Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti

Evidenčna številka ARRS: J7-1824
Trajanje projekta: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof (ZRS Koper)


Namen projekta je rešiti nasprotje in neravnovesje med kulturo, naravo in etiko v antropocenu, in sicer s pomočjo inovativnega in kritičnega interdisciplinarnega pristopa. Ta pristop postavlja nove pogoje glede t.i. elementarne ‘vodne’ in ‘zračne’ trajnosti (elementa vode in zraka) in nudi uporabo novega filozofsko-etičnega razmišljanja, ki ga je treba doseči s soustvarjanjem inovativnih transformacij, ki pospešujejo premike v zavesti, načrtovanju in delovanju. Projekt tako podpira elementarno filozofijo vode in zraka ter s tem povezane (eko)pedagoške inovacije, ter slednjič kreativno industrijo z vključeno biosocialno in kulturno geografijo, kar naj bi bili skupaj ključ za približevanje novi paradigmi, s katero se človeštvo zavzema za zemljo s pomočjo novih in inteligentnih trajnostnih praks in nove okoljske pedagogike. Z izrecnim povezovanjem okoljskega diskurza in komunikacije z oblikovanjem politik se opredeljujejo kanali vpliva na določevalce in se zagotavljajo nove možnosti razmišljanja in povezovanja kritičnih področij v okviru humanističnih, družboslovnih in okoljskih študij. Projekt obravnava tri interdisciplinarno prepletena vprašanja: 1) ontologijo okolja (tako imenovana vodna in zračna pismenost ter biosocialna (kulturna) geografija), 2) okoljsko (kritično) pedagogiko in 3) okoljsko javno politiko. V projektu uporabljamo elementarno pismenost (Hawke in Palsson, 2017) za prenos sedanjih razumevanj in izdelavo ter vpeljavo novega vpogleda, upravljavske reforme in filozofske analize obnovitvene ali restorativne ekološke pravičnosti in prakse. To je neločljivo povezano z razumevanjem ‘elementov’ in njihovih soodvisnosti s človeškimi in živalskimi kulturami – vse to kot del intra-, inter- in ekstra-kompleksnih adaptivnih sistemov. Prvič v zgodovini modernega zahodnega razmišljanja je Ludwig Feuerbach leta 1841 preroško napovedal, da je treba njegovo filozofijo razumeti kot pnevmatsko vodno terapijo (‘pneumatische Wasserheilkunde’) in da je ‘voda najčistejše sredstvo za spoprijateljevanje z naravo’ (Feuerbach 1957, 276). Feuerbachova zamisel je bila, da moramo najti in ponovno pridobiti našo pot do narave in naše elementarne senzibilitete, pri čemer je dajal prednost elementoma vode in zraka; s tem se je začela nova možnost za ponovno povezovanje z naravo, njenimi elementi in našo pozabljeno ontološko-okoljsko-materialno eksistenco. ‘Elemente’ tako razumemo v smislu nekaterih glavnih del o elementih – vodi, zraku, ognju in zemlji, t.j. v delih Zraku in sanjah, ter Vodi in sanjah G. Bachelarda (Bachelard 2006 in 2011), ekološko filozofijo elementov Merleau-Pontyja (Merleau-Ponty 2007) in iz del Luce Irigaray o vodi in zraku kot ontološkomaterialnem substratu našega sveta (Irigaray 2008 in 2016). Posebnost teh del sta torej elementa vode (kot element fluidnosti / poroznosti; Hawke in Palsson 2017) in zraka (kot element nove ‘filozofije dihanja’ ali respiratorne filozofije; Škof in Berndtson 2018; Irigaray 2016). Ta dva elementa spodbujata vse življenje in se kritično zanašata na vzajemnost čistih vodnih in atmosferskih pogojev za izražanje, so-razvoj in reorganizacijo, ki podpirajo življenje. Kritični vidik raziskovalnega projekta je inovativen in vključujoč eko-pedagoški pristop, ki navdihuje vrsto zainteresiranih strani (odločevalcev) in se uporablja za prekinitev že obstoječih strukturnih ovir (Kopnina, 2014; Dolšak in Hillyard, 2014) v okviru okoljskih politik. Projekt kot metodo vključuje teorijo kompleksnih adaptivnih sistemov (CAS – interdisciplinarna metoda) avtorjev Prigogina in Stengersove (1984), metodo, ki sta jo nadalje razvila Levin (1998) in Kauffman (1993). Njihovo delo se nadgrajuje z elementarno vodno in zračno pismenostjo, ki planet prepoznava kot kompleksen adaptivni sistem, ki temelji na naših raziskavah ontološko-pedagoškega potenciala vode in zraka.

