PREDSTAVITEV PROJEKTA

 

 

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Program sofinanciranja: Projekt EIP za okolje in podnebne spremembe, sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« – podukrep 16.5 AGENCIJE RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Začetek izvajanja projekta: 15. 11. 2019
Trajanje projekta: 36 mesecev

Vodja projekta: dr. Maja Podgornik (ZRS Koper)

 

POVZETEK

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP 2014 – 2020:

https://www.program-podezelja.si/sl/

SPLOŠNI CILJI

 • zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja, ki sta pomembni turistični priložnosti za obalno – kraško in goriško regijo;
 • s ekonomsko upravičenim načinom avtomatiziranega namakanja oljk izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zagotoviti stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer za oljkarstvo, zmanjšati nelegalno črpanje vode in izboljšati upravljanje z vodnimi viri;
 • z vzpostavitvijo demonstracijskih nasadov zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovaciji v oljkarstvo  ter  trajnostno rabo proizvodnih potencialov in vode na kmetijskem gospodarstvu (raziskovalne rezultate projekta – avtomatiziranega namakanja oljk prenesti v prakso in razširiti na druge kultivarje in rastne pogoje);
 • povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočile konstantne in kakovostne pridelke.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV

 1. Vodenje in koordinacija.
 2. Usposabljanja in meritve:
  1. izvedba treh usposabljanj (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo).
  2. izvajanje meritev – spremljanje parametrov okolja, stanja rastlin, kakovosti ter količine pridelka in porabe finančnih sredstev.
 3. Priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja.
 4. Analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk.
 5. Diseminacija rezultatov (izvedba ekskurzije, izvedba štirih praktičnih prikazov, izdelava gradiva za uporabnike, izjave za medije in socialna omrežja, strokovni članki, konference).

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

V okviru projekta bomo vzpostavili 8 vzorčnih nasadov – demonstracijskih nasadov, ki bodo opremljeni z vrhunsko dovršeno namakalno opremo za izvajanje namakanja. Opremljeni nasadi bodo služili za raziskovalne potrebe, saj se bodo v le-teh opravljale meritev za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega bodo vzpostavljeni nasadi služili kot referenčna točka – demonstracijski prikaz dobre prakse, na katerih bodo kmetijski svetovalci, izobraževalne ustanove, itd. imeli možnost izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj. Kmetijska gospodarstva pa možnost ogleda dobre prakse za izbrane kultivarje v različnih rastnih pogojih.

Da bodo kmetijska gospodarstva lažje vzpostavila avtomatsko deficitno namakanje v oljčniku in po izbranem principu izvajala namakalni ukrep bo izvedeno usposabljanje na temo vodni viri in dovoljenja, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema in deficitno namakanja oljk. V ta namen bo izdelan tudi protokol vzpostavitve deficitnega avtomatskega namakanja, ki bo vključen v gradivo za uporabnike v katerem bo poleg protokola, predstavljen tudi vpliv namakanja na vodne vire, ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi in izdelan model oz. mobilna aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk.

REZULTATI PROJEKTA

USPOSABLJANJE

V okviru projekta je bila predvidena izvedba usposabljanja za kmetijska gospodarstva, z namenom zvišati kompetentnost kmetijskih gospodarstev pri izvajanju deficitnega avtomatskega namakanja oljk ob hkratnem zavedanju pomena varstva okolja. Usposabljanje bo izvedeno v okviru treh srečanj:

1. srečanje: Tehnologije dodajanja vode, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema.

Dne 7. 2. 2020 je bil v nasadu zgornje Školarice izveden prvi sklop usposabljanja, kjer so udeleženci spoznali namakalno opremo in različne načine namakanja ter možnosti avtomatizacije in arhitekturo oljčnih korenin, ki je ključnega pomena pri izvajanju namakanja.

This slideshow requires JavaScript.

2. srečanje: Vodni viri in vodno dovoljenje.

Dne 16. 7. 2020 je v okviru projekta potekal drugi sklop usposabljanja, kjer so udeleženci pridobili številne koristne informacije o vodnih virih in vodnem dovoljenju ter o sistemu za podporo odločanju v namakanju. Prisluhnili so tudi izkušnjam s pridobivanjem finančnih sredstev za vzpostavitev namakalnih sistemov v okviru podukrepa – 4. 1. Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva – Podnebne spremembe in okolijska mehanizacija.

This slideshow requires JavaScript.

3. srečanje: Deficitni princip namakanja v oljkarstvu in odzivu oljke na sušo.

Dne 16. 9. 2020 je v okviru projekta potekal tretji sklop usposabljanja, kjer so udeleženci pridobili nova znanja o deficitnem principu namakanju oljk. Na srečanju so bile predstavljene tudi možnosti uporabe kapljičnega namakalnega sistema za izvedbo fertirigacije (gnojenje v kombinaciji z namakanjem).

This slideshow requires JavaScript.

POPIS POSKUSNIH POVRŠIN

Z željo, da bi ovrednotili ekonomsko upravičenost namakanja oljk v praksi, bomo v okviru projekta na 8 lokacijah izvedli preizkus avtomatizacije namakanja oljk. V ta namen smo v obdobju od 3. 2. 2020 do 20. 2. 2020 naredili popis izbranih lokaciji.

This slideshow requires JavaScript.

VZPOSTAVITEV VZORČNIH DEMONSTRACIJSKIH NASADOV

V času od 6. 5. 2020 do 8. 6. 2020 je potekala vzpostavitev namakalnih sistemov v vzorčnih demonstracijskih nasadih. Opremljeni nasadi z namakalno opremo bodo služili raziskovalnim potrebam, saj se bodo v le-teh opravljale meritve za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega so nasadi tudi referenčne točke, na katerih je možen tudi ogled dobre prakse namakanja oljk in kapljičnega namakanja v trajnih nasadih.

This slideshow requires JavaScript.

V poletno-jesenskem času 2020 smo izvedli prve demonstracijske prikaze namakanja oljk.

This slideshow requires JavaScript.

IZVEDBA PRAKTIČNEGA POSKUSA

V vzpostavljenih referenčno-demonstracijskih nasadih smo zasnovali tudi praktične poskuse, kjer na namakanih kot na nenamakanih površinah opravljamo meritve in zbiramo podatke. V sklopu zastavljenega poskusa spremljamo vsebnost vode v tleh, količino dodane vode, meteorološke parametre ter učinek dodane vode na pojav bolezni, škodljivcev, količino in kakovost pridelka ter kondicijo dreves.

This slideshow requires JavaScript.