Dr. MAJA PODGORNIK, znanstvena sodelavka

Inštitut za oljkarstvo

Tel.: +386 5 663 77 74

E-naslov: maja.podgornik@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • Agronomija / Varstvo okolja
  • Tehnologije v kmetijski pridelavi s poudarkom na pridelavi oljk in sredozemskih rastlin; Varstvo rastlin; Namakanje; Klimatske spremembe

Biografija:

Maja Podgornik je diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2008 tudi doktorirala z doktorsko disertacijo »Primerjava izpiranja hranil na
izbranih igriščih za golf«. Istočasno je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uspešno zaključila Pedagoško-andragoško izobraževanje.

Prve delovne izkušnje je pridobila na Gimnaziji Koper in v Centru za oljkarstvo (Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica). Od leta 2005 dalje je v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov zaposlena na Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Maja Podgornik je članica Znanstvenega sveta in predstojnica Inštitutu za oljkarstvo. Kot strokovni vodja od leta 2018 dalje, opravlja tudi vlogo nacionalnega koordinatorja javne službe za oljkarstvo. V obdobju od leta 2008 do 2016 je bila vključena tudi v dodiplomska študijska programa Sredozemsko kmetijstvo in Biodiverziteta in podiplomski študijski program Management trajnostnega razvoja na Univerzi na Primorskem.

Maja Podgornik je svoje raziskovalne dosežke predstavila na številnih znanstvenih sestankih in kongresih. Do sedaj je skupno objavila več kot 90 bibliografskih del, med katerimi je 8 izvirnih znanstvenih člankov.

Raziskovalna dejavnost:

Maja Podgornik je v svojem raziskovalnem delu sodelovala in koordinirala delo na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Med številnimi mednarodnimi projekti velja izpostaviti uspešno koordinacijo del na projektu WELLFOOD – Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic – Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007 – 2013 in projektu ZOOB – Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu – Program čezmejnega sodelovanja SLO/HR 2007-2013. Sodelovala je tudi na projektu SIGMA – Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje in SIGMA 2 Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje, kjer je kot vodja fitosanitarne enote prispevala k vzpostavitvi mednarodne in nacionalne mreže za monitoring oljčne muhe. Veliko prizadevnost je pokazala tudi pri izvedbi nacionalnih projektov Ciljno raziskovalnega programa (V4-0557 Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja; V4-1411 Izdelava tehnoloških smernic za namakanje oljk v Sloveniji Ciljnega raziskovalnega programa; V4-1609 Natančnost napovedovanja namakanja – TriN) iz področja namakanja oljk. V letu 2018 je pridobila štipendijo mednarodnega sveta za oljkarstvo in svoje znanje v oljkarstvu dodatno nadgradila s 3 mesečnim gostovanjem na Univerzi v Jaenu, Španija.

Maja Podgornik je bila vpeta v organizacijske odbore številnih kongresov in posvetov. Od leta 2016 dalje je kot članica upravnega odbora vključena v delovanje največjega slovenskega oljkarskega društva – Društvo oljkarjev Slovenske Istre.