Narava je postala vse večja potrošna dobrina in je ekološko skrajno degradirana zaradi pomanjkanja učinkovitega vzajemnega spoštovanja in etičnega vodenja, osredotočenega na družabništvo, ter tudi zaradi pomanjkanja pametnega oskrbništva (Hawke in Palsson 2017). Z osredotočanjem na ekologijo in z vodenjem nove ekološke pravičnosti s pomočjo hidrologike, zračno-respiratornega razmišljanja in oblikovanja pragmatičnih in filozofskih vpogledov, ki postanejo del vložka v spoštljiv soobstoj različnosti, bo predlagana raziskava zagovarjala povezljivost in prožnost, strah in začudenje (Škof in Berndtson 2018; Irigaray in Marder 2016; Škof 2015) in okoljsko pedagogiko (Spannring 2018, Washington 2018). Te vrste motiviranost navdihuje odgovornost v oblikovanju izobraževanja in angažiranju državljanov, saj govori z naravo, in ne o naravi kot pasivnem in podrejenem ‘Drugem’.

Primarno interdisciplinarni projekt ima tri glavne cilje:

I. Razumeti in sousmerjati tokove voda in zraka ter njunih povezav bolj celovito in z okoljsko, gospodarsko in kulturno vrednostjo z upoštevanjem ekološke pismenosti;

II. Razvijati in izvajati filozofsko elementarno pismenost z zrakom in vodo ter spodbujati razumevanje filozofskega in kulturno-geografskega področja okolja z uporabo kompleksnih adaptivnih sistemov v smeri nove okoljske ontologije;

III. Pospeševati ekološko restorativno pravičnost in intersubjektivno etiko v teoriji in praksi preko inovativne filozofije in z (bio)spoštovanjem elementarnih svetov, utemelljenih v posebni, kreativni in vključujoči pedagogiki.

Vodja projekta

prof. dr. Lenart Škof (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Sodelavci projekta

Dr. Shé Hawke Mackenzie (Mediteranski inštitut za okoljske študije, ZRS Koper)

Dr. Nadja Furlan Štante (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Dr. Nives Dolšak (Alma Mater Europea – Evropski center, Maribor in School of Marine and Environmental Affairs, Univerza v Washingtonu, Seattle, ZDA)

Dr. Maja Bjelica (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Dr. Petri Berndtson (Inštitut za filozofske študije, ZRS Koper)

Dr. Reingard Spannring (Univerza v Innsbrucku, Austrija)

Od leve proti desni: Reingard Spannring, Shé Hawke, Lenart Škof, Nadja Furlan Štante, Kristjan Nemac, Nives Dolšak

REZULTATI PROJEKTA

Znanstvene publikacije:

 

Konference in gostujoča predavanja:

