PREDSTAVITEV

Center za sodelovanje s Kitajsko pri ZRS Koper je bil ustanovljen v letu 2017 z namenom, da postane stičišče raziskovalnega sodelovanja s kitajskimi partnerji, hkrati pa začne delovati kot regionalni »think tank« za sodelovanje s Kitajsko tudi za lokalno skupnost in gospodarstvo. Med najpomembnejšimi področji dela so vzpostavljanje evro-kitajskih raziskovalnih povezav, projektno svetovanje ter organizacija izobraževanj in dogodkov. Poleg tega skrbi tudi za promocijo raziskovalnih rezultatov ter sodeluje z Založbo Annales pri pripravi promocijskih in izobraževalnih publikacij. Center je aktivno vpet v mednarodno mrežo »think tankov« v okviru pobude 16+1.

Center načrtuje, da bo v prihodnjem obdobju še bolj okrepil regionalne povezave s sorodnimi organizacijami in mrežami v severnojadranskem prostoru ter prevzel aktivno vlogo pri oblikovanju strategij in politik za slovensko sodelovanje v iniciativi Pas in cesta (Belt and Road). Poleg tega bo svoje delovanje razširil tudi na oblikovanje partnerskih mrež na prednostnih raziskovalnih področjih ZRS Koper, pri čemer bo vključeval kar najširši spekter interesnih skupin: raziskovalce, izobraževalne institucije, državne in občinske institucije, podjetja, turistične ponudnike in druge.

Vodja: dr. Helena Motoh, višja znanstvena sodelavka

E-naslov: csk@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVKE

Center za sodelovanje s Kitajsko

Motoh Helena

višja znanstvena sodelavka
vodja enote
Phone: +386 5 663 77 00
Center za sodelovanje s Kitajsko

Čok Tina

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00