezmejni ravni ekonomsko izvedljivost ukrepov za zaščito biotske pestrosti in prilagajanja podnebnim spremembam na območjih NATURA 2000 s pilotno aplikacijo orodja plačila za ekosistemske storitve.

Specifični cilji projekta ECO-SMART so:

 • priprava usklajenih pristopov analize in vrednotenja ekosistemskih storitev;
 • oblikovanje metodoloških okvirjev, ki bodo omogočili analizo ranljivosti na podnebne spremembe izbranih območij NATURA 2000;
 • pilotno oblikovanje načrtov prilagajanja, katerih vzdržnost bo zagotovljena preko aplikacije modelov plačila za ekosistemske storitve.

Trajanje projekta: 24 mesecev (1. 4. 2020 – 31. 3. 2022)

Partnerji projekta:

VP: Direkcija za turizem Dežele Benečija (organizacijska enota Regijske strategije za biodiverziteto in parke)

PP2: Občina Tržič Monfalcone

PP3: Univerza v Padovi – Oddelek za industrijski inženiring

PP4: Regionalni Razvojni Center Koper

PP5: Znanstveno-raziskovalno Središče Koper

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Nosilka projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin (Liliana.Vizintin@zrs-kp.si)

Sodelavca projekta na ZRS Koper: dr. Suzana Škof (Suzana.Skof@zrs-kp.si) in dr. Cécil  Meulenberg (Cecil.Meulenberg@zrs-kp.si)


Spletna stran projekta: www.ita-slo.eu/eco-smart

https://www.facebook.com/InterregEcoSmart/

https://www.linkedin.com/in/eco-smart-7a13191b0/

EutopiaSIF

EutopiaSIF – Eutopia Science and Innovation Felloship

Evropska komisija: Call: H2020-MSCA-COFUND-2019

Partnerske organizacije:

 • EUTOPIA university alliance,
 • Univerza v Ljubljani,
 • Universitet Brussel,
 • Univerza v Goteborgu,
 • Universite Paris Seinu,
 • Univerza Pompeu Fabra,
 • Univerza Warwick

Trajanje projektra: 1.9.2020 – 31.8.2025

Nosilec projekta: EUTOPIA university alliance

JeŠT - Jeziki štejejo

Jeziki štejejo – Languages matter

 

Začetek izvajanja projekta: 1. 4. 2017

Trajanje projekta: 62 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Lucija Čok

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za jezikoslovne študije

Strukturni skladi MIZŠ: Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Dejavnosti projekta vključujejo vse jezike, ne glede na njihov status, vse ravni govorcev, težijo k spodbujanju medkulturnosti in želijo oblikovati raznojezičnosti prijazno okolje.

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Projekt traja od leta 2017 do 2022, njegova skupna vrednost pa je 1.125.000 €.

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico.

Projekt bo usmerjal pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se je zaradi njihovega intenzivnejšega soočanja v sodobnem svetu porodila potreba po prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnemu raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov.

Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim portalom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem raznojezičnosti preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti ter z razvijanjem digitalne kompetence povezati različna predmetna področja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko ožjega izobraževalnega okolja v lokalne skupnosti s ciljem čim bolje osmisliti ne samo predmetne vsebine temveč tudi pridobivanje spretnosti in zmožnosti.

Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila najbolj naklonjena (latinščina, grščina).

Spletna stran projekta

Keep me safe

Keep me safe:  supporting youth peer development tackling sexual abuse

Program: Erasmus+ Youth

Nacionalna agencija prijavitelja: UK British Council, in partnership with Ecorys

Partnerske organizacije:

 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Eurocircle Association (Francija)
 • Sdrudzenie Znam i Moga (Bolgarija)
 • Sosu Ostjylland (Danska)
 • London Youth (Velika Britanija)

Začetek izvajanja projekta: 01. 04. 2019

Nosilec projekta: RINOVA LIMITED

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Blaž Lenarčič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

REInSER – Ekonomska integracija beguncev preko socialnega podjetništva

REInSER –  Refugees’ Economic Integration through Social Entrepreneurship

Interreg ADRION Adriatic Ionian region, European regional development fund – Instrument for pre-accession II fund, Prednostna os 1 – Inovacije (Pametna regija), Tema 2: Socialne inovacije.

Projekt se ukvarja z ekonomsko integracijo beguncev preko socialnega podjetništva, kar je nedvomno pereča problematika v času povečanih migracijskih tokov. Cilj projekta je izkoristiti potencial mreženja in prenosa znanja s transnacionalnim in medsektorskim sodelovanjem ključnih deležnikov (organizacije za podporo (socialnega) podjetništva, medkulturni mediatorji, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, vladna telesa in organizacije ki se ukvarjajo z integracijo beguncev (migrantov bolj na splošno) in/ali socialnim podjetništvom, lokalne in regionalne oblasti, predstavniki akademske sfere, begunci, prosilci za azil, socialni podjetniki). Ključni cilj projekta je, preko socialne ekonomije, zlasti socialnega podjetništva, izboljšati ekonomsko in posledično širšo integracijo beguncev in prosilcev za azil v partnerskih državah. Dolgoročni cilj pa je povečanje možnosti beguncev, da po eni strani postanejo aktivni v procesu integracije v družbo, v kateri živijo, po drugi strani pa, da  z ustvarjanjem delovnih mest in podporo ustvarjanju novih socialno odgovornih podjetij prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju na lokalni in regionalni ravni.

Aktivnosti projekta REInSER vključujejo:

 1. Vzpostavitev inovativne mreže transnacionalnega sodelovanja, ki bo združila nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, vladne in nevladne organizacije, socialna podjetja, akademsko sfero ter begunce.
 2. Transnacionalno izmenjavo znanj s študijskimi obiski, izmenjavo dobrih praks, pilotno vzpostavitev eksperimentalnih družbenih ekosistemov, na podlagi katerih se bo nadalje uvajalo pristope socialnih inovacij, kar bo deležnikom omogočilo pridobiti dolgoročne kompetence s tega področja.
 3. Priprava celovite transnacionalne strategije in akcijskega načrta za uspešno vključevanje beguncev v gospodarstva družb, v katerih se nahajajo.

Partner organisations:

Trajanje projekta:  1. 2. 2021–31. 1. 2023

Nosilec projekta: ZRS Koper, Slovenia

Vodja projekta na ZRS Koper: Maja Zadel

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran: https://reinser.adrioninterreg.eu/

Merlin CV - Multisensorial Experiences Linked to Castles and Villas for Excellence in Tourism in Crossborder Region

Merlin CV – Multisensorial Experiences Linked to Castles and Villas for Excellence in Tourism in Crossborder Region

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Trajanje projekta: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Dragica Čeč

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za zgodovinske študije

Partnerske organizacije:

 • Universita Ca’Foscari di Venezia (Italija),
 • Turistično gostinska zbornica Slovenije,
 • Commune di Salzano (Italija),
 • ARIES Trieste (Italija),
 • Comunita’ Collinare del Friuli (Italija),
 • Občina Pivka (Slovenija,
 • Občina Tolmin (Slovenija).

METROFOOD-PP

METROFOOD-RI – Preparatory Phase project

H2020 – INFRADEV-2018-2020/H2020-INFRADEV-2019-2

Partnerske organizacije:

 • Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Italija)
 • Sciensano (Belgija)
 • PREMOTEC GmbH (Švica)
 • Ceska Zemedelska Univerzita V Praze (Češka)
 • University of Chemistry and Technology Prague (Češka)
 • Technische Universität München (Nemčija)
 • Fundacio EURECAT (Španija)
 • Ruokavirasto EVIRA (Finska)
 • Université de Pau – Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement (Francija)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grčija)
 • University of Szeged (Madžarska)
 • DAS Foundation “For a Moldova Based on Knowledge” (Moldavija)
 • Institute of Public Health of Republic of Macedonia (Makedonija)
 • National Institute for Public Health and the Environment (Nizozemska)
 • Stichting Wageningen Research (Nizozemska)
 • Norwegian University of Science Technology (Norveška)
 • Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Portugalska)
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (Romunija)
 • Jozef Stefan Institute (Slovenija) – ZRS Koper (pridruženi partner)
 • Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu (Turčija)

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2020

Trajanje projekta: 30 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Milena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

MiCREATE - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe

MiCREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe 

Evropska komisija: HORIZONT 2020. SC6-CHANGING WORLD. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies.

Št. pogodbe: 822664

The overall objective of the project is to stimulate the inclusion of diverse groups of migrant children by adopting a child-centred approach to their integration at the educational and policy level. Stemming from the need to revisit the integration policies on the one hand and consistent with the specific focus of the call on the other hand, the research project aims at comprehensive examination of contemporary integration processes of migrant children in order to empower them. The project starts from the fact that European countries and their education systems encounter manifold challenges due to growing ethnic, cultural, linguistic diversity and thereby aims at:

1) Identifying existing measures for the integration of migrant children at the regional and local level through secondary data analysis;
2) Analysis of the social impacts of these integration programmes through case studies in ten countries applying qualitative and quantitative child-centred research;
3) Development of integration measures and identification of social investment particularly in educational policies and school systems that aim to empower children.