 • Škof, Lenart (2021): »A Path Towards Listening«, predavanje na mednarodnem seminarju za podiplomske študente Listening and Polyphony: Echoes of Phenomenology, Ethics, and Environmental Studies, po spletu, 23. novembra 2021.
 • Bjelica, Maja (2021): »Re-Listening Deeply for an Eco-central Ethics«, predavanje na mednarodnem seminarju za podiplomske študente Listening and Polyphony: Echoes of Phenomenology, Ethics, and Environmental Studies, po spletu, 23. novembra 2021.
 • Furlan Štante, Nadja (2021): »Kaj nam lahko ponudi filozofija pri soočanju z vplivi človekove dejavnosti na okolje, ki so tako veliki, da so sprožili novo geološko dobo, imenovano “antropocen”?«, okrogla miza dogodka Filozofija v antropocenu, ob obeleževanju UNESCO Svetovnega dneva filozofije, 18. 11. 2021, po spletu.
 • Furlan Štante, Nadja (2021): »Care for creation and metanoia from the lenses of eco-feminist theology«, vabljeno predavanje na dogodku International Congress of the European Society for Catholic Theology, Creation -Transformation-Theology, 25.–28. avgusta 2021, Osnabrück.
 • Spannring, Reingard (2021): »Living like a river in a concrete bed – subjectivity and nature in critical theory«, prispevek na mednarodni delavnici Water Epistemologies: Trans-cultural and Trasnspecies Knowledge, Ethics and Citizenship in Waterscapes, 21. 6. 2021, po spletu, v soorganizaciji Univerze v Innsbrucku, Fakultete za edukacijo, ter Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete.
 • Škof, Lenart (2021): »Being in the Heart of the Matter: Reflections on Ontology, Cosmic Christ and Polar Bears«, prispevek na panelu »Embodied Theologies and Sentient Cosmologies« mednarodnega simpozija Surviving The Anthropocene Towards Elemental Literacy And Interdisciplinary Partnerships, 25. maja 2021 po spletu, v soorganizaciji ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije, Univerza na Islandiji, Oddelek za filozofijo, Univerza v Insbrucku, Avstrija ter Alma Mater Europaea, Slovenija.
 • Dolšak, Nives (2021): »Three Facets of Climate Justice in the U.S.A.«, prispevek na panelu »The Anthropocene Scene« mednarodnega simpozija Surviving The Anthropocene Towards Elemental Literacy And Interdisciplinary Partnerships, 24. maja 2021 po spletu, v soorganizaciji ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije, Univerza na Islandiji, Oddelek za filozofijo, Univerza v Insbrucku, Avstrija ter Alma Mater Europaea, Slovenija.
 • Berndtson, Petri (2021): »Avicenna’s Flying Person in the Aerial Flesh«, prispevek na panelu »Air, Dust, and Flesh« mednarodnega simpozija Surviving The Anthropocene Towards Elemental Literacy And Interdisciplinary Partnerships, 25. maja 2021 po spletu, v soorganizaciji ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije, Univerza na Islandiji, Oddelek za filozofijo, Univerza v Insbrucku, Avstrija ter Alma Mater Europaea, Slovenija.
 • Spannring, Reingard (2021): »Subjective Experience as the Basis for Connectivity and Respect in a More-Than-Human World?«, prispevek na panelu »Pedagogical and Experiential Sentience« mednarodnega simpozija Surviving The Anthropocene Towards Elemental Literacy And Interdisciplinary Partnerships, 26. maja 2021 po spletu, v soorganizaciji ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije, Univerza na Islandiji, Oddelek za filozofijo, Univerza v Insbrucku, Avstrija ter Alma Mater Europaea, Slovenija.
 • Bjelica, Maja (2021): »Deep Re-Listening: Re-Referring to the World as Sentient, through Co-subjectivity«, prispevek na panelu »Pedagogical and Experiential Sentience« mednarodnega simpozija Surviving The Anthropocene Towards Elemental Literacy And Interdisciplinary Partnerships, 26. maja 2021 po spletu, v soorganizaciji ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije, Univerza na Islandiji, Oddelek za filozofijo, Univerza v Insbrucku, Avstrija ter Alma Mater Europaea, Slovenija.
