PREDSTAVITEV

Center mediteranskih kultur (CMK) je infrastrukturna enota ZRS Koper, ki nudi podporo raziskovalnim in strokovnim aktivnostim Inštituta za oljkarstvo in akreditiranega Laboratorija Inštituta za oljkarstvo. Sestavni del CMK-ja so laboratoriji in poskusni nasadi s pripadajočo analitsko in merilno opremo.

V letu 2016 je bil vzpostavljen sodobno opremljen raziskovalni in kontrolni laboratorij, ki je omogočal izvajanje fizikalno-kemijskih in senzoričnih poskusov, žal, pa je bil v letu 2017 uničen v požaru. Ponovna selitev Inštituta za oljkarstvo v sanirane prostore CMK-ja je predvidena v letu 2022.

V Pobegih je bil leta 2013 vzpostavljen prvi slovenski raziskovalni nasad žižul, ki je opremljen z namakalnim sistemom in je namenjen raziskovanju agronomskih lastnosti sort ‘Li’, ‘Lang’ in drobnoplodne žižule, izobraževanju ter promociji.

V zasebnem oljčniku v Dekanih pa od leta 2009 poteka prvi raziskovalni poskus namakanja oljk ter opazovanja odziva rastlin na spremembe podnebja, proučujejo se vplivi škodljivcev in različnih agrotehničnih ukrepov na rastline in fizikalno-kemijske ter senzorične značilnosti predelanega oljčnega olja. Nadaljujejo se aktivnosti za pridobitev lastnih kmetijskih zemljišč, na katerih bi lahko samostojno in neodvisno opravljali raziskovalno in razvojno dejavnost s področja oljkarstva.

V okviru CMK deluje mreža osmih meteoroloških postaj, ki omogočajo spremljanje vremenskih podatkov in celovito ovrednotenje uvajanja novih tehnoloških pristopov v oljkarstvu.

V CMK-jeve aktivnosti sodi tudi predelava namiznih oljk. Potekajo laboratorijski poskusi razgrenjevanja in fermentacije namiznih oljk, saj so oljke neposredno po obiranju zelo grenke in trpke, ugotavljajo se spremembe fizikalno-kemijskih in senzoričnih parametrov namiznih oljk.

Splošni cilji CMK so:

  • povezati ključne akterje s področja oljkarstva, kmetijstva in živilstva ter okrepiti medsebojno sodelovanje,
  • povečati kakovost lokalno pridelane hrane,
  • nuditi podporo pri izvajanju nadzora kakovosti,
  • razviti in uvajati nove tehnologije,
  • omiliti negativne posledice klimatskih sprememb v pridelavi hrane,
  • obvladovati bolezni in škodljivce,
  • izvajati izobraževalne in promocijske dejavnosti,
  • izboljšati trženje lokalnih proizvodov,
  • podpreti delovanje različnih združenj.

Vodja: dr. Vasilij Valenčič

E-naslov: cmk@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Center mediteranskih kultur

dr. Valenčič Vasilij

asistent z doktoratom
vodja centra
Phone: +386 5 611 79 30
Center mediteranskih kultur

dr. Bešter Erika

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 611 79 30
Center mediteranskih kultur

dr. Bučar Miklavčič Milena

razvojna svetnica
Phone: +386 5 611 79 36
Center mediteranskih kultur

mag. Fantinič Jakob

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I) – Agronom 2
Phone: +386 5 663 77 75
Center mediteranskih kultur

Fičur Katja

Strokovna sodelavka VII/1 – Analitik 3
Phone: +386 5 611 79 31
Center mediteranskih kultur

Kozlovič Gašper

Strokovni sodelavec VII/1 - analitik
Phone: +386 5 633 77 75
Center mediteranskih kultur

dr. Podgornik Maja

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 74
Center mediteranskih kultur

Volk Saša

samostojna strokovna delavka VII/2
Phone: +386 5 611 79 30

OPREMA CENTRA MEDITERANSKIH KULTUR

Analizator olja FOSS Analytical A/S NIRSTM DS2500L
Avtomatska agrometeorološka postaja Adcon GPRS/UMT
Stereo mikroskop Leica