The project is problem-driven and exploratory at the same time. Its exploratory part mainly concerns a child-centred approach to understanding integration challenges, migrants’ needs and their well-being. However, the findings of the open-ended exploratory research will be used in an explicitly problem-driven way – with an aim to stimulate migrant inclusion, to empower migrant children and build their skills already within the (participatory) research. This will be done through the activities of the Integration Lab and Policy Lab, where children’s voices, fieldwork and desk research findings will be translated into practices and measures for educational professionals and practitioners as well
as into a child-centred migrant integration policy framework to stimulate social inclusion and successful management of cultural diversity.

Partnerske organizacije:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • The Manchester Metropolitan University (Velika Britanija)
 • Hellenic Open University (Grčija)
 • CNRS (France)
 • CESIE (Italija)
 • DYPALL Network: Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã (Portugalska)
 • Mirovni inštitut (Slovenija)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Slovenija)
 • Syddansk Universitet (Danska)
 • Universitat de Barcelona (Španija)
 • Stowarzyszenie Interkulturalni (Poljska)
 • Universitat Wien (Avstrija)
 • Udruge centar za mirovne studije (Hrvaška)
 • Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem (Slovenija)

Trajanje projekta: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Nosilec projekta: ZRS Koper, Slovenija

Vodja projekta: dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Spletna stran

MiR - Od mlina do mlina

MiR – Od mlina do mlina. Morje in reka, mlinščice in Rižana

Začetek izvajanja projekta: 1. 4. 2018

Trajanje projekta: 32 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Vesna Mikolič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za jezikoslovne študije

Spletna stran projekta

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si)

              

Namen operacije »MiR – Od mlina do mlina« je ovrednotiti in revitalizirati okolico reke Rižane v k. o. Dekani in tudi nekatera povsem degradirana območja ob reki. Operacija zajema oblikovanje tematske sprehajalne poti “Od mlina do mlina” s štirimi “Točkami Miru” ob reki Rižani in njenih mlinščicah. Pot bo predstavila naravno in kulturno dediščino reke Rižane in mlinščic, speljanih za potrebe nekdanjih dveh mlinov, ki stojita na začetku in koncu poti. S tem ciljem bo na tem delu očiščena okolica reke Rižane, z redno košnjo ter mulčenjem pa bo oblikovana pešpot. Na omenjenih štirih točkah bo očiščen dostop do vode, postavlljene bodo klopi iz naravnih materialov ter table z osnovnimi informacijami o reki. Na teh točkah in v prostorih partnerjev ob reki Rižani bodo za različne ciljne publike (domače prebivalstvo, turiste, šolarje, mlade, upokojence/upokojenke, podjetnike, ljubitelje sonaravnega bivanja ipd.) izvedeni različni izobraževalni in kulturni dogodki, in sicer: predavanja o mlinarstvu ob reki Rižani, predavanja o proizvodnji energije iz obnovljivih virov s poudarkom na vodnih virih energije, delavnice z izdelavo vodnih mlinčkov in poskusi proizvajanja električne energije z le-temi, predavanja in delavnice o ribištvu in ribolovu v Rižani, predavanja o rastlinstvu, zeliščarstvu in čebelarstvu ob Rižani, literarna branja istrskih zgodb in pesmi o vodi ipd. Turistična kmetija Bordon se bo v projekt vključila s predstavitvijo vinarstva, z ogledi starega mlina, ponudbo domačih vin, oljčnega olja in tradicionalnih istrskih jedi ter s svojimi nastanitvenimi zmogljivostmi. V sodelovanju turistične kmetije Bordon in ribiške družine Koper bodo oblikovani turistični vikend paketi ribolova z nastanitvijo na turistični kmetiji v spomladanskih in jesenskih mesecih.

Poglavitni rezultati operacije bodo:

 • sprehajalna tematska pot “Od mlina do mlina”,
 • štiri “Točke Miru” ob reki Rižani in njenih mlinščicah,
 • številna predavanja, delavnice, usposabljanja, kulturni dogodki za različne ciljne publike iz vseh obalnih občin, vključno z ranljivimi skupinami,
 • priprava turističnih vikend paketov ribolova z nastanitvijo,
 • eno novo delovno mesto.

Okusi morje 2

Okusi morje 2Izobraževanje o klapavicah

Začetek izvajanja operacije: 01. 03. 2020

Čas trajanja operacije: 18 mesecev

Vodilni partner operacije: GASTRO PROJECT d.o.o., vodja operacije Suzana France

Partner v operaciji: ZRS Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, dr. Cecil Johannes Wilhelmus Meulenberg

Spletna stran projekta: www.okusimorje.info

Naložbo sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESRP) in Republika Slovenija (RS).

Namen operacije »OKUSI MORJE 2« – Izobraževanje o klapavicah je spoznavanje in osveščanje javnosti o lokalno ekološko pridelanih klapavicah, skozi celotno zgodovino – tradicijo in razvojem, ki je gospodarno – trajnosten, morju – naravi prijazen način gojenja, ki ohranja biodiverziteto. Brez vplivov – obremenitev na okolje, za človeka pa pomemben naraven in zdrav vir živila, ki je cenovno dosegljiv vsem slojem družbe, trenutno še premalo poznano živilo. Cilji operacije so pridobivanje znanja, dvig zavesti, krepitev konkurenčnosti gospodarstva v povezavi s podeželjem in sonaravnim ribištvom – marikulturo z uporabo lokalno pridelanih sestavin, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu po vzoru KM 0 – mreženje. Vzpodbudili bomo povezovanje lokalnih pridelovalcev na območju LAS Istre za kvalitetno bivalno okolje in turistom zanimivo destinacijo z večjimi možnostmi za zaposlovanje v turizmu in širše.

OLEUM - Novel science based, ready to use, harmonised solutions to enforce Olive oil quality and purity Authentication in the global market

Novel science based, ready to use, harmonised solutions to enforce Olive oil quality and purity Authentication in the global market

H2020 – SFS-14-2014/2015: Authentication of food products A.[2014] Authentication of olive oil

Začetek izvajanja projekta: 1. 10. 2016

Trajanje projekta: 48 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: Milena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

PARIPRE

PARIPRE – Physical activity-related injuries prevention in adolescents

Evropska komisija, agencija EACEA: Erasmus+ Sport, Collaborative Partnerships

Št. pogodbe: 622594-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SCP

Partnerske organizacije:

 • University of Presov (UNIPO), Slovakia (coordinator)
 • Science and Research Centre Koper (ZRS), Slovenia
 • Pavol Jozef Safarik University in Kosice (UPJS), Slovakia
 • Sports Union of Slovenia (SUS), Slovenia
 • Institute of Mother and Child Foundation (IMCF), Poland
 • UKK Institute – Centre for Health Promotion Research, Finland
 • Palacky University Olomouc (PUO), Czechia
 • National Institute of Public Health (NIJZ), Slovenia

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Nosilec projekta: University of Presov

Vodja projekta: Peter Bakalár, UNIPO, Faculty of Sports

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave; prof dr. Boštjan Šimunič

Spletna stran: PARIPRE Erasmus+ Sport

SKIEASY

SKIEASY (Educational, Accessible, Simple, Youthful) Approach to Skills Acquisition in Skiing

Evropska komisija, agencija EACEA: Erasmus+ Sport, Collaborative Partnerships

Št. pogodbe: 622961-EPP-1-2020-1-SI-SPO-SCP

Partnerske organizacije:

 • Science and Research Centre Koper (SRC)
 • International Association Snowsports at Schools and Universities (IVSS)
 • Ski Association of Slovenia (SAS)- Ski Instructors and Trainers Association (SITAS)
 • Collegio Regionale Maestri Sci FVG
 • Paris-Lodron-Universitat Salzburg (UNISAL)
 • Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki Fakultet (UNIZG KIF)
 • Sdruzhenie Balgarsko Ski Uchilishte – Bolgarian Ski School (BSS)
 • Asocijacija Trenera i Ucitelja Skijanja u Bosni i Hercegovini (ATUS)
 • Univerzitet u Nišu (UNINIŠ)

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Spletna stran projekta: SKI EASY Erasmus+ Sport

Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (akronim: SCORE)

Evropska komisija: Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020; Topic: LC-CLA-13-2020

Št. pogodbe: 101003534

The overall aim of SCORE is to design, develop, monitor and validate robust adaptation measures in coastal and low-lying areas to protect them from increasing climate and sea level risks, including coastal flooding and erosion, to enhance their overall long-term resilience.

SCORE outlines a co-creation strategy, developed via a network of 10 coastal city ‘living labs’ (CCLLs), to rapidly, equitably and sustainably enhance coastal city climate resilience through Ecosystem-Based Approach (EBAs) and sophisticated digital technologies. SCORE will establish an integrated coastal zone management framework for strengthening EBA and smart coastal city policies, creating European leadership in coastal city climate change adaptation in line with The Paris Agreement.

SCORE will involve citizen science in providing prototype coastal city early-warning systems and will enable smart, instant monitoring and control of climate resilience in European coastal cities through open, accessible spatial ‘digital twin’ tools.

SCORE will provide innovative platforms to empower stakeholders’ deployment of EBAs to increase climate resilience, business opportunities and financial sustainability of coastal cities.

The SCORE interdisciplinary team consists of 28 world-leading organisations from academia, local authorities, RPOs, and SMEs encompassing a wide range of skills including environmental science and policy, climate modelling, citizen and social science, data management, coastal management and engineering, security and technological aspects of smart sensing research.

Partnerske organizacije:

 • Institute of Technology Sligo – I.t.s.
 • Institute for Housing and Urban Development Studies B.v.
 • Universitá di Pisa
 • University College Cork – National University of Ireland, Cork
 • Universidad de Alicante
 • Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile – Lamma
 • Sligo County Council
 • Naider Analisis y Accion Socioeconomica Sl
 • Uniwersytet Gdanski
 • B.I. S.r.l.
 • Oarsoaldea S.a.
 • Municipio de Oeiras
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin
 • Red S.p.a
 • Samsun Universitesi
 • Diputacion de Barcelona
 • Dun Laoghaire Rathdown County Council
 • Euronovia
 • Znanstveno-Raziskovalno Sredisce Koper
 • Serveis de Suport a la Gestio Sl
 • Tero Monoprosopi Ike
 • Technicka Univerzita v Kosiciach
 • Pro Ge Com S.r.l.
 • Erinn Innovation Limited
 • Associacao do Instituto Superior Tecnico Para a Investigacao e Desenvolvimento
 • Ajuntament de Vilanova I La Geltru
 • European Network of Living Labs Ivzw
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche

Trajanje projekta: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025

Nosilec projekta: School of Engineering & Design at IT Sligo

 Vodja projekta: Dr Salem Gharbia

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije, She M. Hawke

Spletna stran: https://www.itsligo.ie/research/collaborative-projects/score/

SOLJKE

SOLJKE – Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva z razvojem inovativnih proizvodov v oljkarstvu

Začetek izvajanja projekta: 9. 9. 2020

Trajanje projekta: 22 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: Maja Podgornik, znanstvena sodelavka

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Spletna stran projekta

Rezultati projekta:


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si)

TwinBrain

TWINning the BRAIN with machine learning for neuro-muscular efficiency

Evropska komisija: HORIZON 2020. WIDESPREAD-05-2020 – Twinning

Št. pogodbe: 952401

Partnerske organizacije:

Technische Universität Berlin, (Nemčija)

Université de Genève (Švica)

Università degli Studi di Trieste (Italija)

Trajanje projekta: 1. 11. 2020 – 31.10.2023

Nosilec projekta: ZRS Koper (Slovenija)

Vodja projekta: dr. Uroš Marušič, višji znanstveni sodelavec

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Spletna stran

ZAKLJUČENI PROJEKTI

REMix - The university as an advocate for responsible education about migration in Europe

REMix – The university as an advocate for responsible education about migration in Europe

Program: Erasmus+

REMix focuses on the social, educational and intellectual role of the European university as an agent advocating for inclusion, equality and social justice in matters relating to migration. The engagement of universities in public contemporary debates plays an important role in shaping student‘s understanding of societal matters and democratic and civic engagement. The main objectives of the project are:

 1. To strengthen the role played by the university in advocating for constructive, responsible and inclusive education about migration in Europe.
 2. To facilitate and improve the possibilities for immigrants and refugees to have access to higher education.
 3. To encourage European universities to provide a rational vehicle for contributions to the knowledge and the informed debate around migration.

The project addresses the specific need to engage university students in reflection on the important societal issues of migration and inclusion. It proposes to create an innovative interactive course for university students in several European universities; the format of the course allows students at the transnational level to interact and work with each other and stimulate cross-cultural discussions and experiences. Project targets and involves three groups of individuals within the project: (1) students and future researchers and practitioners who get to develop cross-cultural skills and a sensitivity to diversity by taking the course; (2) migrants in European countries who will profit from the exchange of ideas about best practices to welcome them at the university and (3) university teachers learning to collaborate across Europe in order to develop a common course on migration.

Partnerske organizacije:

 • Háskólinn á Akureyri (Islandija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grčija)
 • Universidade da Madeira (Portugalska)
 • ARMES progetti (Italija)
 • Università degli Studi di Firenze (Italija)

Začetek izvajanja projekta: 1. 10. 2018

Nosilec projekta: Haskolinn a Akureyri, Islandija

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Barbara Gornik, asistentka z doktoratom

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Spletna stran projekta

REALMed - Pursuing authenticity and valorization of Mediterranean traditional products

Pursuing authenticity and valorization of Mediterranean traditional products REALMed

ARIMNet2 call 2016

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2018

Trajanje projekta: 24 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

The Role of North Adriatic Ports

The Role of North Adriatic Ports

KIC 2018

Trajanje projekta: 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Helena Motoh, višja znanstvena sodelavka

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za filozofske študije

MEMORI-net - Mental and Motor Rehabilition of Ictus-Network

Mental and Motor Rehabilition of Ictus-Network

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Začetek izvajanja projekta: 1. 10. 2017

Trajanje projekta: 18 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Rado Pišot

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

INTEGRA - Cross-border network for migrant women: social integration, sexual and reproductive health

Cross-border network for migrant women: social integration, sexual and reproductive health

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Začetek izvajanja projekta: 14. 2. 2018

Trajanje projekta:

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

SCH YA - Efficient recommended MVPA obtainement for school children and teenagers

Efficient recommended MVPA obtainement for school children and teenagers

Erasmus+ Sport

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2017

Trajanje projekta: 24 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Boštjan Šimunič

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

JudEx+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok

Program: EC – “Rights, Equality & Citizenship” (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036)

Trajanje projekta: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2017

Nosilec projekta: Hope for Children, UNCRC Policy Center, Cyprus

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Namen projekta je bil izboljšati izkušnje otrok, ki vstopajo v postopke pred sodiščem kot žrtve spolnih zlorab, kar smo skušali doseči z opozarjanjem na pomanjkljivosti in z izobraževanjem strokovnjakov, ki se pri delu (v različnih fazah pravnega postopka) srečujejo z otroki, žrtvami spolnih zlorab.

Projekt je s pomočjo različnih aktivnosti promoviral 12. člen Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo v povezavi s pravico otrok do izjave in izražanja mnenj v individualnih pravnih in upravnih zadevah, ko gre za spolno zlorabo.

V okviru projekta smo izvedli intervjuje z žrtvami, ki so bile kot otroci vključeni v postopek pred sodiščem, fokusne skupine s strokovnimi delavci, ki se pri svojem delu ukvarjajo z otroki, žrtvami spolnih zlorab, opredelili smo pomanjkljivosti sistema v smislu zagotavljanja otrokom prijaznega pravosodja in izvedli usposabljanje za zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, ki so žrtve spolnih zlorab.

ZRS je pri nekaterih aktivnostih projekta sodeloval z nevladno organizacijo z večletnimi izkušnjami na področju izboljšanja skrbi za žrtve spolnih zlorab.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • Frederick University (Ciper)
 • RINOVA (Velika Britanija)
 • CESIE (Italija)
 • Know and Can (Bolgarija)
 • Folkuniversitetet (Švedska)

Burnt in memories

Burnt in memories

Program: Evropa za državljane (sklop: Evropski spomin)

Trajanje projekta: 1. 8. 2015 – 31. 1. 2017

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Gašper Mithans

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za zgodovinske študije

Mednarodni projekt Burnt in memories, ki ga sofinancira Evropska komisija, inovativno pristopa k skoraj prezrti tematiki požigov vasi v Julijski krajini, v sicer v zadnjem času precej nasičenih izvajanjih o 2. svetovni vojni. V raznolikem partnerstvu iz Italije (Associazione Quarantasettezeroquattro, Občina Dolina, Kinoatelje), Hrvaške (Istarsko povijesno društvo, Udruga »Žejane«) in Slovenije (Kulturno izobraževalno društvo Pina, UP ZRS), ki ga vodi UP ZRS, je fokus na družbeno angažiranih aktivnostih, stiku z lokalnim in čezmejnim okoljem ter medgeneracijskemu dialogu. V izbranih »požganih vaseh« se bo o uničenju domov, preživetju in povojni obnovi postavila potujoča fotografska razstava (vodja: Istarsko povijesno društvo), posnel krajši dokumentarni film (vodja: Kinoatelje), da bi ti dogodki ne prešli v pozabo, pa se bo postavilo tudi obeležja (vodja: Associazione Quarantasettezeroquattro). Sodelavci Inštituta za zgodovinske študije UP ZRS bodo z organizacijo usposabljanja iz ustne zgodovine ter okrogle mize v obliki webinarja nagovorili študente in raziskovalce ter druge zainteresirane v sodelujočih državah in v »virtualnem svetu«.

A-Qu-A - Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju

A-Qu-A – Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju

Program: Norveški finančni mehanizem 2009–2014

Trajanje projekta: 9. 4. 2015 – 31. 12. 2016

Nosilec projekta: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Rado Pišot

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Delež starejših ljudi se zaradi višjega standarda, prehrane, urejenega zdravstvenega varstva in staranja »baby boom generacije« iz leta v leto narašča. To pa pomeni, da narašča tudi delež ljudi, ki postajajo odvisni od okolice, čeprav želijo čim dlje ohranjati samostojnost in neodvisnost.

Po podatkih statističnega urada Slovenije je v Mestni občini Ljubljana leta 2012 bivalo 48.752 prebivalcev starejših od 65 let, kar predstavlja 17,3 odstotka populacije Ljubljane, poleg tega pa se je od leta 2000 povečala za približno 2,6 odstotka. Glede na stanje v družbi je potrebno stremeti k široki ponudbi različnih vrst pomoči za specifične potrebe starejših ter zagotoviti široko dostopnost teh storitev.

Osnovni cilj projekta je bil zagotoviti zdravo in aktivno staranje prebivalstva.