 • Hawke Mackenzie, Shé (2021) “Re-wilding Waterscapes Through a Renewed ‘Ecology of Mind’” prispevek na mednarodni delavnici “Water Epistemologies: Trans-cultural and Trasnspecies Knowledge, Ethics and Citizenship in Waterscapes”, 21. junij 2021, Reingard Spannring (University of Innsbruck, Faculty of Education, Austria ) in Tomaž Grušovnik (Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija).
 • Hawke Mackenzie, Shé (2021) “Re-Stor(y)ing a World: Porous Entanglements and Elemental Literacy” prispevek na panelu: “Cross-cultural, Elemental Consciousness and Embodied Cohabitation” at Surviving The Anthropocene Towards Elemental Literacy And Interdisciplinary Partnerships: An Interdisciplinary Symposium 26. maj 2021 – organizirali University of Iceland; ZRS Koper, Slovenija; University of Innsbruck, Austria in Alma Mater Europaea, Slovenia.
 • Hawke Mackenzie, Shé (2021) End on Sea  prispevek na odboruCreating with Polluted Seas: Toxic Wellbeing, Terrible Beauty, and New Water Literacies” na (virtualni) interdisciplinarni konferenci Living in End Times Utopian and Dystopian Representations of Pan-crises in Fiction, Film and Culture, 14. januar, 2021—Kapadoška Univerza, Turčija
 • Hawke Mackenzie, Shé (2020): “Becoming Eco-fluent: Being with Nature”, gostujoče predavanje na Surviving the Anthropcene: Eco-Pedagogy and Eco-philosophy for a New Age, Univerza v Innsbrucku, Avstrija, 17. april 2020. https://www.uibk.ac.at/bgl/surviving-the-anthropocene/fotos/online-workshop-surviving-the-anthropocene-ibk-2020.pdf.
 • Škof, Lenart (2020): “From Pneumatische Wasserheilkunde to New Environmental Thinking”, gostujoče predavanje na Surviving the Anthropcene: Eco-Pedagogy and Eco-philosophy for a New Age, Univerza v Innsbrucku, Avstrija, 17. april 2020. https://www.uibk.ac.at/bgl/surviving-the-anthropocene/fotos/online-workshop-surviving-the-anthropocene-ibk-2020.pdf.
 • Spannring, Reingard (2020): “Subjective Experience As The Basis For Connectivity And Respect In A More-Than-Human World?”, prispevek na Anthropocenes: Reworking the Wound, Univerza v Katovicah, Poljska v sodelovanju z European Society for Literature, Science and the Arts, 19. junij 2020. Book of Abstracts – Anthropocenes: Reworking the Wound 2020 (PDF).
 • Hawke Mackenzie, Shé (2020): “A Critical Need for Environmental Literacy – Re-wilding Human Consciousness”, prispevek na Anthropocenes: Reworking the Wound, Univerza v Katovicah, Poljska v sodelovanju z European Society for Literature, Science and the Arts, 19. junij 2020. Book of Abstracts – Anthropocenes: Reworking the Wound 2020 (PDF), Youtube.
 • Škof, Lenart (2020): “From Breath to Respiratory Philosophy”, delavnica na “Breath Symposium 2020 INSPIRE / EXPIRE”, Wits Institute for Social & Economic Research (WISER), University of the Witwatersrand, Južna Afrika, 11. november 2020, https://breath.medicalandhealthhumanities.africa/from-breath-to-respiratory-philosophy/.
 • Hawke Mackenzie, Shé in Spannring, Reingard (2020):Education for Sustainable Development: Writing your Water Story – being with water«, gostujoče predavanje na »Compulsory Modul 6: Universal Values – Education for Sustainable Development«, Univerza v  Innsbrucku, Avstrija, 21. oktober 2020.
 • Hawke Mackenzie, Shé (2019): “Mutually co-evolving: Nature, Culture and the value of Inter-disciplinary Research”, vabljena govorka na 4th International Conference of Ocean Governance for Sustainability– Challenges, Options & the Role of Science, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Piran, Slovenija, 25. november 2019. https://www.oceangov.eu/wp-content/uploads/2019/11/Piran_Flyer_2019_11_27.pdf.
 • Škof, Lenart in Hawke Mackenzie, Shé (2019): Živeti skozi elemente: na poti do nove ekološke pravičnosti in biosocialne filozofske pismenost, prispevek na Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet – IGE2019, Poljčane, Slovenija, 22. november 2019. http://vrtec-konjice.si/files/2019/10/IGE2019_Vabilo-in-program_2019_10_26-1.pdf.

 

Objave v medijih: 

 

Dogodki organizirani/soorganizirani s strani članov projekta:

 

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS