INFRASTRUKTURNI PROGRAM

Pomembne del aktivnosti ZRS Koper je infrastrukturni program, ki ga izvajamo v več organizacijskih enotah, ki se med sabo razlikujejo predvsem po vsebinski plati pa tudi po načinu in obsegu aktivnosti, ki jih izvajajo. Nekatere so ozko povezane z matičnimi raziskovalnimi skupinami/inštituti, iz katerih so izšle, spet druge pa svojo podporno dejavnost izvajajo za vse raziskovalne skupine ZRS Koper in tudi širše. Večina aktivnosti, ki jih izvajajo, sodi predvsem v podporo raziskovalnemu delu, redno pa vsebuje tudi elemente instrumentalne podpore z opremo večje vrednosti.

Izvajanje infrastrukturne dejavnosti ZRS Koper sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Infrastrukturna skupina ZRS Koper

Infrastrukturna skupina ZRS Koper, izvaja infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnemu delu v osmih organizacijskih enotah:

 1. Center mediteranskih kultur
 2. Laboratorij inštituta za oljkarstvo
 3. Mediteranski center zdravja
 4. Laboratorij IKARUS
 5. Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju
 6. Center za raziskovanje javnega mnenja
 7. Založba Annales ZRS Koper
 8. Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino

Evidenčna številka ARRSI0-0052

Obdobje: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Vodja: Peter Čerče

RAZISKOVALNA OPREMA

Arhiv spomina

Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt ZRS Koper, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. Sestavlja ga sklop strojne opreme (virtualizirana strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), ki omogoča mrežni dostop za potrebe vnosa, obdelave, arhiviranja in diseminacije raziskovalnih podatkov. Strojna oprema je virtualizirana s Hyper-V produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Postavitev osnovnega virtualnega okolja je zasnovana na način, da omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR

Arhiv spomina 2

Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt ZRS Koper, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije raziskovalnih podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. Sestavlja ga sklop strojne opreme (virtualizirana strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), ki omogoča mrežni dostop za potrebe vnosa, obdelave in arhiviranja raziskovalnih podatkov. Strojna oprema je virtualizirana s Hyper-V produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Postavitev osnovnega virtualnega okolja je zasnovana na način, da omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah. Varnostno arhiviranje je vodeno z aplikacijo Altaro.

Celoten sistem (strežniški, diskovni in napajalni del) je zasnovan na način, da zagotavlja podvojevanje (redundanco) in omogoča dostop do podatkov tudi v primerih, ko kateri od delov sistema odpove.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR

Tekočinski kromatograf HPLC Agilent 1100

Tekočinski kromatograf je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov oljk in oljčnega olja. Z njim preučujemo biofenolno sestavo, tokoferole, sestavo maščobnih kislin, hlapne substance ter potvorbe oljčnega olja.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter

Plinski kromatograf 7890B GERSTEL

Plinski kromatograf je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov olj.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter

Odskočna deska Kistler

Sistem je namenjen merjenju eksplozivne odrivne moči različnih vrst vertikalnih skokov, ravnotežja in zajemu kinetičnih parametrov koraka med hojo in tekom.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Armin Paravlić

TMG MWave modul tenziomiogram

Sistem je namenjen merjenju funkcionalne in lateralne asimetrije v hitrosti krčenja mišic in njihovega tonusa.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Armin Paravlić

Sistem za analizo mišične učinkovitosti in funkcionalnosti

Sklop raziskovalne opreme vsebuje štiri sisteme za celovito analizo gibanja človeka:

 1. sistem za meritev gibljivosti posameznih segmentov človekovega telesa v 3D prostoru;
 2. sistem za meritev eksplozivne moči celotnega telesa;
 3. sistem za merjenje ravnotežja;
 4. sistem za merjenje kognitivno-motorične učinkovitosti.

Oprema tako predstavlja posebnost na področju analize gibanja, saj združuje merjenja kognitivno-gibalnega stika in tako omogoča spremljanje motoričnega razvoja, snovanje in spremljanje individualnih prilagoditev treninga ter intervencij

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Armin Paravlić, vodja Laboratorija IKARUS

Mesečna evidenca uporabe raziskovalne opreme 2020

STORITVE

Javnomnenjske raziskave

Merjenje stališč, mnenj, vrednot oziroma odnosa prebivalstva do različnih aktualnih družbeno-političnih vprašanj (kakovost življenja, spremembe v lokalnem okolju, referendumske odločitve, napovedi volilnih izidov na lokalni in državni ravni ipd.)

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt: zorana.medaric@zrs-kp.si

Raziskave potrošnikov

Merjenje in spremljanje zadovoljstva potrošnikov, proučevanje nakupovalnih namenov, življenjskega sloga, stališč potrošnikov ipd.

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt: zorana.medaric@zrs-kp.si

Raziskave ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev

Merjenje in spremljanje ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev ter zadovoljstva kupcev z njimi, merjenje lojalnosti blagovnim znamkam, raziskave testiranja primernosti embalaže, imen izdelkov idr.

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt: zorana.medaric@zrs-kp.si