Zaradi potreb starejših po širitvi pomoči je zavod v okviru projekta »Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« uporabnikom za čas trajanja projekta, tj. od maja 2015 do konca decembra 2016, na domu nudil brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, dietetike, zdravstvene nege in logopedije. Skupaj s projektnimi partnerji Mestno občino Ljubljana, Inštitutom za kineziološke raziskave, Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, Zdravstveno fakulteto, Fakulteto za dizajn in norveškim partnerjem pa smo nudili dodatne oblike pomoči, izobraževanj, svetovanj in rekreacije za kvalitetnejše življenje v domačem okolju.

Upravičenci brezplačnih storitev v okviru projekta so bili uporabniki storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, in sicer osebe starejše od 65 let, osebe s statusom invalida in kronično bolni in člani Mestne zveze upokojencev Ljubljana ter ostali zainteresirani posamezniki, ki so izpolnjevali enake pogoje kot upravičenci storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.

MinAs - V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov

V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov

Program: Evropska komisija

Trajanje projekta: 15. 6. 2014 – 15. 12. 2015

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za družboslovne študije

Projekt »V čigavo najboljšo korist? Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov (MinAs)« je raziskovalni projekt, ki se izvaja v štirih evropskih državah (Slovenija, Avstrija, Francija in Združeno kraljestvo) v obdobju od junija 2014 do decembra 2015. Ključni cilj projekta je iskanje in predlaganje zaščitnih ukrepov in rešitev v zvezi s postopki za mladoletnike brez spremstva (UAM).

Projekt analizira sprejem, zaščito, azil in vračanje mladoletnikov brez spremstva v oziru na dva ključna koncepta: 1. Koncept otrokovih najboljših koristi (BIC) in 2. Uradnih postopkov določanja najboljših koristi (BID).

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • University of Brighton (Velika Britanija)
 • Centre national de la recherche scientifique (Francija)
 • Slovenska Filantropija (Slovenija)
 • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (Slovenija)

OSIPPPIT - Organizacija neposredne prodaje kmetijskih proizvodov s pomočjo internetne tehnologije

OSIPPPIT – Organizacija neposredne prodaje kmetijskih proizvodov s pomočjo internetne tehnologije

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 01. 01. 2014 – 15. 03. 2015

Nosilec projekta: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Nosilec projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut UP ZRSInštitut za oljkarstvo

Cilj projekta je vzpodbuditi prodajo kmetijskih proizvodov z uporabo sodobne informacijske tehnologije in spletne aplikacije. Trženje/poslovanje preko interneta omogoča velike, na tem območju še ne dovolj izkoriščene prednosti za uveljavitev kmetijskih proizvodov na način, da se vsak trenutek lahko vzpostavi komunikacija med proizvajalcem in kupcem kmetijskih proizvodov. Z izgradnjo in razvojem specializirane, interaktivne aplikacije bo možno omogočiti vsakemu proizvajalcu, da bo dnevno posodabljal svojo ponudbo in osnovne značilnosti proizvodov, medtem ko bodo kupci imeli možnost iskanja med ponudbo po določenih kriterijih.

RAST ISTRE - Ohranjanje naravne dediščine - revitalizacija sadnih vrst karakterističnih za območje Istre

RAST ISTRE – Ohranjanje naravne dediščine – revitalizacija sadnih vrst karakterističnih za območje Istre / Očuvanje prirodne baštine – revitalizacija sadnih vrsta karakterističkih za područje Istre

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 01. 01. 2014 – 15. 03. 2015

Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Nosilec projekta na UP ZRS: Milena Bučar Miklavčič

Sodelujoči inštitut UP ZRSInštitut za oljkarstvo

Slovenski in hrvaški partnerji bodo sodelovali pri projektu revitalizacije starih sadnih vrst na območju slovenske in hrvaške Istre z namenom oživljanja kmetij, zasaditve kmetijskih zemljišč, parkov in zasebnih vrtov. Interes partnerjev je, da se na hrvaški strani vzpostavi eksperimentalni nasad granatnega jabolka, na slovenski pa nasad žižule.

V projekt so vključene pedagoške in raziskovalne ustanove, organi lokalne oblasti ter neprofitno združenje. Prepletenost znanstveno raziskovalnega dela, aktivnosti povezanih z izobraževanjem in kulturo, gojenjem ter uporabo starih sadnih vrst bo rezultirala v ohranjanju biološke raznovrstnosti ter tako prispevali k dodani vrednosti območja.

Partnerske organizacije:

 • UP ZRS,
 • Inštitut za poljuprivredu i turizan Poreč,
 • Občina Vižinada,
 • Udruga “Triada”

WELLFOOD - Spodbujanje inovaciji v živilskem sektorju za razvoj turizma dobrega počutja v jadranski regiji

WELLFOOD – Spodbujanje inovaciji v živilskem sektorju za razvoj turizma dobrega počutja v jadranski regiji

Program: IPA – Adriatic Program čezmejnega sodelovanja 2007-2013

Trajanje projekta: 01. 10. 2012 – 31. 05. 2015

Nosilec projekta: Camera Work S.p.A. – communicate to grow

Nosilec projekta na UP ZRS: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut UP ZRSInštitut za oljkarstvo

Projekt prispeva h krepitvi inovacijskih zmogljivosti jadranskih regij v kmetijsko živilskem sektorju s spodbujanjem in vzpostavljanjem povezav med podjetji, razvojno raziskovalnimi inštitucijami, proizvajalci in potrošniki. Vzpostavljene povezave bodo predstavljale steber za teritorialno rast, razvoj ter povezovanje izbranih območij Jadrana. Čeprav so države Jadrana v kmetijsko-živilskem sektorju dosegle velik napredek, nenehno podaljševanje življenjske dobe in želje po ohranjanju zdravja in dobrega počutja ter trud za okrepitev gospodarskega razvoja in dolgoročne vzdržnosti javnih financ za zdravje, zahteva izboljšan prenos tehnologij med razvojno raziskovalnimi inštitucijami in živilsko pridelovalnimi podjetji ter večjo informiranost potrošnikov o raziskavah na področju zdrave in kakovostne hrane.

PANGeA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje

PANGeA – Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 10. 2011 – 31. 12. 2014

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Rado Pišot

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za kineziološke raziskave

Evropska populacija se stara (Lutz et all, Nature, 2008). Tudi v obmejnih regijah med Slovenijo in Italijo je visok odstotek (18%-20%) populacije nad 65 letom starosti. Gre za zelo raznoliko populacijo med katerimi so nekateri gibalno/športno zelo aktivni, tako, da lahko današnjega 75-letnika primerjamo s 55-letnikom izpred 30 let, na drugi strani pa so posamezniki, ki jih pestijo kronične bolezni in oslabljen mišično-skeletni sistem, za katere bi lahko rekli, da so se postarali mnogo prezgodaj. V raziskavah je že velikokrat bil dokazan močan vpliv življenjskega sloga na potek in posledice staranja, pri tem pa kriteriji zdravega staranja še niso bili definirani. Globalni problem staranja ter izzivi iskanja kriterijev zdravega staranja, ki bodo posamezniku omogočili kakovostno življenje ter neodvisnost in samostojnost v pozno starost so postali eden najpomembnejših problemov sodobne družbe. EU komisija je v pričo tega imenovala leto 2012 za leto Aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Kar nekaj let preden se je EU odločila, da tej problematiki nameni tolikšno pozornost, smo se na Inštitutu za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem odločili, da skupaj z domačimi in tujimi partnerji raziščemo in preučimo kriterije staranja ter družbi ponudimo vzvode, da se s problematiko spopade na osnovi konkretnih ugotovitev in dognanj. Številna znanstvena dognanja dokazujejo izjemno učinkovitost gibalne aktivnosti in zdrave prehrane pri zmanjševanju zdravstvenih tveganj in povečanju samostojnosti bivanja starejše populacije. Ustrezno informiranje in poučevanje javnosti, ki zahteva sodelovanje različnih organizacij, ima lahko pozitivne učinke na kakovost življenja starejše populacije. Projekt programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 – PANGeA združuje javne ustanove iz upravičenih regij, ki skrbijo za kakovost bivanja starejše populacije, od inštitutov, univerz, do bolnišnic, občin in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S programi promocije, edukacije in neposrednih vadbenih aktivnosti znanja o življenjskem slogu, ki izboljša kakovost bivanja, povezujemo s praktično uporabo ciljnim skupinam starejših občanov. Pri tem se poslužujemo mreže obstoječih zdravstvenih (bolnišnice), socialnih (domovi za starejše občane) in zasebnih (centri za telesno vadbo) subjektov, katerih temeljna dejavnost sovpada s tistimi, ki jih vključuje projekt. Vadbeni programi za starejše osebe in ukrepi za zdravo prehrano, ki jih uporabljamo, prispevajo k boljšemu splošnemu zdravstvenemu stanju, zmanjšanju dovzetnosti za nastanek akutnih poškodb in kroničnih obolenj. Na drugi strani preučujemo učinke trajne neaktivnosti in razvijamo programe za učinkovitejšo/hitrejšo obnovo gibalnih funkcij in neodvisnosti po operacijah kolka, kot enega najbolj perečih problemov starejših oseb.

Projektne aktivnosti tako skušajo preseči nizko stopnjo koordinacije med zdravstvenimi in drugimi javnimi ustanovami. Pred samim informiranjem so projektni partnerji preučili stanje starejše populacije na projektnem območju in iz značilnosti zdravih in aktivnih starostnikov razbrali kriterije zdravega staranja. Aktivnosti zbiranja normativnih vrednosti in implementacija intervencijskih programov, ki se izvajajo v projektu, temeljijo na organizacijskem, promocijskem, znanstveno-raziskovalnem in vsebinskem povezovanju vseh projektnih partnerjev ter drugih deležnikov. Tako se vzpostavlja trajna organizacijska mreža (univerze-bolnišnice, univerze-občine-domovi za starejše občane, univerze-zasebniki-društva upokojencev itd.), ki bo omogočala nadaljnji razvoj področja zdravja in kakovosti bivanja prebivalstva v čezmejnem območju.

Splošni cilji projekta:

Definicija faktorjev zdravega staranja;
Postavitev vsebinskih in kadrovskih osnov mednarodnega centra odličnosti (SLO-ITA) na področju zdravja starejših občanov;
Dvig osveščenosti o pomenu zdravega staranja, socialne vključenosti in mobilnosti depriviligiranih populacij (starostniki);
Zniževanje stroškov zdravstvene oskrbe;
Povezovanje obstoječih zdravstvenih, socialnih in zasebnih subjektov in izboljšanje njihove medsebojne koordiniranosti.
Programsko področje vsebuje inštitute in univerze, ki dosegajo mednarodno odmevne rezultate na področju medicine, vesoljske fiziologije, kineziologije, nutricionistike in splošnega zdravja. Znano je, da se našteta področja lahko s skupno obravnavo izjemno dopolnjujejo. Naše delo bo temeljilo na združevanju mejnih znanosti, translaciji znanj in tehnologij, kar predstavlja učinkovit instrument in je s tem prioriteta številnih evropskih programov. Zavedamo se, da so modeli zdravja, programi vadbe in prehrane zastareli in, kot kažejo rezultati modernih študij stanja sodobnega življenjskega sloga, neučinkoviti. Preko bogatih raziskovalnih izkušenj, s simulacijo staranja (študije dolgotrajnega ležanja) in s simulacijo zdravega staranja (športniki – starostniki), smo pridobili številna spoznanja, ki so pripravljena na aplikacije v zdravstvene domove, rehabilitacijske centre, domove za ostarele, fitness- in wellness-centre, športne klube oziroma kar vsakemu slehernemu posamezniku. Kljub temu pa bo potrebno s projektom PANGeA odgovoriti še na nekatera znanstvena vprašanja, ki se nanašajo na vpliv gibalne neaktivnosti na starostnike in s tem na njihovo zdravje. Aplikacije, ki jih bodo zagotavljali splošni cilji, so naslednje:

Izdelani programi za minimalno in optimalno gibalno/športno aktivnost starostnikov;
Definirani učinkoviti postopki zbiranja podatkov zdravja različnih ciljnih populacij oziroma populacij različnih patoloških stanj;
Prenovljeni rehabilitacijski plani za hitrejše okrevanje po operativnih posegih akutnih in kroničnih poškodb kolčnega sklepa;
Prehrambeni programi za zaviranje katabolnih procesov ob gibalni neaktivnosti;
Izdelava gibalnih parkov zdravja za starejše.

Operativni cilji projekta:

Postavitev mobilnega laboratorija zdravja z merilno opremo in usposobljenimi merilci;
Postavitev spletnega portala (grafični vmesnik, podatkovna baza, portal poročanja in obveščanja) zdravja prebivalcev (v slovenščini, italijanščini in angleščini);
Opravljenih 1000 meritev faktorjev zdravja ljudi iz celotnega programskega območja, s sočasnimi promocijskimi akcijami;
Prilagoditev in redefinicija faktorjev zdravja iz mladostnikov na starostnike z upoštevanjem okoljskih faktorjev;
Organizacija 20 brezplačnih izobraževalnih seminarjev za usposabljanje vodij vadbe za starejše ter 12 brezplačnih demonstracijskih srečanj za vadbene programe starostnikov na domu, oboje enakomerno razporejeno po vseh šestih regijah;
Organizacija šestih znanstvenih sestankov, namenjenih krepitvi konzorcija projekta.
Operativni cilji so definirani v skladu z doseganjem splošnih ciljev projekta. Delujemo v smeri povečanja kakovosti življenja prebivalcev programskega območja, pa tudi bolj globalno. Promocija in spodbujanje zdravja, spremljanje zdravja, zdravstveno ukrepanje in preventivno delovanje so ključni mehanizmi, ki bodo programski regiji omogočali koordiniran razvoj zdravstvenega in socialnega življenja. Depreviligirane skupine predstavljajo velik del celotne populacije, ki se vsako leto povečuje. V naših predhodnih lokalnih projektih smo prišli do številnih spoznanj, ki bodo dobila novo dimenzijo, ko jih bomo povezali preko konzorcija.

Projekt je zasnovan v smislu postavljanja kriterijev zdravega staranja, na podlagi povezovanja interdisciplinarnih znanj in izvedbe množičnih meritev na starostnikih, kar bo zagotavljalo osnovo za izgradnjo trajne mreže institucij, ki bo nudila zdravstveno-rehabilitacijske storitve v podporo hitrejšemu okrevanju. Vse to je mogoče prenesti na nivo nacionalnih politik, ki bi s sinergijo trajnih mrež (povezave med bolnišnicami in skupnimi funkcionalnimi centri) na celotnem programskem območju omogočila dvig kakovosti življenja starostnikov.

Projekt je tudi raziskovalno usmerjen, saj se s povezovanjem univerz in drugih javnih raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Trstu, Univerze v Vidmu in Univerze v Ferrari ter Inštituta za varovanje zdravja RS, Splošne bolnišnice Izola in Ortopedske bolnišnice Valdoltra) na podlagi interdisciplinarnih ter mednacionalnih znanj postavljali skupni kriteriji zdravega staranja. Poleg tega, preko uvedbe intervencijskih programov prispevamo k dvigu kakovosti življenja starejših oseb, pri čemer je telesna aktivnost osrednje sredstvo socialne integracije.

Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence

Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence

Program: EuropeAid – IPA

Trajanje projekta: 1. 2. 2014 – 1. 11. 2015

Nosilec projekta: Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Cilji projekta predstavljajo krepitev lokalnih organizacij in raziskovanje ter zbiranje podatkov o potrebah lokalne javnosti in deležnikov civilne družbe na področju nasilja nad ženskami. Projekt predvideva izmenjavo dobrih praks z evropskimi kolegi in oblikovanje ter izvajanje podpornih ukrepov za širitev pomoči žrtvam in prevencije nasilja na osnovi spola. V okviru projekta je predvidena tudi vrsta dogodkov za dvig ozaveščenosti o pojavu nasilja na osnovi spola na lokalni in evropski ravni. Aktivnosti projekta tako promovirajo medsektorske pobude za izboljšanje položaja v lokalnih skupnostih in nudenje trajnostnih rešitev za žrtve ter krepitev participacije žensk v družbenem, ekonomskem in političnem življenju izbranih lokalnih skupnosti v Turčiji.

Partnerske organizacije:

 • Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği (Turčija)
 • Nevşehir Belediyesi (Turčija)
 • Kırşehir Belediyesi (Turčija)
 • Karadeniz Ereğli Belediyesi (Turčija)
 • Zonguldak Belediyesi – Zonguldak Municipality (Turčija)
 • Nevşehir Üniversitesi/NÜKÇAM (Turčija)
 • C.M.C. HOPE – ONLUS (Italija)
 • Provincia di Gorizia (Italija)
 • Comune di Monfalcone (Italija)
 • Comune di Sacile (Italija)
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Slovenija)
 • Center za socialno delo Koper (Slovenija)
 • Association of Local Democracy Agencies (Francija)

Organizirano delo in delavci migranti – v iskanju podpornih praks

Organizirano delo in delavci migranti – v iskanju podpornih praks: Primerjalna analiza odzivov sindikatov na migrantsko delovno silo v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem, v Srbiji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

Program: Evropska komisija

Trajanje projekta: 1. 12. 2012 – 30. 10. 2013

Nosilec projekta: UP Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Namen mednarodnega projekta je preučiti situacijo delavcev migrantov in vlogo sindikalnih organizacij pri zastopanju in uveljavljanju pravic delavcev migrantov v šestih partnerskih državah – v štirih državah EU (Sloveniji, Avstriji, Italiji in Hrvaški) in dveh t.i. tretjih državah (Srbija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) in obenem ozavestiti splošno javnost o položaju delavcev migrantov. Specifičen cilj projekta je identificirati sindikalne organizacije, ki zastopajo delavce migrante, spodbujati transnacionalno sodelovanje sindikatov v širši regiji ter s pomočjo nabora dobrih praks izmenjati informacije in izkušnje, ki bi vodile k bolj učinkovitem zastopstvu in zaščiti pravic delavcev migrantov.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Splitsko sveučilište, Filozofski fakultet (Hrvaška)
 • Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju (Srbija)
 • Wien Universität, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Politikwissenschaft (Avstrija)
 • Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (Italija)
 • Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Institutot za etnologija i antropologija (NJR Makedonija)

NETCET - Mreža za varstvo kitov, delfinov in morskih želv v Jadranu

NETCET – Mreža za varstvo kitov, delfinov in morskih želv v Jadranu

Program: IPA – Jadranski čezmejni program 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015

Nosilec projekta: City of Venice

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Bojan Lazar

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za bidiverzitetne študije

V Jadranskem morju najdemo več vrst kitov in delfinov ter morskih želv. To območje je med drugim ključnega pomena za prehranjevanje in razvoj mladih morskih želv. Žal pa kite, delfine in morske želve ogrožajo interakcije s človeškimi aktivnostmi, predvsem tiste povezane z ribištvom in obalnim turizmom (npr. vplivi rekreacijskih plovil).

