Dr. TOMISLAV VIGNJEVIĆ, višji znanstveni sodelavec

Inštitut za zgodovinske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: tomislav.vignjevic@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • Umetnostna zgodovina
  • Zgodovinska antropologija; Politična ikonografija; Ikonologija

Biografija:

Tomislav Vignjević je diplomiral leta 1987 in magistriral leta 1983 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 1999 na Institutum studiorum humanitatis- fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Triplex status mundi – upodobitve treh redov in stanov v 15. in 16. stoletju«.

Tomislav Vignjević je višji znanstveni sodelavec pri Inštitutu za zgodovinske študije ZRS Koper, kjer se je zaposlil leta 2004.

Pred tem je bil med letoma 1992 in 2000 višji kustos v Narodni galeriji v Ljubljani, od leta 2005 do 2017 pa še docent in izredni profesor na Oddelku za arheologijo in kulturno dediščino na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od leta 2012 je tudi zunanji sodelavec Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Tomislav Vignjević je objavil štiri znanstvene monografije in številne znanstvene članke, njegova znanstvena bibliografija pa obsega več kot 400 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji strokovni literaturi.

Raziskovalna dejavnost:

Tomislav Vignjević raziskuje predvsem poznosrednjeveško in renesančno ter moderno umetnost. Metodološko so njegove raziskave utemeljene zlasti na ikonološkemu pristopu k vprašanju političnih in ideološki ter kulturnozgodovinskih aspektov likovne umetnosti zgodnjega novega veka in moderne dobe. Tako je natančno preučeval poznogotsko slikarstvo na Slovenskem, ikonografske in kulturnozgodovinske aspekte Mrtvaških plesov Istri v 15. stoletju in politične implikacije ikonografije treh redov in stanov ob prehodu v zgodnji novi vek. Ravno tako se je natančno posvečal moderni in sodobni likovni umetnosti, predvsem s stališča medijev ter ikonoloških vprašanj moderne in sodobne umetnosti.

Sodeloval je na številnih mednarodnih simpozijih, med drugim na Humboldtovi univerzi v Berlinu, na Umetnostnozgodovinskem inštitutu v Firencah, na univerzah v Heidelbergu, Gradcu itd.

Je član SUZD-a in predsednik slovenske sekcije AICA.