Glavni cilj projekta NETCET je razvoj skupnih strategij varstva kitov, delfinov in morskih želv, skozi sodelovanje na regionalnem nivoju (vse-jadransko sodelovanje). Kiti, delfini in morske želve so skupna, ogrožena naravna dediščina, s katero posamezna država ne more upravljati ločeno od drugih. Zaradi mobilnosti teh vrst in skupne odgovornosti jadranskih držav je sodelovanje ključno pri načrtovanju učinkovitih dolgoročnih strategij varstva.

Problemi varstva morske biodiverzitete, predvsem s področja varstva kitov, delfinov in želv, so skupni vsem državam ob Jadranskem morju. Kljub temu izkušnje s tega področja niso enake vsepovsod ob Jadranu, zato je povezovanje dobrih praks in izkušenj izredno koristno, predvsem pri opredelitvi skupnih varstvenih okvirjev ter določitivi ukrepov za varstvo ogroženih morskih vrst. Ti okvirji in metode bodo ob koncu projekta dostopni tudi drugim regijam. Zaradi zgoraj omenjenih razlogov v projektu NETCET sodeluje 13 partnerjev iz Italije, Hrvaške, Albanije, Črne gore in Slovenije, projekt pa koordinira Mestna občina Benetke.

Spletna stran projekta

Partnerske organizacije:

 • City of Venice,
 • University of Padua, Department of Comparative Biomedicine and Food Science,
 • Italian National Institute for Environmental Protection and Research,
 • State Institute for Nature Protection,
 • Blue World Institute of Marine Research and Conservation,
 • City of Pescara,
 • Cetacea Foundation,
 • Herpetofauna Albanian Society,
 • Association for Protection of Aquatic Wildlife of Albania,
 • Institute for Marine Biology,
 • WWF Italy,
 • Marine Educational centre Pula

BioDiNet - Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine

Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine – BioDiNet

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 10. 2011 – 30. 9. 2014

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta: dr. Elena Bužan

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za biodiverzitetne študije, Inštitut za oljkarstvo

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03 – Biologija

Cilj projekta je ohraniti naravno in kulturno dediščino kraškega roba in vzpostaviti smernice za trajnostni razvoj območja. S projektom želimo prispevati k ohranjanju in promociji avtohtonih vrst, pasem in ekosistemov, ohranjanju in proučevanju kraških travišč, osveščanju in izobraževanju ciljne publike ter proučevati gensko in ekosistemsko raznovrstnost. S projektnimi aktivnostmi želimo povečati privlačnost in konkurenčnost programskega območja ter prispevati k ohranjanju avtohtonih vrst in z njimi povezanih ekosistemov. Nadzorovana paša na primer pomaga ohranjati pestrost v botaničnem sestoju ruše, v drevesnih sestojih pred gozdnimi požari in neposredno vpliva tudi na varovanje vodnih virov.

Pripravili bomo smernice za trajnostni razvoj in predlagali ukrepe za ohranjanje naravne dediščine. Poleg tega bo izvedena izgradnja infrastruktur za izvajanje različnih programov za zaščito biotske raznovrstnosti, informacijskih centrov, botaničnih vrtov. Projekt predvideva tudi ponovno naselitev istrskega goveda pasme boškarin v slovensko Istro.

Spletna stran projekta

Partnerske organizacije:

 • Mestna občina Koper,
 • Občina Dolina,
 • Občina Milje,
 • Parco della concordia / Park prijateljstva in sožitja,
 • Tržaška pokrajina,
 • Univerza v Padovi (Italija) – Oddelek za okoljsko agronomijo in rastlinsko produkcijo,
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS),
 • Notranjski ekološki center,
 • Università degli studi di Trieste,
 • Društvo boškarin,
 • Geotema SRL

RoofOfRock - Apnenec kot skupni imenovalec naravne in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja

RoofOfRock – Apnenec kot skupni imenovalec naravne in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja

Program: IPA – Jadranski čezmejni program 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015

Nosilec projekta: Geološki zavod Slovenije GeoZS

Vodja projekta na ZRS Koper: ddr. Mitja Guštin

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za dediščino Sredozemlja

Ploščasti apnenec je značilen za dobršen del vzhodne jadranske obale. Pri prostorskem načrtovanju, urbanizaciji ter varovanju naravne in kulturne dediščine doslej nismo imeli smernic za trajnostno izkoriščanje in rabo tega kamna. Namen projekta je vzpostaviti skupno osnovo za trajnostno rabo, zaščito in promocijo uporabe ploščastih apnencev ter oblikovanje smernic za trajnostno upravljanje njihove uporabe kot skupne naravne in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja.
To želimo doseči z analizo uporabe tega gradbenega kamna skozi zgodovino in s prepoznavanjem primerov dobre in slabe prakse, z določevanjem izvora uporabljanega gradiva, evidentiranjem naravnih nahajališč in analizo pogojev za njihovo trajnostno rabo ter z osveščanjem in izobraževanjem strokovne in širše javnosti.

K varnemu kolesarjenju z optimizacijo kolesarskih čelad in njihove rabe

K varnemu kolesarjenju z optimizacijo kolesarskih čelad in njihove rabe

Program: COST – Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 – 1. 6. 2012

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Cornelis Peter Bogerd

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za kineziološke raziskave

Glasovi otrok: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju

Glasovi otrok: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju

Program: Evropska komisija

Trajanje projekta: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012

Nosilec projekta: UP Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak, mag. Zorana Medarić

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Projekt Glasovi otrok je posvečen celoviti obravnavi nasilja, ki ga na osnovi jezikovne, religiozne, kulturne in/ali rasne pripadnosti doživljajo otroci in mladostniki v osnovnih in srednjih šolah. Nasilje je pri tem dojeto zelo široko in vključuje tako različne oblike medosebnega oziroma medvrstniškega nasilja(fizično, psihološko) kot tudi institucionalno nasilje, ki se kaže v obstoječi zakonodaji, šolskih predpisih in drugod.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften (Avstrija)
 • Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze politiche e Sociali (Italija)
 • London South Bank University, Faculty of Arts and Human Sciences (Anglija)
 • European University Cyprus (Ciper)

Spreminjajoče identitete etničnih manjšin

Spreminjajoče identitete etničnih manjšin. Komparativna študija avtohtonih in priseljeniških skupin v Avstriji, na Hrvaškem, Kosovu,v Sloveniji in Srbiji

Program: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)

Trajanje projekta: 1. 5. 2010 – 30. 4. 2011

Nosilec projekta: UP Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Cilj projekta je predvsem vzpostavljanje mednarodnih povezav raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo s temo manjšin in imigrantskih skupin v različnih državah. V okviru projekta je bil 19. oktobra 2010 organiziran enodnevni posvet na temo manjšin in manjšinskih identitet, v okviru katerega so sodelujoči iz Avstrije, Hrvaške, Slovenije in Srbije predstavljali rezultate raziskovalnega dela in razpravljali o aktualnih problematikah s tega področja. V okviru projekta potekajo tudi izmenjave predavateljev.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften (Avstrija)
 • Splitsko sveučilište, Filozofski fakultet (Hrvaška)
 • Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet (Srbija)
 • AAB-RIINVEST – Center for Cultural and Language Research (Kosovo)

F.L.A. - Razvoj lesne in pohištvene verige za oskrbo v Jadranskem prostoru

F.L.A. – Razvoj lesne in pohištvene verige za oskrbo v Jadranskem prostoru

Program: Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013

Trajanje projekta: 1. 4. 2010 – 30. 9. 2012

Nosilec projekta: ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero

Splošni cilj projekta je postaviti temelje za trajnostni razvoj lesne oskrbovalne verige na Jadranu z oblikovanjem skupne strategije za glavne akterje na območjih, ki jih zajema program (proizvodni okraji, podjetja, raziskovalni centri in univerze, gospodarska zbornica, itd .), izboljšanje trenutne sinergije in tehnološke vrzeli, če je prisotna (splošni cilj programa). Cilj bo dosežen predvsem s spodbujanjem in izmenjavo informacij ter komunikacijo med subjekti, ki sodijo v dobavno verigo Jadrana.

Specifičen cilj je okrepiti izmenjavo informacij med območji, kjer poteka oskrba z lesom (Puglia, Veneto, Abruzzo, Slovenija, Albanija, Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina) z oblikovanjem informacijskih in komunikacijskih mrež, vzpostavljenih s pomočjo Mednarodnega centra za koordinacijo in nacionalnih centrov za usklajevanje. Ta mreža se bo osredotočila na ustvarjanje poslovnih priložnosti, prenos inovacij (tudi s pospeševanjem ustvarjanja skupnih projektov) in dobrih praks, povezanih z upravljanjem vseh faz dobavne verige za spodbujanje uporabe okolju prijaznih rešitev in za prilagoditev predpisom in mednarodnim standardom (tudi z organiziranjem tehničnih delavnic). To bi vključevalo skupno upravljanje proizvodne verige na področju Jadrana.

Temeljni vidik integracije bo razvoj ITC sistema za prestrukturiranje proizvodnje na obravnavanem območju, ki bo opredeljen z namenom, da bi razvil razvije svojo produktivnost in izboljšal svojo logistično učinkovitost. Projekt bo ocenil uporabo inovativnih tehnologij in metod za upravljanje proizvodnje in dobavne verige, da bi izboljšal kakovost povezav in zmanjšal časa transporta.

S.Ho.W. - Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

S.Ho.W. – Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

Program: Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013

Trajanje projekta: 25. 1. 2010 – 20. 3. 2014

Nosilec projekta: ATER TRIESTE

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

»Poskusni observatorij politik socialnih stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje«, na kratko Social Housing Watch (S.HO.W.), sodi med programe čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. V projekt je aktivno vključenih 9 partnerjev, med katerimi je vodilni partner ATER Trst, med partnerji iz Sloveniji pa so poleg Znanstveno-raziskovalnega središča UP vključeni še Mestna občina Koper, CSD – Dnevni center za otroke in mladostnike ter Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper. Vloga Znanstveno-raziskovalnega središča se osredotoča na raziskovanje zadovoljstva prebivalcev posameznih območij mesta Koper s prostorsko ureditvijo in možnostmi za preživljanje prostega časa, pri čemer so izhodišča raziskave potrebe štirih ciljnih skupin (mladih, mladih družin, starejših in invalidov). S pomočjo izvedbe mapiranja, raziskovanja mnenja prebivalcev mesta Koper in stališč strokovnjakov prostorskega planiranja bo eden rezultatov projekta oblikovanje scenarijev razvoja javnega prostora.

Med vidnejšimi rezultati projekta velja omeniti tudi delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike, s katerim ZRS sodeluje pri oceni zadovoljstva uporabnikov, naboru prostovoljcev ipd.

Spletna stran projekta

Partnerske organizacije:

 • ATER Trieste (Italija)
 • Center za socialno delo Koper (Slovenija)
 • Mestna občina Koper (Slovenija)
 • Javni stanovanjski sklad Mestne Občine Koper (Slovenija)
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Slovenija)
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • ACER Ferrara (Italija)
 • ATER Treviso (Italija)
 • Comune di Muggia – Trieste (Italija)
 • ASS. 1 – TRIESTINA – Trieste (Italija)

SHARED CULTURE - Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine

SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 10. 2009 – 31. 12. 2014

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta: dr. Darko Darovec

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za zgodovinske študije

Strateški projekt SHARED CULTURE, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, se ukvarja z valorizacijo in promocijo skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega čezmejnega območja, izhajajoče iz skupne zgodovinske dediščine vplivov Beneške republike, ki nedvomno predstavljajo pomemben del tudi slovenske nacionalne kulturne identitete.

S sodelovanjem Univerze v Benetkah, Univerze v Vidmu, Dežele Veneto, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Mestne občine Koper in Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, bo v okviru projekta SHARED CULTURE raziskana, strokovno obnovljena in javnosti predstavljena palača na Kreljevi 6 v starem mestnem jedru Kopra. Raziskave in ustrezne predstavitve bodo potekale tudi na ozemlju Dežele Veneto, s poudarkom na arheoloških najdiščih »Altino« in »Concordia Sagittaria« in Furlanije.

Poleg tega je bil v okviru projekta ustanovljen Meduniverzitetni center za beneško zgodovino in kulturno dediščino, ki bo imel sedež v obnovljeni palači na Kreljevi 6. Področje njegovega delovanja bo preučevanje, prezentiranje ter s pomočjo sodobne informacijske tehnologije dokumentiranje in s tem ohranjanje snovne ter nesnovne kulturne dediščine. Obravnavane teme bodo segale na področja zgodovine institucij, družbe in ekonomije do kulture, jezika, umetnosti in arhitekture beneškega obdobja. Sodelavci Univerze v Benetkah in Univerze v Vidmu v sodelovanju s kolegi Univerze na Primorskem bodo v okviru projekta izpeljali izbor, nabor in digitalizacijo zgodovinskih gradiv za potrebe Meduniverzitetnega centra. V okviru projekta bodo pridobljeni znanstveni in strokovni rezultati javnosti predstavljeni na različnih znanstvenih in poljudnih dogodkih.

Partnerske organizacije:

 • Univerza v Benetkah (Italija)
 • Univerza Udine (Italija)
 • Regione Veneto (Italija)
 • Mestna občina Koper (Slovenija)
 • ZVKDS (Slovenija)
 • CAC- Capodistria (Slovenija)

Heritage Live - Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina

Heritage Live – Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina. Projekt usposabljanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine slovensko-hrvaškega čezmejnega območja

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 10. 2009 – 31. 3. 2012

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za zgodovinske študije

Kulturna dediščina sodi med najpomembnejše sodobne dejavnike razvoja identitete prostora in ljudi v njem. Kulturno izročilo je treba ovrednotiti, saj trendi kažejo, da so lahko kulturni viri upravičenega območja bogati, a dokaj neizkoriščeni v razvojne namene.

Sodobni pristopi na področju varstva in valorizacije dediščine predvidevajo dosledno uporabo informacijske tehnologije, sodobne evropske smernice pa podpirajo informacijsko pismenost in digitalizacijo znanja, načela enostavnega dostopa do informacij in ohranjanja kulturne dediščine ter kulturne raznolikosti. Na čezmejnem območju zamujamo pri uporabi informacijskih orodij za ohranjanje in valorizacijo dediščine, na Slovenskem pa tudi pri izobraževanju na tem področju, kar omejuje možnosti ohranjanja in upravljanja kakor tudi oživljanja in predstavitve kulturne dediščine. To še posebej velja za arhivske zbirke, ki v obmejnem območju hranijo zaklade čezmejnega pomena in katerim bi digitalizacija omogočila bistveno boljšo in širšo dostopnost.

Novi slovenski zakon o varstvu kulturne dediščine kot novost opredeljuje t.i. živo dediščino, omogoča njeno registracijo v registru kulturne dediščine in razglasitev žive dediščine za kulturni spomenik. Tradicionalni prazniki so primer žive dediščine, ki je na čezmejnem območju v marsičem skupna, vendar doslej še ni bila deležna zadostne strokovne pozornosti. Tako večkrat opažamo, kako so lokalne prireditve kljub temu, da temeljijo na kulturnem izročilu, nedovršene ter z vidika ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine razmeroma skromne, saj ne odražajo tipičnih prvin lokalnega okolja. Organizatorji prireditev so med seboj nepovezani. Posamezne prireditve so organizirane pod okriljem lokalnih kulturnih in drugih društev, ki so neprofitnega značaja, zato je tudi vložek v organizacijo prilagojen lokalnim virom in znanjem.

Primeri kvalitetnih prireditev vendarle obstajajo. Predvsem v zadnjem času so se v vitalnejših podeželskih lokalnih skupnostih porodile kakovostnejše prireditve, ki poskušajo prvine pristne istrske dediščine predstaviti na ravni, ki ustreza sodobnim razvojnim priložnostim in pričakovanjem obiskovalca.

   

Ključnega pomena je prenos znanja v prakso z vzpostavitvijo ustreznih programov in oblik izobraževanja, v ta namen pa je potrebno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami, ustanovami za varstvo dediščine, kulturnimi društvi in drugimi uporabniki znanja. Prav tako je ključnega pomena čezmejno sodelovanje, ki edino omogoča dopolnjevanje in prenos kompetenc na področju skupnih potreb.

Osrednji cilj projekta Heritage LIVE je krepitev znanja ter dvig kakovosti in učinkovitosti delovanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve priznanih oblik kulturne dediščine na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju.

To projekt uresničuje s formalnimi in neformalnimi oblikami izobraževanja in usposabljanja projektnih partnerjev ter ciljnih skupin, kar vključuje povečano uporabo informacijskih tehnologij. Na ta način projekt dviga kvaliteto ohranjanja in predstavitve arhivske in muzejske dediščine ter prireditev na projektnem območju, ki temeljijo na kulturnem izročilu, in podpira njihovo kvalitetnejše in povezano trženje ter vključitev teh v skupno ponudbo območja. V ta namen projekt zajema celotno upravičeno območje, saj vključuje partnerje z vsega območja in rešuje probleme ter odpravlja pomanjkljivosti, ki na področju ohranjanja in ovrednotenja kulturne dediščine zadevajo celoten slovensko-hrvaški čezmejni prostor. Projekt vključuje ključne lokalne in regionalne akterje na področju dediščine in jim omogoča, da skozi čezmejno povezovanje skupaj rešujejo skupne probleme in izzive.

Spletna stran projekta

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Slovenija)
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Mestna občina Koper (Slovenija)
 • Občina Piran (Slovenija)
 • Občina Izola (Slovenija)
 • Arhivsko Društvo Slovenije (Slovenija)
 • Filozofska Fakulteta Zagreb (Hrvaška)
 • Občina Buje (Hrvaška)
 • Občina Lanišče (Hrvaška)
 • Občina Umag (Hrvaška)
 • Hrvatsko arhivističko društvo (Hrvaška)

SIGMA 2 - Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti

SIGMA 2 – Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 11. 9. 2009 – 31. 12. 2014

Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče

Vodja projekta: dr. Dunja Bandelj

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Projekt želi prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora in izboljšati varstvo okolja. Predvideni ukrepi projekta so namenjeni zaščiti biotske raznovrstnosti, vključujejo pa tudi pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, posebno na področju kmetijstva. Načrtovane aktivnosti vključujejo pobude za celostne študije in analize, katerih cilj je zagotavljanje boljše poznavanje območja, razvoj okoljskih modelov ter vzpostavitev posebnih območij za ohranjanje in zaščito biotske raznovrstnosti (gre za mediteranske vrtove in kolekcijske nasade). Projekt predvideva tudi izgradnjo Centra Mediteranskih Kultur (CMK), ki bo predstavljal stalno strukturo s poslanstvom varstva narave in okolja na programskem območju.

V projektu so predvidene naslednje aktivnosti:

 • partnerska srečanja za koordiniranje in pregled izvedenih dejavnosti, izmenjava rezultatov ter rešitev morebitnih kritičnih elementov,
 • izvajanje študij in raziskav (popis naravnih rezervatov čezmejnega območja, smernice za upravljanje zaščitenih območij ter modeli za predvidevanje razvoja oljčne muhe in kontrolo onesnažil). Navedene študije bodo izvedene na podlagi bibliografskih raziskav in pregledov na terenu s podporo strokovnjakov, sledile pa bodo cilju utrjevanja poznavanja okolja in biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora,
 • vzpostavitev Centra mediteranskih kultur (CMK), mediteranskih vrtov in kolekcijskih nasadov za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
 • sestava tehnološkega omrežja, ki vključuje predvsem postaje za spremljanje okoljskih parametrov in ugotovitev prisotnih parazitov/patogenov, ki bodo nameščene na programskem območju. Cilj tovrstnih aktivnosti je zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih povzroča kmetijski sektor preko racionalnejše uporabe fitosanitarnih sredstev,
 • priprava informativnega materiala v papirnati in elektronski obliki, glasil in newsletter ter video in multimedijskih pripomočkov in
 • prirejanje dogodkov za predstavitev projektnih rezultatov s ciljem doseči čim večji učinek in uporabnost rezultatov projekta.”

Pričakovani rezultati projekta so zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti (s poudarkom na rastlinskih vrstah, ki so tipične v sredozemskem okolju in na tradicionalnih vrstah kulturnih rastlin) in zmanjševanje vplivov na okolje, ki ga povzroča kmetijski sektor z izboljšanjem okoljskih pogojev na območju programa. Projekt ustvarja osnovo za trajno čezmejno sodelovanje na področju varstva biotske raznovrstnosti in varstva okolja.

Partnerske organizacije:

 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS – Zavod GO) (Slovenija)
 • Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (Italija)
 • Občina Izola (Slovenija)
 • Provincia di Trieste (Italija)
 • Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA (Italija)
 • Associazione Agricoltori – Kmečka Zveza (Italija)
 • Gruppo di Azione Locale del Carso (Italija)
 • Regione Veneto – Direzione Produzioni agroalimentari (Italija)
 • GAL Venezia Orientale (VEGAL) (Italija)
 • Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze degli Alimenti (Italija)
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Slovenija)

ZOOB - Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu

ZOOB – Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 9. 2009 – 31. 3. 2012

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Za podeželski prostor je značilen intenziven preplet dejavnosti in rab, ki ustvarja prostor velike biotske raznovrstnosti, kvalitete bivanja in možnosti za razvoj. Kmetijstvo se prepleta z gozdarstvom, ohranjanjem narave in poselitvijo. Pogosto je obravnavano kot onesnaževalec okolja. To velja za intenzivno kmetijstvo, ki se vedno bolj tudi specializira in uvaja monokulture. Vedno močnejše pa je spoznanje, da to ni smiseln razvoj, saj povečuje tako tveganja v pridelavi, kot pri trženju. Trajnostno naravnano kmetijstvo upošteva ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaradi katere se vzpostavi bolj stabilen ekosistem. Potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev se tako lahko zmanjša.

Specifični cilji projekta so bili: priprava smernic za sonaravne tehnologije za integrirano in ekološko pridelavo oljk na čezmejnem območju, ki bodo zmanjšale tveganje v pridelavi in obremenitev okolja; zmanjšanje vplivov klimatskih sprememb in tveganja zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov in erozije ter ohranjanje trajne rodovitnosti tal z uvajanjem ustreznih ukrepov; uvajanje koristnih rastlin v oljčnike, kar bo zaradi večje prisotnosti predatorjev zmanjšalo tveganja prerazmnožitve škodljivcev ter identifikacija koristnih organizmov; izmenjava strokovnih znanj in skupno delovanje strokovnjakov za oljkarstvo in varstvo narave na čezmejnem območju; izobraževanje strokovnjakov in prenos dobrih praks z drugih mediteranskih območij pridelave oljk; izobraževanje pridelovalcev na predavanjih, delavnicah, ogledih dobrih praks na čezmejnem območju; ozaveščanje potrošnikov o kakovosti oljčnega olja z izobraževanji in degustacijami; vzpostavitev čezmejne mreže med ustanovami, ki delujejo na področju kmetijstva, podeželja in varstva narave; izboljšanje ozaveščenosti vseh ciljnih skupin o pomenu ohranjanja biotske pestrosti, varstva okolja in kulturne krajine; ter uvesti enotno prakso spremljanja stranskih produktov oljkarstva, prenos informacij in dobrih praks ravnanja z oljčnimi tropinami med državami.

Partnerske organizacije:

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Agroturist Vodnjan (Hrvaška)
 • Grad Vodnjan (Hrvaška)
 • Grad Krk (Hrvaška)
 • Udruga Drobnica (Hrvaška)

ViTo - Integrated Urban Development of the Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe

ViTo – Integrated Urban Development of the Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe

Program: South East Europe programme 2007-2013

Trajanje projekta: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012

Nosilec projekta: Mestna občina Ptuj

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Projekt je zasnovan kot podpora trajnostnemu razvoju manjših zgodovinsko pomembnih mest na podeželju ter neposrednega okolja, kar pomeni pomemben doprinos h gospodarski in socialni koheziji slikovite in precej raznolike Jugovzhodne Evrope. Projekt se osredotoča na izboljšanje struktur v upravljanju z mestnimi jedri ter na implementacijo pilotnih projektov na lokalni ravni. Glavni cilj projekta je večja privlačnost mest, krepitev identitete ter spodbujanje ekonomskega razvoja mesta in njegove okolice. Projekt bo spodbujal uveljavitev novih transnacionalnih urbanih upravljavskih pristopov s pomočjo usposabljanja mestnih uprav in drugih zainteresiranih skupin. Pripravile se bodo tudi strategije kako vključiti zasebne lastnike in investitorje v celostne razvojne procese.

Partnerske organizacije:

 • Mestna občina Ptuj (Slovenija)
 • Municipiul Arad (Romunija)
 • Mesto Banska Stiavnica (Slovaška)
 • Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja (Madžarska)
 • Stadt Graz – Stadtplanungsamt (Avstrija)
 • Municipiul Oradea (Romunija)
 • SVIM – Sviluppo Marche S.p.A. (Italija)
 • Comune di Teramo (Italija)
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)
 • Chamber of Commerce & Industry of Xanthi (Grčija)
 • Asociatia Obsteasca “Plai Resurse” (Romunija)

MERIDIUM - Večjezičnost v Evropi kot zakladnica izseljeništva

MERIDIUM – Večjezičnost v Evropi kot zakladnica izseljeništva – pobuda za dialog med univerzami Sredozemlja

Program: Evropski LLL projekt: Comenius, Grunding in jeziki

Trajanje projekta: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

Nosilec projekta: Università per stranieri Perugia

Vodja projekta na ZRS Koper: dr. Lucija Čok

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za jezikoslovne študije

MERIDIUM – Multilateralni mednarodni evropski projekt vseživljenjskega učenja je združeval znanje in tehnologijo informacij Università per stranieri Perugia (Italija), dveh romunskih univerz: Universitate Babes-Bolyai Cluj-Napoca in Universitate Transilvania din Brasov, portugalske Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, španske Universidad de Salamanca, University of Malta in Univerze na Primorskem. Projekt je analiziral in ovrednotil politike držav Sredozemlja do priseljencev, njihovo inkluzijo in uveljavljanje pravic do jezika in izobraževanja posameznih skupin priseljencev v novem okolju ter sprejemanje kulturne raznolikosti širšega okolja. Z raziskovanjem družbenih pojavov, zakonodaje in delovanja inštitucij izobraževanja in kulture posameznih dežel so univerze partnerice poiskale odgovore in rešitve in jih promovirale v okviru Study and Documentation Centre on Multilingualism in Mediterranean Europe, ki bo nastal ob zaključku projekta. V slovenski vzorec raziskave so bili vključeni učenci in učenke petih razredov (skupaj 156) štirih osnovnih šol Slovenske Istre in njihovi starši. Rezultati projekta so bili objavljeni v monografiji: Slovenska Istra med sožitveno politiko in priseljeništvom (Annales, 2012).

Partnerske organizacije:

 • Universitatea Babes bolyai – Napoca (Romunija)
 • Universitated nova de Lisbona (Portugalska)
 • Univessitade de Salamanca (Španija)
 • University of Malta (Malta)
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (Slovenija)